΄Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού της κατανομής των αδειών για τα βαρεά φορτηγά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που διανύουν διαδρομές στην Ελβετία - Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής

25.11.1999

Διαδικασία : 1999/0022(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A5-0075/1999
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A5-0075/1999
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: