Betänkande - A5-0005/2002Betänkande
A5-0005/2002

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Galileo
(KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

10 januari 2002 - *

Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
Föredragande: Norbert Glante
Rådgivande utskotts föredragande(*):
Brigitte Langenhagen, utskottet för regionalpolitik, transport och turism
(*) Det förstärkta Hughesförfarandet

Förfarande : 2001/0136(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0005/2002
Ingivna texter :
A5-0005/2002
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

PROTOKOLLSIDA

Med en skrivelse av den 6 juli 2001 begärde rådet i enlighet med artikel 171 i EG-fördraget att parlamentet skulle yttra sig över rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Galileo (KOM(2001) 336 - 2001/0136(CNS)).

Vid plenarsammanträdet den 6 september 2001 tillkännagav talmannen att detta förslag hänvisats till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, som utsetts till ansvarigt utskott, och till budgetutskottet och utskottet för regionalpolitik, transport och turism, som utsetts till rådgivande utskott (C5-0329/2001).

Vid plenarsammanträdet den 25 oktober 2001 tillkännagav talmannen att utskottet för regionalpolitik, transport och turism, som utsetts till rådgivande utskott, skulle medverka i utarbetandet av betänkandet i enlighet med det förstärkta Hughesförfarandet.

Vid utskottssammanträdet den 18 september 2001 hade utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi utsett Norbert Glante till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 5 november, 3 december 2001 och 8 januari 2002 behandlade utskottet kommissionens förslag och förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 43 röster för och 5 röster emot.

Före omröstningen tillkännagav Christian Foldberg Rovsing att han hade intressen på detta område och följaktligen inte skulle delta i omröstningen.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Carlos Westendorp y Cabeza (ordförande), Norbert Glante (föredragande), Konstantinos Alyssandrakis, Guido Bodrato, Felipe Camisón Asensio (suppleant för Concepció Ferrer), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (suppleant för Glyn Ford), Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Den Dover (suppleant för Anders Wijkman), Colette Flesch, Jacqueline Foster (suppleant för Christos Folias), Alfred Gomolka (suppleant för Angelika Niebler), Michel Hansenne, Malcolm Harbour (suppleant för Jaime Valdivielso de Cué), Roger Helmer, Hans Karlsson, Wolfgang Kreissl-Dörfler (suppleant för Erika Mann), Werner Langen, Brigitte Langenhagen (i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin (suppleant för Massimo Carraro), Marjo Matikainen-Kallström, Elizabeth Montfort, Reino Paasilinna, Samuli Pohjamo (suppleant för Elly Plooij-van Gorsel), John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Bernhard Rapkay (suppleant för Elena Valenciano Martínez-Orozco), Daniela Raschhofer, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Jacques Santer (suppleant för W.G. van Velzen), Gilles Savary (suppleant för François Zimeray), Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Astrid Thors, Claude Turmes (suppleant för Nelly Maes), Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Myrsini Zorba och Olga Zrihen Zaari.

Yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regionalpolitik, transport och turism återges i betänkandet.

Betänkandet ingavs den 10 januari 2002.

Fristen för ändringsförslag till detta betänkande kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken det skall behandlas.

FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT

Förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Galileo (KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

Förslaget ändras på följande sätt:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Skäl 6a (nytt)
 

(6a)   Europaparlamentets resolution2, som godkändes den 3 oktober 2001, om kommissionens meddelande om Galileo.

 

2 Antagna texter, punkt 10.

Motivering

Europaparlamentet har sedan dess godkänt en resolution om kommissionens meddelande om Galileo.

Ändringsförslag 2
Skäl 7a (nytt)
 

(7a)   Den förstudie som PricewaterhouseCoopers har gjort på uppdrag av kommissionen för att stödja framtagande av en affärsplan för Galileoprogrammet måste beaktas.

Motivering

Det är nödvändigt att beakta denna studie, eftersom uppdraget gavs efter det att kommissionen hade lagt fram sitt förslag.

Ändringsförslag 3
Skäl 11

(11)   Med tanke på antalet aktörer som måste vara inblandade i denna process, samt på de finansiella medel och den tekniska expertis som krävs, är det nödvändigt att bilda ett rättssubjekt som kan säkerställa en samordnad förvaltning av de medel som avdelats för Galileo‑programmet under dess utvecklingsfas.

(11)   Med tanke på antalet aktörer som måste vara inblandade i denna process, samt på de finansiella medel och den tekniska expertis som krävs, är det nödvändigt att bilda ett rättssubjekt som kan säkerställa en samordnad förvaltning av de medel som avdelats för Galileo‑programmet under dess utvecklingsfas samt enhetlighet i förvaltningen och budgetdisciplin. Detta rättssubjekt skall svara för insyn i budgeten och tilldela kontrakt på ett sådant sätt att intressekonflikter kan undvikas.

Motivering

För att noggrannare definiera det gemensamma företagets uppgifter.

Ändringsförslag 4
Skäl 13

(13)   Därför är det nödvändigt att inrätta ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 171 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Galileo‑programmet innehåller en betydande forsknings- och utvecklingsdel, vilket motiverar och kommer att motivera användning av medel som avdelats för ramprogrammet för forskning och utveckling. Dessutom möjliggör detta program betydande framsteg när det gäller utveckling av tekniska lösningar inom området satellitnavigering.

(13)   För att upprätta en enkel (obyråkratisk) och enhetlig förvaltningsstruktur är det nödvändigt att inrätta ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 171 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Galileo‑programmet innehåller en betydande forsknings- och utvecklingsdel, vilket motiverar och kommer att motivera användning av medel som avdelats för ramprogrammet för forskning och utveckling. Dessutom möjliggör detta program betydande framsteg när det gäller utveckling av tekniska lösningar inom området satellitnavigering.

Motivering

Det är nödvändigt med en enhetlig struktur i utvecklingsfasen. För denna struktur väljer man den företagsform som garanterar en obyråkratisk förvaltning.

Ändringsförslag 5
Skäl 14

(14)   Det gemensamma företagets huvuduppgift skall vara att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av Galileo‑programmet under dess utvecklingsfas genom att föra samman offentliga och privata medel som avdelats för detta ändamål; dessutom kommer det att möjliggöra ledning av viktiga demonstrationsprojekt.

(14)   Det gemensamma företagets huvuduppgift skall vara att säkerställa ett snabbt och framgångsrikt genomförande av Galileo‑programmet under dess utvecklingsfas genom att föra samman expertis, information och medel från EU, Europeiska rymdorganisationen och näringslivet och se till att både den offentliga och privata sektorn engageras och genom att erkänna betydelsen av den privata sektorns bidrag under denna fas; dessutom kommer det att möjliggöra ledning av viktiga demonstrationsprojekt. En viktig uppgift för det gemensamma företaget är också att förbereda och genomföra ett anbudsförfarande, som är nödvändigt för förverkligandet av installations- och driftsfasen.

Motivering

Ett antal ord utgår i överensstämmelse med ändringsförslagen om bildandet av ett stödföretag.

Galileo-systemets installationsfas (2006-2007) kommer huvudsakligen att finansieras med privata medel. Driftsfasen skall kunna fungera helt utan offentliga medel. För att säkerställa att Galileo-systemet går att genomföra och slutföra måste uppgifterna i systemet, säkerheten, kostnadsberäkningen samt de offentliga och privata aktörernas ansvarsområde beskrivas tydligt. Ett anbudsförfarande i enlighet med europeiska konkurrensregler kommer att göra det möjligt att ge den tydlighet och säkerhet som krävs, och som både den offentliga och privata sektorn behöver.

Ändringsförslag 6
Skäl 14a (nytt)
 

(14a)   Eftersom det är viktigt med en dynamisk och innovativ tillämpningsindustri på området för satellitnavigation och transporttelematik samt för den totala refinansieringen av systemet skall det gemensamma företaget Galileo redan i utvecklingsfasen utarbeta de grundläggande (öppna) koncepten för detta område och tjäna som kontaktlänk för de berörda industrierna.

Motivering

Eftersom det gemensamma företaget inte enbart kan vara en gemensam fond för Europeiska rymdorganisationen och EU och eftersom den totala framgången med programmet grundar sig på Galileotillämpningarnas ekonomiska, ekologiska, transportpolitiska och sociala mervärde, måste denna punkt tas med bland de allmänna skälen i förordningen. Avsikten med tillägget är att klarlägga och ge en tydlig signal. Experter uppskattar att över 50 procent av den eftersträvade nationalekonomiska effekten av Galileo kommer att komma från tillämpningarna. Därför måste detta område uttryckligen nämnas i skälen om det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 7
Skäl 14b (nytt)
 

(14b)   För att det gemensamma företaget som är avsett att grundas skall kunna utföra sina uppgifter effektivt behövs det garantier för att medlemsstaterna i rådet och ESA agerar i samsyn.

Motivering

För att det gemensamma företaget skall kunna utföra sina uppgifter effektivt måste medlemsstaternas ståndpunkter i rådet och inom ESA anpassas inbördes.

Ändringsförslag 8
Skäl 14c (nytt)
 

(14c)   De senaste åren har budgetmyndigheten verkat för att förbättra insynen i och kontrollen över förvaltningen av gemenskapens medel, särskilt när det gäller finansiell kontroll, beviljande av ansvarsfrihet, bidrag till pensionssystemet och det interna budgetförfarandet (uppförandekod).

Motivering

Eftersom det gemensamma företaget kommer att genomföra EU-politik, anställa personal och vara beroende av subventioner från gemenskapen, bör det allmänna budgetförfarandet, vilket tillämpas på organen, även tillämpas på det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 9
Artikel 1, stycke 2

Dess syfte skall vara att säkerställa en samordnad ledning av arbetet under forsknings-, utvecklings- och demonstrationsfasen av Galileo‑programmet, och för detta ändamål skall det mobilisera de medel som avsatts för detta program.

Dess syfte skall vara att säkerställa en samordnad ledning av arbetet under forsknings-, utvecklings- och demonstrationsfasen av Galileo‑programmet, och för detta ändamål skall det mobilisera de medel som avsatts för detta program. En viktig uppgift för det gemensamma företaget är också att förbereda och genomföra ett anbudsförfarande, som är nödvändigt för förverkligandet av installations- och driftsfasen.

Motivering

Se motiveringen i ändringsförslag 5 till skäl 14.

Ändringsförslag 10
Artikel 1, stycke 3

Det skall ha sitt säte i Bryssel.

Dess säte skall fastställas med hänsyn tagen till möjligheterna till skattebefrielse i det tilltänkta placeringslandet.

Motivering

Placeringen av företagets säte innebär att företaget underställs nationell lagstiftning i det medlemsland där det placeras, och i Bryssel skulle detta medföra höga skatter. Om företaget skall ha sitt säte i Bryssel måste detta därför föregås av en skattebefrielse.

Ändringsförslag 11
Artikel 2

Det gemensamma företaget skall vara ett rättssubjekt. I alla medlemsstater i Europeiska gemenskapen skall det åtnjuta den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt respektive lands lagstiftning. Det får bland annat förvärva och avyttra lös egendom och anläggningstillgångar samt inleda rättsligt förfarande.

Det gemensamma företaget skall vara ett rättssubjekt. I alla medlemsstater i Europeiska gemenskapen skall det åtnjuta den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt respektive lands lagstiftning. Det får bland annat förvärva och avyttra lös egendom och anläggningstillgångar samt inleda rättsligt förfarande.

 

2a.   Det gemensamma företaget, vilket till stor del finansieras av gemenskapens allmänna budget, skall i sina interna förfaranden följa de principer som tillämpas på Europeiska gemenskapernas institutioner.

 

2b.   Kandidatländerna skall ha rätt att delta i det gemensamma företagets verksamhet genom de instrument som planeras i budgeten.

Motivering

Principerna om insyn och ekonomisk ansvarsskyldighet bör tillämpas på den nya förvaltningsstrukturen för Galileo-programmet, särskilt med tanke på att en viktig del av finansieringen kommer att komma från gemenskapens allmänna budget. Kandidatländerna bör också ha rätt att delta i det gemensamma företagets verksamhet, såsom parlamentet framhöll i sin resolution om Galileo-programmet av den 3 oktober 2001.

Ändringsförslag 12
Artikel 2a (ny)
 

Artikel 2a

 

De ursprungliga medlemmarna i det gemensamma företaget är Europeiska gemenskapen, företrädd av Europeiska kommissionen och Europeiska rymdorganisationen. Europeiska investeringsbanken kan också bli medlem i det gemensamma företaget. För att integrera den privata sektorn i det gemensamma företaget skall ett stödföretag bildas. Syftet med detta stödföretag är att garantera ett regelbundet och institutionaliserat utbyte mellan den privata sektorn och det gemensamma företaget, skapa publicitet kring Galileo-programmet bland användarna och allmänheten samt eventuellt utföra uppgifter som fastställts av det gemensamma företaget. Det generella förhållandet mellan stödföretaget och det gemensamma företaget skall beskrivas i stadgan. Genomförandet av och detaljerna i detta förhållande skall regleras i ett avtal som de båda parterna ingår i samförstånd. Avtalet skall såväl länka samman de båda organen som garantera dem oberoende med avseende på organisation och personal.

Motivering

Det är önskvärt och även tänkt att den privata sektorn skall delta finansiellt i utvecklingsfasen av programmet. Det uppstår emellertid en intressekonflikt om den privata sektorn deltar direkt i det gemensamma företaget, eftersom det gemensamma företaget ansvarar för förberedelserna och genomförandet av de anbudsförfaranden som krävs för de följande faserna av programmet. Genom att ett stödföretag bildas vid sidan av det gemensamma företaget löser man problemet. Stödorganet gör det möjligt för den privata sektorn att delta i utvecklingsfasen utan att den ovannämnda intressekonflikten uppstår.

Ändringsförslag 13
Artikel 2b (ny)
 

Artikel 2b

 

Ett kontrollutskott skall bildas med företrädare från varje medlemsstat. Förhållandet mellan kontrollutskottet och det gemensamma företaget bestäms i stadgarna.

Motivering

Det är berättigat med både en innehållsmässig och en finansiell kontroll av det gemensamma företaget från medlemsstaternas sida. Kontrollutskottet skall även se till att hänsyn tas till de relevanta tillämpningar av Galileo-programmet som är nödvändiga för de offentliga företagen, varaktigheten och allmännyttan. Dessutom skall kontrollutskottet förbereda Galileo-systemets framtida säkerhet.

Ändringsförslag 14
Artikel 2c (ny)
 

Artikel 2c

 

Europeiska kommissionen skall varje år lägga fram en rapport för rådet och parlamentet om det aktuella läget vad gäller Galileo‑programmet och en programutvecklingsplan, samt informera dem regelbundet om nya medlemmar i det gemensamma företaget.

Motivering

Galileo-programmet är för närvarande från innehållsmässig, teknisk och ekonomis synpunkt ett av EU:s viktigaste strategiska projekt. Europaparlamentet måste därför ges möjlighet att följa programmet.

Ändringsförslag 15
Artikel 3, stycke 1a (nytt)
 

Kommissionen skall regelbundet informera budgetmyndigheten om genomförandet av Galileo-programmets utvecklingsfas och om utsikterna att dra till sig nya investeringar för de efterföljande faserna. Det gemensamma företagets årsrapport skall vara tillgänglig för alla berörda parter.

Motivering

I förslaget hänvisas inte till budgetmyndigheten trots att en del av verksamheten kommer att finansieras från den allmänna budgeten. För att säkerställa korrekt uppföljning anser föredraganden att kommissionen regelbundet bör informera om genomförandet av det gemensamma företagets verksamhet och uppföljningen av de privata investeringarna i Galileo-programmets efterföljande faser.

Ändringsförslag 16
Bilaga, artikel 1, punkt 2

2.   Det skall ha sitt säte i Bryssel.

2.   Dess säte skall fastställas med hänsyn tagen till möjligheterna till skattebefrielse i det tilltänkta placeringslandet.

Motivering

Placeringen av företagets säte innebär att företaget underställs nationell lagstiftning i det medlemsland där det placeras, och i Bryssel skulle detta medföra höga skatter. Om företaget skall ha sitt säte i Bryssel måste detta därför föregås av en skattebefrielse.

Ändringsförslag 17
Bilaga, artikel 1, punkt 3, led b

b.   Följande kan bli medlemmar i det gemensamma företaget:

b.   Europeiska investeringsbanken kan bli medlem i det gemensamma företaget

-   Europeiska investeringsbanken.

 

-   Varje företag som har tecknat en andel på minst 20 miljoner euro i det gemensamma företaget. Detta belopp är reducerat till en miljon euro för företag som tecknar andelar, enskilt eller kollektivt, och som kan betraktas som små eller medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 3 april 1996 beträffande definitionen av små och medelstora företag.

 

Motivering

Det uppstår en intressekonflikt om den privata sektorn deltar direkt i det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 18
Bilaga, artikel 1, punkt 4, stycke 3

Omedelbart efter det att de har tecknat sina andelar, skall de ursprungliga medlemmarna inbjuda övriga medlemmar, som omnämns i punkt 3 b, att teckna andelar inom 30 dagar. Privata företag behöver endast teckna andelar på upp till 5 miljoner respektive 250 000 euro, om beloppet tecknas före den 31 december 2002.

Omedelbart efter det att de har tecknat sina andelar, skall de ursprungliga medlemmarna inbjuda medlemmen, som omnämns i punkt 3 b, att teckna andelar inom 30 dagar.

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av de ovanstående ändringsförslagen till artikel 1 i stadgarna.

Ändringsförslag 19
Bilaga, artikel 1, punkt 4a (ny)
 

4a.   Stödföretaget Galileo bildas samtidigt och för samma period som det gemensamma företaget.

 

a)   Medlemmar och bidrag:

 

Medlemmar av stödföretaget är samtliga företag som tecknat andelar i företaget enligt villkor som skall fastställas. I det sammanhanget måste små och medelstora företag erbjudas en rättvis möjlighet till medlemskap. Bidrag in natura får förekomma. Dessa måste genomgå en utvärdering avseende deras värde och deras nytta för fullgörandet av det gemensamma företagets uppgifter.

Motivering

Både den offentliga och den privata sektorn vill ha ett offentligt-privat partnerskap som båda kan dra nytta av. För att undvika intressekonflikter bör detta partnerskap inte bedrivas inom det gemensamma företaget. Bildandet av stödföretaget Galileo möjliggör ett finansiellt deltagande av den privata sektorn i utvecklingsfasen och löser de problem som annars hade kunnat uppstå i samband därmed.

Ändringsförslag 20
Bilaga, artikel 1, punkt 4a, led b (nytt)
 

b.   Roller och ansvarsområden:

 

-   Förberedelse och förverkligande av det offentligt-privata partnerskapet, som efterfrågats av både den offentliga och privata sektorn.

 

-   Rådgivning till det gemensamma företaget i innehållsmässiga, affärsmässiga och tekniska frågor.

 

-   Eventuellt övertagande av uppgifter, som fördelats av styrelsen.

 

-   Aktivt bidragande till Galileo-systemets informations-, kommunikations- och reklamkampanjer riktade till såväl framtida användare som den breda allmänheten fram till driftsfasen.

Motivering

Både den offentliga och den privata sektorn vill ha ett offentligt-privat partnerskap som båda kan dra nytta av. För att undvika intressekonflikter bör detta partnerskap inte bedrivas inom det gemensamma företaget. Bildandet av stödföretaget Galileo möjliggör ett finansiellt deltagande av den privata sektorn i utvecklingsfasen och löser de problem som annars hade kunnat uppstå i samband därmed.

Ändringsförslag 21
Bilaga, artikel 1, punkt 4a, led c (nytt)
 

c.   Villkor:

 

-   Stödföretaget skall besluta om sitt eget förfarande.

 

-   Europeiska kommissionen skall varje år lägga fram en rapport om hur programmet fortskrider samt en programutvecklingsplan.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 10.

Ändringsförslag 22
Bilaga, artikel 1, punkt 4b (ny)
 

4b.   Ett kontrollutskott skall inrättas samtidigt med det gemensamma företaget och för samma tidsperiod.

 

a.   Medlemmar

 

Kontrollutskottets medlemmar består av företrädare för varje medlemsstat och en företrädare från Europeiska kommissionen från det gemensamma företagets styrelse. Ordförandeskapet i kontrollutskottet innehas av företrädaren för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 13 beträffande artikel 2b (ny). När medlemsstaterna utövar kontroll på detta sätt måste de se till att den inte verkar hämmande på det gemensamma företaget. Därför måste man se till att kontrollutskottets beslut rör det som är väsentligt och att det kan genomföras med kort varsel.

Ändringsförslag 23
Bilaga, artikel 1, punkt 4b, led b (nytt)
 

b.   Roller och ansvarsområden:

 

-   Uppföljning av genomförandet av utvecklingsfasen.

 

-   Förmedling av viktiga innehållsmässiga inriktningar till det gemensamma företagets styrelse för förberedelse av det anbudsförfarande som krävs för installations- och driftsfasen.

 

-   Förberedelse av Galileo-systemets framtida säkerhet: skydd av privatsfären samt medborgarnas säkerhet och skydd.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 13.

Ändringsförslag 24
Bilaga, artikel 1, punkt 4b, led c (nytt)
 

c.   Villkor:

 

-   Styrelsen skall överlämna alla dokument till kontrollutskottet avseende frågor som skall behandlas av styrelsen vid kommande möte.

 

-   Kontrollutskottet skall sammanträda i rimlig tid före styrelsens möte och besluta i alla frågor som står på dagordningen. För att hänsyn skall kunna tas till besluten måste de överlämnas till styrelsen i tid.

 

-   Kontrollutskottet skall besluta om sitt eget förfarande.

 

-   Europeiska kommissionen skall varje år lägga fram en rapport för kontrollutskottet om hur programmet fortskrider samt en programutvecklingsplan.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 13.

Ändringsförslag 25
Bilaga, artikel 2, punkt 1a (ny)
 

1a.   Det skall fastställa användning och tillhandahållande av tjänster inom Galileosystemet.

Motivering

För att investerare skall vara villiga att investera i projektet är det nödvändigt att det finns en klar bild av vilka tjänster Galileosystemet kan erbjuda. Detta kommer att uppmuntra engagemang från olika industrigrenar på ett tidigt stadium.

Ändringsförslag 26
Bilaga, artikel 2, punkt 3, stycke 1

3.   Det skall mobilisera de offentliga och privata medel som krävs samt inrätta ledningsstrukturerna för de olika och på varandra följande faserna av programmet.

3.   Det skall mobilisera de medel som krävs samt inrätta ledningsstrukturerna för de olika och på varandra följande faserna av programmet.

Motivering

I enlighet med ändringsförslagen om bildandet av ett stödföretag.

Ändringsförslag 27
Bilaga, artikel 2, punkt 3, strecksats 1

-   Det skall upprätta en affärsplan som omfattar alla faser av programmet på grundval av uppgifter som skall tillhandahållas av Europeiska kommissionen beträffande de tjänster som kan erbjudas via Galileo, de intäkter som de kan generera samt nödvändiga uppföljningsåtgärder; det skall se till att de privata företag som har deltagit i det gemensamma företaget åtnjuter en förmånsbehandling när det gäller möjligheten att uppnå medlemskap i den enhet som kommer att ha ansvaret för installation och drift av navigationssystemet.

-   Det skall upprätta en affärsplan som omfattar alla faser av programmet på grundval av uppgifter som skall tillhandahållas av Europeiska kommissionen och Europeiska rymdorganisationen beträffande de tjänster som kan erbjudas via Galileo, de intäkter som de kan generera samt nödvändiga uppföljningsåtgärder; det skall lägga fram förslag om utauktionering av tjänsterna under utvecklingsfasen.

Motivering

Man måste se till att det inte uppstår någon snedvridning av konkurrensen. Dessutom tas hänsyn till den privata sektorn, som har en rådgivande roll i stödföretaget.

Ändringsförslag 28
Bilaga, artikel 2, punkt 3, strecksats 2

-   På denna grund skall det vända sig till den privata sektorn, på det sätt som den finner mest lämpligt, för att upprätta, före utgången av år 2002, en global finansieringsplan för programmet, i vilken man bland annat skall fastställa formerna för finansiellt deltagande av den privata sektorn under installationsfasen.

-   På denna grund skall det vända sig till den privata sektorn, på det sätt som den finner mest lämpligt, för att upprätta, före utgången av år 2002, en global finansieringsplan för programmet, i vilken man bland annat skall fastställa formerna för finansiellt deltagande av den privata sektorn under installationsfasen. På grundval härav skall det gemensamma företaget 2002-2003 offentliggöra och organisera ett anbudsförfarande för Galileo-programmets kommande faser.

Motivering

Företaget har även till uppgift att förbereda och genomföra det anbudsförfarande som är nödvändigt för installations- och driftsfasen, samt att samarbeta intensivt med stödföretaget.

Ändringsförslag 29
Bilaga, artikel 2, punkt 3, strecksats 2a (ny)
 

-   Företaget skall med stödföretaget diskutera tekniska, innehållsmässiga och affärsmässiga frågor. Det kan ge stödföretaget i uppdrag att genomföra särskilda undersökningar och analyser för hur genomförbart Galileo‑programmet är ur teknisk och ekonomisk synvinkel.

Motivering

I enlighet med ändringsförslagen om bildande och beskrivning av stödföretaget.

Ändringsförslag 30
Bilaga, artikel 4, stycke 1

Utan att det påverkar tolkningen av artikel 3 får det gemensamma företaget, ingå avtal om utförande av tjänster, efter ett anbudsförfarande, med privata företag eller ett konsortium av privata företag, i synnerhet för genomförande av de åtgärder som anges i artikel 2.3.

Utan att det påverkar tolkningen av artikel 3 a får medlemmar i det gemensamma företaget, ingå avtal om utförande av tjänster, efter ett anbudsförfarande, med privata företag eller ett konsortium av privata företag, företaget måste tillåta militär användning av Galileosystemet för fredsbevarande insatser.

Motivering

Det skulle inte vara rättvist att låta hela det gemensamma företaget, dvs. även företrädare för näringslivet, vara involverat i anbudsförfarandet, eftersom detta skulle ge dessa privatföretag en konkurrensfördel. Galileosystemet skulle kunna bli en central del i medlemsstaternas säkerhetssystem, och man får inte förhindra att det används i detta syfte, särskilt efter terroristdåden i USA den 11 september 2001.

Ändringsförslag 31
Bilaga, artikel 7, punkt 2

2.   Styrelsen får begära yttranden från en rådgivande kommitté.

2.   Styrelsen får begära yttranden från såväl en rådgivande kommitté som från kontrollutskottet.

Motivering

Se kontrollutskottets roll och ansvarsområden.

Ändringsförslag 32
Bilaga, artikel 8, punkt 1, led b

b.   Om inget annat föreskrivs i föreliggande stadgar skall styrelsens beslut antas med enkel majoritet av de avlagda rösterna. Kommissionen och Europeiska rymdorganisationen har 30 röster vardera. De övriga medlemmarna av det gemensamma företaget har ett röstetal som motsvarar den andel av det sammanlagda kapitalet som de tecknat.

b.   Om inget annat föreskrivs i föreliggande stadgar skall styrelsens beslut antas med enkel majoritet av de avlagda rösterna. Kommissionen och Europeiska rymdorganisationen har samma antal röster och minst 30 % vardera av det totala antalet röster. Den andre medlemmen av det gemensamma företaget har ett röstetal som motsvarar den andel av det sammanlagda kapitalet som denne tecknat.

Motivering

Ändringen förklarar röstfördelningen i styrelsen och är en följd av de ändringar som förslagits i fråga om artikel 1 i stadgarna.

Ändringsförslag 33
Bilaga, artikel 8, punkt 2, led -a (nytt)
 

-   a. Styrelsen måste innan den fattar beslut och antar resolutioner om Galileo‑programmets innehållsmässiga och ekonomiska genomförande ta hänsyn till kontrollutskottets kommentarer om de inkommit i tid.

Motivering

Se kontrollutskottets roll.

Ändringsförslag 34
Bilaga, artikel 8, punkt 2, led b, strecksats 6

-   godkänna, varvid det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna, varje förslag som medför en viktig förändring i genomförandet av programmet Galileo,

-   åta sig att informera parlamentet och rådet i de fall ett förslag innebär viktiga förändringar i genomförandet av programmet Galileo; efter det att parlamentet och rådet har informerats kan ett sådant beslut godkännas, varvid det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna,

Motivering

Galileoprojektet är till stor del ett gemenskapsprojekt, som tar betydande gemenskapsmedel i anspråk. Därför bör berörda gemenskapsinstitutioner hållas väl informerade om vilka framsteg som görs inom projektet, särskilt när det gäller viktiga förändringar.

Ändringsförslag 35
Bilaga, artikel 8, punkt 2, led b, strecksats 9a (ny)
 

-   informera kontrollutskottet regelbundet om hur genomförandet av det gemensamma företagets program och hela Galileo-programmet framskrider.

Motivering

Se kontrollutskottets roll.

Ändringsförslag 36
Bilaga, artikel 8, punkt 2, led b, strecksats 9b (ny)
 

-   informera stödföretaget regelbundet om hur genomförandet av det gemensamma företagets program och hela Galileo‑programmet framskrider, såvida inte informationen berör förberedelsen och genomförandet av anbudsförfarandet, som är nödvändigt för installations- och driftsfasen.

Motivering

Se stödföretagets roll.

Ändringsförslag 37
Bilaga, artikel 12

Det gemensamma företagets samtliga intäkter skall användas för förverkligandet av det mål som anges i artikel 2. Om inte annat följer av artikel 20.2, skall ingen utbetalning göras till medlemmarna i det gemensamma företaget genom fördelning av ett eventuellt intäktsöverskott i förhållande till det gemensamma företagets utgifter.

Det gemensamma företagets samtliga intäkter skall användas för förverkligandet av det mål som anges i artikel 2. Om inte annat följer av artikel 20.2, skall ingen utbetalning göras till medlemmarna i det gemensamma företaget genom fördelning av ett eventuellt intäktsöverskott i förhållande till det gemensamma företagets utgifter. Sådana överskott skall även i fortsättningen stå till företagets förfogande.

Motivering

Ändringen är ett förtydligande av artikeln.

Ändringsförslag 38
Bilaga, artikel 13, punkt 2

2.   Före den 31 mars varje år skall direktören tillställa medlemmarna de av styrelsen godkända kostnadsuppskattningarna för programmet. Kostnadsuppskattningarna för programmet skall inbegripa en beräkning av de årliga utgifterna för de två närmast följande åren. I denna beräkning skall uppskattningarna av inkomster och utgifter för det första av dessa två räkenskapsår (preliminärt budgetförslag) fastställas på ett sätt som är tillräckligt detaljerat för varje medlems interna budgetförfarande, med avseende på dessa medlemmars finansiella bidrag till det gemensamma företaget. Direktören skall till medlemmarna lämna alla ytterligare uppgifter som är nödvändiga för detta ändamål.

2.   Före den 31 mars varje år skall direktören tillställa medlemmarna och kontrollutskottet de av styrelsen godkända kostnadsuppskattningarna för programmet. Kostnadsuppskattningarna för programmet skall inbegripa en beräkning av de årliga utgifterna för de två närmast följande åren. I denna beräkning skall uppskattningarna av inkomster och utgifter för det första av dessa två räkenskapsår (preliminärt budgetförslag) fastställas på ett sätt som är tillräckligt detaljerat för varje medlems interna budgetförfarande, med avseende på dessa medlemmars finansiella bidrag till det gemensamma företaget. Direktören skall till medlemmarna lämna alla ytterligare uppgifter som är nödvändiga för detta ändamål.

Motivering

Se kontrollutskottets roll.

Ändringsförslag 39
Bilaga, artikel 13, punkt 3

3.   Medlemmarna skall utan dröjsmål tillställa direktören sina kommentarer beträffande kostnadsuppskattningarna för projektet, i synnerhet beträffande de beräknade inkomsterna och utgifterna för följande år.

3.   Medlemmarna och kontrollutskottet skall utan dröjsmål tillställa direktören sina kommentarer beträffande kostnadsuppskattningarna för projektet, i synnerhet beträffande de beräknade inkomsterna och utgifterna för följande år.

Motivering

Se kontrollutskottets roll.

Ändringsförslag 40
Bilaga, artikel 13, punkt 4

4.   På grundval av de godkända kostnadsuppskattningarna för programmet och med beaktande av medlemmarnas kommentarer, skall direktören utarbeta ett budgetförslag för följande år och lämna detta till styrelsen för antagande, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna, före den 30 september.

4.   På grundval av de godkända kostnadsuppskattningarna för programmet och med beaktande av medlemmarnas kommentarer och de kommentarer som kontrollutskottet vidarebefordrat i tid, skall direktören utarbeta ett budgetförslag för följande år och lämna detta till styrelsen för antagande, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna, före den 30 september.

Motivering

Se kontrollutskottets roll. När medlemsstaterna utövar kontroll på detta sätt måste de se till att den inte verkar hämmande på det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 41
Bilaga, artikel 15

Inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår, skall direktören lämna räkenskaper och balansräkning för föregående år till Europeiska gemenskapernas revisionsrätt. Revisionsrättens kontroll skall vara grundad på verifikationshandlingar och skall genomföras på plats. Direktören skall förelägga styrelsen för godkännande, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna, räkenskaperna och balansräkningen för varje år, tillsammans med revisionsrättens rapport. Direktören har rätt, och på styrelsens begäran skyldighet, att kommentera rapporten. Revisionsrätten skall lämna sin rapport till medlemmarna av det gemensamma företaget.

Inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår, skall direktören lämna räkenskaper och balansräkning för föregående år till Europeiska gemenskapernas revisionsrätt, Europaparlamentet och rådet. Revisionsrättens kontroll skall vara grundad på verifikationshandlingar och skall genomföras på plats. Direktören skall förelägga styrelsen för godkännande, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna, räkenskaperna och balansräkningen för varje år, tillsammans med revisionsrättens, Europaparlamentets och rådets rapport. Direktören har rätt, och på styrelsens begäran skyldighet, att kommentera rapporten. Revisionsrätten, Europaparlamentet och rådet skall lämna sin rapport till medlemmarna av det gemensamma företaget och kontrollutskottet. Kontrollutskottet kan tillställa styrelsen sina kommentarer till rapporten. Styrelsen skall beakta dessa vid godkännandet av rapporten.

Motivering

Se kontrollutskottets roll. Eftersom Europaparlamentet har vetorätt över gemenskapsbudgeten bör det ha rätten att kontrollera revisionen och kommentera revisionsrättens synpunkter. Rådet måste också övervaka projektets ekonomiska framsteg såsom företrädare med ansvar inför regeringarna.

Ändringsförslag 42
Bilaga, artikel 17a (ny)
 

Artikel 17a

 

Det gemensamma företaget skall garantera att känslig information skyddas, som skulle kunna gagna avtalspartnerns intressen om den offentliggjordes utan tillstånd. Det gemensamma företaget skall dessutom införa säkerhetsprinciper och miniminormer i samband härmed.

Motivering

Galileo-programmets säkerhet måste garanteras i projektutvecklingens samtliga faser eftersom som Galileo kommer att bli ett strategiskt instrument såväl på marknaden som på säkerhetsområdet.

Ändringsförslag 43
Bilaga, artikel 18, punkt 2

2.   Varje ansökan om medlemskap skall ställas till direktören, som skall vidarebefordra den till styrelsen. Styrelsen skall besluta huruvida det gemensamma företaget bör inleda förhandlingar med sökanden om villkoren för medlemskapet. Vid positivt beslut skall det gemensamma företaget förhandla om villkoren för medlemskapet samt lämna dem till styrelsen, som skall fatta beslut, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av de avlagda rösterna.

2.   Varje ansökan om medlemskap skall ställas till direktören, som skall vidarebefordra den till styrelsen. Styrelsen skall efter samråd med kontrollutskottet besluta huruvida det gemensamma företaget bör inleda förhandlingar med sökanden om villkoren för medlemskapet. Vid positivt beslut skall det gemensamma företaget förhandla om villkoren för medlemskapet samt lämna dem till styrelsen, som skall fatta beslut, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av de avlagda rösterna.

Motivering

Se kontrollutskottets roll.

 • [1] EGT C ännu ej offentliggjord.

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Galileo (KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2001) 336[1]),

–   efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 171 i EG-fördraget (C5‑0329/2001),

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regionalpolitik, transport och turism (A5‑0005/2002).

1.   Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.   uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget,

3.   uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt,

4.   begär att förlikningsförfarandet inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt,

5.   uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag,

6.   uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

 • [1] EGT C ännu ej offentliggjord.

MOTIVERING

Inledning

Galileo-programmet består av fyra faser: en utformningsfas, som avslutades i slutet av 2000, en utvecklingsfas (2001-2005), en installationsfas (2006-2007) och en driftsfas (från och med 2008).

Föredraganden skulle inledningsvis än en gång vilja betona att det är viktigt för Galileo‑programmet att tidsplanen hålls. Förenta staterna skall ha inrättat nästa generation av GPS-lokaliseringssystem (GPS II) helt i rymden 2010. Om inte Galileo tas i bruk förrän efter denna tidpunkt finns det risk för att det europeiska systemet blir överflödigt. Vi skulle då en gång för alla ha gått miste om ett satellitsystem av civil karaktär.

Detta betänkande har koncentrerats på utformningen av Galileo-programmets utvecklingsfas. Föredraganden välkomnar att det i och med det gemensamma företaget, som föreslagits av kommissionen, skapas en enhetlig ledningsstruktur för projektets utvecklingsfas. Föredraganden stöder även valet av strukturstadga eftersom den skall garantera en enkel, obyråkratisk och förvaltningsorienterad arbetsprocess.

Kommissionens förslag om bildandet av det gemensamma företaget Galileo innehåller i sin nuvarande utformning två olösta grundläggande problem. På dessa två problem koncentrerar sig också diskussionerna bland de deltagande: rådet, Ständiga representanternas kommitté, Europeiska rymdorganisationen, kommissionen och den privata sektorn. Dessa problem är: hur den privata sektorn skall delta i Galileo-programmets utvecklingsfas och medlemsstaternas kontroll av det gemensamma företaget.

Föredraganden har därför beslutat att koncentrera sig på dessa två problem. Mot bakgrund av kommissionens förslag, Europeiska rådets (transport) ståndpunkt av den 16 oktober 2001, Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 6 november 2001 samt samtliga diskussioner med var och en av de berörda parterna, skulle föredraganden med detta betänkande vilja visa på hur man skulle kunna lösa dessa båda problem.

Den privata sektorns deltagande i Galileo-programmets utvecklingsfas

I sitt beslut av den 3 oktober 2001 om kommissionens meddelande om Galileo (KOM(2000) 750 - C5-0110/2001 - 2001/2059(COS) uppmanade parlamentet med bestämdhet kommissionen att säkerställa den privata sektorns deltagande under projektets samtliga faser. I kommissionens förslag om bildandet av det gemensamma företaget Galileo planeras den privata sektorns finansiella deltagande i utvecklingsfasen, något som även rådet av princip ger sitt fulla stöd till.

Privata företags medlemskap i det gemensamma företaget leder emellertid till intressekonflikter.

Dessa är i allmänhet följande:

Den offentliga och privata sektorn har principiellt skilda intressen. Medan den privata sektorns intresse i programmet övervägande är av kommersiell natur, måste den offentliga sektorn främja ytterligare användningsområden vad gäller programmet, t.ex. miljö, dataskydd, säkerhet och medborgarnas skydd.

Vid anbudsförfarandet gäller särskilt följande:

En viktig uppgift som det gemensamma företaget kommer att ha är att förbereda och genomföra det anbudsförfarande som är nödvändigt för Galileo-programmets installations- och driftsfaser. Den största fördelen med anbudsförfarandet är att det kommer att ge klarhet: Den offentliga sektorn kommer att vara tvungen att beskriva på ett tydligt sätt hur Galileo‑programmet skall genomföras och den privata sektorn kommer på motsvarande sätt att lämna ett tydligt erbjudande. I anbudsförfarandets slutfas kommer den offentliga och privata sektorn att sluta ett avtal som innehåller samtliga tekniska och finansiella detaljer om hur programmet skall genomföras. Rymdindustrin är den industri som i ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) har förklarat att de är villiga att vara med och finansiera utvecklingsfasen. Om denna industri blir direkt delaktig i det gemensamma företaget, blir den också delaktigt i förberedelserna med anbudsförfarandet. Av konkurrensskäl skulle den då inte kunna delta i det offentliga anbudsförfarandet, som egentligen rör rymdindustrin! Under sådana förutsättningar är inte rymdindustrin intresserad av att delta i Galileo-programmets utvecklingsfas.

Man måste hitta en lösning som å ena sidan tillgodoser såväl den offentliga som den privata sektorns önskan att delta i utvecklingsfasen, och å andra sidan en lösning som gör att denna intressekonflikt undviks. Föredraganden föreslår därför att det jämte det gemensamma företaget också bildas ett stödföretag. I stödföretaget kommer de industrier att vara representerade som redan är intresserade av denna fas av programmet. Stödföretagets roll och ansvarsområde är: rådgivning till det gemensamma företaget, reklam för Galileo-programmet, övertagande av vissa uppgifter (genomförandestudier, tekniska studier etc.). Föredraganden vill inte låsa sig vid hur den privata sektorn skall bidra finansiellt till stödföretaget. Föredraganden kan tänka sig t.ex. in natura och en fördelning av bidraget under utvecklingsfasen. När det gäller frågan om hur man skall lösa intressekonflikten, innebär stödföretaget ytterligare fördelar.

1.   Det institutionaliserar utbytet mellan den privata och offentliga sektorn och utgör därmed ett första steg mot ett offentligt-privat partnerskap (Public Private Partnership),

2.   Det möjliggör offentlig reklam för Galileo-programmet till framtida användarna (telekommunikation, kollektivtrafik, jordbruk, försäkringar etc.) och den breda allmänheten. Denna reklam kommer att göras av den privata sektorn, som bättre känner till marknadssituationen och vad som är kommersiellt möjligt.

Medlemsstaternas kontroll av det gemensamma företaget

I kommissionens aktuella förslag om bildandet av det gemensamma företaget Galileo företräds den privata sektorn av kommissionen i det gemensamma företagets styrelse och indirekt av Europeiska rymdorganisationen (forskningsministrarna). Inrättandet av ett kontrollutskott där varje medlemsstat finns representerad skall garantera att genomförandet av programmet innehåller tillämpningar som är intressanta för alla. Kontrollutskottet skall se till att man även i framtiden tar hänsyn till de offentliga företagen, miljön, allmänhetens bästa etc. när man fastställer innehållet och programmets tekniska genomförande. Kontrollutskottet har även till uppgift att utöva budgetkontroll. Utskottet skall se till att det framtida systemet Galileo garanterar medborgarna privatsfärens skydd och säkerhet.

Eftersom tidsfaktorn är av mycket stor betydelse för hela Galileo-programmets framgång får kontrollutskottets rådgivande och kontrollerande funktion under inga omständigheter hämma det gemensamma företagets arbete. Därför måste man se till att kontrollutskottets beslut rör det väsentligaste och även kan genomföras med kort varsel.

Avslutande kommentar

Med tanke på det som inträffade den 11 september 2001 förtjänar säkerheten kring Galileo‑systemet skärpt uppmärksamhet. Därför blir följande ändringar av strukturerna som vi föreslår i vårt betänkande ännu viktigare:

-   Den privata sektorns direkta deltagande i det gemensamma företaget går inte att förena med beslutet om säkerhetsstrukturerna. För att undvika detta problem rekommenderar vi bildandet av det stödföretag som vi beskriver i vårt betänkande.

-   Inrättandet av ett kontrollutskott där alla medlemsstater kommer att vara representerade institutionaliserar förberedelserna av Galileo-systemets säkerhetsaspekter.

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

22 november 2001

till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

över förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Galileo

(KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

Föredragande: Francesco Turchi

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 11 juli 2001 utsåg budgetutskottet Francesco Turchi till föredragande.

Vid utskottssammanträdet den 21 november 2001 behandlade utskottet förslaget till yttrande.

Vid detta sammanträde godkände utskottet nedanstående ändringsförslag med 18 röster för och 2 röster emot.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Terence Wynn (ordförande), Francesco Turchi (föredragande), Ioannis Averoff, Jean-Louis Bourlanges, Paulo Casaca, Joan Colom i Naval, Carlos Costa Neves, Den Dover, Göran Färm, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Wilfried Kuckelkorn, John Joseph McCartin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Bartho Pronk (suppleant för Reimer Böge), Heide Rühle, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter och Brigitte Wenzel-Perillo.

KORTFATTAD MOTIVERING

1.   Bakgrund

Kommissionen har lagt fram ett förslag om att bilda ett gemensamt företag för att slutföra utvecklingsfasen (2001-2005) av Galileo, det europeiska programmet för satellitbaserad radionavigering. Enligt förslaget skall det gemensamma företaget inrätta en enhetlig ledningsstruktur, vilken bör vara flexibel, utgöra en juridisk person och kunna ingå de avtal som krävs för att starta Galileo-programmet.

Det gemensamma företaget skall ha ansvar för

 • att programmet kan genomföras framgångsrikt och att fortsatta insatser för forskning och teknisk utveckling kan genomföras,
 • att organisera finansiering via offentliga och privata medel, och
 • att ta fram en förvaltningsstruktur för programmets kommande faser (installation, drift och tillämpning), vilket också inbegriper omvandling till en annan juridisk struktur, som skulle kunna ta formen av ett europeiskt bolag.

Utvecklingsfasen beräknas kosta 1,1 miljarder euro. Lika stora delar skall tas från Europeiska gemenskapens respektive Europeiska rymdorganisationens budget, och ytterligare 200 miljoner euro kommer att finansieras av den privata sektorn.

Gemenskapens finansiella bidrag kommer att tas från två budgetposter: förutom 550 miljoner euro som öronmärks i posten transeuropeiska transportnät B5-700 kommer ett bidrag att avsättas i kapitel B6-6 om vilket beslut kommer att fattas senare inom ramen för sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (2002-2006).

I miljoner euro (löpande priser)

Fördelning

2001

2002

2003

2004

2005

Totalt

Transeuropeiska transportnät (B5‑700)

100

170

80

70

130

550

Forskning (B6-6)

-   

p.m.   

p.m.   

p.m.   

p.m.   

Av den andel som finansieras av Europeiska rymdorganisationen (550 miljoner euro) kommer 50 miljoner euro att betalas ut kontant och 500 miljoner euro in natura, såsom anges i det gemensamma företagets stadgar i bilagan till detta förslag.

Den privata sektorn har lovat att förstärka Europeiska gemenskapens och Europeiska rymdorganisationens budget med ytterligare 200 miljoner euro. I mars 2001 undertecknade företrädarna för de viktigaste berörda industribranscherna ett samförståndsavtal i vilket de förband sig att lämna detta belopp till utvecklingsfasen av Galileo.

Kommissionen föreslår nu därför att bilda ett gemensamt företag i enlighet med artikel 171 i EG-fördraget.

Kommissionen menar att det gemensamma företaget bör åtnjuta en viss självständighet på det juridiska och ekonomiska planet, så att det kan genomföra alla operationer som krävs för att dess mål skall uppnås.

Det gemensamma företaget kommer att förvaltas av tre organ som skall upprätta arbetsordningen, budgetförordningen och de därtill hörande direktiven:

a)   Styrelsen, som fattar alla beslut av strategisk natur vad gäller program, ekonomi och budget. Dessutom utser den direktören för det gemensamma företaget och godkänner det gemensamma företagets organisationsplan.

b)   Verkställande kommittén, som skall bestå av tre personer: en företrädare för Europeiska kommissionen, en företrädare för Europeiska rymdorganisationen och en företrädare som utses av styrelsen. Verkställande kommittén skall tilldelas ytterligare några uppgifter som anses nödvändiga för att det gemensamma företaget skall styras mer flexibelt.

c)   Direktören, som säkerställer den dagliga ledningen av det gemensamma företaget. Direktören skall för styrelsen upprätta de olika underlag och rapporter som anges i det gemensamma företagets stadgar.

Den ekonomiska förvaltningen av det gemensamma företaget inbegriper bestämmelser om verkställande av årsbudgeten och den interna finanskontrollen samt presentationen av de årliga balansräkningarna.

2.   Finansiella och rättsliga anmärkningar

Föredraganden ställer sig positiv till kommissionens förslag, men anser att klargöranden behövs på några punkter. Det är till exempel fortfarande oklart om kandidatänderna skall få delta i utvecklingsfasen av Galileo och om kommissionen planerar åtgärder för att koppla dessa länder till gemenskapens telematiska innovationer. I enlighet med den resolution som antogs i oktober 2001[1] anser föredraganden att kommissionen bör ställa upp klara villkor för privata företags deltagande i det gemensamma företaget. Detta skulle minska risken för intressekonflikter, förbättra insynen och säkerställa att Galileo får en verklig europeisk dimension.

Föredraganden påpekar att förslaget inte innehåller någon hänvisning till budgetmyndigheten, trots att större delen av verksamheten kommer att finansieras från den allmänna budgeten. Med tanke på att det gemensamma företaget kommer att genomföra EU-politik, anställa personal och vara beroende av gemenskapsstöd vore det lämpligt att det följde de allmänna budgetförfarandena. Föredraganden föreslår dessutom att en särskild budgetpost inrättas för de administrativa kostnaderna i Galileo-programmet, för att bättre kunna kontrollera verksamheten och förbättra uppföljningen av de administrativa utgifterna.

Kommissionen bör regelbundet informera budgetmyndigheten om genomförandet av utvecklingsfasen. Det gemensamma företagets årliga verksamhetsberättelse skall sändas till budgetmyndighetens två delar och inte till revisionsrätten som kommissionen föreslagit.

Föredraganden påminner om att finansieringsmöjligheterna i Galileo-programmets (2006‑2007) utvecklingsfas är oklara så länge som investeringarna från den privata sektorn inte har bekräftats. Enligt kommissionen skall den privata sektorn täcka 1,5 miljarder euro av de totalt 2,1 miljarder euro som behövs för detta ändamål. Ledarna för den europeiska industrin har dock hittills inte velat ge några löften, varför de långsiktiga möjligheterna att genomföra programmet återstår att lösas. Föredraganden anser därför att det gemensamma företaget skall lägga tyngdpunkten på förberedandet av utvecklingsfasen för att mobilisera de nödvändiga investeringarna från den privata sektorn för de efterföljande faserna i programmet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[2]Parlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Skäl 14a (nytt)
 

(14a)   De senaste åren har budgetmyndigheten verkat för att förbättra insynen i och kontrollen över förvaltningen av gemenskapens medel, särskilt när det gäller finansiell kontroll, beviljande av ansvarsfrihet, bidrag till pensionssystemet och det interna budgetförfarandet (uppförandekod).

Motivering

Eftersom det gemensamma företaget kommer att genomföra EU-politik, anställa personal och vara beroende av subventioner från gemenskapen, bör det allmänna budgetförfarandet, vilket tillämpas på organen, även tillämpas på det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 2
Artikel 2

Det gemensamma företaget skall vara ett rättssubjekt. I alla medlemsstater i Europeiska gemenskapen skall det åtnjuta den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt respektive lands lagstiftning. Det får bland annat förvärva och avyttra lös egendom och anläggningstillgångar samt inleda rättsligt förfarande.

Det gemensamma företaget skall vara ett rättssubjekt. I alla medlemsstater i Europeiska gemenskapen skall det åtnjuta den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt respektive lands lagstiftning. Det får bland annat förvärva och avyttra lös egendom och anläggningstillgångar samt inleda rättsligt förfarande.

 

2a.   Det gemensamma företaget, vilket till stor del finansieras av gemenskapens allmänna budget, skall i sina interna förfaranden följa de principer som tillämpas på Europeiska gemenskapernas institutioner.

 

2b.   Kandidatländerna skall ha rätt att delta i det gemensamma företagets verksamhet genom de instrument som planeras i budgeten.

Motivering

Principerna om insyn och ekonomisk ansvarsskyldighet skall tillämpas på den nya förvaltningsstrukturen för Galileo-programmet, särskilt med tanke på att en viktig del av finansieringen kommer att komma från gemenskapens allmänna budget. Kandidatländerna skall också ha rätt att delta i det gemensamma företagets verksamhet, såsom parlamentet framhöll i sin resolution om Galileo-programmet av den 3 oktober 2001.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, stycke 1a (nytt)
 

Kommissionen skall regelbundet informera budgetmyndigheten om genomförandet av Galileo-programmets utvecklingsfas och om utsikterna att dra till sig nya investeringar för de efterföljande faserna. Det gemensamma företagets årsrapport skall vara tillgänglig för alla berörda parter.

Motivering

I förslaget hänvisas inte till budgetmyndigheten, trots att en del av verksamheten kommer att finansieras från den allmänna budgeten. För att säkerställa korrekt uppföljning anser föredraganden att kommissionen regelbundet bör informera om genomförandet av det gemensamma företagets verksamhet och uppföljningen av de privata investeringarna i Galileo-programmets efterföljande faser.

 • [1] Punkterna 16 och 21 i resolution A5-0288/2001 av den 3 november 2001.
 • [2] EGT C 270 E, 25.9.2001, s. 119.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONALPOLITIK, TRANSPORT OCH TURISM

19 december 2001

till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

över förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Galileo

(KOM(2001) 336 – C5‑0329/2001 – 2001/0136(CNS))

Föredragande (*): Brigitte Langenhagen

(*) Det förstärkta Hughesförfarandet

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 11 oktober 2001 utsåg utskottet för regionalpolitik, transport och turism Brigitte Langenhagen till föredragande.

Vid plenarsammanträdet den 25 oktober 2001 tillkännagav talmannen att utskottet för regionalpolitik, transport och turism, som utsetts till rådgivande utskott, skulle medverka i utarbetandet av betänkandet i enlighet med det förstärkta Hughesförfarandet.

Vid utskottssammanträdena den 26 november och 19 december 2001 behandlade utskottet förslaget till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet nedanstående ändringsförslag med 36 röster för, 9 röster emot och 2 nedlagda röster.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Konstantinos Hatzidakis (ordförande), Emmanouil Mastorakis, Rijk van Dam och Helmuth Markov (vice ordförande), Brigitte Langenhagen (föredragande), Pedro Aparicio Sánchez (suppleant för Carmen Cerdeira Morterero), Sir Robert Atkins, Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo (suppleant för Luigi Cesaro), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (suppleant för Francis Decourrière), Mathieu J.H. Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (suppleant för Jacqueline Foster), Dieter-Lebrecht Koch, Linda McAvan (suppleant för Carlos Lage), Erik Meijer, Francesco Musotto, Camilo Nogueira Román, Juan Ojeda Sanz, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (suppleant för Rosa Miguélez Ramos), Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (suppleant för Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Helena Torres Marques (suppleant för Mark Francis Watts), Ari Vatanen, Adriaan Vermeer (suppleant för Isidoro Sánchez García i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Demetrio Volcic och Brigitte Wenzel-Perillo (suppleant för Dana Rosemary Scallon).

KORTFATTAD MOTIVERING

1.   Bakgrund

EU har beslutat att bygga ett eget satellitbaserat navigationssystem Galileo med tillhörande struktur på marken. Efter att beslut i frågan fattats av ministerrådet (transport) i juni 1999 inleddes utformningsfasen, vars resultat kommissionen redogjorde för i ett meddelande[1]. Europaparlamentet har med eftertryck stött utvecklingen hittills.

2.   Organisatorisk struktur

För närvarande leds programmet Galileo av den politiska institutionen Europeiska kommissionen och av den tekniska institutionen Europeiska rymdorganisationen (ESA). Detta har fungerat bra under den utformningsfas som nu gått till ända. Här behövdes dock avsevärda samordnande och administrativa insatser, vilka inte mera förefaller adekvata för det fortsatta arbetet på grund av åtgärdernas alltmer komplicerade karaktär.

Med tanke på genomförandet av utvecklingsfasen (2001-2005)[2] bör därför ett gemensamt företag grundas med stöd av artikel 171 i EG-fördraget.

3.   Problemområden för det gemensamma företaget

I princip bör det föreliggande förslaget hälsas med tillfredsställelse, eftersom det är ett viktigt och nödvändigt steg på vägen mot att Galileo skall tas i drift. En enhetlig organisationsform gör det möjligt att sammanföra kunskaper och den skapar också möjligheter för värdefulla synergieffekter. Rådets uttryckliga krav på att industrin redan på ett tidigt stadium skall finansiellt medverka i den nyligen inledda utvecklings- och valideringsfasen (2001-2005) ger dock föredraganden skäl att ställa sig vissa frågor.

I dagens läge, alltså sju år innan systemet skall inleda sin verksamhet, verkar det inte råda något behov av att industrin skall avkrävas stora finansiella insatser. Företagen inom den europeiska rymdfartsindustrin är organiserade enligt företagsekonomiska principer och för att det skall te sig motiverat för deras delägare att finansiellt ta del i deras verksamhet måste de kunna påvisa att investeringar i dem ger en klar utdelning som kan uttryckas i siffror. För närvarande ställer sig detta inte möjligt. Av den anledningen är det den offentliga sektorn som bör göra de investeringar som Galileo behöver för att kunna utvecklas. Av konkurrensrättsliga skäl är det inte tillrådligt att de industriföretag som medverkar skall tillförsäkras en fördelaktig position inom det kommande företaget.

Det finns ytterligare ett område inom det föreliggande förslaget som sannolikt kommer att vålla problem, nämligen säkerhetsaspekterna. Efter terrordåden i New York den 11 september kommer signalerna från Galileo att på erforderligt sätt kunna göras kompatibla med GPS endast under förutsättning att det vidtas skärpta säkerhetsåtgärder vid planeringen av systemets uppbyggnad. Om de privata företagen i dagens läge finge vara med i den organisatoriska strukturen kunde detta ge upphov till invändningar från Förenta staternas sida och försvåra förhandlingarna om frekvensplanen.

En väsentlig fråga handlar om förläggningsorten för det gemensamma företagets säte. I egenskap av att vara ett privat företag kommer företaget att omfattas av den nationella lagstiftningen i den stat där dess säte är beläget och detta gäller således också i skatte- och avgiftsrättsligt hänseende. Om företagets säte kom att förläggas till Bryssel såsom planerat, då skulle företaget få vidkännas ett högt skattetryck (21 procent), om det tilltänkta värdlandet inte medger någon form av skattebefrielse, vilket inte ter sig acceptabelt för utskottet. Dessutom måste det undersökas av juridisk expertis om den föreslagna bolagsordningen för företaget står i överensstämmelse med belgisk lag och med konventionen om Europeiska rymdorganisationen[3].

Ett annat ämne för diskussion är frågan om medlemsstaternas tillsyn. Vid rådets möte den 15 oktober 2001 och vid de Ständiga representanternas kommittés (Coreper) sammanträde den 7 november 2001 föreslogs det att det skulle inrättas en tillsynsnämnd (supervisory board), sammansatt av kommissionen och företrädare för medlemsstaterna och med uppgift att fastställa kommissionens linje i styrelsen. Denna lösning bör godtas eftersom det råder ett behov av ökad samsyn mellan medlemsstaterna inom de olika förvaltningsorganen för det gemensamma företaget och Europeiska rymdorganisationen.

4.   Rekommendationer och slutanmärkningar

Avsikten med det gemensamma företaget är att det i praktiken skall förverkliga rådets krav på att industrin i ett tidigt skede skall få medverka finansiellt. Det är värt att hälsa med tillfredsställelse att man sökt inrätta en enda förvaltningsstruktur, men de tilltänkta ekonomiska bidragen från industrin ger dock anledning till invändningar. Föredraganden förespråkar därför att det inrättas en enhetlig förvaltning på grundval av kommissionens förslag (varvid industrin skall få medverka som rådgivande partner) och att denna förvaltning skall tjäna som diskussionspartner, rådgivare och förmedlande länk mellan de offentliga och de privata intressena och förbereda de kommande faserna med privat medverkan. Först mot slutet av utvecklings- och valideringsfaserna, alltså 2005, bör det tilltänkta partnerskapet mellan den offentliga och den privata sektorn förverkligas i praktiken. Föredraganden påyrkar med eftertryck ett beslut från rådet i december, så att inte trovärdigheten hos EU och dess beslutsfattare och därmed också hela projektet skall komma att dragas i tvivelsmål.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regionalpolitik, transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[4]Parlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Skäl 11

(11)   Med tanke på antalet aktörer som måste vara inblandade i denna process, samt på de finansiella medel och den tekniska expertis som krävs, är det nödvändigt att bilda ett rättssubjekt som kan säkerställa en samordnad förvaltning av de medel som avdelats för Galileo‑programmet under dess utvecklingsfas.

(11)   Med tanke på antalet aktörer som måste vara inblandade i denna process, samt på de finansiella medel och den tekniska expertis som krävs, är det nödvändigt att bilda ett rättssubjekt som kan säkerställa en samordnad förvaltning av de medel som avdelats för Galileo‑programmet under dess utvecklingsfas samt enhetlighet i förvaltningen och budgetdisciplin. Detta rättssubjekt skall svara för insyn i budgeten och tilldela kontrakt på ett sådant sätt att intressekonflikter kan undvikas.

Motivering

För att noggrannare definiera vad det gemensamma företaget skall ha till uppgift.

Ändringsförslag 2
Skäl 14

(14)   Det gemensamma företagets huvuduppgift skall vara att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av Galileo‑programmet under dess utvecklingsfas genom att föra samman offentliga och privata medel som avdelats för detta ändamål; dessutom kommer det att möjliggöra ledning av viktiga demonstrationsprojekt.

(14)   Det gemensamma företagets huvuduppgift skall vara att säkerställa ett snabbt och framgångsrikt genomförande av Galileo‑programmet under dess utvecklingsfas genom att föra samman expertis, information och medel från EU, Europeiska rymdorganisationen och näringslivet; dessutom kommer det att möjliggöra ledning av viktiga demonstrationsprojekt.

Motivering

Det företag som skall bildas skall inte enbart föra samman offentliga och privata medel, eftersom dessa också kan mobiliseras på annat sätt. I stället skall det gemensamma företaget snarare vara en institutionell aktör för det offentligt-privata partnerskapet mellan EU och Europeiska rymdorganisationen å ena sidan och de marknadsorienterade aktörerna å andra sidan. Först och främst skall det gemensamma företaget stå för en friktionsfri sammanfogning av EU (politik) och Europeiska rymdorganisationen (teknik), något som visade sig vara mycket svårt att uppnå redan under utformningsfasen genom de då åtskilda instanserna. Dessutom är det oerhört viktigt att också näringslivet (marknaden) deltar i förhandlingarna under utvecklingsfasen, så att de utan tids- och informationsförlust kan ge och få omedelbar feedback på pragmatiska problem i vissa frågor (såsom upphandlingar och möjligheten att testa de första satelliterna). Det gemensamma företagets viktigaste uppgift är således att förhindra ytterligare tidsförluster vid genomförandet av Galileo så att det inte skall hamna i ett underläge i konkurrensen med andra tekniker (GPS II, mobiltelefoni). Enskilda industriföreträdares eventuella förbehåll bör inte spela någon roll vid de grundläggande avgörandena utan flexibla lösningar bör eftersträvas.

Ändringsförslag 3
Skäl 14a (nytt)
 

(14a)   Eftersom det är viktigt med en dynamisk och innovativ tillämpningsindustri på området för satellitnavigation och transporttelematik samt för den totala refinansieringen av systemet skall det gemensamma företaget Galileo redan i utvecklingsfasen utarbeta de grundläggande (öppna) koncepten för detta område och tjäna som kontaktlänk för de berörda industrierna.

Motivering

Eftersom det gemensamma företaget inte enbart är eller kan vara en gemensam fond för Europeiska rymdorganisationen och EU och eftersom den totala framgången med programmet grundar sig på Galileotillämpningarnas ekonomiska, ekologiska, transportpolitiska och sociala mervärde, måste denna punkt tas med bland de allmänna skälen i förordningen. Avsikten med tillägget är att klarlägga och ge en tydlig signal. Experter uppskattar att över 50 procent av den eftersträvade nationalekonomiska effekten av Galileo kommer att komma från tillämpningarna. Därför måste detta område uttryckligen nämnas i skälen om det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 4
Skäl 14b (nytt)
 

(14b)   För att det gemensamma företaget som skall grundas skall kunna utföra sina uppgifter effektivt behövs det garantier för att medlemsstaterna i rådet och ESA agerar i samsyn.

Motivering

För att det gemensamma företaget skall kunna utföra sina uppgifter effektivt måste medlemsstaternas ståndpunkter i rådet och inom ESA anpassas inbördes.

Ändringsförslag 5
Skäl 14c (nytt)
 

(14c)   Frågan om var det gemensamma företaget skall ha sitt säte skall avgöras efter att det undersökts om förslaget till bolagsordning stämmer överens med den berörda medlemsstatens lagstiftning och med beaktande av om det tilltänkta värdlandet ämnar medge någon skattebefrielse.

Motivering

I egenskap av att vara ett privat företag kommer företaget att omfattas av den nationella lagstiftningen i den stat där dess säte är beläget och detta gäller således också i skatte- och avgiftsrättsligt hänseende. Om företagets säte kom att förläggas till Bryssel såsom planerat, då skulle företaget få vidkännas ett högt skattetryck. Följaktligen bör det uppställas som ett villkor för beslutet om var företagets säte skall förläggas att Belgien beviljar skattebefrielse.

Ändringsförslag 6
Artikel 1

Dess syfte skall vara att säkerställa en samordnad ledning av arbetet under forsknings-, utvecklings- och demonstrationsfasen av Galileo‑programmet, och för detta ändamål skall det mobilisera de medel som avsatts för detta program.

Dess syfte skall vara att säkerställa en samordnad ledning av arbetet under forsknings-, utvecklings- och demonstrationsfasen av Galileo‑programmet, och för detta ändamål skall det mobilisera de medel som avsatts för detta program. En viktig uppgift för det gemensamma företaget är också att förbereda och genomföra ett anbudsförfarande, som är nödvändigt för förverkligandet av installations- och driftsfasen.

Det skall ha sitt säte i Bryssel.

Frågan om var det gemensamma företaget skall ha sitt säte skall avgöras efter att det undersökts om förslaget till bolagsordning stämmer överens med den berörda medlemsstatens lagstiftning och med beaktande av huruvida det tilltänkta värdlandet medger någon skattebefrielse.

Motivering

I egenskap av att vara ett privat företag kommer företaget att omfattas av den nationella lagstiftningen i den stat där dess säte är beläget och detta gäller således också i skatte- och avgiftsrättsligt hänseende. Om företagets säte kom att förläggas till Bryssel såsom planerat, då skulle företaget få vidkännas ett högt skattetryck. Följaktligen bör det uppställas som ett villkor för beslutet om var företagets säte skall förläggas att Belgien beviljar skattebefrielse.

Ändringsförslag 7
Artikel 4a (ny)
 

Artikel 4a

 

Kommissionen skall årligen underrätta rådet och parlamentet om programmets utveckling samt på fortlöpande basis om nya medlemmar som gått med i det gemensamma företaget.

Motivering

I förslaget står det ingenting om någon skyldighet att rapportera vare sig om hur programmet utvecklas eller om eventuella nya medlemmar. Med tanke på hur viktigt projektet är kan detta inte accepteras.

Ändringsförslag 8
Bilaga, artikel 1, punkt 2

2.   Det skall ha sitt säte i Bryssel.

2.   Frågan om var det gemensamma företaget skall ha sitt säte skall avgöras med beaktande av vad slags skattebefrielse det tilltänkta värdlandet föreslår bevilja.

Motivering

I egenskap av att vara ett privat företag kommer företaget att omfattas av den nationella lagstiftningen i den stat där dess säte är beläget och detta gäller således också i skatte- och avgiftsrättsligt hänseende. Om företagets säte kom att förläggas till Bryssel såsom planerat, då skulle företaget få vidkännas ett högt skattetryck. Följaktligen bör det uppställas som ett villkor för beslutet om var företagets säte skall förläggas att Belgien beviljar skattebefrielse.

Ändringsförslag 9
Bilaga, artikel 2, punkt 3, strecksats 1

-   Det skall upprätta en affärsplan som omfattar alla faser av programmet på grundval av uppgifter som skall tillhandahållas av Europeiska kommissionen beträffande de tjänster som kan erbjudas via Galileo, de intäkter som de kan generera samt nödvändiga uppföljningsåtgärder; det skall se till att de privata företag som har deltagit i det gemensamma företaget åtnjuter en förmånsbehandling när det gäller möjligheten att uppnå medlemskap i den enhet som kommer att ha ansvaret för installation och drift av navigationssystemet.

-   Det skall upprätta en affärsplan som omfattar alla faser av programmet på grundval av uppgifter som skall tillhandahållas av Europeiska kommissionen beträffande de tjänster som kan erbjudas via Galileo, de intäkter som de kan generera samt nödvändiga uppföljningsåtgärder.

Motivering

Det är inte skäligt att de industrigrenar som varit involverade i det privata företaget skall kunna åtnjuta en förmånsbehandling, i synnerhet inte av konkurrensrättsliga skäl.

 • [1] KOM (2000) 750, jfr också Europaparlamentets betänkande om ärendet (A5-0288/2001).
 • [2] Denna fas är avsedd att finansieras med offentliga anslag som redan ställts till förfogande och därvid fördelats lika på budgetarna för Europeiska gemenskaperna och Europeiska rymdorganisationen, varvid det sammanlagda beloppet uppgår till 1,1 miljarder euro.
 • [3] Enligt artikel II (Purpose) i konventionen om ESA är det inte tillåtet att delegera eller på andra institutioner överföra vare sig uppgifter som tilldelats ESA eller anslag som beviljats ESA.
 • [4] Ännu ej offentliggjort i EGT C.