BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende Galileo
(KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

10. januar 2002 - *

Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
Ordfører: Norbert Glante
Rådgivende ordfører (*) Brigitte Langenhagen, Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
(*)   Den Udvidede Hughes-procedure

Procedure : 2001/0136(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A5-0005/2002
Indgivne tekster :
A5-0005/2002
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

PROTOKOLSIDE

Med skrivelse af 6. juli 2001 anmodede Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 171 Parlamentet om en udtalelse om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende Galileo (KOM(2001) 336 - 2001/0136(CNS)).

På mødet den 6. september 2001 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi som korresponderende udvalg og til Budgetudvalget og Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme som rådgivende udvalg (C5-0329/2001).

På mødet den 25. oktober 2001 meddelte Parlamentets formand, at Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme, der var rådgivende udvalg, ville blive inddraget i udarbejdelsen af betænkningen i overensstemmelse med den udvidede Hughes-procedure.

På mødet den 18. september 2001 valgte Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi Norbert Glante til ordfører.

På møder den 5. november, 3. december 2001 og 8. januar 2002 behandlede udvalget Kommissionens forslag og udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for: 43; imod: 5; hverken/eller: 0).

Christian Foldberg Rovsing meddelte før afstemningen, at han ikke ville deltage i denne, eftersom han havde interesser på dette område.

Til stede under afstemningen var: Carlos Westendorp y Cabeza (formand), Norbert Glante (ordfører), Konstantinos Alyssandrakis, Guido Bodrato, Felipe Camisón Asensio (for Concepció Ferrer), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (for Glyn Ford), Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Den Dover (for Anders Wijkman), Colette Flesch, Jacqueline Foster (for Christos Folias), Alfred Gomolka (for Angelika Niebler), Michel Hansenne, Malcolm Harbour (for Jaime Valdivielso de Cué), Roger Helmer, Hans Karlsson, Wolfgang Kreissl-Dörfler (for Erika Mann), Werner Langen, Brigitte Langenhagen (jf. artikel 162), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin (for Massimo Carraro), Marjo Matikainen-Kallström, Elizabeth Montfort, Reino Paasilinna, Samuli Pohjamo (for Elly Plooij-van Gorsel), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Bernhard Rapkay (for Elena Valenciano Martínez-Orozco), Daniela Raschhofer, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Jacques Santer (for W.G. van Velzen), Gilles Savary (for François Zimeray), Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Astrid Thors, Claude Turmes (for Nelly Maes), Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Myrsini Zorba og Olga Zrihen Zaari.

Udtalelserne fra Budgetudvalget og Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme er vedføjet denne betænkning.

Betænkningen indgivet den 10. januar 2002.

Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den mødeperiode, hvor den skal behandles.

FORSLAG TIL RETSAKT

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende Galileo (KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag [1]Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Betragtning 6 a (ny)
 

(6)   a Europa-Parlamentets beslutning[2], vedtaget den 3. oktober 2001, om Kommissionens meddelelse om Galileo.

Begrundelse

Europa-Parlamentet har i mellemtiden vedtaget en beslutning om Kommissionens meddelelse om Galileo.

Ændringsforslag 2
Betragtning 7 a (ny)
 

(7)   a Den undersøgelse, som PricewaterhouseCoopers har foretaget for Kommissionen til støtte for udarbejdelse af en virksomhedsplan for Galileo, må tages med i betragtning.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til denne undersøgelse, eftersom den blev bestilt, efter at Kommissionen havde fremlagt sit forslag.

Ændringsforslag 3
Betragtning 11

(11)   I betragtning af de mange aktører, der er involveret i processen og de nødvendige finansielle midler og den tekniske ekspertise, er det nødvendigt, at der oprettes en juridisk enhed, som er i stand til at sikre en fælles forvaltning af GALILEO-programmets midler i udviklingsfasen.

(11)   I betragtning af de mange aktører, der er involveret i processen og de nødvendige finansielle midler og den tekniske ekspertise, er det nødvendigt, at der oprettes en juridisk enhed, som er i stand til at sikre en fælles forvaltning, en fælles ledelse og en stram budgetgennemførelse af GALILEO-programmets midler i udviklingsfasen. Denne juridiske enhed sikrer gennemskuelighed i budgetgennemførelsen og opgavetildelingen, idet interessekonflikter undgås.

Begrundelse

Ændringsforslaget tjener til at sikre en mere nøjagtig definition af fællesforetagendets opgaver.

Ændringsforslag 4
Betragtning 13

(13)   Det er derfor nødvendigt, at der oprettes et fællesforetagende i henhold til artikel 171 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Galileo-programmet omfatter en væsentlig forsknings- og udviklingsdel, som gør og vil gøre det berettiget at anvende midler fra rammeprogrammerne for forskning og udvikling. Desuden vil programmet give mulighed for at gøre væsentlige fremskridt i udviklingen af teknologier vedrørende satellitbaseret radionavigation.

(13)   For at tilvejebringe en enkel (og ubureaukratisk) fælles ledelsesstruktur er det nødvendigt, at der oprettes et fællesforetagende i henhold til artikel 171 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Galileo-programmet omfatter en væsentlig forsknings- og udviklingsdel, som gør og vil gøre det berettiget at anvende midler fra rammeprogrammerne for forskning og udvikling. Desuden vil programmet give mulighed for at gøre væsentlige fremskridt i udviklingen af teknologier vedrørende satellitbaseret radionavigation.

Begrundelse

I udviklingsfasen er en fælles og ensartet struktur nødvendig. Til denne struktur vælges den form for foretagende, som garanterer et ubureaukratisk ledelsesforløb.

Ændringsforslag 5
Betragtning 14

(14)   Fællesforetagendets hovedopgave vil blive at færdiggøre udviklingen af Galileo-programmet i udviklingsfasen ved at samle de offentlige og private midler til programmet; desuden vil det give mulighed for at sikre forvaltningen af vigtige demonstrationsprojekter -

(14)   Fællesforetagendets hovedopgave vil blive at færdiggøre udviklingen af Galileo-programmet i udviklingsfasen hurtigt ved at samle ekspertise, information og midler fra EU, ESA og erhvervslivet ved at sikre, at den offentlige og den private sektor inddrages, og anerkende betydningen af den private sektors bidrag på dette trin; desuden vil det give mulighed for at sikre forvaltningen af vigtige demonstrationsprojekter. Det er ligeledes en væsentlig opgave for fællesforetagendet at forberede og gennemføre det for virkeliggørelsen af etablerings- og ibrugtagningsfasen nødvendige udbud.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene om oprettelse af et særskilt selskab til støtte for projektet foreslås det, at en del ord udgår.

Etableringsfasen af Galileo-systemet (2006-2007) finansieres for hovedpartens vedkommende med private midler. Ibrugtagningsfasen skal kunne forløbe uden nogen form for offentlig finansiering. For at sikre Galileo-systemets gennemførelsesmuligheder og fuldførelse må opgaver, sikkerhed, omkostningsplanlægning og ansvarsområder for offentlige og private aktører involveret i Galileo-systemet beskrives klart og tydeligt. Et udbud efter de europæiske konkurrenceregler vil gøre det muligt at skabe den nødvendige klarhed og sikkerhed, som både den offentlige og private sektor har behov for.

Ændringsforslag 6
Betragtning 14 a (ny)
 

(14)   a En dynamisk og innovativ anvendelse af satellitnavigation og transporttelematik inden for industrien er vigtig og af betydning for den samlede finansiering af systemet, og derfor har fællesforetagendet GALILEO allerede i udviklingsfasen til opgave at udforme de grundlæggende (åbne) tiltag på dette område og fungere som kontaktpartner for industrien.

Begrundelse

Eftersom fællesforetagendet ikke kun er og heller ikke skal være en fælles fond bestående af ESA og EU, og da de samlede forventninger til programmet ligger i den erhvervsøkonomiske, økologiske, transportpolitiske og sociale merværdi af Galileo-systemets anvendelsesområder, må dette punkt indgå i de generelle betragtninger til forordningen. Denne tilføjelse tjener ligeledes til at præcisere, at der hermed udsendes et tydeligt signal. Eksperter skønner, at over 50% af den tilstræbte samfundsøkonomiske virkning af GALILEO vil komme fra systemets anvendelsesområder. Derfor må dette også udtrykkeligt anføres i betragtningerne om fællesforetagendet.

Ændringsforslag 7
Betragtning 14 b (ny)
 

(14)   b For at det nye fællesforetagende kan varetage sine opgaver på effektiv måde, bør det sikres, at medlemsstaterne i Råds- og ESA-regi handler koordineret.

Begrundelse

Af hensyn til en effektiv varetagelse af opgaver i fællesforetagendet bør medlemsstaternes holdninger i Rådet og ESA være indbyrdes tilpasset.

Ændringsforslag 8
Betragtning 14 c (ny)
 

(14)   c Budgetmyndigheden har de senere år bestræbt sig på at forbedre gennemskuelighed og kontrol i forbindelse med forvaltningen af fællesskabsstøtte, især angående finanskontrol, dechargebeføjelse, bidrag til pensionsordningen og intern budgetprocedure (adfærdskodeks) -

Begrundelse

Eftersom fællesforetagendet skal gennemføre EU-politiker, ansætte personale og afhænge af fællesskabsstøtte, bør de almindelige regler for budgetbehandling, som finder anvendelse på agenturerne, også finde anvendelse på fællesforetagendet.

Ændringsforslag 9
Artikel 1, afsnit 2

Dets formål er at sikre en fælles forvaltning af forsknings-, udviklings- og demonstrationsfasen af Galileo-programmet og med henblik herpå tilvejebringe midlerne til dette program.

Dets formål er at sikre en fælles forvaltning af forsknings-, udviklings- og demonstrationsfasen af Galileo-programmet og med henblik herpå tilvejebringe midlerne til dette program. Det er ligeledes en væsentlig opgave for fællesforetagendet at forberede og gennemføre det for virkeliggørelsen af etablerings- og ibrugtagningsfasen nødvendige udbud.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 5 til betragtning 14.

Ændringsforslag 10
Artikel 1, afsnit 3

Fællesforetagendets hjemsted er Bruxelles.

Fællesforetagendets hjemsted fastlægges ud fra muligheden for at opnå skattefritagelse i det land, hvor det eventuelt skal placeres.

Begrundelse

Fællesforetagendets hovedsæde vil være underlagt den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor det placeres, hvilket i Bruxelles' tilfælde vil indebære en høj skattesats. Skal det placeres i Bruxelles, bør det derfor først sikres, at fællesforetagendet kan opnå en skattefritagelse.

Ændringsforslag 11
Artikel 2, afsnit 1 a og 1 b (nye)
 

Fællesforetagendet, som i vid udstrækning finansieres over Unionens almindelige budget, skal i sine interne procedurer overholde de principper, som finder anvendelse på de europæiske institutioner.

 

Ansøgerlandene skal have ret til at deltage i fællesforetagendets aktiviteter gennem de instrumenter, der er afsat hertil i budgettet.

Begrundelse

Principperne om gennemskuelighed og finansiel kontrol bør finde anvendelse på Galileos nye forvaltningsstruktur, især eftersom en betydelig del af programmets finansiering vil ske over Unionens almindelige budget. Tilsvarende bør ansøgerlandene kunne deltage i fællesforetagendets aktiviteter som anført i Parlamentets beslutning om Galileo af 3. oktober 2001.

Ændringsforslag 12
Artikel 2 a (ny)
 

Artikel 2 a

De stiftende medlemmer i fællesforetagendet er Det Europæiske Fællesskab repræsenteret ved Europa-Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation. Den Europæiske Investeringsbank kan ligeledes blive medlem af fællesforetagendet. For at knytte den private sektor til fællesforetagendet oprettes der til støtte for projektet et særskilt selskab, hvis formål er at garantere regelmæssige og institutionaliserede kontakter mellem den private sektor og fællesforetagendet, at skabe opmærksomhed om Galileo-programmet hos brugerne og den brede offentlighed og muligvis at udføre afgrænsede opgaver. Forbindelserne mellem dette særskilte selskab og fællesforetagendet fastlægges i vedtægterne. Gennemførelsen af og detaljerne i disse forbindelser reguleres i en aftale, som de to parter indgår i fuld enighed. Aftalen skal både forbinde de to organer og sikre dem uafhængighed i organisatorisk og personalemæssig henseende.

Begrundelse

Det er både ønskeligt og tilsigtet, at den private sektor inddrages økonomisk i Galileo-programmets udviklingsfase. Der vil imidlertid opstå en interessekonflikt, når den private sektor deltager direkte i fællesforetagendet, idet dette foretagende skal forberede og afholde det til programmets næste fase nødvendige udbud. Oprettelse af et særskilt selskab sideløbende med fællesforetagendet kan løse problemet, da et sådant selskab muliggør inddragelse af den private sektor i udviklingsfasen og derved hindrer ovennævnte interessekonflikt.

Ændringsforslag 13
Artikel 2 b (ny)
 

Artikel 2b

 

Der oprettes et tilsynsudvalg, hvori hver medlemsstat er repræsenteret. Forholdet mellem tilsynsudvalget og fællesforetagendet fastlægges i vedtægterne.

Begrundelse

Det er på sin plads, at medlemsstaterne udøver både indholdsmæssig og finansiel kontrol over fællesforetagendet. Tilsynsudvalget skal påse, at der tages hensyn til den for offentlige virksomheder, bæredygtigheden og almenvellet relevante anvendelse af Galileo-programmet. Desuden skal tilsynsudvalget forberede Galileo-systemets fremtidige sikkerhed.

Ændringsforslag 14
Artikel 2 c (ny)
 

Artikel 2c

 

Kommissionen forelægger hvert år Rådet og Parlamentet en beretning om de fremskridt, der er gjort med Galileo-programmet, samt en programudviklingsplan og holder dem løbende underrettet om optagelsen af nye medlemmer.

Begrundelse

Galileo-programmet er for tiden et af Den Europæiske Unions vigtigste strategiske projekter ud fra en indholdsmæssig, teknisk og økonomisk synsvinkel. Derfor må Europa-Parlamentet have mulighed for at følge dette program.

Ændringsforslag 15
Artikel 3, afsnit 1 a (nyt)
 

Kommissionen underretter regelmæssigt budgetmyndigheden om gennemførelsen af Galileos udviklingsfase såvel som om udsigterne til at tiltrække nye investeringer til de efterfølgende faser. Fællesforetagendets årsberetning skal være tilgængelig for alle berørte parter.

Begrundelse

Forslaget indeholder ingen reference til budgetmyndigheden, selv om dele af programmets aktiviteter finansieres over det almindelige budget. For at sikre en korrekt opfølgning mener ordføreren, at Kommissionen skal forelægge såvel regelmæssige oplysninger om gennemførelsen af fællesforetagendets aktiviteter som om opfølgningen vedrørende private investeringer med henblik på de efterfølgende faser af Galileo.

Ændringsforslag 16
BILAG, artikel 1, stk. 2

2.   Hovedsædet er beliggende i Bruxelles.

2.   Hovedsædets beliggenhed fastlægges ud fra muligheden for at opnå skattefritagelse i det land, hvor det eventuelt skal placeres.

Begrundelse

Fællesforetagendets hovedsæde vil være underlagt den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor det placeres, hvilket i Bruxelles' tilfælde vil indebære en høj skattesats. Skal det placeres i Bruxelles, bør det derfor først sikres, at fællesforetagendet kan opnå en skattefritagelse.

Ændringsforslag 17
BILAG, artikel 1, stk. 3, litra b

b.   Kan blive medlemmer af fællesforetagendet:

b.   Den europæiske Investeringsbank kan blive medlem af fællesforetagendet.

-   Den Europæiske Investeringsbank;

 

-   Enhver virksomhed, som har tegnet sig for et bidrag på mindst 20 millioner € til fællesforetagendet. Beløbet nedsættes til 1 million € for virksomheder, der forpligter sig individuelt eller kollektivt, og som kan betegnes som værende små og mellemstore virksomheder i henhold til Kommissionens henstilling af 3. april 1996 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder.[3]

 

Begrundelse

Der opstår en interessekonflikt, hvis den private sektor deltager direkte i fællesforetagendet.

Ændringsforslag 18
BILAG, artikel 1, stk. 4, afsnit 3

Umiddelbart efter tegningen af deres andele opfordrer de stiftende medlemmer de øvrige medlemmer, der er nævnt i pkt. 3.b., til at tegne sig for deres andele inden udløbet af en frist på 30 dage. De private virksomheder skal kun tegne henholdsvis 5 millioner € og 250.000 €, forudsat at restbeløbet tegnes inden den 31. december 2002.

Umiddelbart efter tegningen af deres andele opfordrer de stiftende medlemmer det øvrige medlem, der er nævnt i stk. 3, litra b, til at tegne sig for sin andel inden udløbet af en frist på 30 dage.

Begrundelse

Dette er en følge af ovenstående ændringsforslag til artikel 1 i vedtægterne.

Ændringsforslag 19
BILAG, artikel 1, stk. 4 a, indledning og litra a (nye)
 

4a.   Samtidig med fællesforetagendet og for samme periode oprettes der til støtte for fællesforetagendet et særskilt Galileo-selskab.

 

a.   Medlemmer og bidrag:

 

Det særskilte selskabs medlemmer er: Enhver virksomhed, der har tegnet sig for et bidrag til fællesforetagendet i en form, som endnu ikke er fastlagt. Små og mellemstore virksomheder skal have en rimelig mulighed for at kunne blive medlem af det særskilte selskab. Bidrag i form af naturalier er muligt. De vil blive evalueret med hensyn til deres værdi og deres nytte i forhold til virkeliggørelsen af fællesforetagendets opgaver.

Begrundelse

Den offentlige og private sektor ser gerne et offentligt-privat partnerskab (OPP), som begge parter kan drage fordel af. For at undgå interessekonflikter skal dette partnerskab ikke finde sted inden for rammerne af fællesforetagendet. Oprettelse af et særskilt selskab til støtte for Galileo-projektet muliggør økonomisk inddragelse af den private sektor i udviklingsfasen og løser de problemer, som ellers kunne opstå.

Ændringsforslag 20
BILAG, artikel 4, stk. 4a, litra b (nyt)
 

b.   Rolle og opgaver:

-   forberedelse og virkeliggørelse af det fra offentlig og privat side ønskede offentlig-private partnerskab;

 

-   rådgivning til fællesforetagendet om indholdsmæssige, kommercielle og tekniske anliggender;

 

-   eventuelt overtagelse af opgaver, som bestyrelsen har tildelt;

 

-   aktivt bidrag til Galileo-systemets informations-, kommunikations- og støttekampagne hos fremtidige brugere samt den brede offentlighed frem til ibrugtagningsfasen.

Begrundelse

Den offentlige og private sektor ser gerne et offentligt-privat partnerskab (OPP), som begge parter kan drage fordel af. For at undgå interessekonflikter skal dette partnerskab ikke finde sted inden for rammerne af fællesforetagendet. Oprettelse af et særskilt selskab til støtte for Galileo-projektet muliggør økonomisk inddragelse af den private sektor i udviklingsfasen og løser de problemer, som ellers kunne opstå.

Ændringsforslag 21
BILAG, artikel 1, stk. 4a , litra c (nyt)
 

c.   Bestemmelser:

-   det særskilte selskab fastlægger sin arbejdsgang;

-   Europa-Kommissionen forelægger hvert år en beretning om den aktuelle situation i programmet samt en programudviklingsplan.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 10.

Ændringsforslag 22
BILAG, artikel 1, stk. 4b, indledning og litra a (nye)
 

4b.   Samtidig med fællesforetagendet og for samme periode oprettes der et tilsynsudvalg.

a.   Medlemmer

Tilsynsudvalgets medlemmer består af repræsentanter for hver medlemsstat og en repræsentant for Europa-Kommissionen fra fællesforetagendets bestyrelse. Forsædet i tilsynsudvalget varetages af repræsentanten for den medlemsstat, som har formandskabet i Rådet.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 13, artikel 2b (ny). I denne overvågningsproces fra medlemsstaternes side må det påses, at medlemsstaternes kontrol med fællesforetagendet ikke hindrer det i at fungere. Derfor må det sikres, at tilsynsudvalgets afgørelser er koncentreret om det væsentlige og også kan gennemføres hurtigt.

Ændringsforslag 23
BILAG, artikel 1, stk. 4b, litra b (nyt)
 

b.   Rolle og opgaver:

-   overvågning af udviklingsfasens gennemførelse;

-   formidling af vigtig indholdsmæssig information til fællesforetagendets bestyrelse med henblik på forberedelse af det for etablerings- og ibrugtagningsfasen nødvendige udbud;

-   forberedelse af Galileo-systemets fremtidige sikkerhed: beskyttelse af privatlivets fred, borgernes sikkerhed og beskyttelse.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 13.

Ændringsforslag 24
BILAG, artikel 1, stk. 4b, litra c (nyt)
 

c.   Bestemmelser

-   bestyrelsen fremsender tilsynsudvalget alle dokumenter om emner, som er opført på dagsordenen for det kommende møde i bestyrelsen;

-   i passende tid inden bestyrelsesmødet mødes tilsynsudvalget og træffer afgørelse om alle emner på dagsordenen; afgørelserne fremsendes rettidigt til bestyrelsen, således at den kan tage hensyn hertil;

-   tilsynsudvalget fastlægger sin arbejdsgang;

-   Europa-Kommissionen forelægger hvert år tilsynsudvalget en beretning om den aktuelle situation i programmet samt en programudviklingsplan.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 13.

Ændringsforslag 25
BILAG, artikel 2, stk. 1 a (nyt)
 

1a.   Det skal fastlægge Galileo-systemets anvendelser og tjenesteydelser.

Begrundelse

Investorer har behov for at have en klar idé om, hvilke tjenester Galileo-systemet kan levere. Dette vil opmuntre de forskellige industrisektorer til at gå ind i projektet på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag 26
BILAG, artikel 2, stk. 3, afsnit 1

3.   Det skal tilvejebringe de nødvendige offentlige og private midler og oprette forvaltningsstrukturer for programmets forskellige successive faser;

3.   Det skal tilvejebringe de nødvendige midler og oprette forvaltningsstrukturer for programmets forskellige successive faser;

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene om oprettelse af et særskilt selskab til støtte for fællesforetagendet.

Ændringsforslag 27
BILAG, artikel 2, stk. 3, afsnit 1, led 1

-   det udarbejder en virksomhedsplan, der omfatter alle programmets faser på grundlag af de oplysninger, som Europa-Kommissionen forelægger det, om de tjenester, som Galileo kan tilbyde, de indtægter, de kan medføre og de nødvendige ledsageforanstaltninger; det skal sikre, at de private virksomheder, der har deltaget i fællesforetagendet, får fortrinsstilling ved opnåelse af medlemsskab af den enhed, der skal forestå etablerings- og ibrugtagningsfasen og driftsfasen for navigationssystemet.

-   det udarbejder en virksomhedsplan, der omfatter alle programmets faser på grundlag af de oplysninger, som Europa-Kommissionen og Den europæiske Rumorganisation forelægger det, om de tjenester, som Galileo kan tilbyde, de indtægter, de kan medføre og de nødvendige ledsageforanstaltninger; det fremlægger forslag om bortauktionering af tjenesteydelser i udviklingsfasen.

Begrundelse

Det må påses, at der ikke opstår konkurrenceforvridninger. Desuden tages der hensyn til den private sektor gennem denne sektors rådgivende rolle i det særskilte selskab.

Ændringsforslag 28
BILAG, artikel 2, stk. 3, afsnit 1, led 2

-   På dette grundlag vil det rette henvendelse til den private sektor på den måde, det finder mest hensigtsmæssig, så der inden udgangen af 2002 kan udarbejdes en samlet finansieringsplan for programmet, så det bl.a. fremgår, hvordan den private sektor vil deltage finansielt i etablerings- og ibrugtagningsfasen;

-   På dette grundlag vil det rette henvendelse til den private sektor på den måde, det finder mest hensigtsmæssig, så der inden udgangen af 2002 kan udarbejdes en samlet finansieringsplan for programmet, så det bl.a. fremgår, hvordan den private sektor vil deltage finansielt i etablerings- og ibrugtagningsfasen; dernæst offentliggør og arrangerer fællesforetagendet i 2002-2003 et udbud for Galileo-programmets næste faser.

Begrundelse

Fællesforetagendet har også til opgave at forberede og gennemføre det for etablerings- og ibrugtagningsfasen nødvendige udbud samt at føre et intensivt samarbejde med det særskilte selskab.

Ændringsforslag 29
BILAG, artikel 2, stk. 3, afsnit 1, led 2a (nyt)
 

-   fællesforetagendet drøfter tekniske, indholdsmæssige eller kommercielle spørgsmål med det særskilte selskab; det kan pålægge det særskilte selskab at gennemføre bestemte undersøgelser og analyser af Galileo-programmets tekniske og kommercielle gennemførelsesmuligheder.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene om oprettelse og beskrivelse af det særskilte selskab.

Ændringsforslag 30
BILAG, artikel 4, stk. 1

Med forbehold af artikel 3 kan fællesforetagendet efter indkaldelse af tilbud indgå en kontrakt om tjenesteydelser med private virksomheder eller et privat virksomhedskonsortium, bl.a. med henblik på de i artikel 2, stk. 3 nævnte tiltag.

Med forbehold af artikel 3 (a) kan medlemmer af fællesforetagendet efter indkaldelse af tilbud indgå en kontrakt om tjenesteydelser med private virksomheder eller et privat virksomhedskonsortium, (b) skal fællesforetagendet åbne mulighed for militær anvendelse af Galileo-systemet til fredsbevarende formål.

Begrundelse

Det vil ikke være fair at lade fællesforetagendet som helhed, inklusive repræsentanter for erhvervslivet, deltage i udbudsproceduren, eftersom dette ville give de sidstnævnte en konkurrencemæssig fordel. Galileo-systemet har mulighed for at blive et meget vigtigt led i EU-medlemsstaternes sikkerhedssystemer og må ikke forhindres i at blive anvendt til dette formål, navnlig ikke efter terrorangrebene på USA den 11. september 2001.

Ændringsforslag 31
BILAG, artikel 7, stk. 2

2.   Bestyrelsen kan anmode om udtalelse fra et rådgivende udvalg.

2.   Bestyrelsen kan anmode om udtalelse fra et rådgivende udvalg samt fra tilsynsudvalget.

Begrundelse

Se beskrivelsen af tilsynsudvalgets rolle og opgaver.

Ændringsforslag 32
BILAG, artikel 8, stk. 1, litra b

b.   Medmindre andet er anført i vedtægterne, træffes bestyrelsens beslutninger ved simpel stemmeflerhed i forhold til antallet af afgivne stemmer. Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation råder hver over 30%. De øvrige medlemmer af fællesforetagendet råder over et antal stemmer, der er proportionalt med den andel af kapitalen, de har tegnet, i forhold til den samlede tegnede kapital.

b.   Medmindre andet er anført i vedtægterne, træffes bestyrelsens beslutninger ved simpel stemmeflerhed i forhold til antallet af afgivne stemmer. Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation råder hver over samme antal stemmer og i alle tilfælde over mindst 30% af det samlede antal stemmer. Det øvrige medlem af fællesforetagendet råder over et antal stemmer, der er proportionalt med den andel af kapitalen, det har tegnet, i forhold til den samlede tegnede kapital.

Begrundelse

Ændringen beskriver stemmefordelingen i bestyrelsen og er en konsekvens af de foreslåede ændringer i vedtægternes artikel 1.

Ændringsforslag 33
BILAG, artikel 8, stk. 2, litra -a (nyt)
 

-   a. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om Galileo-programmets indholdsmæssige og finansielle gennemførelse, tager den hensyn til tilsynsudvalgets bemærkninger, såfremt de er afgivet rettidigt.

Begrundelse

Se tilsynsudvalgets rolle.

Ændringsforslag 34
BILAG, artikel 8, stk. 2, litra b, led 6

-   med en stemmeflerhed på 75% af de afgivne stemmer at godkende ethvert forslag, der medfører en væsentlig ændring i GALILEO-programmets gennemførelse;

-   at underrette Parlamentet og Rådet, såfremt et forslag vil medføre væsentlige ændringer i GALILEO-programmets gennemførelse; efter at Parlamentet og Rådet er blevet underrettet, kan en sådan afgørelse vedtages med en stemmeflerhed på 75%.

Begrundelse

Galileo-projektet er overvejende et fællesskabsprojekt, der lægger beslag på betydelige fællesskabsmidler, og de relevante fællesskabsinstitutioner bør derfor holdes grundigt orienteret om fremskridtene i dets gennemførelse, navnlig i tilfælde af væsentlige nye tiltag.

Ændringsforslag 35
BILAG, artikel 8, stk. 2, litra b, led 9a (nyt)
 

-   regelmæssigt at underrette tilsynsudvalget om situationen med hensyn til gennemførelsen af fællesforetagendets program og af det samlede Galileo-program;

Begrundelse

Se tilsynsudvalgets rolle.

Ændringsforslag 36
BILAG, artikel 8, stk. 2, litra b, led 9b (nyt)
 

-   regelmæssigt at underrette det særskilte selskab om situationen med hensyn til gennemførelsen af fællesforetagendets program og af det samlede Galileo-program, når oplysningerne ikke vedrører forberedelse og gennemførelse af det for etablerings- og udviklingsfasen nødvendige udbud.

Begrundelse

Se det særskilte selskabs rolle.

Ændringsforslag 37
BILAG,
artikel 12

Alle fællesforetagendets indtægter skal anvendes til at fremme det formål, der er anført i artikel 2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 20, stk. 2, kan der ikke foretages udbetalinger til medlemmerne af fællesforetagendet i form af deling af fællesforetagendets eventuelle overskud i indtægterne i forhold til udgifterne.

Alle fællesforetagendets indtægter skal anvendes til at fremme det formål, der er anført i artikel 2. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 20, stk. 2, kan der ikke foretages udbetalinger til medlemmerne af fællesforetagendet i form af deling af fællesforetagendets eventuelle overskud i indtægterne i forhold til udgifterne; sådanne overskud forbliver derimod til fællesforetagendets rådighed.

Begrundelse

Ændringen præciserer artiklen.

Ændringsforslag 38
BILAG, artikel 13, stk. 2

2.   Direktøren skal inden den 31. marts hvert år forelægge medlemmerne et overslag over programomkostningerne, som er godkendt af bestyrelsen. Overslaget over programomkostningerne skal indeholde et overslag over de årlige udgifter for de følgende to år. I dette overslag skal de forventede indtægter og udgifter for det første af disse to år (foreløbigt budgetforslag) anføres så detaljeret, som det er nødvendigt af hensyn til hvert medlems interne budgetprocedure i forhold til dets finansielle bidrag til fællesforetagendet. Direktøren giver medlemmerne alle supplerende oplysninger, der er nødvendige med henblik herpå.

2.   Direktøren skal inden den 31. marts hvert år forelægge medlemmerne og tilsynsudvalget et overslag over programomkostningerne, som er godkendt af bestyrelsen. Overslaget over programomkostningerne skal indeholde et overslag over de årlige udgifter for de følgende to år. I dette overslag skal de forventede indtægter og udgifter for det første af disse to år (foreløbigt budgetforslag) anføres så detaljeret, som det er nødvendigt af hensyn til hvert medlems interne budgetprocedure i forhold til dets finansielle bidrag til fællesforetagendet. Direktøren giver medlemmerne alle supplerende oplysninger, der er nødvendige med henblik herpå.

Begrundelse

Se tilsynsudvalgets rolle.

Ændringsforslag 39
BILAG, artikel 13, stk. 3

3.   Medlemmerne meddeler straks direktøren deres bemærkninger til overslaget over programomkostninger og i særdeleshed til overslaget over forventede indtægter og udgifter i det følgende år.

3.   Medlemmerne og tilsynsudvalget meddeler straks direktøren deres bemærkninger til overslaget over programomkostninger og i særdeleshed til overslaget over forventede indtægter og udgifter i det følgende år .

Begrundelse

Se tilsynsudvalgets rolle.

Ændringsforslag 40
BILAG, artikel 13, stk. 4

4.   På grundlag af det godkendte overslag over programomkostninger og under hensyntagen til de af medlemmerne fremsatte bemærkninger udarbejder direktøren budgetforslaget for det følgende år og forelægger det for bestyrelsen til vedtagelse med en stemmeflerhed på 75% af de afgivne stemmer inden den 30. september.

4.   På grundlag af det godkendte overslag over programomkostninger og under hensyntagen til de af medlemmerne fremsatte bemærkninger samt de af tilsynsudvalget rettidigt fremsendte bemærkninger udarbejder direktøren budgetforslaget for det følgende år og forelægger det for bestyrelsen til vedtagelse med en stemmeflerhed på 75% af de afgivne stemmer inden den 30. september.

Begrundelse

Se tilsynsudvalgets rolle. I denne overvågningsproces fra medlemsstaternes side må det påses, at medlemsstaternes kontrol af fællesforetagendet ikke hindrer det i at fungere.

Ændringsforslag 41
BILAG, artikel 15

Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger direktøren resultatopgørelsen og balancen for det foregående år for De Europæiske Fællesskabers Revisionsret. Den af Revisionsretten foretagne revision skal være baseret på regnskaber og foretages på stedet. Direktøren forelægger bestyrelsen resultatopgørelsen og balancen til godkendelse med en stemmeflerhed på 75% af stemmerne sammen med Revisionsrettens beretning. Direktøren er berettiget, og hvis han anmodes herom af bestyrelsen, forpligtet til at fremsætte bemærkninger til beretningen. Revisionsretten fremsender sin beretning til fællesforetagendets medlemmer.

Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger direktøren resultatopgørelsen og balancen for det foregående år for De Europæiske Fællesskabers Revisionsret¸ Europa-Parlamentet og Rådet. Den af Revisionsretten foretagne revision skal være baseret på regnskaber og foretages på stedet. Direktøren forelægger bestyrelsen resultatopgørelsen og balancen til godkendelse med en stemmeflerhed på 75% af stemmerne sammen med Revisionsrettens, Europa-Parlamentets og Rådets beretning. Direktøren er berettiget, og hvis han anmodes herom af bestyrelsen, forpligtet til at fremsætte bemærkninger til beretningen. Revisionsretten, Europa-Parlamentet og Rådet fremsender deres beretning til fællesforetagendets medlemmer og tilsynsudvalget. Tilsynsudvalget kan fremsende bestyrelsen sine bemærkninger til beretningen. Bestyrelsen tager hensyn hertil ved godkendelsen af beretningen .

Begrundelse

Se tilsynsudvalgets rolle. Eftersom Europa-Parlamentet har vetoret over fællesskabsbudgettet, bør det også have ret til at overvåge denne revision og kommentere Revisionsrettens konklusioner. Rådet skal også som politisk ansvarlig repræsentant for regeringerne kunne følge finansieringsprocessen.

Ændringsforslag 42
BILAG, artikel 17 a (ny)
 

Artikel 17a

 

Fællesforetagendet sikrer beskyttelse af følsomme oplysninger, hvis uautoriserede videregivelse kan være til skade for de kontraherende parters interesser. Fællesforetagendet indfører i dette øjemed sikkerhedsprincipper og mindstestandarder.

Begrundelse

Sikkerheden i Galileo-programmet skal være garanteret i alle faser af projektudviklingen, da Galileo bliver et strategisk instrument både i markedssammenhæng og på sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag 43
BILAG, artikel 18, stk. 2

2.   Anmodning om tiltrædelse stiles til direktøren, som videresender den til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, om fællesforetagendet skal indlede forhandlinger med den pågældende ansøger vedrørende tiltrædelsesbetingelserne. I tilfælde af en positiv afgørelse forhandler fællesforetagendet tiltrædelsesbetingelserne og forelægger dem for bestyrelsen, som træffer afgørelse med stemmeflerhed på 75% af de afgivne stemmer.

2.   Anmodning om tiltrædelse stiles til direktøren, som videresender den til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør efter høring af tilsynsudvalget, om fællesforetagendet skal indlede forhandlinger med den pågældende ansøger vedrørende tiltrædelsesbetingelserne. I tilfælde af en positiv afgørelse forhandler fællesforetagendet tiltrædelsesbetingelserne og forelægger dem for bestyrelsen, som træffer afgørelse med stemmeflerhed på 75% af de afgivne stemmer.

Begrundelse

Se tilsynsudvalgets rolle.

 • [1] EFT C endnu ikke offentliggjort.
 • [2] Vedtagne tekster, punkt 10.
 • [3] EFT nr. L 107 af 30. April 1996.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende Galileo (KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2001) 336[1]),

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 171 (C5‑0329/2001),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5‑0005/2002),

1.   godkender det således ændrede forslag;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

 • [1] EFT C endnu ikke offentliggjort.

BEGRUNDELSE

Indledning

Galileo-programmet består af fire faser: en definitionsfase, som blev afsluttet ved udgangen af 2000, en udviklingsfase (2001-2005), en etableringsfase (2006-2007) og en ibrugtagningsfase (fra 2008).

Ordføreren vil endnu en gang understrege, at overholdelsen af denne tidsplan er vigtig for Galileo-programmets relevans. I 2010 vil USA have næste generation af GPS (GPS II) fuldstændigt etableret i verdensrummet. Hvis Galileo først tages i brug derefter, er der risiko for, at det europæiske system bliver overflødigt. I så fald har vi definitivt tabt chancen for, at der nogensinde kan komme et satellitnavigationssystem af civil art.

Betænkningen her er koncentreret om tilrettelæggelsen af Galileo-programmets udviklingsfase. Ordføreren hilser det velkommen, at der med det af Kommissionen foreslåede fællesforetagende skabes en ensartet ledelsesstruktur for projektets udviklingsfase. Ligeledes støtter ordføreren den valgte strukturform, som skal sikre en ukompliceret, ubureaukratisk og ledelsesorienteret arbejdsgang.

Kommissionens forslag om oprettelse af fællesforetagendet Galileo indeholder i dets nuværende udformning to uløste grundproblemer. Netop disse to problemer er hovedemnet i drøftelserne hos alle involverede parter: Rådet, Coreper, ESA, Kommission og den private industri. Disse problemer er: de nærmere bestemmelser for den private sektors deltagelse i Galileo-programmets udviklingsfase og medlemsstaternes kontrol med fællesforetagendet.

Ordføreren har derfor besluttet at koncentrere sig om disse to problemer. På baggrund af kommissionsforslaget, holdningen på rådssamlingen den 16. oktober 2001 (transport), udtalelsen af 6. november 2001 fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt alle de drøftelser, som er ført med hver af de pågældende parter, er det ordførerens hensigt med denne betænkning at påvise løsningsmuligheder for disse to problemer.

Inddragelse af den private sektor i Galileo-programmets udviklingsfase

I beslutningen vedtaget den 3. oktober 2001 om Kommissionens meddelelse om Galileo (KOM (2000) 750, C5-0110/2001-2001/2059 (COS)) opfordrede Europa-Parlamentet udtrykkeligt Kommissionen til at sikre en fyldestgørende inddragelse af det private erhvervsliv i hver enkelt fase af projektet. I Kommissionens forslag om oprettelse af fællesforetagendet Galileo tilsigtes det at inddrage den private sektor i programmets udviklingsfase. Denne inddragelse støttes principielt også af Rådet.

Hvis private virksomheder optages som medlemmer af fællesforetagendet, kan det dog afstedkomme interessekonflikter:

-   Generelt:

De offentlige og private parter har principielt forskellige interesser. Medens den private sektor fortrinsvis har en kommerciel interesse i programmet, skal den offentlige sektor fremme andre aspekter af programmet, som er af almen interesse, og f.eks. miljø, databeskyttelse, sikkerhed, beskyttelse af borgerne.

-   Specielt for udbudets vedkommende:

Det bliver en vigtig opgave for fællesforetagendet at forberede og gennemføre den for Galileo-programmets etablerings- og ibrugtagningsfase nødvendige udbudsprocedure. Den væsentligste fordel ved denne procedure er, at den skaber klarhed. Det offentlige må klart og tydeligt beskrive de nærmere bestemmelser for virkeliggørelse af Galileo, og den private industri må på sin side deltage med et lige så klart og tydeligt tilbud. Ved afslutningen af udbudsproceduren bliver der indgået en kontrakt mellem offentlige og private partnere, hvori alle indholdsmæssige, tekniske og finansielle bestemmelser for programmets gennemførelse indgår. Den del af det private erhvervsliv, som i et såkaldt ”Memorandum of Understanding” har erklæret sig villig til at medfinansiere programmets udviklingsfase, er rumfartsindustrien. Hvis denne industri inddrages direkte i fællesforetagendet, vil den også blive inddraget i forberedelsen af udbudsproceduren. Af konkurrenceretlige årsager skulle den i så fald være udelukket fra at indgive tilbud i det offentlige udbud, som netop vedrører rumfartsindustrien! På sådanne betingelser har rumfartsindustrien ingen interesse i at deltage i Galileo-programmets udviklingsfase.

Der må således findes en løsning, der dels muliggør den både fra offentlig og privat side ønskede inddragelse af den private sektor i udviklingsfasen, og som dels undgår denne interessekonflikt. Derfor foreslår ordføreren, at der foruden fællesforetagendet også oprettes et særskilt selskab til støtte for førstnævnte. I dette særskilte selskab repræsenteres de brancher i industrien, som allerede er interesseret i denne fase af programmet. Det særskilte selskabs rolle er: at yde rådgivning til fællesforetagendet, at gøre reklame for Galileo-programmet og at udføre bestemte opgaver (såsom undersøgelser af gennemførelsesmuligheder, tekniske undersøgelser osv.). Ordføreren vil ikke lægge sig fast på de nærmere bestemmelser om den private sektors deltagelse i det særskilte selskab. I ordførerens øjne kunne der f.eks. tænkes bidrag i form af naturalier og en fordeling af bidraget over hele udviklingsfasens periode. Ud over at afhjælpe interessekonfliktproblemet giver det særskilte selskab også andre fordele:

1.   Det institutionaliserer forholdet mellem den private og offentlige sektor og er dermed det første skridt til et offentligt-privat partnerskab (OPP).

2.   Det muliggør officiel reklame for Galileo-programmet blandt de fremtidige brugere (telesektoren, den offentlige trafik, landbruget, forsikringsbranchen osv.) og i den brede offentlighed. Denne reklame varetages af den private side, som er mere fortrolig med markedsforholdene og de kommercielle gennemførelsesmuligheder.

Medlemsstaternes kontrol med fællesforetagendet

I det foreliggende forslag fra Kommissionen om oprettelse af fællesforetagendet Galileo er det offentlige repræsenteret i fællesforetagendets bestyrelse ved Kommissionen og indirekte ved ESA (forskningsministrene). Oprettelse af et tilsynsudvalg, hvor hver enkelt medlemsstat er repræsenteret, skal sikre, at programmets gennemførelse indbefatter anvendelsesformål af fælles interesse. Tilsynsudvalget skal påse, at der ved fastlæggelse af programmets indhold og den tekniske gennemførelse i vid udstrækning tages hensyn de offentlige virksomheder, miljøet, almenvellet osv. En anden funktion, som tilsynsudvalget skal varetage, er finanskontrollen. Udvalget skal påse, at programmets finansiering ligger på linje med det for programmets iværksættelse og forløb aftalte. Desuden skal udvalget påse, at det fremtidige Galileo-system giver borgerne beskyttelse af privatlivets fred og deres sikkerhed.

Fordi tidsfaktoren spiller en særdeles stor rolle for et gunstigt udfald af hele Galileo-programmet, må udvalgets rådgivende og kontrollerende funktion ikke hindre fællesforetagendet i at fungere. Derfor må det sikres, at tilsynsudvalgets afgørelser er koncentreret om det væsentlige, og at de kan træffes med kort varsel.

Afsluttende bemærkninger

Efter begivenheder den 11. september 2001 fortjener de sikkerhedsmæssige aspekter af Galileo-systemet endnu større opmærksomhed. Derfor vil de i denne betænkning foreslåede strukturændringer få endnu større relevans:

-   En direkte inddragelse af den private sektor i fællesforetagendet er ikke forenelig med afgørelsen om sikkerhedsstrukturerne. For at komme uden om dette problem slår udvalget til lyd for oprettelse af det i betænkningen beskrevne særskilte selskab.

-   Oprettelse af et tilsynsudvalg, hvori hver medlemsstat er repræsenteret, institutionaliserer forberedelserne af Galileo-systemets sikkerhedsaspekter.

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

22.november 2001

til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende Galileo

(KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

Rådgivende ordfører: Francesco Turchi

PROCEDURE

På mødet den 11. juli 2001 valgte Budgetudvalget Francesco Turchi til rådgivende ordfører.

På mødet den 21. november 2001 behandlede det udkastet til udtalelse.

På dette møde vedtog det nedenstående ændringsforslag (for: 18; imod: 2).

Til stede under afstemningen var: Terence Wynn (formand), Francesco Turchi (rådgivende ordfører), Ioannis Averoff, Jean-Louis Bourlanges, Paulo Casaca, Joan Colom i Naval, Carlos Costa Neves, Den Dover, Göran Färm, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Wilfried Kuckelkorn, John Joseph McCartin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Bartho Pronk (for Reimer Böge), Heide Rühle, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter og Brigitte Wenzel-Perillo.

KORT BEGRUNDELSE

1.   Baggrund

Kommissionen har forelagt et forslag om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelsen af udviklingsfasen (2001-2005) af Galileo, det europæiske program for satellitbaseret radionavigation. Ifølge forslaget vil et fællesforetagende kunne sikre en fælles ledelsesstruktur, der er smidig, har status som juridisk person og er i stand til at indgå de kontrakter, som er nødvendige for at iværksætte Galileo.

Fællesforetagendet skal være ansvarligt for

 • at sikre en problemfri udvikling af programmet og videreførelse af indsatsen inden for forskning og teknologisk udvikling,
 • at tilvejebringe offentlige og private midler og
 • forberede forvaltningen af programmets efterfølgende faser (etablering og ibrugtagning), herunder overgangen til en anden juridisk struktur, eventuelt i form af et europæisk selskab.

Udviklingsfasen anslås til at koste 1,1 mia. €, ligelig fordelt mellem Fællesskabets budget og Den Europæiske Rumorganisations budget, med tilførsel af yderligere 200 mio. € fra den private sektor.

Fællesskabets finansielle bidrag ydes via to budgetposter: udover 550 mio. €, der er øremærket under de transeuropæiske transportnet (B5-700), opføres en foreløbig post under kapitel B6-6 under afventning af en afgørelse om det sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (2002-2006).

I mio. € (løbende priser)

Fordeling

2001

2002

2003

2004

2005

I alt

Transeuropæiske transportnet (B5-700)

100

170

80

70

130

550

Forskning (B6-6)

-   

p.m.   

p.m.   

p.m.   

p.m.   

Den Europæiske Rumorganisations bidrag (550 mio. €) fordeles som følger: 50 mio. € i kontanter og 500 mio. € i naturalier, hvilket fremgår af fællesforetagendets vedtægter, som er vedføjet forslaget.

Den private sektor har forpligtet sig til at supplere Fællesskabets og Den Europæiske Rumorganisations bidrag med 200 mio. €. I marts 2001 undertegnede repræsentanter for de vigtigste virksomheder en aftale, hvori de forpligter sig til at tilvejebringe dette beløb til Galileos udviklingsfase.

Følgelig foreslår Kommissionen, at der oprettes et fællesforetagende på grundlag af EF-traktatens artikel 171.

Ifølge Kommissionen vil en vis grad af juridisk og finansiel uafhængighed være nødvendig, hvis fællesforetagendet skal kunne udføre de aktioner, der er nødvendige for at nå foretagendets mål.

Fællesforetagendet skal administreres af tre instanser, som skal fastlægge vedtægterne og finansforordningen og udstede direktiver:

a)   Bestyrelsen, der træffer alle beslutninger af strategisk art med hensyn til programmet, finansieringen og budgettet. Bestyrelsen udpeger desuden direktøren for fællesforetagendet og godkender organisationsplanen.

b)   Forretningsudvalget, der skal være sammensat af tre personer: en repræsentant for Kommissionen, en repræsentant for Den Europæiske Rumorganisation og en repræsentant, der er udpeget af bestyrelsen. Forretningsudvalget kan overdrages yderligere opgaver, som anses for nødvendige for at sikre en mere smidig forvaltning af fællesforetagendet.

c)   Direktøren, der varetager den daglige ledelse af fællesforetagendet. Direktøren udarbejder til bestyrelsen de forskellige dokumenter og rapporter, som er anført i fællesforetagendets vedtægter.

Den finansielle forvaltning af fællesforetagendet omfatter regler vedrørende gennemførelsen af det årlige budget og den interne finanskontrol og om forelæggelse af den årlige resultatopgørelse og balance.

2.   Finansielle og lovgivningsmæssige bemærkninger

Ordføreren går ind for Kommissionens forslag, men mener, at visse punkter bør uddybes nærmere. F.eks. er det fortsat ikke afklaret, om ansøgerlandene skal have ret til at deltage i Galileos udviklingsfase, og om Kommissionen har til hensigt at træffe foranstaltninger, som kan bringe disse lande på omgangshøjde med Fællesskabet angående telematiske nyskabelser. Som fastslået i beslutningen fra oktober 2001[1] mener ordføreren, at Kommissionen bør fastlægge klare kriterier for private virksomheders deltagelse i fællesforetagendet. Dette vil reducere risikoen for interessekonflikter, forbedre gennemsigtigheden og sikre, at Galileo får en reel europæisk dimension.

Ordføreren påpeger, at der i forslaget ikke refereres til budgetmyndigheden, selv om en væsentlig del af forslagets aktiviteter skal finansieres over det almindelige budget. Eftersom fællesforetagendet skal gennemføre EU-politikker, ansætte personale og afhænge af fællesskabsstøtte, må det være passende, at det underlægges de almindelige regler for budgetbehandling. Endvidere foreslår ordføreren, at der oprettes en særskilt budgetpost til Galileos administrative udgifter for at lette tilsynet med programmets aktiviteter og administrative udgifter.

Kommissionen bør forpligtes til regelmæssigt over for budgetmyndigheden at redegøre for gennemførelsen af programmets udviklingsfase. Årsberetningen om fællesforetagendets aktiviteter bør forelægges budgetmyndighedens to parter og ikke kun Revisionsretten som foreslået af Kommissionen.

Endvidere må ordføreren erindre om, at Galileo-programmets etableringsfases finansielle levedygtighed (2006-2007) ikke er klarlagt, så længe investeringerne fra den private sektor ikke er bekræftet. Ifølge Kommissionen skal den private sektor dække 1,5 mia. € ud af det samlede beløb på 2,1 mia. € til dette formål. Hidtil har de europæiske erhvervsledere dog været tilbageholdende med at give de nødvendige tilsagn, hvorfor programmets feasibility på lang sigt fortsat er uafklaret. Følgelig mener ordføreren, at fællesforetagendet bør lægge stor vægt på forberedelsen af etablerings- og ibrugtagningsfasen, således at det kan mobilisere de nødvendige investeringer fra den private sektor til programmets forskellige faser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag [2]Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Betragtning 14 a (ny)
 

(14a)   Budgetmyndigheden har de senere år bestræbt sig på at forbedre gennemskuelighed og kontrol i forbindelse med forvaltningen af fællesskabsstøtte, især angående finanskontrol, dechargebeføjelse, bidrag til pensionsordningen og intern budgetprocedure (adfærdskodeks) -

Begrundelse

Eftersom fællesforetagendet skal gennemføre EU-politiker, ansætte personale og afhænge af fællesskabsstøtte, bør de almindelige regler for budgetbehandling, som finder anvendelse på agenturerne, også finde anvendelse på fællesforetagendet.

Ændringsforslag 2
artikel 2, afsnit 1 a og 1 b (nye)
 

1a.   Fællesforetagendet, som i vid udstrækning finansieres over Unionens almindelige budget, skal i sine interne procedurer overholde de principper, som finder anvendelse på de europæiske institutioner.

 

1b.   Kandidatlandene skal have ret til at deltage i fællesforetagendets aktiviteter gennem de instrumenter, der er afsat hertil i budgettet.

Begrundelse

Principperne om gennemskuelighed og finansiel kontrol bør finde anvendelse på Galileos nye forvaltningsstruktur, især eftersom en betydelig del af programmets finansiering vil ske over Unionens almindelige budget. Tilsvarende bør ansøgerlandene kunne deltage i fællesforetagendets aktiviteter som anført i Parlamentets beslutning om Galileo af 3. oktober 2001.

Ændringsforslag 3
artikel 3, afsnit 1 a (nyt)
 

Kommissionen underretter regelmæssigt budgetmyndigheden om gennemførelsen af Galileos udviklingsfase såvel som om udsigterne til at tiltrække nye investeringer til de efterfølgende faser. Fællesforetagendets årsberetning skal være tilgængelig for alle berørte parter.

Begrundelse

Forslaget indeholder ingen reference til budgetmyndigheden, selv om dele af programmets aktiviteter finansieres over det almindelige budget. For at sikre en korrekt opfølgning mener ordføreren, at Kommissionen skal forelægge såvel regelmæssige oplysninger om gennemførelsen af fællesforetagendets aktiviteter som om opfølgningen vedrørende private investeringer med henblik på de efterfølgende faser af Galileo.

 • [1] Punkt 16 og 21 i beslutning A5-0288/2001 af 3. november 2001.
 • [2] EFT C 270 af 25.9.2001, s. 119.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM REGIONALPOLITIK, TRANSPORT OG TURISME

19.december 2001

til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende GALILEO

(KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

Rådgivende ordfører(*): Brigitte Langenhagen

(*) Den udvidede Hughes-procedure

PROCEDURE

På mødet den 11. oktober 2001 valgte Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme Brigitte Langenhagen til rådgivende ordfører.

På mødet den 25. oktober 2001 meddelte Parlamentets formanden, at Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme, der var rådgivende udvalg, ville blive inddraget i udarbejdelsen af betænkningen i overensstemmelse med ”den udvidede Hughes-procedure”.

På møder den 26. november og 19. december 2001 behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det nedenstående ændringsforslag (for: 36; imod: 9; hverken/eller: 2).

Til stede under afstemningen var: Konstantinos Hatzidakis(formand), Emmanouil Mastorakis, Rijk van Dam og Helmuth Markov (næstformænd), Brigitte Langenhagen (rådgivende ordfører), Pedro Aparicio Sánchez (for Carmen Cerdeira Morterero), Sir Robert Atkins, Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo (for Luigi Cesaro), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (for Francis Decourrière), Mathieu J.H. Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (for Jacqueline Foster), Dieter-Lebrecht Koch, Linda McAvan (for Carlos Lage), Erik Meijer, Francesco Musotto, Camilo Nogueira Román, Juan Ojeda Sanz, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (for Rosa Miguélez Ramos), Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (for Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Helena Torres Marques (for Mark Francis Watts), Ari Vatanen, Adriaan Vermeer (for Isidoro Sánchez García, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Demetrio Volcic og Brigitte Wenzel-Perillo (for Dana Rosemary Scallon).

KORT BEGRUNDELSE

1.   Baggrund

EU har vedtaget at etablere et selvstændigt satellitnavigationssystem benævnt GALILEO samt den dertil hørende jordbaserede infrastruktur. Med afgørelsen på rådssamlingen (transport) i juni 1999 blev definitionsfasen indledt, og resultaterne af denne er belyst i en kommissionsmeddelelse[1]. Europa-Parlamentet har udtrykkeligt støttet den hidtidige udvikling.

2.   Organisationsstruktur

I øjeblikket ledes Galileo-programmet i fællesskab af Kommissionen i dens egenskab af politisk institution og Den Europæiske Rumorganisation (ESA) i dens egenskab af teknisk institution. Denne fremgangsmåde har fungeret godt i den nu afsluttede definitionsfase. Den nødvendiggjorde dog en betydelig koordinerende og administrativ indsats, som i betragtning af foranstaltningernes stadig mere komplicerede karakter ikke længere synes tilstrækkelig til den videre udvikling.

Til gennemførelse af udviklingsfasen (2001-2005)[2] skal der derfor med EF-traktatens artikel 171 som retsgrundlag oprettes et fællesforetagende.

Problemområder for fællesforetagendet

Principielt må det foreliggende forslag hilses velkommen, da det udgør et vigtigt og nødvendigt element i bestræbelserne på at få GALILEO i gang. En fælles og samlet organisationsform tjener til at sammenfatte disponibel kapacitet og muliggør en værdifuld synergieffekt. En tidlig økonomisk inddragelse af industrien allerede i den nyligt indledte udviklings- og valideringsfase (2001-2005), således som Rådet udtrykkeligt har forlangt, giver anledning til en række spørgsmål hos ordføreren.

Det synes ikke tvingende nødvendigt på nuværende tidspunkt, dvs. syv år inden systemets ibrugtagning, at kræve store pengeindskud af industrien. Den Europæiske Rumorganisation, som er et foretagende baseret på erhvervsøkonomiske principper, skal kunne konstatere en klar og målelig fordel af dens investeringer for at kunne retfærdiggøre økonomisk inddragelse af bidragydende deltagere. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt. De nødvendige investeringer til udvikling af GALILEO bør derfor foretages i offentligt regi. Af konkurrenceretlige årsager må det frarådes at indrømme de deltagende parter fra industrien en fortrinsstilling i den fremtidige drift.

Et andet problemområde i det foreliggende forslag vedrører sikkerhedsaspektet. Efter attentaterne den 11. september 2001 i New York vil den nødvendige kompatibilitet mellem Galileo-signaler og GPS-signaler kun være mulig gennem stærkere sikkerhedsmæssige forholdsregler ved planlægningen af de forskellige strukturer. En inddragelse af private virksomheder i organisationsstrukturen på nuværende tidspunkt kunne støde på forbehold fra amerikansk side og vanskeliggøre forhandlinger om frekvensplanen.

Et centralt spørgsmål drejer sig fællesforetagendets hjemsted eller hovedsæde. Som privat virksomhed er fællesforetagendet underlagt national ret og dermed skatte- og afgiftsreglerne i det land, som bliver hjemsted. Såfremt det potentielle værtsland ikke indrømmer skattefritagelse til fællesforetagendet, vil det planlagte hovedsæde i Bruxelles afstedkomme en voldsom skattebyrde (21%), som ikke er acceptabel for udvalget. Desuden må det undersøges juridisk, om den foreslåede status er i overensstemmelse med belgisk lovgivning og ESA-konventionen[3].

Medlemsstaternes kontrol udgør et yderligere diskussionspunkt. Her blev der på Rådets samling den 15. oktober 2001 og på COREPER-mødet den 7. november 2001 foreslået at oprette et tilsynsudvalg (supervisory board), som skulle bestå af Kommissionen og repræsentanter fra medlemsstaterne og fastlægge Kommissionens linie i tilsynsrådet. Denne løsning kan accepteres under henvisning til nødvendigheden af en bedre koordinering mellem medlemsstaternes holdning i fællesforetagendets og ESA’s organer.

4.   Henstillinger og afsluttende bemærkninger

Hensigten med fællesforetagendet er at gennemføre Rådets krav efter en hurtig økonomisk inddragelse af industrien. Den målsætning at give foretagendet en enkelt og samlet ledelsesstruktur må hilses velkommen, skønt der dog er grund til at udtrykke forbehold om industriens finansielle bidrag. Ordføreren går derfor ind for, at der på grundlag af kommissionsforslaget (og med industriens rådgivende deltagelse) oprettes en samlet ledelse, der kan tjene som referencepartner, rådgiver og relæpost mellem offentlige og private interesser, og som forberede de kommende faser med den private deltagelse i projektet. Først ved afslutningen af udviklings- og valideringsfasen, dvs. i 2005, skal det tilsigtede offentlige-private partnerskab gennemføres. Ordføreren forlanger udtrykkeligt en afgørelse fra Rådet i december for ikke at bringe EU’s og dens beslutningstageres troværdighed og dermed hele projektet i farezonen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme opfordrer Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag [4]Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Betragtning 11

(11)   I betragtning af de mange aktører, der er involveret i processen og de nødvendige finansielle midler og den tekniske ekspertise, er det nødvendigt, at der oprettes en juridisk enhed, som er i stand til at sikre en fælles forvaltning af GALILEO-programmets midler i udviklingsfasen.

(11)   I betragtning af de mange aktører, der er involveret i processen og de nødvendige finansielle midler og den tekniske ekspertise, er det nødvendigt, at der oprettes en juridisk enhed, som er i stand til at sikre en fælles forvaltning, en fælles ledelse og en stram budgetgennemførelse af GALILEO-programmets midler i udviklingsfasen. Denne juridiske enhed sikrer gennemskuelighed i budgetgennemførelsen og opgavetildelingen, idet interessekonflikter undgås.

Begrundelse

Ændringsforslaget tjener til at sikre en mere nøjagtig definition af fællesforetagendets opgaver.

