ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(11356/1/2001 – C5‑0637/01 – 2000/0159(COD))

22 Μαρτίου 2002 - ***II

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών
Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz

Διαδικασία : 2000/0159(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A5-0097/2002
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A5-0097/2002
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2001, το Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (COM(2000) 347 – 2000/0159 (COD)).

Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε την παραλαβή της κοινής θέσης, την οποία παρέπεμψε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 11356/1/2001 – (C5-0637/2001).

Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών όρισε εισηγητή τον Karl-Heinz Florenz.

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 19 Φεβρουαρίου 2001 και 21 Μαρτίου 2001, η επιτροπή εξέτασε την κοινή θέση καθώς και το σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Caroline F. Jackson, πρόεδρος· Karl-Heinz Florenz, εισηγητής· Per-Arne Arvidsson, Hans Blokland, David Robert Bowe, Dorette Corbey, Chris Davies, Marianne Eriksson (αναπλ. Jonas Sjöstedt), Anne Ferreira, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines,Daniel J. Hannan (αναπλ. Martin Callanan), Anneli Hulthén, Piia-Noora Kauppi (αναπλ. María del Pilar Ayuso González), Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Jules Maaten, Μινέρβα Μελπομένη Μαλλιώρη, Erik Meijer (αναπλ. Μιχαήλ Παπαγιαννάκη), Jorge Moreira da Silva, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Mauro Nobilia, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Fernando Pérez Royo (αναπλ. Rosemarie Müller), Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Ursula Schleicher (αναπλ. Emilia Franziska Müller), Peter William Skinner (αναπλ. Catherine Stihler), Renate Sommer (αναπλ. Carlos Costa Neves), María Sornosa Martínez, Bart Staes (αναπλ. Hiltrud Breyer), Dirk Sterckx (αναπλ. Astrid Thors), The Earl of Stockton (αναπλ. John Bowis), Robert William Sturdy (αναπλ. Avril Doyle), Charles Tannock (αναπλ. Marialiese Flemming), Αντώνιος Τρακατέλλης, Kathleen Van Brempt, Phillip Whitehead και Eurig Wyn (αναπλ. Alexander de Roo).

Η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση κατατέθηκε στις 22 Μαρτίου 2002.

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών στην κοινή θέση θα αναγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η σύσταση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (11356/1/2001 – C5‑0637/2001 – 2000/0159(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11356/1/2001 – C5‑0637/2001),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 347[2]),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM (2001) 316[3]),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5‑0097/2002),

1.   τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση·

2.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του ΣυμβουλίουΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
 

(9α)    Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται στη συλλογή και την επεξεργασία αποβλήτων, εκτίθενται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό σε παράγοντες επιβαρυντικούς για την υγεία. Προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα υγείας και ασφάλειας για τα άτομα αυτά, θα πρέπει, με αφορμή τα μέτρα εφαρμογής, να προσαρμοσθούν και οι αρχές της πρόληψης του κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Ουσίες, οι οποίες κατά την επεξεργασία των αποβλήτων μετατρέπονται σε πολύ επικίνδυνες ουσίες για τους εργαζόμενους, πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο κατά την κατασκευή ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 3 από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα).
 

(11α)   Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά, δεδομένου ότι η εκ νέου χρησιμοποίηση των προϊόντων, η αποκατάσταση και η παράταση της διάρκειας ζωής τους είναι επωφελείς.

Επαναφορά της τροπολογίας 7 από την πρώτη ανάγνωση

Αιτιολόγηση

Για λεπτομερέστερη αιτιολόγηση, βλέπε τροπολογία 7.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)
 

(2α)   Η παρούσα τροπολογία δεν καλύπτει την επαναχρησιμοποίηση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή των κατασκευαστικών τους στοιχείων, που διατίθενται στην αγορά πριν από την αναφερόμενη στο άρθρο 4, παράγραφος 1 ημερομηνία. Τούτο περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων ειδών νέου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να εξαλείψει τις αντιφάσεις μεταξύ της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες και της οδηγίας για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ. Μία από τις προτεραιότητες της οδηγίας ΑΗΗΕ (και της ιεράρχησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα) είναι η επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών ή κατασκευαστικών στοιχείων (πβλ. π.χ. τα άρθρα 1,4,6, της οδηγίας ΑΗΗΕ). Η επαναχρησιμοποίηση κατασκευαστικών στοιχείων εξοπλισμών που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης ορισμένων ουσιών θα μπορούσε να εμποδισθεί, εάν δεν υπάρχει σαφής εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης οδηγίας.

Η πρώιμη απόρριψη και καταστροφή κατάλληλου, από τεχνικής απόψεως, προς επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τμημάτων του θα προκαλέσει περιττή και αποφεύξιμη επιβάρυνση για το περιβάλλον, της οποίας οι συνέπειες θα είναι αισθητές κατά τα έτη που έπονται της αναφερόμενης στο άρθρο 4, παράγραφος 1 ημερομηνίας. Η αντικατάσταση απορριμμένου και επαναχρησιμοποιήσιμου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τμημάτων του δημιουργεί την ανάγκη κατασκευής νέων κατασκευαστικών στοιχείων και εξοπλισμού, η οποία θα επιφέρει επίσης επιβάρυνση για το περιβάλλον που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, στοιχείο β, σημείο ii)

ii)   μεταπωλεί με τη μάρκα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, ή

ii)   μεταπωλεί με τη μάρκα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, χωρίς όμως να μπορεί να θεωρείται παραγωγός, εάν ο εξοπλισμός φέρει το όνομα του παραγωγού, σύμφωνα με το σημείο i, ή

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος του «Dual-Branding», διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που αναγράφουν το όνομά τους σε ένα προϊόν δίπλα στο όνομα του πραγματικού παραγωγού, χωρίς ωστόσο να έχουν επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τον σχεδιασμό του προϊόντος αυτού, εξαιρούνται από τον ορισμό της έννοιας «παραγωγός» και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.


Τροπολογία 5

Άρθρο 4, παράγραφος 1

1.   Μέχρι της 1ης Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο νέος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) και/ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρα (PBDE).

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, από 1ης Ιανουαρίου 2006, ο νέος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) και/ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρα (PBDE).

 

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν τις υφιστάμενες απαγορεύσεις των προαναφερομένων ουσιών ή να εισάγουν τέτοιες απαγορεύσεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Αιτιολόγηση

Σημείο 1 (πρώτο τμήμα): Επαναφορά της τροπολογίας 22 από την πρώτη ανάγνωση. Η απαγόρευση πρέπει να αρχίσει να ισχύει ενωρίτερα, ήτοι από το 2006 και όχι από το 2007.

Σημείο 1 (δεύτερο τμήμα): Το Συμβούλιο προβλέπει για τα κράτη μέλη την ευελιξία να επιβάλλουν περιορισμούς ενωρίτερα. Η ευελιξία αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις εφαρμογές που απαριθμούνται στο Παράρτημα.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις εφαρμογές μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου και εξασθενούς χρωμίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του αρχικού κειμένου της Επιτροπής. Οι εφαρμογές που εξαιρούνται πρέπει να αφορούν μόνον τις συγκεκριμένες ουσίες. Είμεθα αντίθετοι με τη δυνατότητα εξαίρεσης των οκτα-BDE και των δεκα-BDE, καθώς και με την εξαίρεση των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Εάν εξαιρεθούν τα οκτα-BDE και τα δεκα-BDE, η απαγόρευση των PBB και PBDE θα ήταν περιττή, καθώς η απαγόρευση των PBB και πεντα-BDE θα είναι γενική.


Τροπολογία 7

Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)
 

(2α)   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα ανταλλακτικά και την επισκευή εξοπλισμού που τίθεται στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Επαναφορά του τμήματος της τροπολογίας 9 από την πρώτη ανάγνωση, το οποίο δεν έγινε δεκτό από το Συμβούλιο

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του τμήματος της τροπολογίας 9 από την πρώτη ανάγνωση, το οποίο δεν έγινε δεκτό από το Συμβούλιο (επαναφορά στο σημείο που προβλέπεται στην κοινή θέση).

Τα ανταλλακτικά για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης των ουσιών θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να μην καταλήγουν συσκευές στα απόβλητα, επειδή έχει απαγορευτεί η παραγωγή των ανταλλακτικών που είναι αναγκαία για να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται αυτές οι συσκευές.


Τροπολογία 8

Άρθρο 4, παράγραφος 2β (νέα)
 

(2β)   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τα αναγκαία επιστημονικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την ύπαρξη κινδύνου, και χωρίς να παραβιάζουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, την απαγόρευση άλλων επικίνδυνων ουσιών και την υποκατάστασή τους με εναλλακτικές ουσίες που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον, οι οποίες διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας για τον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τμήματος της τροπολογίας 10 από την πρώτη ανάγνωση. Για την αποφυγή παρανοήσεων, πρέπει να είναι σαφές ότι περαιτέρω απαγορεύσεις πρέπει να εξετάζονται μόνον στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και όχι της διαδικασίας επιτροπολογίας.


Τροπολογία 9

Άρθρο 5

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του Παραρτήματος στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο για τους ακόλουθους σκοπούς, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2:

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή του Παραρτήματος στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο για τους ακόλουθους σκοπούς, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2: 

α)   προσδιορισμός, εφόσον είναι απαραίτητο, ανώτατων τιμών συγκέντρωσης μέχρι των οποίων είναι ανεκτή η παρουσία των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σε συγκεκριμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

α)   προσδιορισμός, εφόσον είναι απαραίτητο, ανώτατων τιμών συγκέντρωσης μέχρι των οποίων είναι ανεκτή η παρουσία των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σε συγκεκριμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

β)   εξαίρεση υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, εφόσον η χρήση της ουσίας που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο στα ως άνω υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία είναι τεχνικώς ή επιστημονικώς αναπόφευκτη ή εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και/ή την υγεία που οφείλονται στην ως άνω υποκατάσταση είναι σοβαρότερες των περιβαλλοντικών ωφελειών αυτής,

β)   εξαίρεση υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, εφόσον η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο είναι τεχνικώς ή επιστημονικώς αδύνατη ή εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών που οφείλονται στην ως άνω υποκατάσταση είναι σοβαρότερες των ωφελειών αυτής για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών,

γ)   διεξαγωγή επανεξέτασης κάθε εξαίρεσης του Παραρτήματος τουλάχιστον ανά τετραετία ή τέσσερα έτη μετά την προσθήκη ενός είδους στον κατάλογο με στόχο τη διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το Παράρτημα, εάν η χρήση των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στα εν λόγω υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία είναι αναπόφευκτη, εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον και/ή την υγεία δεν είναι σημαντικότερες από τα πιθανά πλεονεκτήματά της για το περιβάλλον και/ή την υγεία.

γ)   διεξαγωγή επανεξέτασης κάθε εξαίρεσης του Παραρτήματος τουλάχιστον ανά τετραετία ή τέσσερα έτη μετά την προσθήκη ενός είδους στον κατάλογο με στόχο τη διαγραφή υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από το Παράρτημα, εάν η εξάλειψη ή υποκατάστασή τους με αλλαγές στο σχεδιασμό ή με υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που δεν απαιτούν τη χρησιμοποίηση υλικών ή ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, είναι τεχνικώς ή επιστημονικώς δυνατή, εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις της υποκατάστασης για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών δεν είναι σημαντικότερες από τα πιθανά πλεονεκτήματά της για το περιβάλλον, την υγεία και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών.

2.   Πριν από την τροποποίηση του Παραρτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται με τους παραγωγούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τους ανακυκλωτές, τους υπεύθυνους επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις εργοδοτών και καταναλωτών. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στην επιτροπή του άρθρου 7, παράγραφος 1.

