΄Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία - Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού

30.5.2001

Διαδικασία : 2000/0343(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A5-0203/2001
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A5-0203/2001
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: