Έκθεση - A5-0277/2001Έκθεση
A5-0277/2001

΄Εκθεση 25 χρόνια εφαρμογής του κανονισμού της Κοινότητας προς όφελος της γεωργίας στις ορεινές περιοχές

13.7.2001

Διαδικασία : 2000/2222(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A5-0277/2001
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A5-0277/2001
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: