΄Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών

  26.4.2001

  Διαδικασία : 2000/0158(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A5-0148/2001
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A5-0148/2001
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: