ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση κοινής επιχείρησης GALILEO
(COM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

10 Ιανουαρίου 2002 - *

Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Norbert Glante
Συντάκτης (*) Brigitte Langenhagen, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού
(*) Ενισχυμένη Διαδικασία Hughes

Διαδικασία : 2001/0136(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A5-0005/2002
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A5-0005/2002
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Με την από 6ης Ιουλίου 2001 επιστολή του, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο ... της Συνθήκης ΕΚ (και το άρθρο ... της Συνθήκης ...), σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση κοινής επιχείρησης GALILEO (COM(2001) 336 - 2001/0136 (CNS)).

Κατά τη συνεδρίαση της 6 Σεπτεμβρίου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε την εν λόγω πρόταση, για εξέταση επί της ουσίας, στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας και, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών καθώς και στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (C5-0329/2001).

Κατά τη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού από την οποία ζητήθηκε η εκπόνηση γνωμοδότησης θα συντάξει έκθεση στο πλαίσιο της ενισχυμένης διαδικασίας Hughes.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Σεπτεμβρίου 2001, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας όρισε εισηγητή τον Norbert Glante.

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 5 Νοεμβρίου 2001, 3 Δεκεμβρίου 2001 και 8 Ιανουαρίου 2002, η επιτροπή εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο έκθεσης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με 43 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά και 0 αποχές.

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, o Christian Foldberg Rovsing γνωστοποίησε ότι είχε συμφέροντα στον τομέα αυτό και συνεπώς δεν θα συμμετείχε στην ψηφοφορία.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Carlos Westendorp y Cabeza, πρόεδρος· Norbert Glante, εισηγητής· Κωνσταντίνος Αλυσανδράκης, Guido Bodrato, Felipe Camisón Asensio (αναπλ. Concepció Ferrer), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (αναπλ. Glyn Ford), Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Den Dover (αναπλ. Anders Wijkman), Colette Flesch, Jacqueline Foster (αναπλ. Χρήστου Φώλια), Alfred Gomolka (αναπλ. Angelika Niebler), Michel Hansenne, Malcolm Harbour (αναπλ. Jaime Valdivielso de Cué), Roger Helmer, Hans Karlsson, Wolfgang Kreissl-Dörfler (αναπλ. Erika Mann), Werner Langen, Brigitte Langenhagen (σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin (αναπλ. Massimo Carraro), Marjo Matikainen-Kallström, Elizabeth Montfort, Reino Paasilinna, Samuli Pohjamo (αναπλ. Elly Plooij-van Gorsel), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Bernhard Rapkay (αναπλ. Elena Valenciano Martínez-Orozco), Daniela Raschhofer, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Jacques Santer (αναπλ. W.G. van Velzen), Gilles Savary (αναπλ. François Zimeray), Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Astrid Thors, Claude Turmes (αναπλ. Nelly Maes), Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Μυρσίνη Ζορμπά και Olga Zrihen Zaari.

Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση.

Η έκθεση κατατέθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2002.

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών θα αναγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση κοινής επιχείρησης GALILEO (COM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
 

(6α)   Στις 3 Οκτωβρίου 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμά του[2] σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το GALILEO.

Αιτιολόγηση

Στο μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το GALILEO.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
 

(7α)   Πρέπει να ληφθεί υπόψη η προκαταρκτική μελέτη που εκπόνησε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής η PricewaterhouseCoopers, για την υποστήριξη επιχειρηματικού σχεδίου του προγράμματος GALILEO.

Αιτιολόγηση

Η μελέτη αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη, δεδομένου ότι ανατέθηκε μετά την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11

11.   Δεδομένου του αριθμού παραγόντων που υπεισέρχονται στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα GALILEO κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξής του.

11.   Δεδομένου του αριθμού παραγόντων που υπεισέρχονται στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση των κονδυλίων, μία ενιαία διοίκηση και μία πειστική εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα GALILEO κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξής του. Το νομικό αυτό πρόσωπο διασφαλίζει τη διαφάνεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της ανάθεσης συμβάσεων με αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Χρησιμεύει στον ακριβέστερο καθορισμό των καθηκόντων της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13

(13)   Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια κοινή επιχείρηση βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το πρόγραμμα GALILEO εμπεριέχει μία σημαντική συνιστώσα έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δικαιολογεί και θα εξακολουθήσει να δικαιολογεί τη χρήση κονδυλίων από τα προγράμματα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης. Εξάλλου, το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει να επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με τη δορυφορική πλοήγηση.

(13)   Προκειμένου να δημιουργηθεί μια απλή (μη γραφειοκρατική) ενιαία δομή διαχείρισης , είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια κοινή επιχείρηση βάσει του άρθρου 171 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το πρόγραμμα GALILEO εμπεριέχει μία σημαντική συνιστώσα έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δικαιολογεί και θα εξακολουθήσει να δικαιολογεί τη χρήση κονδυλίων από τα προγράμματα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης. Εξάλλου, το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει να επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με τη δορυφορική πλοήγηση.

Αιτιολόγηση

Για τη φάση ανάπτυξης είναι αναγκαία μια ενιαία δομή. Για τη δομή αυτή επιλέγεται η μορφή μιας επιχείρησης που διασφαλίζει τη μη γραφειοκρατική άσκηση της διοίκησης.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 14

(14)   Η κοινή επιχείρηση θα έχει ως κύριο καθήκον να φέρει σε πέρας την ανάπτυξη του προγράμματος GALILEO κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής του φάσης με τη συγκέντρωση δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό· εξάλλου, θα επιτρέψει να εξασφαλισθεί η διαχείριση σημαντικών έργων επίδειξης.

(14)   Η κοινή επιχείρηση θα έχει ως κύριο καθήκον να φέρει γρήγορα και επιτυχώς σε πέρας την ανάπτυξη του προγράμματος GALILEO κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής του φάσης με τη συγκέντρωση πραγματογνωσίας, πληροφοριών και κονδυλίων από την ΕΕ, την ΕΥΔ και τη βιομηχανία, με τη διασφάλιση της συμμετοχής τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, και την αναγνώριση της σημασίας που έχει η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στο στάδιο αυτό· εξάλλου, θα επιτρέψει να εξασφαλισθεί η διαχείριση σημαντικών έργων επίδειξης. Μια σημαντική αποστολή της κοινής επιχείρησης είναι επίσης η προετοιμασία και διεξαγωγή της αναγκαίας δημοπράτησης για την υλοποίηση της φάσης εγκατάστασης και λειτουργίας.

Αιτιολόγηση

Διαγράφονται τρεις λέξεις σε συμφωνία με τις τροπολογίες για τη σύσταση μιας εταιρείας προαγωγής.

Η φάση εγκατάστασης του συστήματος GALILEO (2006-2007), θα χρηματοδοτηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τον ιδιωτικό τομέα. Η φάση λειτουργίας πρέπει να μπορεί να εξελιχθεί χωρίς καμία δημόσια χρηματοδότηση. Προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης και η ολοκλήρωση του συστήματος GALILEO, πρέπει να περιγραφούν σαφώς οι αποστολές του συστήματος GALILEO, η ασφάλειά του, ο σχεδιασμός του κόστους του, οι ευθύνες των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Μια δημοπράτηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού θα καταστήσει δυνατή τη δημιουργία της αναγκαίας σαφήνειας και ασφάλειας της οποίας θα κάνουν χρήση τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)
 

(14α)   Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία μιας δυναμικής και καινοτόμου βιομηχανίας εφαρμογών στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης και της τηλεματικής μεταφορών καθώς και τη σημασία που ενέχει για τη συνολική αναχρηματοδότηση του συστήματος, η κοινή επιχείρηση GALILEO αναλαμβάνει ήδη κατά την αναπτυξιακή φάση το καθήκον να χαράξει τους βασικούς (ανοικτούς) σχεδιασμούς για τον εν λόγω τομέα και να χρησιμεύσει ως συνομιλητής για τους αντίστοιχους βιομηχανικούς φορείς.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ΚΕ δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι μόνο ένα κοινό ταμείο της ΕΥΔ και της ΕΕ ενώ συγχρόνως στηρίζονται σε αυτή όλες οι ελπίδες του προγράμματος για την οικονομική, οικολογική και κοινωνική προστιθέμενη αξία καθώς και την προστιθέμενη αξία για τις μεταφορές στο πλαίσιο των εφαρμογών του προγράμματος GALILEO, πρέπει το θέμα αυτό να συμπεριληφθεί στις γενικές αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού. Η συμπλήρωση αυτή χρησιμεύει για την αποσαφήνιση ενώ συγχρόνως αποτελεί και πρέπει να αποτελέσει σαφές μήνυμα. Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι ποσοστό άνω του 50% του επιδιωκόμενου αποτελέσματος του προγράμματος GALILEO για την εθνική οικονομία θα προκύψει από τις εφαρμογές. Κατά συνέπεια επιβάλλεται να κατονομαστεί ρητά ο τομέας αυτός στις αιτιολογικές σκέψεις για την ΚΕ.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 14β (νέα)
 

(14β)    Προκειμένου η υπό δημιουργία κοινή επιχείρηση να είναι σε θέση να εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα που της ανατίθενται, πρέπει να διασφαλισθεί μία συνεκτική συμπεριφορά των κρατών μελών στο Συμβούλιο και τον ΕΟΔ.

Αιτιολόγηση

Για μία αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των θέσεων των κρατών μελών στο Συμβούλιο και τον ΕΟΔ.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)
 

(14 γ) Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή επιδίωξε τη βελτίωση της διαφάνειας και του ελέγχου της διαχείρισης των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, την ισχύ της διαδικασίας απαλλαγής, τη συμμετοχή στο συνταξιοδοτικό καθεστώς και την εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισμού (κώδικας συμπεριφοράς).

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση θα εφαρμόζει πολιτικές της ΕΕ, θα απασχολεί προσωπικό και θα εξαρτάται από επιχορηγήσεις της Κοινότητας, οι γενικές περί προϋπολογισμού διαδικασίες που εφαρμόζονται στις κοινοτικές υπηρεσίες θα πρέπει, κατ΄ αναλογία, να εφαρμόζονται και στην κοινή επιχείρηση.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, δεύτερη παράγραφος

Η κοινή επιχείρηση έχει ως αντικείμενο να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση της φάσης έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης του προγράμματος GALILEO και προς το σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσει τα κονδυλίων που έχουν διατεθεί για το πρόγραμμα αυτό.

Η κοινή επιχείρηση έχει ως αντικείμενο να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση της φάσης έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης του προγράμματος GALILEO και προς το σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσει τα κονδυλίων που έχουν διατεθεί για το πρόγραμμα αυτό. Μια σημαντική αποστολή της κοινής επιχείρησης είναι επίσης η προετοιμασία και διεξαγωγή της αναγκαίας δημοπράτησης για την υλοποίηση της φάσης εγκατάστασης και λειτουργίας.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 5 στην αιτιολογική σκέψη 14.

Τροπολογία 10
Άρθρο 1, παράγραφος 3

Η έδρα της βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Η έδρα της κοινής επιχείρησης θα αποφασιστεί σε συνάρτηση με τις φοροαπαλλαγές στις υποψήφιες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η έδρα της κοινής επιχείρησης θα υπόκειται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους εγκατάστασης, και αν είναι στις Βρυξέλλες τούτο συνεπάγεται υψηλή φορολογία. Συνεπώς, η εγκατάσταση στις Βρυξέλλες θα πρέπει να συνοδεύεται από φοροαπαλλαγές για την κοινή επιχείρηση.

Τροπολογία 11
Άρθρο 2

2.   Η κοινή επιχείρηση έχει νομική προσωπικότητα. Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απολαύει της πλέον ευρείας νομικής ικανότητας που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Μπορεί ιδίως να αποκτά και να εκποιεί κινητά και ακίνητα αγαθά και να παρίσταται στο δικαστήριο.

2.   Η κοινή επιχείρηση έχει νομική προσωπικότητα. Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απολαύει της πλέον ευρείας νομικής ικανότητας που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Μπορεί ιδίως να αποκτά και να εκποιεί κινητά και ακίνητα αγαθά και να παρίσταται στο δικαστήριο.

 

2α.   Η κοινή επιχείρηση, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, σέβεται, στις εσωτερικές διαδικασίες της, τις αρχές που εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς.

 

2β.   Οι υποψήφιες χώρες δικαιούνται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, δια των καταλλήλων μέσων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της διαφάνειας και της οικονομικής ευθύνης θα πρέπει να εφαρμοσθούν στη νέα διοικητική δομή του GALILEO, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής του θα προέρχεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με το GALILEO.

Τροπολογία 12
Άρθρο 2α (νέο)
 

Ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί επίσης να γίνει μέλος της κοινής επιχείρησης. Για την ενσωμάτωση του ιδιωτικού τομέα στην κοινή επιχείρηση ιδρύεται επιχείρηση προώθησης. Σκοπός της εν λόγω επιχείρησης προώθησης είναι, η διασφάλιση τακτικών και θεσμοθετημένων ανταλλαγών μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της κοινής επιχείρησης, η προβολή του προγράμματος GALILEO στους χρήστες και το ευρύ κοινό, και ενδεχομένως η διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών που θα καθορίσει η κοινή επιχείρηση. Η γενικότερη σχέση μεταξύ της επιχείρησης προώθησης και της κοινής επιχείρησης περιγράφεται στο καταστατικό. Η εφαρμογή και οι λεπτομέρειες της σχέσης αυτής ρυθμίζονται από σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ των δύο μερών. Η σύμβαση συνδέει τα δύο όργανα και εγγυάται την ανεξαρτησία τους όσον αφορά την οργάνωση και το προσωπικό.

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση ανάπτυξης του προγράμματος GALILEO είναι επιθυμητή και προβλεπόμενη. Δημιουργείται όμως μια σύγκρουση συμφερόντων, εάν ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει άμεσα στην κοινή επιχείρηση, λόγω του ότι αυτή είναι αρμόδια για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της δημοπράτησης που είναι αναγκαία για τις επόμενες φάσεις του προγράμματος. Η δημιουργία μιας εταιρείας προώθησης παράλληλα προς την κοινή επιχείρηση λύνει το πρόβλημα: καθιστά δυνατή μια συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση ανάπτυξης και αποτρέπει την ανωτέρω αναφερθείσα σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 2β (νέο)
 

Άρθρο 2β

Δημιουργείται επιτροπή εποπτείας, στην οποία εκπροσωπείται κάθε κράτος μέλος. Το καταστατικό ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ της επιτροπής εποπτείας και της κοινής επιχείρησης.

Αιτιολόγηση

Είναι δικαιολογημένος ένας θεματικός καθώς και οικονομικός έλεγχος της κοινής επιχείρησης εκ μέρους των κρατών μελών. Μια επιτροπή εποπτείας πρέπει επίσης να μεριμνά για το ότι λαμβάνονται υπόψη οι εφαρμογές του προγράμματος GALILEO όσο αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, την αειφορία και την κοινή ωφέλεια. Εκτός αυτού πρέπει η επιτροπή εποπτείας να προετοιμάσει τη μελλοντική ασφάλεια του συστήματος GALILEO.

Τροπολογία 14
Άρθρο 2γ (νέο)
 

Άρθρο 2γ

 

Η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε χρόνο έκθεση για την πορεία του προγράμματος GALILEO και ένα σχέδιο ανάπτυξης του προγράμματος, και τα ενημερώνει τακτικά όσον αφορά την πρόσβαση νέων μελών στην κοινή επιχείρηση.

Αιτιολόγηση

Το Πρόγραμμα GALILEO είναι επί του παρόντος όσον αφορά το περιεχόμενο, την τεχνική καθώς και οικονομική πλευρά του ένα από τα σημαντικά στρατηγικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα να παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα.

Τροπολογία 15
Άρθρο 3

Εκδίδεται το καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO, το οποίο επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Εκδίδεται το καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO, το οποίο επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

 

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την εφαρμογή του σταδίου ανάπτυξης του GALILEO, καθώς και σχετικά με τις προοπτικές προσέλκυσης νέων επενδύσεων για τα επόμενα στάδια. Η ετήσια έκθεση της κοινής επιχείρησης διαβιβάζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν αναφέρεται καθόλου στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, παρότι μέρος των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης θα χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό. Για τη διασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης, ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει τακτική ενημέρωση όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης, καθώς και σε σχέση με την παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων που προβλέπονται για τα επόμενα στάδια του GALILEO.

Τροπολογία 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρθρο 1, παράγραφος 2

2.   Η έδρα της βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

2.   Η έδρα της κοινής επιχείρησης θα αποφασιστεί σε συνάρτηση με τις φοροαπαλλαγές στις υποψήφιες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η έδρα της κοινής επιχείρησης θα υπόκειται στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους εγκατάστασης, και αν είναι στις Βρυξέλλες τούτο συνεπάγεται υψηλή φορολογία. Συνεπώς, η εγκατάσταση στις Βρυξέλλες θα πρέπει να υπόκειται σε φοροαπαλλαγές για την κοινή επιχείρηση.

Τροπολογία 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο β

β.   Μέλη της κοινής επιχείρησης μπορούν να γίνουν :

-   η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

-   οιαδήποτε επιχείρηση που εγγράφει ποσό τουλάχιστον 20 εκατομ. € στο κεφάλαιο της κοινής επιχείρησης. Το ποσό αυτό μειώνεται σε 1 εκατ. € για τις επιχειρήσεις που εγγράφονται μεμονωμένα ή συλλογικά και μπορούν να χαρακτηρισθούν μικρομεσαίες σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 1996 για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

β.   Μέλος της κοινής επιχείρησης μπορεί να γίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Αιτιολόγηση

Δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων εάν ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει άμεσα στην κοινή επιχείρηση.

Τροπολογία 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 1, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο

Αμέσως μετά την εγγραφή των μεριδίων τους, τα ιδρυτικά μέλη καλούν τα υπόλοιπα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β να εγγράψουν τα μερίδιά τους εντός προθεσμίας 30 ημερών. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οφείλουν να εγγράψουν ποσό ύψους μόνον 5 εκατ. € και 250.000 € αντιστοίχως, εφόσον εγγράψουν το υπόλοιπο πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2002.

Αμέσως μετά την εγγραφή των μεριδίων τους, τα ιδρυτικά μέλη καλούν το μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β να εγγράψει τα μερίδιά του εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια των ανωτέρω τροπολογιών στο άρθρο 1 του Καταστατικού.

Τροπολογία 19
Άρθρο 1, παράγραφος 4α (νέa), στοιχείο α)
 

4α.   Συγχρόνως με την κοινή επιχείρηση και για το ίδιο χρονικό διάστημα ιδρύεται η εταιρεία προώθησης GALILEO.

 

α.   Μέλη και εισφέροντες:

 

Μέλη της εταιρείας προώθησης είναι: εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου της κοινής επιχείρησης και όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες ενέγραψαν εισφορά στο κεφάλαιο της επιχείρησης σε ύψος που μένει να καθορισθεί. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Επιτρέπονται εισφορές σε είδος. Η υλική τους αξία και η χρησιμότητά τους για την υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας υπόκεινται σε πρότερη αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος όπως και ο ιδιωτικός τομέας επιθυμούν μια ΡΡΡ (Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), από την οποία μπορούν να επωφεληθούν και οι δύο. Η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης, προκειμένου να μην δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων. Η δημιουργία μιας εταιρείας προώθησης GALILEO καθιστά δυνατή μια χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση ανάπτυξης και επιλύει τα προβλήματα τα οποία είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εν προκειμένω.

Τροπολογία 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 1, παράγραφος 4α (νέα), στοιχείο β)
 

β.   Ρόλος και αποστολές:

 

-   προετοιμασία και υλοποίηση της από το δημόσιο καθώς και ιδιωτικό τομέα επιθυμητής συνεργασίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΡΡΡ)·

 

-   παροχή συμβουλών στην κοινή επιχείρηση σε θεματικά, εμπορικά και τεχνικά ζητήματα·

 

-   ενδεχόμενη ανάληψη συμβάσεων, που ανατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο·

 

-   ενεργός συνεισφορά στην εκστρατεία πληροφόρησης, επικοινωνίας και προαγωγής του συστήματος GALILEO στους μελλοντικούς χρήστες καθώς και στο ευρύ κοινό έως τη φάση λειτουργίας·

Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος όπως και ο ιδιωτικός τομέας επιθυμούν μια ΡΡΡ (Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), από την οποία μπορούν να επωφεληθούν και οι δύο. Η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης, προκειμένου να μην δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων. Η δημιουργία μιας εταιρείας προώθησης GALILEO καθιστά δυνατή μια χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση ανάπτυξης και επιλύει τα προβλήματα τα οποία είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εν προκειμένω.

Τροπολογία 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 1, παράγραφος 4α (νέα), στοιχείο γ)
 

γ.   Διατάξεις:

 

-   η εταιρεία προαγωγής πρέπει να αποφασίσει όσον αφορά την ιδία της διαδικασία·

 

-   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την υφισταμένη κατάσταση του προγράμματος και ένα σχέδιο ανάπτυξης του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Βλέπει αιτιολόγηση της τροπολογίας 10

Τροπολογία 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 1, παράγραφος 4β (νέα), στοιχείο α)
 

4β.   Συγχρόνως με την κοινή επιχείρηση και για το ίδιο χρονικό διάστημα συνιστάται μια επιτροπή εποπτείας.

 

α.   Μέλη

Μέλη αυτής της επιτροπή εποπτείας είναι εκπρόσωποι κάθε κράτους μέλους και ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης. Την προεδρία στην επιτροπή εποπτείας έχει ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 13, άρθρο 2β (νέο). Κατ' αυτήν τη διαδικασία εποπτείας των κρατών μελών πρέπει να καταβληθεί προσοχή προκειμένου ο έλεγχος των κρατών μελών στην κοινή επιχείρηση να μην την παραλύει. Για το λόγο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις της επιτροπής εποπτείας επικεντρώνονται στα ουσιαστικά θέματα και είναι επίσης δυνατόν να εφαρμοστούν σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Τροπολογία 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 1, παράγραφος 4β (νέα), στοιχείο β) (νέο)
 

β.   Ρόλος και αποστολές:

 

-   παρακολούθηση της εφαρμογής της φάσης ανάπτυξης·

 

-   παροχή σημαντικών θεματικών προσανατολισμών στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης για την προετοιμασία της για τη φάση της εγκατάστασης και τη φάση ανάπτυξης αναγκαίας δημοπράτησης·

 

-   προετοιμασία της μελλοντικής ασφάλειας του συστήματος GALILEO: προστασία της ιδιωτικής ζωής, ασφάλεια και προστασία των πολιτών.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία 13.

Τροπολογία 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 1, παράγραφος 4β (νέα), στοιχείο γ) (νέο)
 

γ.   Διατάξεις:

 

-   το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει στην επιτροπή εποπτείας όλα τα έγγραφα σχετικά με ζητήματα, τα οποία περιέχονται στην επικείμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη·

 

-   σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συνέρχεται η επιτροπή εποπτείας και αποφασίζει όσον αφορά όλα τα ζητήματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να διαβιβάζονται εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να είναι δυνατόν να λαμβάνονται αυτές υπόψη·

 

-   η επιτροπή εποπτείας πρέπει να αποφασίζει για την ιδία της διαδικασία·

 

-   η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει κάθε έτος στην επιτροπή εποπτείας έκθεση σχετικά με την υφισταμένη κατάσταση του προγράμματος και ένα σχέδιο ανάπτυξης του προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία 13.

Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)
 

4α.   Αξιολογεί τις χρήσεις και την παροχή υπηρεσιών του συστήματος Galileo

Αιτιολόγηση

Για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο συγκεκριμένο εγχείρημα, απαιτείται μια σαφής ιδέα των υπηρεσιών που θα μπορούσε να προσφέρει το σύστημα, η οποία θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των διαφόρων κλάδων του τομέα ήδη από την αρχή.

Τροπολογία 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 2, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο

3.   Κινητοποιεί τα αναγκαία δημόσια και ιδιωτικά κονδύλια και διαμορφώνει τις δομές διαχείρισης των διαφόρων και διαδοχικών φάσεων του προγράμματος:

3.   Κινητοποιεί τα αναγκαία κονδύλια και διαμορφώνει τις δομές διαχείρισης των διαφόρων και διαδοχικών φάσεων του προγράμματος:

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις τροπολογίες για τη σύσταση μιας εταιρείας προαγωγής.

Τροπολογία 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 2, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση

-   καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα καλύπτει όλες τις φάσεις του προγράμματος με βάση τα δεδομένα που της παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να προσφέρει το GALILEO, τα δημιουργούμενα έσοδα και τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα· εξασφαλίζει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην κοινή επιχείρηση απολαμβάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης στην απόκτηση της ιδιότητας μέλους της οντότητας που θα αναλάβει την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του συστήματος πλοήγησης·

-   καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα καλύπτει όλες τις φάσεις του προγράμματος με βάση τα δεδομένα που της παρέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να προσφέρει το GALILEO, τα δημιουργούμενα έσοδα και τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα, και υποβάλλει προτάσεις για τη δημοπράτηση των υπηρεσιών κατά τη φάση ανάπτυξης·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθεί προσοχή, προκειμένου να μην είναι δυνατή η δημιουργία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Εκτός αυτού λαμβάνεται υπόψη ο ιδιωτικός τομέας στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου εντός της εταιρείας προαγωγής.

Τροπολογία 28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 2, παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση

-   σε αυτή τη βάση, απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, κατά τον τρόπο που κρίνει ως τον πλέον κατάλληλο, για να καταρτίσει, πριν τα τέλη του 2002, ένα συνολικό σχέδιο χρηματοδότησης του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τους τρόπους χρηματοδοτικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασής του·

-   σε αυτή τη βάση, απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, κατά τον τρόπο που κρίνει ως τον πλέον κατάλληλο, για να καταρτίσει, πριν τα τέλη του 2002, ένα συνολικό σχέδιο χρηματοδότησης του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τους τρόπους χρηματοδοτικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασής του. Κατόπιν αυτού η κοινή επιχείρηση δημοσιεύει και οργανώνει το 2002-2003 δημοπράτηση για τις επόμενες φάσεις του προγράμματος GALILEO.

Αιτιολόγηση

Αποστολή της επιχείρησης είναι και η προετοιμασία και διεξαγωγή της για τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας αναγκαίας δημοπράτησης καθώς και μια εντατική συνεργασία με την εταιρεία προαγωγής.

Τροπολογία 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση 2α (νέα)
 

-   Η επιχείρηση προβαίνει σε ανταλλαγές απόψεων με την εταιρεία προαγωγής για τεχνικά, θεματικά ή εμπορικά ζητήματα. Μπορεί να αναθέσει στην εταιρεία προαγωγής να υλοποιήσει ορισμένες μελέτες και αναλύσεις για την τεχνική και εμπορική δυνατότητα πραγματοποίησης του προγράμματος GALILEO.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις τροπολογίες για τη σύσταση και περιγραφή της εταιρείας προαγωγής.

Τροπολογία 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρθρο 4, παράγραφος 1

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, η κοινή επιχείρηση μπορεί να συνάψει, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιωτικές επιχειρήσεις ή με κοινοπραξία ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 3.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 (α), μέλη της κοινής επιχείρησης μπορούν να συνάψουν, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιωτικές επιχειρήσεις ή με κοινοπραξία ιδιωτικών επιχειρήσεων· η κοινή επιχείρηση πρέπει να προβλέπει τη στρατιωτική χρήση του συστήματος Galileo για ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν άδικο να επιτραπεί να συμμετέχει η κοινή επιχείρηση στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της βιομηχανίας, στη διαδικασία δημοπράτησης, δεδομένου ότι τούτο θα προσέφερε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Το σύστημα Galileo θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιώδες στοιχείο των μηχανισμών ασφαλείας των κρατών μελών της ΕΕ, και δεν θα πρέπει να εμποδιστεί η χρήση του για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Τροπολογία 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 7, παράγραφος 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητεί τη γνώμη Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητεί τη γνώμη Συμβουλευτικής Επιτροπής και της επιτροπής εποπτείας.

Αιτιολόγηση

Βλέπε ρόλο και αποστολές της επιτροπής εποπτείας.

Τροπολογία 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 8, παράγραφος 1.β

β.   Εκτός αντίθετης διάταξης στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται με απλή πλειοψηφία. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος διαθέτουν η κάθε μια 30 ψήφους. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινής επιχείρησης έχουν αριθμό ψήφων ανάλογο προς το μερίδιο κεφαλαίου που έχουν εγγράψει ως προς το σύνολο του εγγεγραμμένου κεφαλαίου.

β.   Εκτός αντίθετης διάταξης στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται με απλή πλειοψηφία. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος διαθέτουν η κάθε μια τον ίδιο αριθμό και σε κάθε περίπτωση η κάθε μια περισσότερο από τουλάχιστον 30% του συνολικού αριθμού των ψήφων. Το άλλο μέλος της κοινής επιχείρησης έχει αριθμό ψήφων ανάλογο προς το μερίδιο κεφαλαίου που έχει εγγράψει ως προς το σύνολο του εγγεγραμμένου κεφαλαίου.

Αιτιολόγηση

Η προστιθέμενη τροποποίηση διευκρινίζει την κατανομή των ψήφων στο διοικητικό συμβούλιο και αποτελεί συνέπεια των τροποποιήσεων που προτάθηκαν στο άρθρο 1 του καταστατικού.