2.   Πριν από την τροποποίηση του Παραρτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαβουλεύεται με τους παραγωγούς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τους ανακυκλωτές, τους υπεύθυνους επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις εργοδοτών και καταναλωτών. Οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στην επιτροπή του άρθρου 7, παράγραφος 1. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει.


Αιτιολόγηση

Επαναφορά τμημάτων των τροπολογιών 11 και 33 καθώς και τμήματος της τροπολογίας 12.

Η δυνατότητα (ή η αδυναμία) υποκατάστασης για τη διαγραφή (ή την προσθήκη) στο παράρτημα πρέπει να μην περιορίζεται απλώς στη συγκεκριμένη χρήση ουσιών σε συγκεκριμένα υλικά σε κατασκευαστικά στοιχεία. Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή ενδεχομένως να επιτρέπει εξαιρέσεις υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων, ο σχεδιασμός των οποίων απαιτεί τη χρησιμοποίηση ουσιών ή υλικών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4(1), ενώ διαφορετικός σχεδιασμός ή χρήση διαφορετικών υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων θα μπορούσε ουσιαστικά να υποκαταστήσει τις ουσίες ή τα υλικά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4(1).

Οι επιπτώσεις στην υγεία δεν πρέπει να εξετάζονται μόνον από την αρνητική, αλλά και από τη θετική τους πλευρά, ενώ πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη πτυχές που αφορούν την ασφάλεια των καταναλωτών.

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από διάφορους φορείς πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 10
Άρθρο 6

Πριν από τις ..................*, η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να λάβει υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο, νέα επιστημονικά δεδομένα.

Πριν από τις .................. *, η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να λάβει υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο, νέα επιστημονικά δεδομένα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι την ημερομηνία αυτή, προτάσεις για να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις κατηγορίες 8 και 9 του Παραρτήματος ΙΑ της οδηγίας 2001/ /ΕΚ (ΑΗΗΕ).

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει μέχρι την ημερομηνία αυτή, προτάσεις για να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις κατηγορίες 8 και 9 του Παραρτήματος ΙΑ της οδηγίας 2001/ /ΕΚ (ΑΗΗΕ).

Η Επιτροπή μελετά επίσης την ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου των ουσιών του άρθρου 4, παράγραφος 1, με βάση νέα επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης και υποβάλλει, κατά περίπτωση, προτάσεις για τις εν λόγω προσαρμογές.

Η Επιτροπή μελετά επίσης την ανάγκη προσαρμογής του καταλόγου των ουσιών του άρθρου 4, παράγραφος 1, με βάση επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης και υποβάλλει, κατά περίπτωση, προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις εν λόγω προσαρμογές.

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, κατά την επανεξέταση, στην επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα υποκατάστασης αυτών των ουσιών και υλικών και, αν κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για επέκταση των απαιτήσεων που ορίζει το άρθρο 4.

  • *Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
  • *Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Αιτιολόγηση

Επαναφορά τμημάτων των τροπολογιών 35, 34 και 15.

Για την αποφυγή παρανοήσεων, πρέπει να είναι σαφές ότι η έγκριση του καταλόγου των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και όχι της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 11
Παράρτημα, σημείο 7, πρώτη περίπτωση

–   Μόλυβδος σε κολλήσεις τύπου υψηλού σημείου τήξεως (δηλ. κολλήσεις από κράμα μολύβδου-κασσιτέρου με άνω του 85 % μόλυβδο),

–   Μόλυβδος σε κολλήσεις τύπου υψηλού σημείου τήξεως,

Αιτιολόγηση

Κάθε ορισμός κολλήσεως τύπου υψηλού σημείου τήξεως πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας επιτροπολογίας σύμφωνα με την οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες και στο πλαίσιο της αναφερόμενης στο άρθρο 7 Επιτροπής Τεχνικής Προσαρμογής. Ο καθορισμός επιπέδου κατωφλίου αναχαιτίζει εξ ορισμού την καινοτομία για την παραγωγή περισσότερο αποτελεσματικού και φιλοπεριβαλλοντικού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Η σημερινή αγορά ΗΗΕ απαιτεί φιλοπεριβαλλοντικότερα προϊόντα. Τούτο δεν αποτελεί μόνον ζήτημα ανταγωνισμού, αλλά, με την εισαγωγή κάθε γενιάς νέας τεχνολογίας, προωθούνται οι ταχύτερες δυνατές περιβαλλοντικές βελτιώσεις μεταξύ των προϊόντων.

(Πβλ.   επίσης την αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του Παραρτήματος, σημείο 7, δεύτερη περίπτωση.

Τροπολογία 12
Παράρτημα, σημείο 7, δεύτερη περίπτωση

–   Μόλυβδος σε κολλήσεις για διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες (χορηγείται εξαίρεση μέχρι το 2010),

–   Μόλυβδος σε κολλήσεις για διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης και συστήματα αποθήκευσης με συστοιχίες,

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση των εξαιρέσεων ανά περίπτωση και όταν συμβαίνουν νέες τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να πραγματοποιείται βάσει της διαδικασίας επιτροπολογίας σύμφωνα με την οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες και στο πλαίσιο της Επιτροπής Τεχνικής Προσαρμογής. Ο αυθαίρετος καθορισμός του έτους 2010 ως προθεσμίας για την χορήγηση εξαίρεσης για διακομιστές και συστήματα αποθήκευσης όπως προτείνει το Συμβούλιο, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία οι κατασκευαστές πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν λιγότερο αξιόπιστες τεχνολογίες, καθώς δεν υπάρχουν σήμερα αξιόπιστες εναλλακτικές ουσίες στο μόλυβδο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας όπως είναι οι διακομιστές.

Οι κολλήσεις πρέπει να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες διεργασίας που απαιτούνται για την συγκόλληση των κατασκευαστικών στοιχείων στους πίνακες τυπωμένου κυκλώματος που θα προσαρμοσθεί στην τελική εφαρμογή·

Για τους διακομιστές πρέπει να ισχύουν οι ίδιες διατάξεις όπως και για υποδομές δικτύων, εάν δεν έχουν ορισθεί συγκεκριμένες προθεσμίες. Αμφότερες οι εξαιρέσεις ελέγχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Στην οδηγία για τα παλαιά οχήματα δεν καθορίζεται επίπεδο κατωφλίου για μόλυβδο σε κολλήσεις, αλλά ανατίθεται στην προαναφερόμενη επιτροπή να αξιολογήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, να ορίσει ημερομηνίες και κατώτατες τιμές.

  • [1] Κείμενα που εγκρίθηκαν της 15.5.2001, παράγραφος 13.
  • [2] ΕΕ C 365 της 19.12.2000. σελ. 195.
  • [3] ΕΕ C 240 της 28.8.2001, σελ. 303.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Συμβούλιο ενσωμάτωσε στην κοινή του θέση 11 από τις 23 τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση, είτε αυτούσιες, είτε εν μέρει, είτε ως προς την βασική αρχή τους.

Σε δύο βασικά ζητήματα το Συμβούλιο αγνόησε ή δεν έδωσε την δέουσα προσοχή στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα:

-   στο ζήτημα της ενιαίας έναρξης ισχύος της απαγόρευσης των ουσιών ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2006 και

-   στο ζήτημα της εξαίρεσης από την απαγόρευση των ουσιών των ανταλλακτικών για τις συσκευές που διατίθενται στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης

Κατά συνέπεια, τρεις από τις τέσσερις τροπολογίες (1, 3 και 4) του εισηγητή αφορούν την εκ νέου χρησιμοποίηση και την επαναφορά των σχετικών τροποποιήσεων από την πρώτη ανάγνωση.

Στην τροπολογία 2 επιχειρείται η διατύπωση ενός ακριβέστερου ορισμού της έννοιας 2 "παραγωγός".