Ændringsforslag 2
Betragtning 14

(14)   Fællesforetagendets hovedopgave vil blive at færdiggøre udviklingen af GALILEO-programmet i udviklingsfasen ved at samle de offentlige og private midler til programmet; desuden vil det give mulighed for at sikre forvaltningen af vigtige demonstrationsprojekter -

(14)   Fællesforetagendets hovedopgave vil blive at færdiggøre udviklingen af GALILEO-programmet i udviklingsfasen hurtigt ved at samle ekspertise, information og midler fra EU, ESA og erhvervslivet; desuden vil det give mulighed for at sikre forvaltningen af vigtige demonstrationsprojekter -

Begrundelse

I det fællesforetagende, som skal oprettes, drejer det sig ikke kun om at samle offentlige og private midler. Dette kan også ske på anden måde. Fællesforetagendet er i højere grad den institutionaliserede form for det offentlige-private partnerskab mellem EU og ESA på den ene side og markedsorienterede aktører på den anden side. I første omgang sikrer fællesforetagendet en problemfri sammenføjning mellem EU (politik) og ESA (teknik), som allerede i definitionsfasen kun meget vanskeligt lod sig etablere gennem de daværende adskilte kanaler. Dernæst kommer det i høj grad an på, at også erhvervslivet (markedet) inddrages i udviklingsfasen, således at der uden tids- og informationstab sikres omgående feedback på den pragmatiske gennemførelse af bestemte skridt (f.eks. udbud, såkaldte feasibility-forsøg med de første satellitter). I mellemtiden er det fællesforetagendets vigtigste opgave at hindre yderligere tidstab ved gennemførelsen af GALILEO og dermed undgå at komme yderligere bagud i konkurrencen med andre teknologier (såsom GPS II, mobiltelefon osv.). Eventuelle forbehold mod repræsentanter for industrien bør ikke spille nogen rolle i de grundlæggende overvejelser, men afhjælpes gennem fleksible løsninger.

Ændringsforslag 3
Betragtning 14 a (ny)
 

(14a)   En dynamisk og innovativ anvendelse af satellitnavigation og transporttelematik inden for industrien er vigtig og af betydning for den samlede finansiering af systemet, og derfor har fællesforetagendet GALILEO allerede i udviklingsfasen til opgave at udforme de grundlæggende (åbne) tiltag på dette område og fungere som kontaktpartner for industrien.

Begrundelse

Eftersom fællesforetagendet ikke kun er og heller ikke skal være en fælles fond bestående af ESA og EU, og da de samlede forventninger til programmet ligger i den erhvervsøkonomiske, økologiske, transportpolitiske og sociale merværdi af Galileo-systemets anvendelsesområder, må dette punkt indgå i de generelle betragtninger til forordningen. Denne tilføjelse tjener ligeledes til at præcisere, at der hermed udsendes et tydeligt signal. Eksperter skønner, at over 50% af den tilstræbte samfundsøkonomiske virkning af GALILEO vil komme fra systemets anvendelsesområder. Derfor må dette også udtrykkeligt anføres i betragtningerne om fællesforetagendet.

Ændringsforslag 4
Betragtning 14 b (ny)
 

(14b)   For at det nye fællesforetagende kan varetage sine opgaver på effektiv måde, bør det sikres, at medlemsstaterne i Råds- og ESA-regi handler koordineret.

Begrundelse

Af hensyn til en effektiv varetagelse af opgaver i fællesforetagendet bør medlemsstaternes holdninger i Rådet og ESA være indbyrdes tilpasset.

Ændringsforslag 5
Betragtning 14 c (ny)
 

(14c)   Fællesforetagendets hjemsted skal fastlægges, efter at det er undersøgt, om den foreslåede status med hensyn til skattefritagelse stemmer overens med lovbestemmelserne i den medlemsstat, hvor fællesforetagendet får hjemsted.

Begrundelse

Som privat virksomhed er fællesforetagendet underlagt national ret og dermed skatte- og afgiftsreglerne i det land, hvor det får hjemsted. Det planlagte hjemsted i Bruxelles ville medføre en voldsom skattebyrde. Derfor må afgørelsen om hjemstedet gøres afhængig af, om fællesforetagendet kan opnå skattefritagelse i det pågældende land, der fastlægges som hjemsted.

Ændringsforslag 6
Artikel 1

Til gennemførelse af GALILEO-programmet for satellitbaseret radionavigation oprettes der for en fireårig periode et fællesforetagende i henhold til artikel 171 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Til gennemførelse af GALILEO-programmet for satellitbaseret radionavigation oprettes der for en fireårig periode et fællesforetagende i henhold til artikel 171 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Dets formål er at sikre en fælles forvaltning af forsknings-, udviklings- og demonstrationsfasen af GALILEO-programmet og med henblik herpå tilvejebringe midlerne til dette program.

Dets formål er at sikre en fælles forvaltning af forsknings-, udviklings- og demonstrationsfasen af GALILEO-programmet og med henblik herpå tilvejebringe midlerne til dette program. Det er ligeledes en væsentlig opgave for fællesforetagendet at forberede og gennemføre det for virkeliggørelsen af etablerings- og ibrugtagningsfasen nødvendige udbud.

Fællesforetagendets hjemsted er Bruxelles.

Fællesforetagendets hjemsted skal fastlægges, efter at det er undersøgt, om den foreslåede status med hensyn til skattefritagelse stemmer overens med lovbestemmelserne i den medlemsstat, hvor fællesforetagendet får hjemsted.

Begrundelse

Et udbud efter de europæiske konkurrenceregler vil gøre det muligt at skabe den nødvendige klarhed og sikkerhed, som både den offentlige og private sektor har behov for. Som privat virksomhed er fællesforetagendet underlagt national ret og dermed skatte- og afgiftsreglerne i det land, hvor det får hjemsted. Det planlagte hjemsted i Bruxelles ville medføre en voldsom skattebyrde. Derfor må afgørelsen om hjemstedet gøres afhængig af, om fællesforetagendet kan opnå skattefritagelse i det pågældende land, der fastlægges som hjemsted.

Ændringsforslag 7
Artikel 4 a (ny)
 

Artikel 4a

 

Kommissionen aflægger hvert år beretning for Rådet og Parlamentet om de fremskridt, der er gjort med programmet, og holder dem løbende underrettet om optagelsen af nye medlemmer.

Begrundelse

Forslaget indeholder ingen forpligtelser til at aflægge beretning om de fremskridt, der er gjort med programmet, og optagelsen af eventuelle nye medlemmer, hvilket ikke kan accepteres i betragtning af projektets betydning.

Ændringsforslag 8
BILAG, artikel 1, stk. 2

2.   Hovedsædet er beliggende i Bruxelles.

2.   Fællesforetagendets hovedsæde fastlægges efter, hvilken form for skattefritagelse, der foreslås i det pågældende land.

Begrundelse

Som privat virksomhed er fællesforetagendet underlagt national ret og dermed skatte- og afgiftsreglerne i det land, hvor det får hjemsted. Det planlagte hjemsted i Bruxelles ville medføre en voldsom skattebyrde. Derfor må afgørelsen om hjemstedet gøres afhængig af, om fællesforetagendet kan opnå skattefritagelse i det pågældende land, der fastlægges som hjemsted.

Ændringsforslag 9
BILAG, artikel 2, stk. 3, led 1

-   det udarbejder en virksomhedsplan, der omfatter alle programmets faser på grundlag af de oplysninger, som Europa-Kommissionen forelægger det, om de tjenester, som Galileo kan tilbyde, de indtægter, de kan medføre og de nødvendige ledsageforanstaltninger; det skal sikre, at de private virksomheder, der har deltaget i fællesforetagendet, får fortrinsstilling ved opnåelse af medlemsskab af den enhed, der skal forestå etablerings- og ibrugtagningsfasen og driftsfasen for navigationssystemet.

-   det udarbejder en virksomhedsplan, der omfatter alle programmets faser på grundlag af de oplysninger, som Europa-Kommissionen forelægger det, om de tjenester, som Galileo kan tilbyde, de indtægter, de kan medføre og de nødvendige ledsageforanstaltninger.

Begrundelse

Tildeling af en fortrinsstilling ved opnåelse af medlemskab må ikke føre til konkurrenceforvridende tildeling af opgaver.

 • [1] KOM(2000) 750; jf. også EP’s betænkning herom (A5-0288/2001).
 • [2] Denne fase skal finansieres med offentlige bevillinger på i alt 1,1 mia. €, som allerede er opført med halvdelen på De Europæiske Fællesskabers budget og halvdelen på Den Europæiske Rumorganisations budget.
 • [3] Efter artikel II (formål) i ESA-konventionen er det ikke tilladt at uddelegere opgaver og midler fra ESA eller at overdrage dem til andre instanser.
 • [4] EFT C endnu ikke offentliggjort.