Τροπολογία 33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)
 

α.   Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη του πριν τις αποφάσεις του για τη θεματική καθώς και οικονομική εκτέλεση του προγράμματος GALILEO τις παρατηρήσεις της επιτροπής εποπτείας, εφόσον αυτές έχουν δοθεί σε εύλογο χρόνο.

Αιτιολόγηση

Βλέπε ρόλο της επιτροπής εποπτείας.

Τροπολογία 34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρθρο 8, παράγραφος 2, β, περίπτωση 6

-   να εγκρίνει με πλειοψηφία 75% κάθε πρόταση που συνεπάγεται σημαντική μεταβολή στην εκτέλεση του προγράμματος GALILEO·

-   να αναλάβει να ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αν μια πρόταση συνεπάγεται σημαντικές μεταβολές στην εκτέλεση του προγράμματος GALILEO· αφού ενημερωθούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η απόφαση μπορεί να εγκριθεί με πλειοψηφία 75% των ψήφων·

Αιτιολόγηση

Το εγχείρημα Galileo αποτελεί κυρίως κοινοτικό έργο, με σημαντικά κοινοτικά κονδύλια, και ως εκ τούτο τα ενδιαφερόμενα κοινοτικά όργανα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένα σχετικά με την πρόοδό του, ιδιαίτερα σε περίπτωση σημαντικών εξελίξεων.

Τροπολογία 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 8, παράγραφος 2.β, περίπτωση 9α (νέα)
 

-   Τακτική ενημέρωση της επιτροπής εποπτείας σχετικά με την κατάσταση της εκτέλεσης του προγράμματος της κοινής επιχείρησης και του συνολικού προγράμματος GALILEO.

Αιτιολόγηση

Βλέπε ρόλο της επιτροπής εποπτείας.

Τροπολογία 36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 8, παράγραφος 2.β. παύλα 9β (νέα)
 

-   Τακτική ενημέρωση της εταιρείας προαγωγής σχετικά με την κατάσταση εκτέλεσης του προγράμματος της κοινής επιχείρησης και του συνολικού προγράμματος GALILEO, στο βαθμό που οι πληροφορίες δεν αφορούν την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της για τη φάση εγκατάστασης και τη φάση ανάπτυξης αναγκαία δημοπράτηση.

Αιτιολόγηση

Βλέπε ρόλο της εταιρείας προαγωγής.

Τροπολογία 37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 12

Όλα τα έσοδα της κοινής επιχείρησης χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωση του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 2, δεν γίνεται καμιά πληρωμή στα μέλη της κοινής επιχείρησης υπό μορφή κατανομής τυχόν πλεονάσματος των εσόδων σε σχέση με τις δαπάνες της κοινής επιχείρησης.

Όλα τα έσοδα της κοινής επιχείρησης χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωση του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 2, δεν γίνεται καμιά πληρωμή στα μέλη της κοινής επιχείρησης υπό μορφή κατανομής τυχόν πλεονάσματος των εσόδων σε σχέση με τις δαπάνες της κοινής επιχείρησης, αλλά τίθενται περαιτέρω στη διάθεση της επιχείρησης.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση καθιστά το άρθρο σαφέστερο.

Τροπολογία 38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2.   Πριν τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο Διευθυντής διαβιβάζει στα μέλη τις εκτιμήσεις για το κόστος του προγράμματος, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκτιμήσεις του κόστους του προγράμματος περιλαμβάνουν κατάσταση πρόβλεψης των ετήσιων δαπανών για τα δύο επόμενα έτη. Στο πλαίσιο των προβλέψεων αυτών, οι εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών για το πρώτο από τα δύο οικονομικά έτη (προσχέδιο προϋπολογισμού) συντάσσονται με αρκετά λεπτομερή τρόπο για τις ανάγκες της εσωτερικής διαδικασίας προϋπολογισμού κάθε μέλους, βάσει της χρηματοδοτικής συμμετοχής του στην κοινή επιχείρηση. Ο Διευθυντής παρέχει στα μέλη κάθε συμπληρωματική πληροφορία αναγκαία προς το σκοπό αυτό.

2.   Πριν τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο Διευθυντής διαβιβάζει στα μέλη και στην επιτροπή εποπτείας τις εκτιμήσεις για το κόστος του προγράμματος, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκτιμήσεις του κόστους του προγράμματος περιλαμβάνουν κατάσταση πρόβλεψης των ετήσιων δαπανών για τα δύο επόμενα έτη. Στο πλαίσιο των προβλέψεων αυτών, οι εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών για το πρώτο από τα δύο οικονομικά έτη (προσχέδιο προϋπολογισμού) συντάσσονται με αρκετά λεπτομερή τρόπο για τις ανάγκες της εσωτερικής διαδικασίας προϋπολογισμού κάθε μέλους, βάσει της χρηματοδοτικής συμμετοχής του στην κοινή επιχείρηση. Ο Διευθυντής παρέχει στα μέλη κάθε συμπληρωματική πληροφορία αναγκαία προς το σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Βλέπε ρόλο της επιτροπής εποπτείας.

Τροπολογία 39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 13, παράγραφος 3

3.   Τα μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στο Διευθυντή τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις εκτιμήσεις κόστους του προγράμματος και ιδίως σχετικά με τις εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών για το επόμενο έτος.

3.   Τα μέλη και η επιτροπή εποπτείας κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στο Διευθυντή τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις εκτιμήσεις κόστους του προγράμματος και ιδίως σχετικά με τις εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών για το επόμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Βλέπε ρόλο της επιτροπής εποπτείας.

Τροπολογία 40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 13, παράγραφος 4

4.   Με βάση τις εκτιμήσεις κόστους του προγράμματος που έχουν εγκριθεί και λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων των μελών, ο Διευθυντής εκπονεί το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και το υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκρισή του με πλειοψηφία 75% πριν τις 30 Σεπτεμβρίου.

4.   Με βάση τις εκτιμήσεις κόστους του προγράμματος που έχουν εγκριθεί και λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων των μελών, και των παρατηρήσεων που διαβιβάστηκαν εγκαίρως από την επιτροπή εποπτείας, ο Διευθυντής εκπονεί το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και το υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκρισή του με πλειοψηφία 75% πριν τις 30 Σεπτεμβρίου.

Αιτιολόγηση

Βλέπε ρόλο της επιτροπής εποπτείας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας των κρατών μελών πρέπει να υπάρξει μέριμνα προκειμένου ο έλεγχος των κρατών μελών στην κοινή επιχείρηση να μην παραλύει αυτήν την επιχείρηση.

Τροπολογία 41
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 15

Εντός των δύο μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο Διευθυντής υποβάλλει τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιείται βάσει εγγράφων και επιτόπου. Ο Διευθυντής υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση με πλειοψηφία 75% τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό, μαζί με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα και, κατ’ αίτησιν του Διοικητικού Συμβουλίου, την υποχρέωση να σχολιάσει την έκθεση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει την έκθεσή του στα μέλη της κοινής επιχείρησης.

Εντός των δύο μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο Διευθυντής υποβάλλει τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιείται βάσει εγγράφων και επιτόπου. Ο Διευθυντής υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση με πλειοψηφία 75% τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό, μαζί με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα και, κατ’ αίτησιν του Διοικητικού Συμβουλίου, την υποχρέωση να σχολιάσει την έκθεση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαβιβάζουν την έκθεσή τους στα μέλη της κοινής επιχείρησης και στην επιτροπή εποπτείας. Η επιτροπή εποπτείας μπορεί να διαβιβάσει στο διοικητικό συμβούλιο τις παρατηρήσεις της για την έκθεση. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά την έγκριση της έκθεσης από το διοικητικό συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Βλέπε ρόλο της επιτροπής εποπτείας. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα βέτο για τον προϋπολογισμό της Κοινότητας, θα πρέπει να έχει και δικαίωμα να εποπτεύει τον έλεγχο αυτό και να σχολιάζει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να παρακολουθεί την οικονομική πρόοδο του εγχειρήματος, ως σώμα εκπροσώπων των κυβερνήσεων.

Τροπολογία 42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 17α (νέο)
 

Άρθρο 17α

Η κοινή επιχείρηση διασφαλίζει την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, των οποίων η χωρίς άδεια γνωστοποίηση είναι δυνατόν να επιβαρύνει τα συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών. Η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει σχετικά αρχές ασφαλείας και ελάχιστες προδιαγραφές.

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια του Προγράμματος GALILEO πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης του σχεδίου, λόγω του ότι το πρόγραμμα GALILEO θα αποτελέσει στην αγορά όπως και στον τομέα ασφαλείας ένα στρατηγικό μέσο.

Τροπολογία 43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO
Άρθρο 18, παράγραφος 2

2.   Οι αιτήσεις προσχώρησης απευθύνονται στο Διευθυντή, ο οποίος τις διαβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν η κοινή επιχείρηση οφείλει να διαπραγματευθεί με τον αιτούντα τους όρους προσχώρησης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η κοινή επιχείρηση διαπραγματεύεται τους όρους προσχώρησης και τους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται με πλειοψηφία 75% των εκφραζόμενων ψήφων.

2.   Οι αιτήσεις προσχώρησης απευθύνονται στο Διευθυντή, ο οποίος τις διαβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με την επιτροπή εποπτείας εάν η κοινή επιχείρηση οφείλει να διαπραγματευθεί με τον αιτούντα τους όρους προσχώρησης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η κοινή επιχείρηση διαπραγματεύεται τους όρους προσχώρησης και τους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται με πλειοψηφία 75% των εκφραζόμενων ψήφων.

Αιτιολόγηση

Βλέπει ρόλο της επιτροπής εποπτείας.

 • [1] ΕΕ C Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη.
 • [2] Εγκριθέντα κείμενα, σημείο 10.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση κοινής επιχείρησης GALILEO (COM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2001) 336[1]),

–   έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης (C5‑0329/2001),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5‑0005/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1] ΕΕ C Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα GALILEO αποτελείται από τέσσερις φάσεις: μια φάση καθορισμού, η οποία περατώθηκε το τέλος του 2000, μια φάση ανάπτυξης (2001-2005), μια φάση εγκατάστασης (2006-2007) και μια φάση λειτουργίας (από το 2008).

Κατ' αρχάς θα ήθελε ο εισηγητής να τονίσει άλλη μια φορά ότι η τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος είναι καθοριστική για τη σημασία του Προγράμματος GALILEO. Το 2010 θα έχει εγκατασταθεί πλήρως η επόμενη γενεά του GPS (GPS ΙΙ) στο διάστημα από τις ΗΠΑ. Εάν το GALILEO λειτουργήσει μετά από αυτό, υφίσταται ο κίνδυνος ότι το ευρωπαϊκό σύστημα θα καταστεί περιττό. Τότε θα έχουμε απολέσει οριστικά την ευκαιρία να υφίσταται ένα δορυφορικό σύστημα μη στρατιωτικής φύσεως.

Η έκθεσή μας επικεντρώνεται στη διαμόρφωση της φάσης ανάπτυξης του προγράμματος GALILEO. Ο εισηγητής χαιρετίζει το γεγονός ότι με την από την Επιτροπή προταθείσα κοινή επιχείρηση δημιουργείται μια ενιαία δομή διοίκησης για τη φάση ανάπτυξης του σχεδίου. Υποστηρίζει επίσης την επιλογή του καταστατικού δομής, λόγω του ότι εγγυάται μια εργασιακή διαδικασία που είναι απλή, μη γραφειοκρατική και προσανατολισμένη προς τη διοίκηση.

Η πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση μια κοινής επιχείρησης GALILEO ενέχει στη σημερινή της κατάσταση δύο βασικά προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί. Σ' αυτά τα δύο προβλήματα επικεντρώνονται οι συζητήσεις όλων των συμμετεχόντων: Συμβούλιο, CΟREPER, ΕΟΔ, Επιτροπή και βιομηχανίες του ιδιωτικού τομέα. Τα προβλήματα αυτά είναι: οι όροι συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη φάση ανάπτυξης του Προγράμματος GALILEO και ο έλεγχος των κρατών μελών στην κοινή επιχείρηση.

Για το λόγο αυτό αποφάσισε ο εισηγητής να επικεντρωθεί σ' αυτά τα δύο προβλήματα. Ενόψει της πρότασης της Επιτροπής, της θέσης του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών στις 16 Οκτωβρίου 2001, της γνωμοδότησης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2001 και όλων των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν με καθένα από τους συμμετέχοντες, επιθυμεί ο εισηγητής να καταδείξει με την έκθεση αυτή λύσεις γι' αυτά τα δύο προβλήματα.

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση ανάπτυξης του Προγράμματος GALILEO

Στο ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το GALILEO (COM(2000) 750 - C5-0110/2001 - 2001/2059 (COS)) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε με έμφαση την Επιτροπή, να διασφαλίσει επαρκή συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων της οικονομίας κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του σχεδίου. Στην πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης GALILEO προβλέπεται η χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση ανάπτυξης του προγράμματος. Υποστηρίζεται επίσης κατ' αρχήν από το Συμβούλιο.

Μια συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην κοινή επιχείρηση προκαλεί όμως συγκρούσεις συμφερόντων:

-   γενικώς:

Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς έχουν κατ' αρχήν διαφορετικά συμφέροντα. Ενώ ο ιδιωτικός τομέας έχει κατά κύριο λόγο ένα εμπορικό συμφέρον από το πρόγραμμα, πρέπει ο δημόσιος τομέας να προωθήσει περαιτέρω χρήσεις του προγράμματος, οι οποίες εντάσσονται στο κοινό συμφέρον: π.χ. περιβάλλον, προστασία δεδομένων, ασφάλεια, προστασία των πολιτών.

-   ειδικά κατά τη δημοπράτηση:

Ένα σημαντικό έργο της κοινής επιχείρησης θα είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή για τη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας του Προγράμματος GALILEO της αναγκαίας δημοπράτησης. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της δημοπράτησης θα είναι η δημιουργία σαφήνειας: η δημόσια πλευρά θα περιγράψει σαφώς τους όρους της υλοποίησης του GALILEO και η πλευρά της βιομηχανίας θα θέσει αντίστοιχα υποψηφιότητα με μια σαφή προσφορά. Κατά το τέλος της δημοπράτησης θα συναφθεί μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών εταίρων μια σύμβαση, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους θεματικούς, τεχνικούς και χρηματοδοτικούς όρους της εφαρμογής του προγράμματος. Η βιομηχανία η οποία εδήλωσε έτοιμη στο "Memorandum of Understanding" να συγχρηματοδοτήσει τη φάση ανάπτυξης του προγράμματος, είναι η βιομηχανία του διαστήματος. Εάν η βιομηχανία αυτή συμμετέχει άμεσα στην κοινή επιχείρηση θα συμμετάσχει και στην προετοιμασία της δημοπράτησης. Για λόγους ανταγωνισμού θα πρέπει κατόπιν να αποκλεισθεί από τη διαδικασία υποψηφιοτήτων της δημοπράτησης, που αφορά βασικά την βιομηχανία του διαστήματος! Η βιομηχανία του διαστήματος δεν έχει υπό τέτοιες προϋποθέσεις κανένα συμφέρον σε μια συμμετοχή στη φάση ανάπτυξης του προγράμματος GALILEO.

Μια λύση θα πρέπει να εξευρεθεί, η οποία καθιστά αφενός δυνατή την από τη δημόσια όπως και ιδιωτική πλευρά επιθυμητή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση ανάπτυξης και αφετέρου αποφεύγει αυτές τις συγκρούσεις συμφερόντων. Για το λόγο αυτό προτείνει ο εισηγητής την ίδρυση παράλληλα με την κοινή επιχείρηση μιας εταιρείας προαγωγής. Στην εταιρεία προαγωγής θα εκπροσωπούνται οι βιομηχανίες οι οποίες ενδιαφέρονται ήδη για αυτήν τη φάση του προγράμματος. Ο ρόλος και τα καθήκοντα της εταιρείας προαγωγής είναι: παροχή συμβουλών στην κοινή επιχείρηση, διαφήμιση για το Πρόγραμμα GALILEO, διεκπεραίωση ορισμένων εντολών (μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικές μελέτες, κλπ). Ο εισηγητής δεν επιθυμεί να δεσμευθεί όσον αφορά τους όρους της οικονομικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην εταιρεία προαγωγής: κατά την άποψή του είναι π.χ. δυνατές εισφορές σε είδος και μια κατανομή της εισφοράς κατά το χρονικό διάστημα της φάσης ανάπτυξης. Πέραν της επίλυσης της σύγκρουσης συμφερόντων η εταιρεία προαγωγής ενέχει περαιτέρω πλεονεκτήματα:

1.   Θεσμοθετεί την ανταλλαγή μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αποτελεί κατ' αυτόν τον τρόπο το πρώτο βήμα μιας ΡΡΡ (Συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα).

2.   Καθιστά δυνατή μια δημόσια διαφήμιση για το Πρόγραμμα GALILEO στους μελλοντικούς χρήστες (Telekom, δημόσιες μεταφορές, γεωργία, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ) και του ευρέος κοινού. Η διαφήμιση αυτή θα πραγματοποιηθεί από την ιδιωτική πλευρά η οποία είναι πιο εξοικειωμένη με την κατάσταση της αγοράς και τη δυνατότητα πραγματοποίησης από εμπορική πλευρά.

Έλεγχος των κρατών μελών στην κοινή επιχείρηση

Στην υφισταμένη πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση μιας κοινής επιχείρησης GALILEO η δημόσια πλευρά εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης από την Επιτροπή και εμμέσως από τον ΕΟΔ (Υπουργοί Έρευνας). Η σύσταση μιας επιτροπής εποπτείας, στην οποία εκπροσωπείται καθένα από τα κράτη μέλη, θα διασφαλίσει ότι η εφαρμογή του προγράμματος ενέχει εφαρμογές κοινού συμφέροντος. Η επιτροπή εποπτείας θα μεριμνήσει προκειμένου να ληφθούν σε μεγάλο βαθμό υπόψη οι δημόσιες επιχειρήσεις, το περιβάλλον, η ευημερία του κοινωνικού συνόλου κλπ κατά το θεματικό καθορισμό και την τεχνική εκτέλεση του προγράμματος. Μια δεύτερη λειτουργία της επιτροπής εποπτείας είναι ο οικονομικός έλεγχος. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου η χρηματοδότηση του προγράμματος να αντιστοιχεί στη συμφωνηθείσα εφαρμογή και εξέλιξη. Πέραν αυτού πρέπει η Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το μελλοντικό σύστημα GALILEO να εγγυάται στους πολίτες προστασία της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια.

Λόγω του ότι ο χρονικός παράγων για την επιτυχία του συνολικού προγράμματος GALILEO παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η συμβουλευτική και ελεγκτική λειτουργία της επιτροπής εποπτείας να παραλύσει τις εργασίες της κοινής επιχείρησης. Για το λόγο αυτό πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις της επιτροπής εποπτείας επικεντρώνονται στα σημαντικά θέμα και είναι επίσης δυνατόν να ληφθούν σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Τελικές παρατηρήσεις

Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 οι διατάξεις ασφαλείας του συστήματος GALILEO αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Για το λόγο αυτό αποκτούν οι αλλαγές των δομών, τις οποίες προτείνουμε στην έκθεσή μας, ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

-   Μια άμεση συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κοινή επιχείρηση δεν συμβιβάζεται με την απόφαση για τις δομές ασφαλείας. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, υποστηρίζουμε τη σύσταση της εις την έκθεσή μας περιγραφόμενης εταιρείας προαγωγής.

-   Η σύσταση μιας επιτροπής εποπτείας, στην οποία κυρίως εκπροσωπείται κάθε κράτος μέλος, θεσμοθετεί την προετοιμασία των πτυχών ασφαλείας του συστήματος GALILEO.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

22 Νοεμβρίου 2001

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση κοινής επιχείρησης GALILEO

(COM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136((CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Francesco Turchi

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουλίου 2001, η Επιτροπή Προϋπολογισμών όρισε συντάκτη γνωμοδότησης τον Francesco Turchi.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Νοεμβρίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωμοδότησης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες τροπολογίες με ψήφους 18 υπέρ και 2 κατά.

Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Terence Wynn, (πρόεδρος), Francesco Turchi, (συντάκτης γνωμοδότησης), Ιωάννης Αβέρωφ, Jean-Louis Bourlanges, Paulo Casaca, Joan Colom i Naval, Carlos Costa Neves, Den Dover, Göran Färm, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Wilfried Kuckelkorn, John Joseph McCartin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Bartho Pronk (αναπλ. Reimer Böge), Heide Rühle, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter και Brigitte Wenzel-Perillo.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.   Ιστορικό

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης για την ολοκλήρωση του σταδίου ανάπτυξης (2001-2005) του GALILEO, του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Σύμφωνα με την πρόταση, η κοινή επιχείρηση θα διαθέτει μια ενιαία δομή διαχείρισης, η οποία θα είναι ευέλικτη, θα έχει νομική προσωπικότητα και θα είναι ικανή να συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις για τη διαμόρφωση του συστήματος GALILEO.

Η κοινή επιχείρηση θα είναι υπεύθυνη για:

 • τη διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης του προγράμματος και τη συνέχιση των προσπαθειών στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη·
 • τη σύνδεση της δημόσιας και της ιδιωτικής χρηματοδότησης, και
 • την προετοιμασία για τη διαχείριση των επόμενων σταδίων του προγράμματος (ανάπτυξη, λειτουργία και εφαρμογή), περιλαμβανομένης της μετατροπής του σε μια νομική οντότητα που θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ευρωπαϊκής εταιρείας.

Το στάδιο της ανάπτυξης αναμένεται να στοιχίσει 1,1 δισεκ. ευρώ. Το ποσόν αυτό θα κατανεμηθεί σε ίσα μέρη μεταξύ των προϋπολογισμών της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, ενώ επιπλέον 200 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα.

Η χρηματοδοτική συμβολή της Κοινότητας πηγάζει από δύο κονδύλια του προϋπολογισμού: 550 εκατ. ευρώ χορηγούνται από τα κονδύλια για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (Β5-700), ενώ θα εισαχθεί μια μνεία "προς υπόμνηση" (pm) στο κεφάλαιο Β6-6, εν αναμονή απόφασης σχετικά με το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (2002-2006).

Σε εκατ. ευρώ (τρέχουσες τιμές)

Ανάλυση

2001

2002

2003

2004

2005

Total

ΔΕΔ (B5-700)

100

170

80

70

130

550

Έρευνα (B6-6)

-   

pm

pm

pm

pm

Από το ποσόν που συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (550 εκατ. ευρώ), 50 εκατ. ευρώ θα πληρωθούν σε ρευστό και 500 εκατ. σε είδος, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της κοινής επιχείρησης, στο παράρτημα της πρότασης.

Ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύεται να προσθέσει στα προσφερόμενα από τους προϋπολογισμούς της ΕΚ και της ESA 200 εκατ. ευρώ. Τον Μάρτιο του 2001, εκπρόσωποι των βασικών ενδιαφερομένων βιομηχανιών υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης, δια του οποίου δεσμεύονται να προσφέρουν το ποσόν αυτό για το στάδιο ανάπτυξης του GALILEO.

Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει τώρα την ίδρυση μιας κοινής επιχείρησης στη βάση του άρθρου 171 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κοινή επιχείρηση θα χρειασθεί κάποιον βαθμό νομικής και οικονομικής αυτονομίας, για την πραγματοποίηση όλων των χειρισμών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της.

Η κοινή επιχείρηση θα διοικείται από τρία σώματα, τα οποία θα διατυπώσουν τους διαδικαστικούς κανόνες και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και θα εκδίδουν οδηγίες:

α)   Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει όλες τις αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, τα οικονομικά και τον προϋπολογισμό, ορίζει, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το Διευθυντή της κοινής επιχείρησης και εγκρίνει το οργανόγραμμά της.

β).   Την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη: έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και έναν εκπρόσωπο που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Εκτελεστική Επιτροπή μπορούν να ανατεθούν πρόσθετα καθήκοντα, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για να γίνει δυνατή μια πιο ευέλικτη διαχείριση της κοινής επιχείρησης.

γ).   Τον Διευθυντή, ο οποίος εξασφαλίζει την καθημερινή διαχείριση της κοινής επιχείρησης. Ο Διευθυντής συντάσσει τα διάφορα κείμενα και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το καταστατικό της κοινής επιχείρησης.

Στην οικονομική διαχείριση της κοινής επιχείρησης περιλαμβάνονται κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προϋπολογισμού και των εσωτερικών οικονομικών ελέγχων, καθώς και σχετικά με την έκδοση των ετήσιων ισολογισμών.

2.   Οικονομικές και νομοθετικές παρατηρήσεις

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, πιστεύει όμως ότι ορισμένα σημεία της χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές εάν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στο στάδιο ανάπτυξης του GALILEO, ούτε και αν η Επιτροπή προβλέπει κάποιες ρυθμίσεις ώστε να προσανατολίσει τις χώρες αυτές προς τις τηλεματικές καινοτομίες της Κοινότητας. Με βάση το ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2001[1], ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει σαφή κριτήρια για την συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην κοινή επιχείρηση. Κάτι τέτοιο θα μείωνε τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, θα βελτίωνε τη διαφάνεια και θα διασφάλιζε πως το GALILEO θα αποκτήσει πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση.

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι η πρόταση δεν περιέχει καμία αναφορά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, παρότι μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης θα χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι η κοινή επιχείρηση θα εφαρμόζει κοινοτικές πολιτικές, θα απασχολεί προσωπικό και θα εξαρτάται από την υποστήριξη της Κοινότητας, θα ήταν ορθό να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες του προϋπολογισμού. Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει τη δημιουργία ιδιαίτερου κονδυλίου του προϋπολογισμού για τις διοικητικές δαπάνες του GALILEO, ώστε να ελέγχονται καλύτερα οι δραστηριότητές του και να βελτιωθεί η παρακολούθηση των διοικητικών δαπανών.

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την πορεία του σταδίου ανάπτυξης. Η ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης πρέπει να διαβιβάζεται στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, και όχι μόνο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Ο εισηγητής υπενθυμίζει επίσης ότι η οικονομική βιωσιμότητα του σταδίου ανάπτυξης (2006-2007) του προγράμματος GALILEO παραμένει ασαφής, όσο δεν επιβεβαιώνονται οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να καλύψει το 1,5 δισεκ. ευρώ από τα συνολικά 2,1 δισεκ. ευρώ που θα χρειασθούν για τον σκοπό αυτόν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι ηγετικές δυνάμεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διαστάζουν να αναλάβουν τις αναγκαίες δεσμεύσεις, γεγονός που διατηρεί σε εκκρεμότητα το ζήτημα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του προγράμματος. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής πιστεύει ότι η κοινή επιχείρηση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία του σταδίου ανάπτυξης, ώστε να κινητοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα για τις επόμενες φάσεις του προγράμματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή [2]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 15 (νέα)
 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή επιδίωξε τη βελτίωση της διαφάνειας και του ελέγχου της διαχείρισης των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, την ισχύ της διαδικασίας απαλλαγής, τη συμμετοχή στο συνταξιοδοτικό καθεστώς και την εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισμού (κώδικας συμπεριφοράς).

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση θα εφαρμόζει πολιτικές της ΕΕ, θα απασχολεί προσωπικό και θα εξαρτάται από επιχορηγήσεις της Κοινότητας, οι γενικές περί προϋπολογισμού διαδικασίες που εφαρμόζονται στις κοινοτικές υπηρεσίες θα πρέπει, κατ΄ αναλογία, να εφαρμόζονται και στην κοινή επιχείρηση.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2

Η κοινή επιχείρηση έχει νομική προσωπικότητα. Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απολαύει της πλέον ευρείας νομικής ικανότητας που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Μπορεί ιδίως να αποκτά και να εκποιεί κινητά και ακίνητα αγαθά και να παρίσταται στο δικαστήριο.

Η κοινή επιχείρηση έχει νομική προσωπικότητα. Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απολαύει της πλέον ευρείας νομικής ικανότητας που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Μπορεί ιδίως να αποκτά και να εκποιεί κινητά και ακίνητα αγαθά και να παρίσταται στο δικαστήριο.

2α.   Η κοινή επιχείρηση, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, σέβεται, στις εσωτερικές διαδικασίες της, τις αρχές που εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς.

2β.   Οι υποψήφιες χώρες δικαιούνται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, δια των καταλλήλων μέσων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της διαφάνειας και της οικονομικής ευθύνης θα πρέπει να εφαρμοσθούν στη νέα διοικητική δομή του GALILEO, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής του θα προέρχεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με το GALILEO.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3

Εκδίδεται το καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO, το οποίο επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Εκδίδεται το καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO, το οποίο επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την εφαρμογή του σταδίου ανάπτυξης του GALILEO, καθώς και σχετικά με τις προοπτικές προσέλκυσης νέων επενδύσεων για τα επόμενα στάδια. Η ετήσια έκθεση της κοινής επιχείρησης διαβιβάζεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν αναφέρεται καθόλου στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, παρότι μέρος των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης θα χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό. Για τη διασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης, ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει τακτική ενημέρωση όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης, καθώς και σε σχέση με την παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων που προβλέπονται για τα επόμενα στάδια του GALILEO.

 • [1] Παράγραφοι 16 και 21 του ψηφίσματος Α5-288/2001, της 3ης Οκτωβρίου 2001.
 • [2] ΕΕ C 270 Ε, της 25.9.2001, σελ. 119.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

19 Δεκεμβρίου 2001

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση κοινής επιχείρησης GALILEO (COM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136((CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Brigitte Langenhagen

(*) Ενισχυμένη διαδικασία Hughes

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού όρισε συντάκτρια γνωμοδότησης την Brigitte Langenhagen.

Κατά τη συνεδρίαση στις 25 Οκτωβρίου 2001 η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού θα συμμετάσχει στην εκπόνηση της έκθεσης ως γνωμοδοτική επιτροπή σύμφωνα με την ενισχυμένη διαδικασία Hughes.

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 26 Νοεμβρίου και 19 Δεκεμβρίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωμοδότησης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες τροπολογίες με 36 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, πρόεδρος· Εμμανουήλ Μαστοράκης, Rijk van Dam και Helmuth Markov, αντιπρόεδροι· Brigitte Langenhagen, συντάκτρια γνωμοδότησης· Pedro Aparicio Sánchez (αναπλ. Carmen Cerdeira Morterero), Sir Robert Atkins, Εμμανουήλ Μπακόπουλος, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo (αναπλ. Luigi Cesaro), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (αναπλ. Francis Decourrière), Mathieu J.H. Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (αναπλ. Jacqueline Foster), Dieter-Lebrecht Koch, Linda McAvan (αναπλ. Carlos Lage), Erik Meijer, Francesco Musotto, Camilo Nogueira Román, Juan Ojeda Sanz, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (αναπλ. Rosa Miguélez Ramos), Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (αναπλ. Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Helena Torres Marques (αναπλ. Mark Francis Watts), Ari Vatanen, Adriaan Vermeer (αναπλ. Isidoro Sánchez García σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 2 του Κανονισμού), Demetrio Volcic και Brigitte Wenzel-Perillo (αναπλ. Dana Rosemary Scallon).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.   Ιστορικό

Η ΕΕ αποφάσισε την ανάπτυξη ενός ιδίου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης GALILEO συμπεριλαμβανομένης χερσαίας υποδομής. Με την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών τον Ιούνιο του 1999 άρχισε η φάση καθορισμού, της οποίας τα αποτελέσματα διευκρινίστηκαν με μία ανακοίνωση της Επιτροπής[1]. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε με έμφαση την έως τώρα εξέλιξη.

2.   Οργανωτική δομή

Επί του παρόντος το πρόγραμμα GALΙLEO διευθύνεται από κοινού από το πολιτικό όργανο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το τεχνικό όργανο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ). Αυτός ο τρόπος διεκπεραίωσης λειτούργησε καλά στην περατούμενη φάση καθορισμού. Ωστόσο απαιτήθηκαν εν προκειμένω σημαντικές δαπάνες σε επίπεδο συντονισμού και διοίκησης, οι οποίες όμως δεν φαίνονται πρόσφορες για την περαιτέρω πορεία ενόψει της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των μέτρων.

Ενόψει της εκτέλεσης της φάσης ανάπτυξης (2001-2005)[2]. Θα πρέπει κατά συνέπεια, βάσει του άρθρου 171 ΣΕΚ να δημιουργηθεί μία κοινή επιχείρηση (ΚΕ).

3.   Τομείς προβλημάτων της κοινής επιχείρησης

Κατ' αρχήν πρέπει να χαιρετηθεί το προκείμενο σχέδιο, λόγω του ότι αποτελεί έναν σημαντικό και αναγκαίο λίθο στην πορεία για τη λειτουργία του GALILEO. Μία ενιαία οργανωτική μορφή χρησιμεύει στη συγκέντρωση των ικανοτήτων και καθιστά δυνατά πολύτιμα αποτελέσματα συνέργειας. Μία πρόωρη, χρηματοδοτική συμμετοχή της βιομηχανίας στην πρόσφατα αρξάμενη φάση ανάπτυξης και εγκατάστασης (2001-2005), όπως απαιτείται ρητώς από το Συμβούλιο, θέτει ορισμένα ζητήματα στην εισηγήτρια.

Δεν φαίνεται υποχρεωτικό, επί του παρόντος, δηλαδή επτά έτη πριν την λειτουργία του συστήματος να απαιτηθούν από τη βιομηχανία σημαντικές χρηματοδοτικές εισφορές. Οι σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας οργανωμένες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Διαστήματος πρέπει να έχουν σαφείς και υπολογίσιμες αποδόσεις των επενδύσεών τους, προκειμένου να μπορούν να δικαιολογήσουν μία οικονομική συμμετοχή από τους κατόχους μεριδίων. Αυτό δεν είναι δυνατό επί του παρόντος. Οι αναγκαίες επενδύσεις για την ανάπτυξη του GALILEO θα πρέπει για το λόγο αυτό να διατεθούν από δημόσιους φορείς. Για λόγους του δικαίου του ανταγωνισμού δεν συνιστάται η χορήγηση προνομιακής θέσης στη μελλοντική επιχείρηση για τη συμμετέχουσα βιομηχανία.

Ένα περαιτέρω πρόβλημα της προκείμενης πρότασης αφορά την πτυχή ασφάλειας. Με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη θα είναι δυνατή η αναγκαία συμβατότητα του σήματος GALILEO με το GPS μόνο κάτω από αυστηρές διατάξεις ασφαλείας κατά τον σχεδιασμό των δομών. Μία συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην οργανωτική δομή κατά την παρούσα χρονική στιγμή θα προσέκρουε σε επιφυλάξεις εκ μέρους των ΗΠΑ και θα δυσχέραινε τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το σχέδιο των συχνοτήτων.

Ένα κεντρικό ζήτημα αφορά την έδρα της κοινής επιχείρησης. Ως ιδιωτική επιχείρηση υπόκειται η ΚΕ στο εθνικό δίκαιο και κατ' αυτόν τον τρόπο στις φορολογικές ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις περί εισφορών του κράτους της έδρας. Η σχεδιαζόμενη έδρα στις Βρυξέλλες θα συνεπαγόταν υψηλή φορολογική επιβάρυνση (21%) στο βαθμό που δεν θα υπήρχε φορολογική απαλλαγή από το πιθανό κράτος της έδρας, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται παραδεκτό στην επιτροπή. Επιπλέον πρέπει να εξετασθεί από νομική σκοπιά η συνεκτικότητα του σχεδίου καταστατικού με τους βελγικούς νόμους και τη σύμβαση του ΕΟΔ[3].

Ένα άλλο σημείο συζήτησης αποτελεί ο έλεγχος των κρατών μελών. Εν προκειμένω προτάθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 15.10.2001 και στη συνεδρίαση του COREPER στις 7.11.2001 η σύσταση μιας εποπτικής επιτροπής (supervisory board), η οποία θα αποτελείται από την Επιτροπή και εκπροσώπους των κρατών μελών και θα καθορίζει τη γραμμή της Επιτροπής στο εποπτικό συμβούλιο. Η λύση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή με την επισήμανση της ανάγκης μιας βελτιωμένης συνεκτικότητας της στάσης των κρατών μελών στα όργανα της ΚΕ και του ΕΟΔ.

4.   Συστάσεις και τελικές παρατηρήσεις

Η πρόθεση της ΚΕ στοχεύει στην εφαρμογή της απαίτησης του Συμβουλίου για έγκαιρη, χρηματοδοτική συμμετοχή της βιομηχανίας. Ο στόχος της σύστασης μιας μοναδικής διοικητικής δομής πρέπει να χαιρετηθεί, ωστόσο υφίστανται επιφυλάξεις όσον αφορά τις χρηματοδοτικές εισφορές της βιομηχανίας. Η εισηγήτρια υποστηρίζει για το λόγο αυτό τη σύσταση (με συμβουλευτική συμμετοχή της βιομηχανίας) μιας ενιαίας διοίκησης στη βάση της πρότασης της Επιτροπής, η οποία θα χρησιμεύει ως συνομιλητής, σύμβουλος και κέντρο σύνδεσης μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων και η οποία θα προετοιμάσει τις προσεχείς φάσεις με ιδιωτική συμμετοχή. Μόνο στο τέλος της φάσης ανάπτυξης και παγίωσης, δηλ. το 2005, θα πρέπει να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη δημόσια και ιδιωτική συνεργασία. Η εισηγήτρια απαιτεί με έμφαση απόφαση του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, προκειμένου να μην κλονισθεί η αξιοπιστία της ΕΕ και των φορέων της λήψεως αποφάσεων και κατά συνέπεια το συνολικό σχέδιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 2[4]2 ΕΕ C δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 11

11.   Δεδομένου του αριθμού παραγόντων που υπεισέρχονται στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση των κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα GALILEO κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξής του.

11.   Δεδομένου του αριθμού παραγόντων που υπεισέρχονται στη διαδικασία αυτή, των αναγκαίων χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, είναι επιτακτικό να συσταθεί μία νομική οντότητα, ικανή να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση των κονδυλίων, μία ενιαία διοίκηση και μία πειστική εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα GALILEO κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξής του. Το νομικό αυτό πρόσωπο διασφαλίζει τη διαφάνεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της ανάθεσης συμβάσεων με αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Χρησιμεύει στον ακριβέστερο καθορισμό των καθηκόντων της κοινής επιχείρησης.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 14

14.   Η κοινή επιχείρηση θα έχει ως κύριο καθήκον να φέρει σε πέρας την ανάπτυξη του προγράμματος GALILEO κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής του φάσης με τη συγκέντρωση δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων που θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό· εξάλλου, θα επιτρέψει να εξασφαλισθεί η διαχείριση σημαντικών έργων επίδειξης.

14.   Η κοινή επιχείρηση θα έχει ως κύριο καθήκον να φέρει γρήγορα και επιτυχώς σε πέρας την ανάπτυξη του προγράμματος GALILEO κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής του φάσης με τη συγκέντρωση πραγματογνωσίας, πληροφοριών και κονδυλίων από την ΕΕ, την ΕΥΔ και τους φορείς της οικονομίας που θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό· εξάλλου, θα επιτρέψει να εξασφαλισθεί η διαχείριση σημαντικών έργων επίδειξης.

Αιτιολόγηση

Στην κοινή επιχείρηση δεν πρόκειται μόνο για τη συγκέντρωση δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων· αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί και με διαφορετικό τρόπο. Περισσότερο, η κοινή επιχείρηση (ΚΕ) αποτελεί θεσμικό φορέα της δημόσιας/ιδιωτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και ΕΥΔ αφενός και παραγόντων της αγοράς αφετέρου. Κατ' αρχήν η ΕΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ ΕΕ (πολιτικό όργανο) και ΕΥΔ (τεχνικό όργανο) η οποία ήδη κατά τη φάση του καθορισμού ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μέσο των τότε χωριστών καναλιών. Εξάλλου απόλυτα καθοριστικό είναι το γεγονός ότι στην αναπτυξιακή φάση θα καθίσουν επίσης στο τραπέζι οι φορείς της οικονομίας (όργανα της αγοράς), προκειμένου χωρίς απώλειες χρόνου και πληροφοριών να παρέχουν ή να λαμβάνουν άμεση ανταπόκριση όσον αφορά τις αντικειμενικές ενέργειες (π.χ. προκηρύξεις για υποβολή προσφορών, δοκιμές και μελέτες σκοπιμότητας με τους πρώτους δορυφόρους). Το σημαντικότερο καθήκον της ΕΕ είναι οπωσδήποτε η αποφυγή περαιτέρω απώλειας χρόνου κατά την υλοποίηση της κοινής επιχείρησης GALILEO και κατά συνέπεια της μεγαλύτερης ακόμα καθυστέρησης στον ανταγωνισμό με άλλες τεχνολογίες (GPS II, κινητή τηλεφωνία). Οι ενδεχόμενες επιφυλάξεις μεμονωμένων εκπροσώπων της βιομηχανίας δεν θα έπρεπε να διαδραματίσουν ρόλο κατά τις βασικές εκτιμήσεις αλλά να αμβλυνθούν με ευέλικτες λύσεις.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)
 

(14α)   λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία μιας δυναμικής και καινοτόμου βιομηχανίας εφαρμογών στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης και της τηλεματικής μεταφορών καθώς και τη σημασία που ενέχει για τη συνολική αναχρηματοδότηση του συστήματος, η κοινή επιχείρηση GALILEO αναλαμβάνει ήδη κατά την αναπτυξιακή φάση το καθήκον να χαράξει τους βασικούς (ανοικτούς) σχεδιασμούς για τον εν λόγω τομέα και να χρησιμεύσει ως συνομιλητής για τους αντίστοιχους βιομηχανικούς φορείς.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ΚΕ δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι μόνο ένα κοινό ταμείο της ΕΥΔ και της ΕΕ ενώ συγχρόνως στηρίζονται σε αυτή όλες οι ελπίδες του προγράμματος για την οικονομική, οικολογική και κοινωνική προστιθέμενη αξία καθώς και την προστιθέμενη αξία για τις μεταφορές στο πλαίσιο των εφαρμογών του προγράμματος GALILEO, πρέπει το θέμα αυτό να συμπεριληφθεί στις γενικές αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού. Η συμπλήρωση αυτή χρησιμεύει για την αποσαφήνιση ενώ συγχρόνως αποτελεί και πρέπει να αποτελέσει σαφές μήνυμα. Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι ποσοστό άνω του 50% του επιδιωκόμενου αποτελέσματος του προγράμματος GALILEO για την εθνική οικονομία θα προκύψει από τις εφαρμογές. Κατά συνέπεια επιβάλλεται να κατονομαστεί ρητά ο τομέας αυτός στις αιτιολογικές σκέψεις για την ΚΕ.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 14β (νέα)
 

14β)   Προκειμένου η υπό δημιουργία κοινή επιχείρηση να είναι σε θέση να εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα που της ανατίθενται, πρέπει να διασφαλισθεί μία συνεκτική συμπεριφορά των κρατών μελών στο Συμβούλιο και τον ΕΟΔ.

Αιτιολόγηση

Για μία αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των θέσεων των κρατών μελών στο Συμβούλιο και τον ΕΟΔ.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 14γ (νέα)
 

(14γ)   Η έδρα της κοινής επιχείρησης πρέπει να καθορισθεί μετά από εξέταση της συνεκτικότητας του σχεδίου καταστατικού με τους νόμους του ενεχόμενου κράτους μέλους υπό το πρίσμα μιας φορολογικής απαλλαγής από το εν δυνάμει κράτος της έδρας.

Αιτιολόγηση

Ως ιδιωτική επιχείρηση υπόκειται η κοινή επιχείρηση στο εθνικό δίκαιο και κατ' αυτόν τον τρόπο στις φορολογικές ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις περί εισφορών του κράτους της έδρας. Η σχεδιαζόμενη έδρα στις Βρυξέλλες θα συνεπαγόταν μία υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Για το λόγο αυτό πρέπει η απόφαση περί της έδρας να εξαρτηθεί από την απόφαση ενός εν δυνάμει κράτους έδρας σχετικά με την φορολογική απαλλαγή.

Τροπολογία 6
Άρθρο 1

Για την εκτέλεση του προγράμματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης GALILEO, συστήνεται κοινή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 171 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για μια διάρκεια τεσσάρων ετών. Η κοινή επιχείρηση έχει ως αντικείμενο να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση της φάσης έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης του προγράμματος GALILEO και προς το σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσει τα κονδυλίων που έχουν διατεθεί για το πρόγραμμα αυτό.

Για την εκτέλεση του προγράμματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης GALILEO, συστήνεται κοινή επιχείρηση υπό την έννοια του άρθρου 171 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για μια διάρκεια τεσσάρων ετών. Η κοινή επιχείρηση έχει ως αντικείμενο να εξασφαλίσει ενιαία διαχείριση της φάσης έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης του προγράμματος GALILEO και προς το σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσει τα κονδυλίων που έχουν διατεθεί για το πρόγραμμα αυτό. Βασικό καθήκον της κοινής επιχείρησης αποτελεί επίσης η προετοιμασία και η προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της φάσης εγκατάστασης και της φάσης λειτουργίας.

Η έδρα της βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Η έδρα της θα πρέπει να καθορισθεί μετά από εξέταση της συνεκτικότητας του σχεδίου καταστατικού με τους νόμους του ενεχόμενου κράτους μέλους υπό το πρίσμα μιας φορολογικής απαλλαγής στο εν δυνάμει κράτος της έδρας.

Αιτιολόγηση

Η προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού θα παρέχει τη σαφήνεια και διαφάνεια που απαιτείται εξίσου από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ως ιδιωτική επιχείρηση υπόκειται η κοινή επιχείρηση στο εθνικό δίκαιο και κατ' αυτόν τον τρόπο στις φορολογικές ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις περί εισφορών του κράτους της έδρας. Η σχεδιαζόμενη έδρα στις Βρυξέλλες θα συνεπαγόταν μία υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Για το λόγο αυτό πρέπει η απόφαση περί της έδρας να εξαρτηθεί από την απόφαση ενός εν δυνάμει κράτους έδρας σχετικά με την φορολογική απαλλαγή.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4α (νέο)
 

Άρθρο 4α

Η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ετησίως σχετικά με την πορεία του προγράμματος καθώς συνεχώς όσον αφορά την πρόσβαση νέων μελών στην κοινή επιχείρηση.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν προβλέπει υποχρέωση έκθεσης όσον αφορά την πορεία του προγράμματος και τυχόν νέων μελών, μία περίσταση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ενόψει της σημασίας του σχεδίου.

Τροπολογία 8
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 2

2.   Η έδρα της βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

2.   Η έδρα της καθορίζεται υπό το πρίσμα της φορολογικής απαλλαγής που προτείνεται από το εν δυνάμει κράτος της έδρας.

Αιτιολόγηση

Ως ιδιωτική επιχείρηση υπόκειται η κοινή επιχείρηση στο εθνικό δίκαιο και κατ' αυτόν τον τρόπο στις φορολογικές ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις περί εισφορών του κράτους της έδρας. Η σχεδιαζόμενη έδρα στις Βρυξέλλες θα συνεπαγόταν μία υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Για το λόγο αυτό πρέπει η απόφαση περί της έδρας να εξαρτηθεί από την απόφαση ενός εν δυνάμει κράτους έδρας σχετικά με την φορολογική απαλλαγή.

Τροπολογία 9
Παράρτημα, Άρθρο 2, παράγραφος 3, πρώτη παύλα

-   καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα καλύπτει όλες τις φάσεις του προγράμματος με βάση τα δεδομένα που της παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να προσφέρει το GALILEO, τα δημιουργούμενα έσοδα και τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα· εξασφαλίζει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην κοινή επιχείρηση απολαμβάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης στην απόκτηση της ιδιότητας μέλους της οντότητας που θα αναλάβει την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση του συστήματος πλοήγησης.

-   καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα καλύπτει όλες τις φάσεις του προγράμματος με βάση τα δεδομένα που της παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι δυνατόν να προσφέρει το GALILEO, τα δημιουργούμενα έσοδα και τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη μιας προνομιακής θέσης της βιομηχανίας που συμμετέχει στην κοινή επιχείρηση πρέπει να απορριφθεί για λόγους που αφορούν τη δυνατότητα εφαρμογής και ιδίως από τη σκοπιά δικαίου του ανταγωνισμού.

 • [1] CΟΜ(2000) 750· πρβλ. σχετικά την αντίστοιχη έκθεση του ΕΚ (Α5-0288/2001).
 • [2] Η φάση αυτή θα χρηματοδοτηθεί ήδη σε ίσα μέρη στους προϋπολογισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος με εγγραφέντες δημόσιους πόρους ύψους συνολικά 1,1 δισ. ευρώ.
 • [3] Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ (Purpose) της Σύμβασης ΕΟΔ δεν επιτρέπεται να εκχωρούνται εντολές και πόροι της ΕΟΔ ή να μεταφέρονται σε άλλα ιδρύματα.
 • [4] ΕΕ C δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.