΄Εκθεση σχετικά με την κατάρτιση Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

3.3.2000

Διαδικασία : 1999/2064(COS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A5-0064/2000
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A5-0064/2000
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: