MIETINTÖ Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi
(KOM(2001) 822 – C5‑0017/2002 – 2001/0202(COD))

29. toukokuuta 2002 - ***I

Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Menettely : 2001/0202(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A5-0203/2002
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A5-0203/2002
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

ASIAN KÄSITTELY

Komissio välitti 10. syyskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan ja 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi (KOM(2001) 500 – 2001/0202(COD)).

Parlamentin puhemies ilmoitti istunnossa 19. syyskuuta 2001 lähettäneensä kyseisen ehdotuksen asiasta vastaavaan teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan sekä lausuntoa varten kaikkiin valiokuntiin, joita asia koskee (C5‑0412/2001).

Komissio välitti 10. tammikuuta 2002 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 167 artiklan ja 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi (KOM(2001) 822 – 2001/0202(COD)).

Parlamentin puhemies ilmoitti istunnossa 16. tammikuuta 2002 lähettäneensä kyseisen muutetun ehdotuksen asiasta vastaavaan teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan sekä lausuntoa varten kaikkiin valiokuntiin, joita asia koskee (C5‑0017/2002).

Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta nimitti kokouksessaan 10. lokakuuta 2001 esittelijäksi Godelieve Quisthoudt-Rowohlin.

Valiokunta käsitteli komission ehdotusta ja mietintöluonnosta kokouksissaan 24. tammikuuta, 26. helmikuuta, 17. huhtikuuta, 22. huhtikuuta, 21. toukokuuta ja 28. toukokuuta 2002.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi luonnoksen lainsäädäntöpäätöslauselmaksi äänin 44 puolesta, 1 vastaan ja 1 tyhjä.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Carlos Westendorp y Cabeza (puheenjohtaja), Peter Michael Mombaur (varapuheenjohtaja), Yves Piétrasanta (varapuheenjohtaja), Jaime Valdivielso de Cué (varapuheenjohtaja), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (esittelijä), Nuala Ahern, Konstantinos Alyssandrakis, Sir Robert Atkins, Luis Berenguer Fuster, Guido Bodrato, David Robert Bowe (Gary Titleyn puolesta), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (Harlem Désirin puolesta), Willy C.E.H. De Clercq, Concepció Ferrer, Glyn Ford (Reino Paasilinnan puolesta), Pat the Cope Gallagher, Norbert Glante, Michel Hansenne, Hans Karlsson, Bashir Khanbhai, Werner Langen, Peter Liese (Marjo Matikainen-Kallströmin puolesta), Caroline Lucas, Minerva Melpomeni Malliori (Massimo Carraron puolesta), Hans-Peter Martin (Rolf Linkohrin puolesta), Eryl Margaret McNally, William Francis Newton Dunn (Colette Fleschin puolesta), Angelika Niebler, Paolo Pastorelli, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Alexander Radwan (Dominique Vlaston puolesta), Bernhard Rapkay (Erika Mannin puolesta), Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Claude Turmes, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba ja Olga Zrihen Zaari.

Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan lausunto on tämän mietinnön liitteenä.

Mietintö jätettiin käsiteltäväksi 29. toukokuuta 2002.

Tarkistusten jättämisen määräaika ilmoitetaan sen istuntojakson esityslistaluonnoksessa, jonka aikana mietintöä käsitellään.

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi (KOM(2001) 822 – C5‑0017/2002 – 2001/0202(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen[1] ja komission muutetun ehdotuksen[2] Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2001) 500 ja KOM(2002) 822),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan ja 172 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5‑0017/2002),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan lausunnon (A5‑0203/2002),

1.   hyväksyy komission muutetun ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää saada ehdotuksen uudelleen käsiteltäväksi, jos komissio aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti[3]Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Otsikko

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Osallistumissäännöt on tarkoitettu kaikille yhteisön tutkimustoimiin mahdollisesti osallistuville tahoille ja pätevät siten yleisesti. EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan mukaan tällaiset säännöt on annettava asetuksena.

Tarkistus 2
Otsikko

yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi

yritysten, tutkimuskeskusten, -yhdistysten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön kuudennen puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on hyödyntää Eurooppaan perustettuja tutkimusyhdistyksiä, jotka jo toimivat verkostojen ytiminä ja koordinoivat yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten tutkimustoimintoja, auttavat tietojen vaihdossa ja mahdollistavat tulosten hyväksikäytön levittämällä tietoja yrityksille ja julkisille elimille.

Kyseessä on tutkimuksen kuudes puiteohjelma. Neuvostokin on vahvistanut tämän yhteisessä kannassaan, joten johdonmukaisuuden vuoksi on syytä käyttää kaikessa tutkimuksen kuudenteen puiteohjelmaan liittyvässä lainsäädännössä lukua kuusi.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale

(7)   Puiteohjelman toimet olisi toteutettava yhteisön taloudellisten etujen mukaisesti ja siten, että näiden etujen suojelu varmistetaan.

(7)   Puiteohjelman toimet olisi toteutettava yhteisön taloudellisten etujen mukaisesti ja siten, että näiden etujen suojelu varmistetaan. Komission vastuu puiteohjelman ja siihen kuuluvien erityisohjelmien täytäntöönpanosta kattaa myös siitä johtuvat rahoitukselliset näkökohdat.

Perustelu

Komission 13 artiklassa ehdottama sanamuoto antaa osallistujille, kuten yliopistoille, pk-yrityksille ja muille tahoille jatkossa lisää vastuuta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta komission vastuuseen puiteohjelman täytäntöönpanosta eikä siitä johtuvista rahoituksellisista näkökohdista. Asia on vahvistettava asetuksessa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
 

(7 a) Sääntöjen olisi oltava yksinkertaisia ja tehokkaita, jotta osallistujien ja komission hallinto- ja rahoitusmenot erityisesti hankkeiden valmistelussa ja laadinnassa sekä sopimusneuvotteluissa voidaan pitää mahdollisimman pieninä.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
 

(7 b) Osallistujat saavat yhteisön rahoitusosuuden viipymättä osoitettuaan epäsuorasta toimesta aiheutuneet korvattavat kustannukset, mikä ei sulje pois muita tarkoituksenmukaisia menettelyjä.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 8 kappale

(8)   Tutkimustulosten levittämistä koskevilla säännöillä olisi edistettävä teollis‑ ja tekijänoikeuksien suojaa sekä tulosten käyttöä ja levittämistä. Niillä olisi varmistettava, että osallistujilla on keskinäinen käyttöoikeus tausta-aineistoon ja tutkimustyön tulosaineistoon siltä osin kuin tämä on tarpeen tutkimustyön toteuttamiseksi tai tulosaineiston käyttämiseksi. Lisäksi säännöillä olisi taattava osallistujien henkisen omaisuuden suoja. Niissä olisi myös otettava huomioon integroitujen hankkeiden ja huippuosaamisen verkostojen erityispiirteet erityisesti siten, että osallistujille tarjotaan paljon joustavuutta ja annetaan niille mahdollisuus sopia keskenään tarkoituksenmukaisimmista järjestelyistä yhteistyötään ja tulosaineiston hyödyntämistä varten.

(8)   Tutkimustulosten levittämistä koskevilla säännöillä olisi edistettävä teollis‑ ja tekijänoikeuksien suojaa sekä tulosten käyttöä ja levittämistä. Niillä olisi varmistettava, että osallistujilla on keskinäinen käyttöoikeus tausta-aineistoon ja tutkimustyön tulosaineistoon siltä osin kuin tämä on tarpeen tutkimustyön toteuttamiseksi tai tulosaineiston käyttämiseksi. Lisäksi säännöillä olisi taattava osallistujien henkisen omaisuuden suoja. Niissä olisi myös otettava huomioon integroitujen hankkeiden ja huippuosaamisen verkostojen erityispiirteet erityisesti siten, että osallistujille tarjotaan paljon joustavuutta ja annetaan niille mahdollisuus sopia keskenään tarkoituksenmukaisimmista järjestelyistä yhteistyötään ja tulosaineiston hyödyntämistä varten. Nämä sopimukset voivat olla osa 12 artiklassa tarkoitettua konsortiosopimusta.

Perustelu

Konsortioiden, erityisesti huippuosaamisen verkostojen ja integroitujen hankkeiden, on järkevää tehdä konsortiosopimuksia, joissa selvitetään osapuolten keskinäiset oikeudelliset suhteet. On osallistujien etujen mukaista säädellä keskinäiset suhteensa etukäteen, koska näin voidaan välttää ikävät yllätykset esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa. Sen sijaan osallistujien velvoittaminen konsortiosopimuksen tekemiseen olisi tarpeetonta holhoamista.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
 

(8 a) Pk-yritysten ryhmittymille annettava osallistumismahdollisuus parantaa huomattavasti pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua menestyksellisesti kuudenteen puiteohjelmaan.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 8
2 artiklan e alakohta

e)   ’sopimuksella’ rahoitustukisopimusta, jonka tavoitteena on epäsuoran toimen toteuttaminen ja joka luo oikeuksia ja velvoitteita yhteisön ja epäsuoran toimen osallistujien välille;

e)   ’sopimuksella’ Euroopan komission ja osallistujien välistä rahoitustukisopimusta, jonka tavoitteena on epäsuoran toimen toteuttaminen ja joka luo oikeuksia ja velvoitteita yhteisön ja epäsuoran toimen osallistujien välille;

Perustelu

On syytä selventää, että sopimus tehdään osallistujien kanssa. Sopimuksella säädellään osallistujien suhdetta komissioon.

Tarkistus 9
2 artiklan e a alakohta (uusi)
 

e a) 'konsortiosopimuksella' sopimusta, jonka epäsuoraan toimeen osallistuvat tahot tekevät keskenään toimen toteuttamiseksi. Sopimus ei vaikuta tästä asetuksesta ja perustamissopimuksesta johtuviin velvoitteisiin, joita osallistujilla on komissiota ja toisiaan kohtaan;

Perustelu

Koska otetaan käyttöön konsortiosopimuksen periaate, tarvitaan myös määritelmä. Ennen kaikkea on tehtävä selväksi, että konsortiosopimuksessa on otettava huomioon osallistumissäännöt ja komission ja osallistujien välisen sopimuksen määräykset.

Tarkistus 10
2 artiklan h a alakohta (uusi)
 

h a) 'koordinaattorilla' samaan epäsuoraan toimeen osallistuvien tahojen nimeämää ja komission hyväksymää osallistujaa, joka toimii osallistujien yhteyshenkilönä komission suuntaan;

Perustelu

Komission ehdotuksen 13 artiklan 2 kohdassa esiintyy koordinaattori, mutta häntä ei kutsuta sellaiseksi. Hän on osallistuja, jolle yhteisön rahoitusosuus maksetaan.

Tarkistus 11
2 artiklan j alakohta

j)   'Euroopan etua edistävällä kansainvälisellä järjestöllä' kansainvälistä järjestöä, jonka jäsenistä suurin osa on yhteisön jäsenvaltioita tai assosioituneita valtioita ja jonka ensisijaisena tavoitteena on edistää tiede- ja teknologia-alan eurooppalaista yhteistyötä;

j)   'Euroopan etua edistävällä kansainvälisellä järjestöllä' kansainvälistä järjestöä, jonka jäsenistä suurin osa on yhteisön jäsenvaltioita tai assosioituneita valtioita tai edellä mainittujen valtioiden tutkimuskeskusten välistä tieteellistä yhteistyötä edistävien järjestöjen muodostamia oikeussubjekteja ja jonka ensisijaisena tavoitteena on edistää tiede- ja teknologia-alan eurooppalaista yhteistyötä;

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on laajentaa Euroopan etua edistävän kansainvälisen järjestön määritelmää niin, että se kattaa sellaisetkin järjestöt, joissa on muitakin jäseniä kuin jäsenvaltioita. Se liittyy saman tekijän esittämään 4 artiklan 4 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 12
2 artiklan r alakohta

r)   ’väärinkäytöksellä’ yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen taikka sopimusvelvoitteen rikkomista, joka johtuu oikeussubjektin teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille perusteettoman menon takia;

r)   ’väärinkäytöksellä’ yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen taikka sopimusvelvoitteen rikkomista, joka johtuu oikeussubjektin teosta tai laiminlyönnistä, joista on aiheutunut tai aiheutuu vahinkoa yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille perusteettoman menon takia;

Perustelu

Sanamuoto on mukautettu Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta annettuun asetukseen N:o 2988/95.

Tarkistus 13
2 artiklan v alakohta

v)   ‘käytöllä’ tulosaineiston välitöntä tai välillistä käyttöä tutkimustoimintaan, tuotteen tai prosessin luomiseen ja kaupan pitämiseen taikka palvelun luomiseen ja tarjoamiseen.

v)   ‘käytöllä’ tulosaineiston välitöntä tai välillistä käyttöä tutkimustoimintaan, tuotteen tai prosessin kehittämiseen, luomiseen ja kaupan pitämiseen taikka palvelun luomiseen ja tarjoamiseen.

Perustelu

Kehittäminen voi olla osa käyttöä etenkin perustutkimusta tehtäessä.

Tarkistus 14
2 artiklan v a alakohta (uusi)
 

v a) 'työohjelmalla' komission laatimaa suunnitelmaa erityisten ohjelmaratkaisujen toteuttamiseksi;

Perustelu

Käsite "työohjelma" esiintyy tekstissä useaan kertaan, mutta sitä ei ole määritelty. Koska työohjelman käsitettä käytetään sekä tässä ehdotuksessa että ehdotuksessa erityisohjelmia koskevaksi päätökseksi kahdessa eri yhteydessä, se on syytä määritellä.

Tarkistus 15
2 artiklan v b alakohta (uusi)
 

v b) 'yhteisellä toimintasuunnitelmalla' samaan epäsuoraan toimeen osallistuvien tahojen kaikkia toimia huippuosaamisen verkostojen yhteydessä;

Perustelu

Uutta toteutusvälinettä "Huippuosaamisen verkostot" varten luotu yhteinen toimintasuunnitelma on määriteltävä selkeästi.

Tarkistus 16
2 artiklan v c alakohta (uusi)
 

v c) 'käyttöoikeuksilla' lisenssejä ja tulosaineiston tai tausta-aineiston käyttöoikeuksia;

Perustelu

On välttämätöntä määritellä käyttöoikeudet.

Tarkistus 17
2 artiklan v d alakohta (uusi)
 

v d) 'oikeutetulla edulla' osallistujan mitä tahansa etua, erityisesti liiketoiminnallista etua, johon voidaan vedota tässä asetuksessa mainituissa tapauksissa. Tällöin osallistujan on osoitettava, että hänelle aiheutuisi konkreettisessa tilanteessa kohtuuttoman suurta vahinkoa, jollei hänen etuaan oteta huomioon;

Perustelu

On välttämätöntä määritellä oikeutettu etu.

Tarkistus 18
2 artiklan v e ja v f alakohta (uusi)
 

v e) "alihankintasopimuksella" osallistujan ja yhden tai useamman alihankkijan välistä sopimusta, joka koskee tiettyjen hankkeen tarvitsemien palveluiden, tarvikkeiden tai tavaroiden tarjoamista sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti;

 

v f) "alihankkijalla" oikeussubjektia tai kansainvälistä järjestöä sekä alihankintasopimuksen sopimuspuolena toimivaa YTK:ta;

Perustelu

Alihankintasopimuksen ja alihankkijan määritelmän puuttuminen merkitsee sitä, että tarvikkeiden, tavaroiden tai pienimuotoisten palveluiden tarjoajilla on oltava täysivaltaisen 'osallistujan' asema kaikkine siihen kuuluvine tiedonsaantioikeutta ja ennakolta omaksuttua tietotaitoa koskevine vaatimuksineen. Integroitujen hankkeiden ja huippuosaamisen verkostojen osallistujilla on oltava mahdollisuus tehdä pieniä alihankintasopimuksia ilman, että konsortion tavarantoimittajat ovat niissä osallisina.

Tarkistus 19
4 artiklan 4 kohta

4.   Euroopan etua edistävät kansainväliset järjestöt voivat osallistua epäsuoriin toimiin samalla tavoin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet oikeussubjektit ja niillä voi oman perustamiskirjansa mukaisesti olla samat oikeudet ja velvoitteet kuin niillä.

4.   Euroopan etua edistävät kansainväliset järjestöt mukaan lukien tiedealan yhteistyöjärjestöt kuten CERN, ESA, ESO, ENO ja EMBL voivat osallistua epäsuoriin toimiin samalla tavoin kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet oikeussubjektit ja niillä voi oman perustamiskirjansa mukaisesti olla samat oikeudet ja velvoitteet kuin niillä.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on mainita tiedealan yhteistyöjärjestöt nimenomaisesti ja sisällyttää samalla niihin Kanarialla sijaitseva Euroopan pohjoinen observatorio ENO (European Northern Observatory).

Tarkistus 20
4 artiklan 5 kohta

5.   Sovellettavien toteutusvälineiden luonteesta tai TTK-toimen tavoitteista riippuen erityisohjelmien työohjelmissa voidaan tarvittaessa rajoittaa oikeussubjektien osallistumista epäsuoraan toimeen oikeussubjektin toiminnan tai tyypin mukaan.

5.   Erityisohjelmien työohjelmissa voidaan täsmentää ja rajoittaa oikeussubjektien osallistumista epäsuoraan toimeen oikeussubjektien TTK-toiminnan ja tyypin mukaan, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä vuosien 2002–2006 puiteohjelman liitteessä I ja III, ja ottaa näin huomioon puiteohjelman erityistavoitteet. Työohjelmat eivät kuulu perustamissopimuksen 169 artiklan mukaisen yhteisön rahoitukseen osallistumisen piiriin.

Perustelu

Tiettyjen epäsuorien toimien (esim. pk-yrityshankkeet) luonteesta johtuen ne on suunnattu vain tietyille kohderyhmille. Osallistumista koskevat rajoitukset on asetettava työohjelmia korkeammalla tasolla. Komissio saisi näin ollen liian suuren liikkumavaran konsortioiden kokoonpanon määrittämiseksi kunkin ohjelman kohdalla.

Tarkistus 21
5 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)
 

Epäsuoraan toimeen osallistuvien tahojen vähimmäismäärän on oltava vähintään kolme riippumatonta oikeussubjektia, jotka ovat sijoittautuneet kolmeen eri jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, ja vähintään yhden oikeussubjektin sijoittautumispaikan on oltava jäsenvaltiossa tai assosioituneessa ehdokasvaltiossa, jollei 2 kohdassa mainituista toteutusvälineistä muuta johdu.

Perustelu

On selvempää, jos eri välineitä koskevat ehdot eivät ole kovin erilaiset.

Kun suurimmassa osassa tutkimushankkeita vähimmäismääräksi vahvistetaan kolme riippumatonta osallistujaa kahdesta jäsenvaltiosta tai assosioituneesta ehdokasvaltiosta, varmistetaan tutkimushankkeiden rajat ylittävä luonne ja henkilöresurssien kriittinen massa. Komissio ehdottaa vain kahta osallistujaa.

Tarkistus 22
5 artiklan 2 kohta

2.   Huippuosaamisen verkostoissa ja integroiduissa hankkeissa osallistujien vähimmäismäärän on oltava vähintään kolme riippumatonta oikeussubjektia, jotka ovat sijoittautuneet kolmeen eri jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, joista vähintään kahden on oltava jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita.

Poistetaan.

Perustelu

Seuraus 5 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 23
5 artiklan 3 kohta

3.   Erityisten tukitoimien sekä tutkijavoimavaroihin ja liikkuvuuteen liittyvien toimien toteuttajana voi olla yksi ainoa oikeussubjekti; tämä ei koske tutkijakoulutusverkkoja.

3.   Erityisten tukitoimien sekä tutkijavoimavaroihin ja liikkuvuuteen liittyvien toimien toteuttajana voi olla yksi ainoa oikeussubjekti; tämä ei koske tutkijakoulutusverkkoja.

Jos työohjelmassa vahvistettu vähimmäismäärä on kaksi oikeussubjektia, jotka ovat sijoittautuneet yhtä moneen jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, kyseiseen määrään sovelletaan 4 kohdassa määriteltyjä ehtoja.

 

Perustelu

Seuraus 5 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 24
5 artiklan 4 kohta

4.   Muiden kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toteutusvälineiden osalta osallistujien vähimmäismäärän on oltava vähintään kaksi riippumatonta oikeussubjektia, jotka ovat sijoittautuneet kahteen eri jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, joista vähintään yhden on oltava jäsenvaltio tai assosioitunut ehdokasvaltio.

Poistetaan.

Perustelu

Seuraus 5 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 25
5 artiklan 5 kohta

5.   Jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon sijoittautunut ETEY tai oikeussubjekti, johon kuuluu tämän päätöksen ehdot täyttäviä riippumattomia oikeussubjekteja, voi osallistua yksinään epäsuoraan toimeen, jos sen koostumus täyttää 1–4 kohdan mukaisesti vahvistetut ehdot.

5.   Jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon kansallisen lainsäädännön mukaisesti sijoittautunut ETEY tai oikeussubjekti, johon kuuluu tämän asetuksen ehdot täyttäviä riippumattomia oikeussubjekteja, voi osallistua yksinään epäsuoraan toimeen, jos sen koostumus täyttää 1 ja 2 kohdan mukaisesti vahvistetut ehdot.

Perustelu

ETEY on tärkeä uusi oikeudellinen väline, jota voidaan käyttää puiteohjelman yhteydessä.

Tarkistus 26
6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta ja 1 a alakohta (uusi)

1.   Kolmanteen maahan sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua 5 artiklan säännösten mukaisesti vahvistetun osallistujien vähimmäismäärän ylittävältä osalta päätöksen […][erityisohjelman Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen] tavoitteen "Tutkimuksen integrointi" TTK-toimiin.

1.   Kolmanteen maahan sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua 5 artiklan säännösten mukaisesti vahvistetun osallistujien vähimmäismäärän ylittävältä osalta TTK-toimiin, jos tämä on sopusoinnussa yhteisön etujen kanssa. Asiasta säädetään tarkemmin työohjelmassa.

 

1a.   Tätä sovelletaan teollistuneiden kolmansien maiden osallistumiseen, jos yhteisön oikeussubjektit voivat periaatteessa osallistua vastavuoroisesti toimiin näissä kolmansissa maissa.

Perustelu

Lisäys on välttämätön sen varmistamiseksi, että noudatetaan vastavuoroisuuden periaatetta.

Tarkistus 27
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2.   Osallistujilla on ehdotusta jättäessään oltava käytössään ainakin potentiaalisesti epäsuoran toimen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, ja osallistujien on ilmoitettava niiden alkuperä.

2.   Osallistujilla on ehdotusta jättäessään osoitettava, että niillä on käytössään ainakin potentiaalisesti epäsuoran toimen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat – eriteltynä omien varojen ja mahdollisten ulkopuolisten varojen määrän ja laadun mukaan –, ja osallistujien on voitava ilmoittaa niiden alkuperä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkiyttämään komission ehdotusta sisällyttämällä osallistujien velvollisuus osoittaa, että heillä on vaaditut potentiaaliset voimavarat ehdotusta jättäessään.

Jotta voidaan tarkastella osallistujien varoja tukikelpoisuusnäkökohdista, ne on jaoteltava omiin varoihin ja ulkopuolisiin varoihin.

Tarkistus 28
9 artikla

1.   Epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset jätetään ehdotuspyyntöjen perusteella, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joita levitetään mahdollisuuksien mukaan laajasti muilla keinoin.

1.   Epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset jätetään ehdotuspyyntöjen perusteella. Nämä ehdotuspyynnöt vahvistetaan työohjelmissa.

 

1 a. Ehdotuspyyntöön voi sisältyä kaksivaiheinen menettely hankkeen arviointia varten. Jos ensimmäisessä vaiheessa tiivistelmä ehdotuksesta saa myönteisen vastaanoton, osallistujien on toisessa vaiheessa jätettävä täydellinen ehdotus.

 

1 b. Kun on kyse tukitoimista, on valintakriteerit ja lopulliset arvioinnit kuitenkin vahvistettava ja ilmoitettava tiedotusvälineissä.

2.   Edellä olevaan 1 kohtaa ei sovelleta

2.   Edellä olevaan 1 kohtaa ei sovelleta

a)   tiettyihin erityisiin tukitoimiin, joilla tuetaan työohjelmissa mainittuja oikeussubjektien toimia,

a)   tiettyihin erityisiin tukitoimiin, joilla tuetaan työohjelmissa mainittuja oikeussubjektien toimia,

b)   tiettyihin erityisiin tukitoimiin, jotka koostuvat julkisiin hankintoihin sovellettavien sääntöjen mukaisista hankinnoista tai palveluista,

b)   tiettyihin erityisiin tukitoimiin, jotka koostuvat julkisiin hankintoihin sovellettavien sääntöjen mukaisista hankinnoista tai palveluista,

c)   erityisiin tukitoimiin, joiden soveltuvuus sekä hyöty erityisohjelmien tavoitteiden ja tieteellisen ja teknologisen sisällön kannalta on sellainen, että niistä voidaan tehdä tukihakemus komissiolle, jos tästä määrätään asianomaisen erityisohjelman työohjelmassa ja jos kyseinen tukihakemus ei kuulu avoimen ehdotuspyynnön soveltamisalaan,

c)   erityisiin tukitoimiin, joiden soveltuvuus sekä hyöty erityisohjelmien tavoitteiden ja tieteellisen ja teknologisen sisällön kannalta on sellainen, että niistä voidaan tehdä tukihakemus komissiolle, jos tästä määrätään asianomaisen erityisohjelman työohjelmassa ja jos kyseinen tukihakemus ei kuulu avoimen ehdotuspyynnön soveltamisalaan,

d)   11 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin tukitoimiin.

d)   11 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin tukitoimiin.

3.   Ennen ehdotuspyyntöjen julkaisemista voidaan julkaista kiinnostuksen- ilmaisupyyntöjä, jotta komissio voisi tarkasti määritellä ja arvioida tavoitteet ja tarpeet kuitenkaan rajoittamatta päätöksiä, jotka se tekee tämän jälkeen.

3.   Ennen ehdotuspyyntöjen julkaisemista voidaan julkaista kiinnostuksen- ilmaisupyyntöjä, jotta komissio voisi tarkasti määritellä ja arvioida tavoitteet ja tarpeet. Tämä ei kuitenkaan rajoita komission tämän jälkeen tekemiä päätöksiä.

 

3 a. Kiinnostuksenilmaisupyynnöt ja ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja niitä levitetään mahdollisimman laajalti myös muilla keinoin, erityisesti kuudenteen puiteohjelmaan liittyvien Internet-sivustojen, erityisten tiedotuskanavien sekä jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden perustamien tukea antavien kansallisten yhteyspisteiden välityksellä.

Perustelu

Kun onnistumisprosentti on 15, on kohtuutonta käyttää hakemuksen tekemiseen suuria taloudellisia ja henkilöresursseja. Se pelästyttää monet mahdolliset osallistujat, ja vaivannäkö ja hyöty ovat epäsuhteessa. Tässä auttaa kaksivaiheinen menettely. Siinä tarvitaan suurempaa vaivannäköä vasta siinä vaiheessa, kun hyöty on jo todennäköisempi.

Kaikki komission pyynnöt on julkaistava Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja tietoa niistä on levitettävä kansallisten yhteyspisteiden välityksellä, jotta se kulkeutuu mahdollisille osallistujille. Tarkistus lisää avoimuutta ja antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua puiteohjelmaan.

Kun on kyse erityisistä tukitoimista vaikuttaa niitä koskeva harkintavalta epäilyttävän laajalta. Toisaalta vaikuttaa myös siltä, että kyseisten toimien avoimen ja tehokkaan käsittelyn edellyttämää arviointia ja seurantaa ei ole otettu huomioon.

Tarkistus 29
10 artikla

1.   Edellä 9 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

1.   Edellä 9 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

a)   ehdotusten soveltuvuus erityisohjelman tavoitteisiin;

a)   ehdotusten tieteellinen ja teknologinen laadukkuus sekä innovaatioaste;

b)   ehdotusten tieteellinen ja teknologinen laadukkuus;

b)   voimavarojen, osaamisen ja organisoinnin suhteen arvioitu kyky saattaa epäsuora toimi menestyksellisesti ja tehokkaasti hallinnoiden päätökseen;

c)   ehdotuksista Euroopan tasolla saatava lisäarvo, mukaan lukien työtä varten koottujen voimavarojen riittävyys, odotetut vaikutukset ja se, miten ehdotukset edistävät yhteisön politiikkoja;

c)   ehdotusten soveltuvuus erityisohjelman tavoitteisiin;

d)   tulosaineiston käyttöä tai levittämistä koskevan suunnitelman laadukkuus, mahdolliset vaikutukset innovoinnin kannalta sekä teollis‑ ja tekijänoikeuksien hallinnointiin liittyvä osaaminen;

d)   ehdotusten eurooppalainen lisäarvo, käytettävissä olevien voimavarojen kriittinen massa ja panos yhteisön politiikkaan;

e)   voimavarojen, osaamisen ja organisoinnin suhteen arvioitu kyky saattaa epäsuora toimi päätökseen.

e)   tulosaineiston käyttöä tai levittämistä koskevan suunnitelman laadukkuus sekä teollis‑ ja tekijänoikeuksien hallinnointiin liittyvä osaaminen.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdan mukaisesti otetaan lisäksi huomioon seuraavat perusteet:

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdan mukaisesti otetaan lisäksi huomioon seuraavat perusteet:

a)   huippuosaamisen verkostojen osalta yhdentämisen laajuus ja intensiteetti ja verkoston kyky edistää huippuosaamista verkoston jäsenten piirin ulkopuolella sekä sen tutkimuskapasiteetin ja voimavarojen yhdentämisen jatkuvuus yhteisön rahoituksen päätyttyä;

a)   huippuosaamisen verkostojen osalta yhdentämisen laajuus ja intensiteetti ja verkoston kyky edistää huippuosaamista verkoston jäsenten piirin ulkopuolella sekä sen tutkimuskapasiteetin ja voimavarojen yhdentämisen jatkuvuus yhteisön rahoituksen päätyttyä;

b)   integroitujen hankkeiden osalta tavoitteiden taso ja käytettävien voimavarojen laajuus sen kannalta, miten niillä voidaan tuntuvasti parantaa kilpailukykyä tai edesauttaa yhteiskunnan ongelmien ratkaisua;

b)   integroitujen hankkeiden osalta tavoitteiden taso ja käytettävien voimavarojen laajuus sen kannalta, miten niillä voidaan tuntuvasti parantaa kilpailukykyä tai edesauttaa yhteiskunnan ongelmien ratkaisua;

c)   infrastruktuureihin liittyvien integroitujen aloitteiden osalta aloitteen jatkuvuus yhteisön rahoituksen päätyttyä.

c)   infrastruktuureihin liittyvien integroitujen aloitteiden osalta aloitteen jatkuvuus yhteisön rahoituksen päätyttyä.

 

2 a. Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa on otettava huomioon myös seuraavat kriteerit:

 

a)   kaikkien koulutustasojen kanssa saatavat synergiaedut;

 

b)   valmiudet ja mahdollisuudet tavoittaa tiedeyhteisön ja suuren yleisön ulkopuolisia toimijoita, tukea tietoisuuden ja tiedon levittämistä ja tutkia ehdotetun työn laajoja yhteiskunnallisia seurauksia;

 

c)   toimet naisten aseman parantamiseksi tutkimustoiminnassa.

 

2 a. Ohjelmissa, jotka koskevat yhteisön syrjäisimpiä alueita, on annettava enemmän painoa Euroopan tason lisäarvon kriteerille.

 

2 b. Epäsuoraa toimea koskevien ehdotusten valinta toteutetaan kahdessa vaiheessa 9 artiklan (uuden) 1a kohdan mukaisesti.

 

Ehdotus jätetään ja arvioidaan 1 kohdan a–c alakohdassa esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

 

Ehdotuksen jättäjä saa lyhyesti perustellun ilmoituksen hankkeensa valintamahdollisuuksista. Komissio on velvollinen ilmoittamaan ehdotuksen jättäjälle ehdotuksen pienistä muotovirheistä, jotta tämä voi tehdä tarvittavat korjaukset.

 

Toisessa vaiheessa otetaan huomioon kaikki arviointikriteerit.

 

Ehdotusten tekijät voivat ennen toista vaihetta ottaa mukaan uusia kumppaneita, mutta ehdotuksen alkuperäinen luonne ei saa muuttua sen johdosta.

 

Kaksivaiheinen menettely järjestetään siten, että se ei kestä kauemmin kuin nykyinen yksivaiheinen menettely.

3.   Erityisohjelmien työohjelmissa vahvistetaan sovellettavien toteutusvälineiden luonteen tai TTK-toimen tavoitteiden mukaan ne 1 kohdassa tarkoitetuista perusteista, joita komissio soveltaa. Työohjelmissa täsmennetään ja täydennetään kyseisiä sekä 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita erityisesti sen huomioon ottamiseksi, miten epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset parantavat tiedotusta ja vuoropuhelua suuren yleisön kanssa ja kohentavat naisten asemaa tutkimuksessa.

3.   Työohjelmissa vahvistetaan sovellettavien toteutusvälineiden luonteen tai TTK-toimen tavoitteiden mukaan ne 1 kohdassa tarkoitetuista perusteista, joita komissio soveltaa. Työohjelmissa täsmennetään ja täydennetään kyseisiä sekä 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita erityisesti sen huomioon ottamiseksi, miten epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset parantavat tiedotusta ja vuoropuhelua suuren yleisön kanssa, edistävät pk-yritysten kilpailukykyä ja kohentavat naisten asemaa tutkimuksessa.

4.   Sellaiset epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset, jotka ovat erityisesti vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mainittuja eettisiä perusperiaatteita tai jotka eivät täytä työohjelmassa tai ehdotuspyynnössä vahvistettuja ehtoja, voidaan milloin tahansa hylätä arviointi‑ ja valintamenettelyssä.

4.   Sellaiset epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset, jotka ovat erityisesti vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mainittuja eettisiä perusperiaatteita tai jotka eivät täytä työohjelmassa tai ehdotuspyynnössä vahvistettuja ehtoja, voidaan milloin tahansa hylätä arviointi‑ ja valintamenettelyssä.

Osallistujat, jotka ovat syyllistyneet väärinkäytökseen epäsuoraa toimea toteuttaessaan, voidaan milloin tahansa hylätä arviointi‑ ja valintamenettelyssä.

Osallistujat, jotka ovat syyllistyneet väärinkäytökseen epäsuoraa toimea toteuttaessaan, voidaan milloin tahansa hylätä arviointi‑ ja valintamenettelyssä.

5.   Komissio arvioi ja valitsee epäsuoria toimia koskevat ehdotukset avoimien, tasapuolisten ja puolueettomien menettelyjen mukaisesti; menettelyt vahvistetaan arviointioppaassa, jonka komissio julkaisee.

5.   Komissio valitsee tuettavat ehdotukset neuvottelujen jälkeen arvioinnin tulosten perusteella ja käytettävissä olevat talousarviovarat huomioon ottaen.

 

Komissio perustelee kaikki hylkäävät päätökset.

6.   Komissio arvioi ehdotukset 11 artiklan mukaisesti nimeämiensä riippumattomien asiantuntijoiden avustamana. Siinä tapauksessa, että on kyse tietyistä erityisistä tukitoimista, joihin kuuluvat 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimet, komissio käyttää asiantuntijoiden apua vain katsoessaan sen tarpeelliseksi.

6.   Komissio arvioi ehdotukset 11 artiklan mukaisesti nimeämiensä riippumattomien asiantuntijoiden avustamana. Siinä tapauksessa, että on kyse tietyistä erityisistä tukitoimista, joihin kuuluvat 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimet, komissio käyttää asiantuntijoiden apua vain katsoessaan sen tarpeelliseksi.

 

Komissio käsittelee kaikki epäsuoria toimia koskevat ehdotukset luottamuksellisesti ja arvioi ja valitsee ehdotukset EY:n perustamissopimuksen 218 artiklassa vahvistettuja avoimia ja puolueettomia sisäisiä menettelyjä noudattaen. Asiasta säädetään tarkemmin työohjelmassa. Ehdotusten käsittelyä ei tehdä anonyymisti.

 

Arviointi- ja valintamenettelyt esitetään arviointioppaassa, jonka komissio julkaisee.

Perustelu

Komission tekstin kohdista a), b), d) ja e) on tarkistuksessa tehty kohdat c), a), d), e) ja b).

Tieteellisen ja teknologisen laadukkuuden sekä innovaatioasteen olisi oltava ensimmäinen valintakriteeri. Tämä vastaa Lissabonin Eurooppa-neuvoston asettamia strategisia tavoitteita, joiden mukaan Euroopasta tehdään maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietopohjainen talous.

2a kohdan mukainen lisäkriteeri tähdentää muita näkökohtia ehdotusten arvioimiseksi tiedettä ja yhteiskuntaa koskevan komission toimintasuunnitelman 10. toimen mukaisesti.

Kuudennen puiteohjelman johdanto-osassa, joka sitä paitsi on viidennen ohjelman mallin mukainen, mainitaan syrjäisimpien alueiden erityispiirteiden huomioon ottamisen tärkeys, kun on kyse ohjelmaan mukaan pääsystä.

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään antamaan konkreettista sisältöä kyseiselle johdanto-osan kappaleelle, jotta syrjäisimpiä alueita ei rangaistaisi, erityisesti kun otetaan huomioon, että voi olla vaikeaa löytää ulkopuolisia kumppaneita, jotka olisivat halukkaita yhteistyöhön syrjäisillä alueilla sijaitsevien laitosten kanssa, oli hakemuksen taustalla oleva hanke kuinka korkealaatuinen hyvänsä.

Kun onnistumisprosentti on 15, on kohtuutonta käyttää hakemuksen tekemiseen suuria taloudellisia ja henkilöresursseja. Se pelästyttää monet mahdolliset osallistujat, ja vaivannäkö ja hyöty ovat epäsuhteessa. Tässä auttaa kaksivaiheinen menettely.

On syytä täydentää mainittuja perusteita sellaisilla, joilla edistetään esimerkiksi pk-yritysten kilpailukykyä ja kohennetaan naisten asemaa tutkimuksessa.

Tarkistus 30
11 artiklan 2 kohdan a alakohta

a)   Puiteohjelmasta 2002-2006 tehdyn päätöksen 6 artiklassa, päätöksen [...] 9 artiklan 2 kohdassa ja erityisohjelmasta Eurooppalaisen tutkimusalueen jäsentäminen tehdyn päätöksen [...] 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja varten komissio nimeää riippumattomiksi asiantuntijoiksi tiede- ja yritysmaailman sekä politiikan korkean tason edustajia, joilla on laaja kokemus tutkimuksesta, tutkimuspolitiikasta tai tutkimusohjelmien hallinnoinnista kansallisesti tai kansainvälisesti.

a)   Puiteohjelmasta 2002-2006 tehdyn päätöksen 6 artiklassa, erityisohjelmasta Eurooppalaisen tutkimusalueen integrointi ja lujittaminen tehdyn päätöksen 200./.../EY 9 artiklan 2 kohdassa ja erityisohjelmasta Eurooppalaisen tutkimusalueen jäsentäminen tehdyn päätöksen 200./.../EY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja varten komissio nimeää riippumattomiksi asiantuntijoiksi tiede- ja yritysmaailman sekä politiikan korkean tason edustajia, joilla on laaja kokemus tutkimuksesta, tutkimuspolitiikasta tai tutkimusohjelmien hallinnoinnista kansallisesti tai kansainvälisesti.

Perustelu

On syytä mainita selvästi erityisohjelmat, joihin säännöstä sovelletaan.

Tarkistus 31
11 artiklan 2 kohdan b alakohta

b)   Huippuosaamisen verkostoja ja integroituja hankkeita koskevien ehdotusten arvioinnissa sekä valituksi tulleiden ja toteutettujen verkostojen ja hankkeiden seurannassa avustamista varten komissio nimeää riippumattomiksi asiantuntijoiksi tiede- tai yritysmaailman edustajia, joilla on korkeatasoisin tietämys ja kansainvälisesti tunnustettu arvovalta kyseisellä erityisalalla.

b)   Huippuosaamisen verkostoja ja integroituja hankkeita koskevien ehdotusten arvioinnissa sekä valituksi tulleiden ja toteutettujen verkostojen ja hankkeiden seurannassa avustamista varten komissio nimeää riippumattomiksi asiantuntijoiksi tiedemaailman (yhteiskuntatieteet mukaan lukien) edustajia ja yritysmaailman edustajia, joilla on korkeatasoinen tietämys ja kansainvälisesti tunnustettu arvovalta kyseisellä erityisalalla.

Perustelu

Tarkistuksella poistettaisiin tarpeettomat rajoitukset komission käytettävissä olevalta asiantuntijoiden joukolta. Se sallisi esimerkiksi turvautumisen asiantuntijoihin, joilla on moraalifilosofinen tai lainopillinen tausta, tai kansalaisyhteiskunnan järjestöissä toimiviin henkilöihin tai muihin sellaisiin käyttäjiin, joita hankkeiden mahdollisten tulosten toteuttaminen käytännössä koskettaa.

Tarkistus 32
11 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)
 

d a) Asiantuntijat valitaan ja nimitetään avoimuutta ja ammattimaisuutta koskevien kriteereiden nojalla ja pätevyyttä ja kokemusta osoittavien todistusten perusteella. Komissio julkistaa kuulemistaan asiantuntijoista luettelon, jossa se erittelee näiden pätevyydet (ammatillinen kokemus ja muodolliset pätevyydet).

Perustelu

Tätä nykyä komissio voi valita asiantuntijoita melkein täysin oman harkintansa mukaisesti. Se tulisi julkistaa kuulemistaan asiantuntijoista luettelo ja selvittää siinä, mitä ammatillista kokemusta ja muodollisia pätevyyksiä kyseiset asiantuntijat edustavat, jotta voidaan todeta heidän olevan päteviä aloilla, joilla heitä pyydetään toimimaan arvioijina.

Tarkistus 33
11 artiklan 3 kohta

3.   Riippumatonta asiantuntijaa nimetessään komissio varmistuu siitä, ettei aiheeseen, josta hänen on määrä lausua mielipiteensä, liity hänen osaltaan eturistiriitaa. Tätä varten komissio pyytää häntä allekirjoittamaan vakuutuksen siitä, ettei eturistiriitoja ole nimeämisajankohtana, ja pyytää häneltä sitoumuksen ilmoittaa komissiolle, jos eturistiriitoja ilmenee hänen työnsä aikana.

3.   Riippumatonta asiantuntijaa nimetessään komissio varmistuu siitä, ettei aiheeseen, josta hänen on määrä lausua mielipiteensä, liity hänen osaltaan eturistiriitaa. Tätä varten komissio pyytää häntä allekirjoittamaan vakuutuksen siitä, ettei eturistiriitoja ole nimeämisajankohtana, ja pyytää häneltä sitoumuksen ilmoittaa komissiolle, jos eturistiriitoja ilmenee hänen työnsä aikana. Hänen on lisäksi sitouduttava luottamuksellisuuteen. Komissio huolehtii mahdollisuuksiensa mukaan siitä, että luottamuksellisuuden periaatteita noudatetaan kaikissa menettelyissä.

Perustelu

Luottamuksellisuuden periaate on erittäin tärkeä asia varsinkin silloin, kun käytetään asiantuntijoita. Tämä kuuluu komission vastuualueeseen.

Tarkistus 34
12 artiklan 1 ja 2 kohta

1.   Valituksi tulleista epäsuoraa toimea koskevista ehdotuksista tehdään komission laatimaan asianomaiseen vakiosopimukseen perustuvat sopimukset puiteohjelmasta 2002–2006 tehdyn päätöksen ja tämän päätöksen säännösten mukaisesti ja ottaen tarvittaessa huomioon sovellettavien toteutusvälineiden erityispiirteet.

1.   Komissio tekee valituksi tulleista epäsuoraa toimea koskevista ehdotuksista sopimuksen puiteohjelman 2002–2006, tämän päätöksen säännösten ja sovellettavien toteutusvälineiden erityispiirteet tarvittaessa huomioon ottaen laaditun vakiosopimuksen mukaisesti.

 

Komissio neuvottelee vakiosopimuksesta jäsenvaltioita ja assosioituneita valtioita edustavien asiasta kiinnostuneiden osapuolten kanssa.

2.   Sopimuksessa vahvistetaan osallistujien oikeudet ja velvoitteet tämän päätöksen mukaisesti ja erityisesti epäsuoran toimen teknistä, teknologista ja taloudellista seurantaa, sen tavoitteiden tarkistamista, konsortion muutoksia ja yhteisön rahoitusosuuden maksamista koskevat säännöt ja tarvittaessa toimen toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen tukikelpoisuusehdot sekä tulosten levittämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä.

2.   Sopimuksessa vahvistetaan osallistujien oikeudet ja velvoitteet tämän päätöksen mukaisesti ja erityisesti epäsuoran toimen teknistä, teknologista ja taloudellista seurantaa, sen tavoitteiden tarkistamista, konsortion muutoksia ja yhteisön rahoitusosuuden maksamista koskevat säännöt ja tarvittaessa toimen toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen tukikelpoisuusehdot sekä tulosten levittämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä. Sopimus tulee voimaan, kun komissio ja koordinaattori ovat allekirjoittaneet sen.

 

Muut sopimuksessa nimetyt osallistujat liittyvät siihen aikanaan asiaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Heitä koskevat sitten 1 alakohdan mukaisesti vahvistetut, asetuksesta ja sopimuksesta johtuvat osallistujan oikeudet ja velvollisuudet yhteisöön nähden.

 

Meneillään olevaan epäsuoraan toimeen mahdollisesti osallistuvat uudet tahot liittyvät sopimukseen asiaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, ja heitä koskevat sitten 1 alakohdan mukaisesti vahvistetut, asetuksesta ja sopimuksesta johtuvat osallistujan oikeudet ja velvollisuudet yhteisöön nähden.

Perustelu

Sopimuksen pitää tulla voimaa komission ja koordinaattorin allekirjoituksen myötä. Muut osapuolet liittyvät siihen myöhemmin, ja liittymisestä aiheutuu heille oikeuksia ja velvollisuuksia yhteisöön nähden.

Tarkistus 35
12 artiklan 2 kohta

2.   Sopimuksessa vahvistetaan osallistujien oikeudet ja velvoitteet tämän päätöksen mukaisesti ja erityisesti epäsuoran toimen teknistä, teknologista ja taloudellista seurantaa, sen tavoitteiden tarkistamista, konsortion muutoksia ja yhteisön rahoitusosuuden maksamista koskevat säännöt ja tarvittaessa toimen toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen tukikelpoisuusehdot sekä tulosten levittämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä.

2.   Sopimuksessa vahvistetaan kaikkien osallistujien oikeudet ja velvoitteet tämän päätöksen mukaisesti ja erityisesti epäsuoran toimen teknistä, teknologista ja taloudellista seurantaa, sen tavoitteiden tarkistamista, konsortion muutoksia ja yhteisön rahoitusosuuden maksamista koskevat säännöt ja tarvittaessa toimen toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen tukikelpoisuusehdot sekä tulosten levittämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä.

Perustelu

On tärkeää, että muidenkin, konsortioon myöhemmin liittyvien osallistujien oikeudet ja velvollisuudet sisällytetään ydinkumppaneiden ja komission välisen alkuperäisen sopimuksen ehtoihin.

Tarkistus 36
12 artiklan 3 kohta

3.   Yhteisön taloudellisten etujen turvaamiseksi sopimuksissa on määrättävä asianmukaisista seuraamuksista.

3.   Yhteisön taloudellisten etujen turvaamiseksi sopimuksissa on määrättävä asianmukaisista seuraamuksista sellaisina kuin ne ovat määritettynä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta annetussa neuvoston asetuksessa N:o 2988/95.

Perustelu

Lisäys ei ole ehdottoman välttämätön, koska asetusta on sovellettava vaikka sitä ei mainittaisikaan. Lisäys parantaa kuitenkin tekstin käyttäjäystävällisyyttä, koska nyt asetukseen perehtymättömät voivat löytää sen ja saada selville, millaisia seuraamukset ovat.

Tarkistus 37
12 a artikla (uusi)
 

12 a artikla

 

Konsortiosopimus

 

1.   Epäsuoraan toimeen osallistujat määräävät keskinäisistä suhteistaan konsortiosopimuksella.

 

Konsortiosopimuksessa sovittujen asioiden on pysyttävä tämän asetuksen puitteissa, eivätkä ne saa olla ristiriidassa komission kanssa tehdyn sopimuksen kanssa. Muuten osallistujat saavat itse päättää sovittavista asioista.

 

2.   Konsortiosopimuksessa määrätään tämän asetuksen mukaisesti vähintään seuraavasta:

 

   koordinaattorin nimittäminen ja tehtävät

 

   keskinäinen ja kolmansia osapuolia koskeva vastuu ja vahingonkorvaukset

 

   levittämistä ja käyttöä koskevat mahdolliset täydentävät sopimukset sikäli kuin ne ovat tämän asetuksen ja sopimuksen mukaan mahdollisia

 

   kiistojen ratkaiseminen, oikeuspaikasta sopiminen sekä sovellettava lainsäädäntö.

 

3.   Komissio julkaisee muistion muista kohdista, joista voidaan määrätä konsortiosopimuksessa.

 

Tätä varten komissio neuvottelee jäsenvaltioita ja assosioituneita valtioita edustavien asiasta kiinnostuneiden osapuolten kanssa.

 

4.   Hankkeen ollessa käynnissä on kaikista hankkeen toteuttamiseen vaikuttavista konsortiosopimukseen tehtävistä muutoksista ilmoitettava komissiolle. Komissio voi kieltäytyä muutosten hyväksymisestä 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Perustelu

Monet konsortioyhteistyössä ilmenevät hankaluudet voidaan välttää, jos vastuuta, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa, saatavuutta jne. koskevat kysymykset selvitetään alusta alkaen. Siksi komissio julkaisee muistion neuvoteltuaan ensin jäsenvaltioita ja assosioituneita valtioita edustavien asiasta kiinnostuneiden osapuolten kanssa.

Tarkistus 38
12 b artikla (uusi)
 

12 b artikla

 

Koordinaattori

 

Koordinaattorin tehtäviin, joista määrätään yksityiskohtaisesti konsortiosopimuksessa, kuuluu vähintään seuraavaa:

 

   yhteydenpito komissioon

 

   Euroopan yhteisöltä saatujen taloudellisten voimavarojen hallinnointi

 

   kertomusten ja täytäntöönpanosuunnitelmien toimittaminen komissiolle.

Perustelu

Koska koordinaattori-käsite otetaan käyttöön, sen tehtävät on määriteltävä.

Tarkistus 39
13 artikla

1.   Konsortion on sopimuksen määräysten ja organisaatiotaan koskevien sääntöjen mukaisesti varmistettava epäsuoran toimen tekninen toteuttaminen osallistujien yhteisvastuulla.

1.   Yhteisön rahoitusosuus suoritetaan sopimuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti koordinaattorille. Koordinaattori hallinnoi yhteisön rahoitusosuutta sopimuksen ja osallistujien konsortiosopimuksen perusteella mahdollisesti tekemien päätösten mukaisesti, jotka koskevat rahoitusosuuden jakoa osallistujien ja toimien kesken.

2.   Epäsuorassa toimessa yhteisön rahoitusosuus suoritetaan sopimuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti konsortion nimeämälle ja komission hyväksymälle osallistujalle.

2.   Epäsuoran toimen tekninen toteuttaminen on osallistujien yhteisvastuulla. Lisäksi kukin osallistuja on vastuussa yhteisön rahoitusosuuden käytöstä hankeosuutensa mukaisessa suhteessa ja enimmillään saamiensa maksujen mukaisesti.

Osallistuja hallinnoi yhteisön rahoitusosuutta niiden konsortion tekemien päätösten mukaisesti, jotka koskevat rahoitusosuuden jakoa osallistujien ja toimien kesken.

 

3.   Jollei sopimuksessa vahvistetuista, toteutusvälineen luonteeseen ja osallistujien osuuden laajuuteen perustuvista erityisjärjestelyistä muuta johdu,

3.   Jos yksi tai useampi osallistuja laiminlyö osuutensa kokonaan tai osittain, muut osallistujat huolehtivat siitä, että epäsuoran toimen toteuttamista jatketaan sopimusta mahdollisesti tarpeen mukaan mutta ei olennaisesti mukauttamalla. Jos jatkaminen ei ole mahdollista tai jos osallistujat eivät hyväksy sitä ja näin aiheutuu yhteisölle taloudellista haittaa, komissio voi laiminlyöneille osallistujille esitettävistä vaatimuksista riippumatta vedota osallistujiin 2 kohdan toisen virkkeen sallimissa rajoissa, paitsi jos konsortio on kyennyt tunnistamaan laiminlyöneen osallistujan ja on välittänyt kyseisen tiedon komissiolle kuuden viikon sisällä. Määrittäessään taloudellista haittaa komissio ottaa huomioon jo tehdyn työn ja saavutetut tulokset. Koordinaattorin on pidettävä kirjaa maksuista, jotta voitaisiin kaikkina hetkinä olla selvillä, mikä osuus yhteisön varoista on osoitettu kullekin osallistujalle hanketta varten. Koordinaattorin on toimitettava kyseiset tiedot komissiolle vuosittain.

a)   kukin osallistuja on rajoittamattomasti yhteisvastuussa 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti myönnetyn yhteisön rahoitusosuuden käytöstä lukuun ottamatta b alakohdassa tarkoitetuille osallistujille myönnettyä osaa yhteisön rahoitusosuudesta,

 

b)   osallistuja, joka ei voi oikeudellisista syistä sitoutua yhteisvastuuseen, vastaa ainoastaan sille 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti myönnetystä yhteisön rahoitusosuuden osasta.

 

4.    Komissio vetoaa 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yhteisvastuuseen vain, jos laiminlyöntiin syyllistynyt osallistuja tai konsortio ei ole omasta aloitteestaan korvannut yhteisön kärsimää vahinkoa kohtuullisessa ajassa.

4.   Määrittäessään osallistujalle esitettävän vaatimuksen suuruutta komissio ottaa huomioon osallistujan panoksen sen epäsuoran toimen toteuttamisessa, jonka yhteydessä laiminlyönti tapahtui, ja osallistujan osuuden laiminlyöntiin.

5.   Jos useita oikeussubjekteja on ryhmittynyt yhteiseksi oikeussubjektiksi, joka toimii ainoana osallistujana 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sen on huolehdittava tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä ja se on vastuussa yhteisölle huolimatta niiden oikeussubjektien välillä tehdyistä järjestelyistä, joista se koostuu.

 

Perustelu

Osallistujat ovat arvostelleet ankarasti rajoittamattoman yhteisvastuun periaatetta. Siksi sitä rajoitetaan sisällöllisesti.

Kyseinen järjestelmä asettaisi osallistujat de facto -epätasa-arvoiseen asemaan, koska ongelmien ilmaantuessa komissio ryhtyisi automaattisesti toimiin isoja ja maksukykyisinä pitämiään osallistujia vastaan. On tehtävä selväksi, että vastuu koskee kullekin osallistujalle maksettua yhteisön rahoitusosuuden määrää, sillä vastuu komission maksamasta määrästä jaetaan kaikkien osallistujien kesken siinä suhteessa, kuin ne ovat hankkeeseen osallistuneet ja enintään siitä määrästä, mitä ne ovat tukea vastaanottaneet. Tietoja näistä kysymyksistä on annettava hankkeen seuranta-asiakirjoissa, joita konsortion on lähetettävä komissiolle vuosittain.

Tarkistus 40
14 artikla

Puiteohjelmasta 2002–2006 tehdyn päätöksen liitteen III mukaisesti sekä tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtion tukea koskevien yhteisön puitteiden rajoissa yhteisön rahoitusosuus voidaan suorittaa seuraavissa kolmessa muodossa:

Puiteohjelmasta 2002–2006 tehdyn päätöksen liitteen III mukaisesti sekä tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtion tukea koskevien yhteisön puitteiden rajoissa yhteisön rahoitusosuus voidaan suorittaa seuraavissa muodoissa:

a)   Huippuosaamisen verkostojen tuki suoritetaan integroinnin rahoitustukena, jonka suuruus määräytyy kaikkien osallistujien yhdennettäväksi ehdottaman kapasiteetin ja voimavarojen arvon mukaan. Tuella täydennetään voimavaroja, jotka osallistujat käyttävät toteuttaakseen yhteisen toimintaohjelmansa.

a)   Huippuosaamisen verkostojen tuki suoritetaan integroinnin rahoitustukena. Tähän sisältyvät sekä huippuosaamisen verkostojen käynnistämien uusien TTK-toimien kustannukset että niihin sisältyvä tarvittava osallistujien integroiminen eurooppalaisella tasolla. Rahoitustukea myönnetään enimmillään 100 prosenttia asiaa koskevista menoista. Tuella täydennetään voimavaroja, jotka osallistujat käyttävät toteuttaakseen yhteisen täytäntöönpanosuunnitelmansa.

Tuki maksetaan ottaen huomioon yhteisen toimintaohjelman toteuttaminen ja niiden toimintaohjelmaan liittyvien menojen perusteella, jotka aiheutuvat osallistujien itsensä maksamien menojen lisäksi ja jotka ulkopuolinen tilintarkastaja tai, kun kyseessä on julkinen oikeussubjekti, toimivaltainen viranomainen on todentanut.

Tuki maksetaan ottaen huomioon yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman toteuttaminen ja niiden täytäntöönpanosuunnitelmaan liittyvien menojen perusteella, jotka aiheutuvat osallistujien itsensä maksamien menojen lisäksi ja jotka ulkopuolinen tilintarkastaja tai, kun kyseessä on julkinen oikeussubjekti, sen virallinen mutta siitä riippumaton viranomainen (eli sisäinen tilintarkastaja) on todentanut.

b)   Tiettyjen tutkijavoimavaroihin ja liikkuvuuteen liittyvien toimien sekä erityisten tukitoimien tuki voidaan suorittaa kiinteämääräisenä lukuun ottamatta 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja epäsuoria toimia.

b)   Tiettyjen tutkijavoimavaroihin ja liikkuvuuteen liittyvien toimien sekä erityisten tukitoimien tuki voidaan suorittaa kiinteämääräisenä lukuun ottamatta 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja epäsuoria toimia.

c)   Lukuun ottamatta 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja epäsuoria toimia integroitujen hankkeiden ja muiden kuin a ja b alakohdassa tarkoitettujen toteutusvälineiden tuki suoritetaan rahoitustukena budjettiin ja lasketaan prosenttiosuutena budjetista, jonka osallistujat ovat osoittaneet epäsuoran toimen toteuttamiseen; prosenttiosuus vaihtelee toimityypin mukaan.

c)   Lukuun ottamatta 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja epäsuoria toimia integroitujen hankkeiden ja muiden kuin a ja b alakohdassa tarkoitettujen toteutusvälineiden tuki suoritetaan rahoitustukena budjettiin ja lasketaan prosenttiosuutena budjetista, jonka osallistujat ovat osoittaneet epäsuoran toimen toteuttamiseen; prosenttiosuus vaihtelee toimityypin mukaan ja se noudattaa kunkin osallistujan käyttämää kustannusmallia.

Sopimuksessa täsmennetään epäsuoran toimen toteuttamiseksi välttämättömät menot, jotka ulkopuolisen tilintarkastajan tai, kun kyseessä on julkinen oikeussubjekti, toimivaltaisen viranomaisen on todennettava.

Sopimuksessa täsmennetään epäsuoran toimen toteuttamiseksi välttämättömät menot, jotka ulkopuolisen tilintarkastajan tai, kun kyseessä on julkinen oikeussubjekti, sen virallisen mutta siitä riippumattoman viranomaisen (eli sisäisen tilintarkastajan) on todennettava.

Sopimuksessa voidaan vahvistaa keskimääräiset menot menotyypeittäin tai ennalta määritellyt kiinteät määrät sekä yhteisymmärryksessä osallistujien kanssa kullekin toiminnalle arvo, joka ei poikkea merkittävästi tosiasiallisista menoista.

c a) Muissa kuin edellä b alakohtaan kuuluvissa tapauksissa sopimuksessa voidaan perustelluissa poikkeustapauksissa vahvistaa keskimääräiset menot menotyypeittäin tai ennalta määritellyt kiinteät määrät tai yhteisymmärryksessä osallistujien kanssa kullekin toiminnalle arvo, joka ei poikkea merkittävästi tosiasiallisista menoista.

 

c b) Yhteisön rahoitusosuus maksetaan yhteisessä täytäntöönpanosuunnitelmassa ja määräajoittaisista ennakkomaksuista tehdyssä sopimuksessa olevien vaatimusten mukaisesti siten, että maksettava määrä on enimmillään 85 prosenttia enimmäismäärästä. Komissio maksaa jäljelle jäävän osuuden koordinaattorille viimeistään 60 vuorokauden kuluttua hankesuoritusten hyväksymisestä.

 

c c) Konsortion hallinnoimiskustannukset korvataan epäsuorien toimien aiheuttamien kustannusten ohella siten, että korvaukset ovat enimmillään 100 prosenttia aiheutuneista kustannuksista, joihin sisältyvät myös tilintarkastussertifioinnin kustannukset. Tällöin oikeushenkilöt, jotka osallistuvat epäsuoraan toimeen lisäkustannusperusteisesti, voivat hakea täyttä korvausta aiheutuneista hallintokustannuksista, jos ne kykenevät todentamaan kustannukset yksityiskohtaisesti. Sopimuksissa vahvistetaan hallintokustannusten prosentuaalinen enimmäisosuus suhteessa yhteisön maksuosuuteen.

 

c d) Konsortion hallintokustannuksiin varataan enintään 7 prosentin osuus.

Perustelu

Komissio pyrkii maksamaan huippuosaamisen verkostoille kiinteät määrät niiden hankkimien resurssien mukaisesti. Tämä on ongelmallista toistaiseksi lisäkustannusmallin mukaisesti osallistuneiden osallistujien, erityisesti yliopistojen, kannalta, koska niiden hankkimien resurssien arviointi on hankalaa.

Jos julkisella oikeussubjektilla on virallinen mutta kuitenkin itsenäinen viranomainen (eli kyseisen oikeussubjektin sisäinen tarkastaja), tämä voi suorittaa menojen tarkastuksen.

Konsortion hallinnollisille menoille olisi asetettava enimmäismäärä.

Tarkistus 41
15 artikla

1.   Yhteisön rahoitusosuuden rajoissa ja toteutusvälineestä riippumatta yhteenliittymä voi omasta aloitteestaan tai sopimuksen täytäntöönpanemiseksi muuttaa komission suostumuksella koostumustaan ja muun muassa laajentaa sitä ottamalla uusiksi jäseniksi oikeussubjekteja, jotka edistävät epäsuoran toimen toteuttamista.

1.   Konsortio voi omasta aloitteestaan muuttaa koostumustaan ja muun muassa laajentaa sitä ottamalla uusiksi jäseniksi oikeussubjekteja, jotka edistävät epäsuoran toimen toteuttamista.

Lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia konsortion on yksilöitävä uudet oikeussubjektit sopiviksi katsomiensa sääntöjen tai sopimuksen mukaisesti.

Jos konsortio ehdottaa uusien osallistujien ottamista sen jälkeen, kun se on tehnyt arvioinnin omalla vastuulla, komissio voi kieltäytyä muutoksen hyväksymisestä kuuden viikon kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

 

Uudet osallistujat liittyvät sopimukseen samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin muutkin jäsenet.

 

Uusien osallistujien on allekirjoitettava konsortiosopimus voidakseen saada yhteisön tukea.

2.   Huippuosaamisen verkoston yhteisessä toimintaohjelmassa tai integroidun hankkeen toteutussuunnitelmassa on määritettävä sellaiset yhteenliittymän koostumuksen muutokset, joiden vuoksi on järjestettävä etukäteen tarjouskilpailu.

2.   Konsortiosopimuksessa on määritettävä sellaiset yhteenliittymän koostumuksen muutokset, joiden vuoksi on järjestettävä etukäteen tarjouskilpailu.

Yhteenliittymän on julkaistava tarjouskilpailuilmoitus ja levitettävä sitä laajasti tiettyjen tiedotuskanavien kautta ja erityisesti puiteohjelmaan 2002–2006 liittyvillä Internet-sivustoilla, alan lehdistössä tai tiedotteissa.

Yhteenliittymän on tarvittaessa julkaistava tarjouskilpailuilmoitus ja levitettävä sitä laajasti tiettyjen tiedotuskanavien kautta ja erityisesti puiteohjelmaan 2002‑2006 liittyvillä Internet-sivustoilla, alan lehdistössä tai tiedotteissa, kuten sopimuksessa on yksilöity, sekä kaikissa komission rahoittamissa tutkimuksen ja kehityksen tietojärjestelmissä.

Sen on arvioitava tarjoukset epäsuoran toimen arviointiin ja valintaan sovellettavin 10 artiklan 3 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti vahvistetuin perustein, riippumattomien asiantuntijoiden avustamana, jotka se nimeää 11 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin perustein.

Sen on arvioitava tarjoukset epäsuoran toimen arviointiin ja valintaan sovellettavin 10 artiklan 3 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti vahvistetuin perustein, riippumattomien asiantuntijoiden avustamana, jotka se nimeää 11 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin perustein.

Jos tämän arvioinnin jälkeen konsortio ehdottaa sen laajentamista uusilla osallistujilla, komissio voi kieltäytyä hyväksymästä tätä 1 kohdan mukaisesti.

 
 

2 a. Eroavat osallistujat korvataan jäljelle jäävien osallistujien suostumuksella joko uudella osallistujalla, tai tehtävät jaetaan jäljelle jääneille osallistujille. Osallistujan eroaminen ei vaikuta 25 artiklan 2 kohdassa ja 26 artiklan 2kohdassa tarkoitettuihin konsortion käyttöoikeuksiin (katso muutettu ehdotus KOM(2001) 822) tai hankkeelle alunperin myönnettyyn yhteisön tukeen. Toimen tulosten osalta on tehtävä välivaiheen arviointi sen selvittämiseksi, missä määrin konsortiosta vetäytyvä osallistuja saa pitää itsellään tuloksia koskevia oikeuksia.

Perustelu

Tarkistus johtuu osaksi konsortiosopimuksen käyttöönotosta. Mitä tulee komission mahdollisuuteen kieltäytyä hyväksymästä uusia osallistujia, on syytä ottaa käyttöön määräaika, jotta konsortiolla olisi oikeusvarmuus mahdollisimman pian. Myös osallistujien eroamisen varalta on syytä laatia säännöksiä, koska tällaista tapahtuu jatkuvasti.

Nykymuodossaan tiedottamista koskeva kohta voidaan tulkita niin, että siinä ei pidetä tarpeellisena keskitettyä palvelua, joka huolehtisi kaikkien näiden tarjouskilpailuilmoitusten levittämisestä. Ilmoitusten levittäminen monen eri verkkosivuston kautta ilman keskitettyä tietopalvelua heikentäisi avoimuutta ja tekisi tiedonjakajien työn mahdottomaksi.

Tarkistus 42
16 artiklan 2 kohta

Komissio toteuttaa laajentamisen julkaisemalla ehdotuspyyntöjä, jotka tarvittaessa rajoitetaan koskemaan meneillään olevia epäsuoria toimia, ja arvioimalla ehdotukset 10 artiklan säännösten mukaisesti.

Komissio toteuttaa laajentamisen 9 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklan 3 a kohdassa (uusi) tarkoitettujen epäsuorien toimien yhteydessä julkaisemalla ehdotuspyynnön, jonka se laatii ja julkaisee ja jota se levittää 9 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti ja joka on tarvittaessa rajoitettu koskemaan jo meneillään olevia epäsuoria toimia. Komissio arvioi ja valitsee täydentävät ehdotukset 10 artiklan säännösten mukaisesti.

Perustelu

On tarpeen mainita nimenomaisesti kyseeseen tulevat epäsuorat toimet, jotta asia tulee selväksi ja jotta rajoitetaan 16 artiklan soveltamisalaa.

Tarkistus 43
17 artiklan 2 kohta

Konsortion on arvioitava ja valittava sille toimitetut hakemukset avoimuuden, tasapuolisuuden ja puolueettomuuden periaatteiden mukaisesti ja sopimuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Konsortion on arvioitava ja valittava sille toimitetut hakemukset avoimuuden, tasapuolisuuden ja puolueettomuuden periaatteiden mukaisesti ja sopimuksessa vahvistettujen sääntöjen sekä näiden osallistumista koskevien sääntöjen 10 ja 11 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden vaikutelman säilyttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että osallistumista koskevia sääntöjä sovelletaan koko kumppanuuden ajan ja että myöhemmin mukaan tuleville osallistujille myönnetään täysimääräisesti näiden sääntöjen tarjoama oikeusturva.

Tarkistus 44
18 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)
 

Komissio varmistaa, että kaikkia sille toimitettuja tietoja tausta-aineistosta ja epäsuoran toimen yhteydessä odotettavissa olevasta tai saadusta tulosaineistosta käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Perustelu

Komission on varmistettava, että konsortioiden taitotietoa käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkistus 45
18 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)
 

Sopimuksessa määritellään ehdot, joilla osallistujat voivat kieltäytyä hyväksymästä sitä, että tietyt komission valtuuttamat edustajat suorittavat tulosaineiston käyttöä ja levittämistä koskevan teknologisen tarkastuksen.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on suojella osallistujia. Heillä on oltava oikeus kieltäytyä hyväksymästä sitä, että komission edustajat suorittavat tulosaineiston käyttöä ja levittämistä koskevan tarkastuksen.

Tarkistus 46
18 a artikla (uusi)
 

18 a artikla

 

Jäsenvaltioiden ja assosioituneiden valtioiden käytettäväksi asetetut tiedot

 

Tällainen käytettäväksi asettaminen ei missään tapauksessa oikeuta 21–28 artiklassa (katso muutettu ehdotus KOM(2001) 822) määriteltyjen komission ja osallistujien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämistä niille jäsenvaltioille tai assosioituneille valtioille, jotka saavat kyseiset tiedot.

 

Jos osallistujat eivät saata tällaisia yleisiä tietoja yleisesti saataville tai jos niitä annetaan ilman salassapitovelvollisuutta, jäsenvaltioita ja assosioituneita valtioita koskevat tässä asetuksessa säädetyt komission salassapitovelvollisuudet.

Perustelu

Jotta varmistetaan kansallisten TTK-ohjelmien ja puiteohjelman yhteensovittaminen, jäsenvaltioiden on saatava tietoa komission yksittäisillä aloilla toteuttamista hankkeista. Tällöin on noudatettava luottamuksellisuuden periaatetta.

Tarkistus 47
20 artiklan 2 kohta

2.   Yhteisön kokonaan rahoittamissa epäsuorissa toimissa suoritetun työn tulosaineisto on periaatteessa yhteisön omaisuutta. Yhteisön osittain rahoittamissa epäsuorissa toimissa suoritetun työn tulosaineisto on kyseiseen tulosaineistoon johtaneen työn suorittaneiden osallistujien omaisuutta.

2.   Edellä 9 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitetuissa epäsuorissa toimissa suoritetun työn tulosaineisto on yhteisön omaisuutta. Muissa epäsuorissa toimissa suoritetun työn tulosaineisto on kyseiseen tulosaineistoon johtaneen työn suorittaneiden osallistujien omaisuutta.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 48
20 artiklan 3 kohta

3.   Jos useat osallistujat ovat yhdessä suorittaneet tulosaineistoon johtaneen työn, heillä on yhdessä omistusoikeus kyseiseen tulosaineistoon ja niiden on sovittava keskenään tulosaineiston omistusoikeuden jakamisesta ja käyttöehdoista tämän päätöksen säännösten ja sopimuksen määräysten mukaisesti.

3.   Jos useat osallistujat ovat yhdessä suorittaneet kyseiseen tulosaineistoon johtaneen työn ja jos ei voida määritellä kunkin osuutta työssä, heillä on yhdessä omistusoikeus kyseiseen tulosaineistoon ja heidän on sovittava tulosaineiston omistusoikeuden jakamisesta ja käyttöehdoista nimenomaan konsortiosopimuksessa tämän päätöksen säännösten ja sopimuksen määräysten mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on seurausta konsortiosopimuksen käyttöönotosta.

Tarkistus 49
20 artiklan 4 kohta

4.   Tutkimusyhteistyöhankkeissa ja kollektiivisissa tutkimushankkeissa suoritetun työn tulosaineisto on kyseisten pk-yritysten tai yritysryhmittymien yhteisomaisuutta, ja niiden on sovittava keskenään tulosaineiston omistusoikeuden jakamisesta ja käyttöehdoista tämän päätöksen säännösten ja sopimuksen määräysten mukaisesti.

4.   Tutkimusyhteistyöhankkeissa ja kollektiivisissa tutkimushankkeissa suoritetun työn tulosaineisto on kyseisten pk-yritysten tai yritysryhmittymien yhteisomaisuutta, ja niiden on sovittava tulosaineiston omistusoikeuden jakamisesta ja käyttöehdoista nimenomaan konsortiosopimuksessa tämän päätöksen säännösten ja sopimuksen määräysten mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on seurausta konsortiosopimuksen käyttöönotosta.

Tarkistus 50
20 artiklan 6 kohdan 1 alakohta

6.   Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden kolmannelle, sen on toteutettava toimenpiteet tai tehtävä sopimukset siirtääkseen sille tämän päätöksen ja sopimuksen nojalla kuuluvat velvoitteet siirronsaajalle. Niin kauan kuin osallistujan edellytetään myöntävän käyttöoikeudet, sen on ilmoitettava suunnitellusta siirrosta ja siirronsaajasta etukäteen komissiolle ja muille saman epäsuoran toimen osallistujille.

6.   Jos osallistuja siirtää tulosaineiston omistusoikeuden kolmannelle, sen on toteutettava toimenpiteet tai tehtävä sopimukset siirtääkseen sille tämän päätöksen ja sopimuksen nojalla kuuluvat velvoitteet, erityisesti oikeuksien levittämistä ja hyödyntämistä koskevat velvoitteet, siirronsaajalle1. Niin kauan kuin osallistujan edellytetään myöntävän käyttöoikeudet, sen on ilmoitettava suunnitellusta siirrosta ja siirronsaajasta etukäteen komissiolle ja muille saman epäsuoran toimen osallistujille. Konsortion osallistujille kuuluva vastavuoroinen tiedonsaantioikeus ei sisälly kyseiseen siirtoon.

 

_________

1 Vrt. 22 päivänä joulukuuta 1998 tehty neuvoston päätös tutkimuksen viidenteen puiteohjelmaan osallistumista koskevista säännöistä, EYVL L 26, 1.2.1999, s. 46, 15 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta.

Perustelu

Tarkistus on seurausta konsortiosopimuksen käyttöönotosta. Vastavuoroisuutta koskeva lauseke on peräisin tutkimuksen viidennen puiteohjelman osallistumissäännöistä, ja koska asiasta on saatu myönteisiä kokemuksia, se voidaan sisällyttää myös tähän asetukseen.

Tiedon siirtämisen kolmannelle ja siihen liittyvien velvollisuuksien ei pitäisi millään tavoin vahingoittaa muita osallistujia eikä siihen pitäisi sisältyä tiedonsaantioikeuksien myöntämistä ei-osallistujille.

Tarkistus 51
20 artiklan 6 kohdan 2 alakohta

Komissio voi kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa kolmannelle ja erityisesti sellaiselle kolmannelle, joka ei ole sijoittautunut jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, jos tällainen siirto ei vastaa Euroopan kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvää tavoitetta tai eettisiä periaatteita, joihin kuuluvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mainitut eettiset periaatteet.

Komissio tai tähän epäsuoraan toimeen osallistuja voi 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen saamisesta kieltäytyä hyväksymästä tällaista siirtoa. Komissio voi kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa kolmannelle ja erityisesti sellaiselle kolmannelle, joka ei ole sijoittautunut jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, jos tällainen siirto ei vastaa Euroopan kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvää tavoitetta tai eettisiä periaatteita. Muut osallistujat voivat kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa, jos tämä heikentää heidän käyttöoikeuksiaan.

Perustelu

Kieltäytymisoikeudelle olisi oikeusvarmuuden takia asetettava määräaika.

Tarkistus 52
20 artiklan 6 a kohta (uusi)
 

6 a. Tutkimusta ja opetusta varten on annettava yleinen ja ilmainen oikeus käyttää epäsuoran toimen tulosaineistoa.

Perustelu

Tarkistus lisää avoimuutta ja helpottaa asiasta kiinnostuneiden tahojen pääsyä puiteohjelmaan.

Tarkistus 53
21 artiklan 1 kohta

1.   Tulosaineiston omistajan on tarvittaessa suojattava riittävästi ja tehokkaasti tulosaineisto, jota voidaan soveltaa teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, ottaen erityisesti huomioon asianomaisten osallistujien oikeutetut edut sekä noudattaen sopimusta ja mahdollista sovellettavaa lainsäädäntöä.

1.   Tulosaineiston omistajan on tarvittaessa – ja mikäli asia on taloudellisesti tarkoituksenmukaista – huolehdittava tulosaineiston asianmukaisesta ja tehokkaasta oikeudellisesta suojaamisesta ottaen huomioon sovellettava lainsäädäntö, erityisesti yhteisön lainsäädäntö, konsortiosopimuksen määräykset ja osallistujien oikeutetut edut.

Perustelu

Tarkistus on toisaalta seurausta konsortiosopimuksen käyttöönotosta, ja toisaalta se selventää sanamuotoa.

Tarkistus 54
21 artiklan 3 kohta

3.   Osallistuja saa julkaista tai sallia julkaistavan missä tahansa muodossa omistamaansa tulosaineistoon liittyvää tietoa, jos tämä ei vaikuta kyseisen tulosaineiston suojaan. Komissiolle ja muille saman epäsuoraan toimeen osallistujille on etukäteen ilmoitettava tiedon suunnitellusta julkaisemisesta, ja ne saavat kieltäytyä hyväksymästä sitä, jos se vaikuttaisi haitallisesti tulosaineiston suojaan.

3.   Osallistuja saa julkaista tai sallia julkaistavan missä tahansa muodossa omistamaansa tulosaineistoon liittyvää tietoa tai yhteistyöhankkeissa tai yhteisissä tutkimushankkeissa saatua tulosaineistoa, jos tämä ei vaikuta kyseisen tulosaineiston suojaan. Komissiolle ja muille saman epäsuoraan toimeen osallistujille on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti tiedon suunnitellusta julkaisemisesta. Niille on toimitettava kopio kyseisistä tiedoista 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen antamisesta. Komissio ja muut osallistujat voivat uuden 30 vuorokauden määräajan kuluessa kyseisten tietojen saamisesta kieltäytyä hyväksymästä julkaisemista, jos ne katsovat sen vaikuttavan haitallisesti tulosaineistonsa suojaan.

Perustelu

Kieltäytymisoikeudelle olisi oikeusvarmuuden takia asetettava määräaika.

Tarkistus 55
22 artiklan 1 kohta

1.   Osallistujien ja yhteisön on käytettävä omistamansa suorien toimien tai epäsuorien toimien tulosaineisto tai järjestettävä sen käyttö asianomaisten osallistujien etujen mukaisesti. Osallistujien on vahvistettava käytön ehdot yksityiskohtaisesti ja todennettavasti.

1.   Osallistujien ja yhteisön on käytettävä omistamansa suorien toimien tai epäsuorien toimien tulosaineisto tai järjestettävä sen käyttö omien etujensa ja muiden osallistujien etujen mukaisesti. Osallistujien on vahvistettava käytön ehdot yksityiskohtaisesti ja todennettavasti ja sovittava keskenään tarvittavista järjestelyistä tämän asetuksen säännösten ja sopimuksen määräysten mukaisesti ja mieluiten konsortiosopimuksessa.

Perustelu

Nykymuodossaan tässä artiklassa annetaan mahdollisesti muille kumppaneille liikaa vaikutusvaltaa sen päättämisessä, miten kumppani voi käyttää tulosaineistoaan ja tästä voi aiheutua vaikeuksia korkeakoululaitosten ja julkisten tutkimusjärjestöjen omistamien tutkimustulosten julkistamisessa. Rajoittamalla muiden kumppaneiden oikeus päättää toisen kumppanin aineiston käytöstä siihen, mikä koskee niiden oikeutettuja etuja, suojataan sekä akateemista vapautta että kaupallisia etuja.

On tärkeää, että tutkimushankkeissa saatua taitotietoa käytetään osallistujien etujen mukaisesti.

Tarkistus 56
22 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2.   Jos tulosaineisto soveltuu levittämiseen tai jos sitä ei käytetä 1 kohdan mukaisesti, osallistujien on varmistettava, että se levitetään yhteisön määräämässä ajassa. Jos osallistujat eivät toimi näin, komissio voi levittää tulosaineiston. Tällöin otetaan erityisesti huomioon

2.   Jos tulosaineiston levittäminen ei vaikuta haitallisesti sen suojaan tai hyödyntämiseen, osallistujien on varmistettava, että se levitetään yhteisön määräämässä ajassa. Jos osallistujat eivät toimi näin, komissio voi levittää tulosaineiston. Tällöin otetaan erityisesti huomioon

Perustelu

Tulosaineiston levittäminen ei ole varsinaisesti komission tehtävä. Komissio huolehtii siitä vain, jos osallistujat kieltäytyvät hyödyntämästä ja levittämästä tulosaineistoa, joka on peräisin verovaroin rahoitetusta TTK-toiminnasta.

Tarkistus 57
22 a artikla (uusi)
 

22 a artikla

 

Tiedotus- ja viestintätoimet

 

Osallistujien on Euroopan yhteisöjen tuella toteutettava epäsuoran toimen loppuvaiheessa asianmukaisia tiedotustoimia, joiden avulla selvitetään yleisölle selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla:

 

   epäsuoran toimen tavoite,

 

   eurooppalainen arvonlisäys,

 

   saavutetut tulokset sekä niiden vaikutukset ja hyödyt kansalaisten kannalta.

 

Tiedotus- ja viestintätoimia on erityisesti toteutettava kansalaisten elämään vaikuttavilla "herkillä" aloilla, kuten terveys, biotekniikka ja ydinvoima.

Perustelu

Yleisölle on tiedotettava selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla puiteohjelman tuloksista. Tämä koskee erityisesti aloja, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään tai koskevat heidän etujansa, kuten terveys, biotekniikka ja ydinvoima. Näitä tiedotustoimia on toteutettava Euroopan yhteisöjen tuella ja osallistujan vastuulla. Osallistuja voi tarvittaessa turvautua viestintäalan asiantuntijoiden apuun (erityisalojen toimittajat, jne.).

Tarkistus 58
24 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1.   Käyttöoikeudet myönnetään pyynnöstä. Käyttöoikeuksien myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa, että on tehtävä erityiset sopimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa käyttöoikeuksien käyttäminen vain aiottuun tarkoitukseen, ja asianmukaiset salassapitosopimukset. Lisäksi osallistujat voivat tehdä sopimuksia, joiden tarkoituksena on myöntää lisäkäyttöoikeuksia tai suosiollisempia käyttöoikeuksia, mukaan lukien kolmansille myönnettävät käyttöoikeudet, tai täsmentää käyttöoikeuksiin sovellettavia vaatimuksia mutta eivät rajoittaa käyttöoikeuksia. Tällaisten sopimusten on oltava sovellettavien kilpailusääntöjen mukaisia.

1.   Tämän asetuksen 26 ja 27 artiklassa (katso muutettu ehdotus KOM(2001) 822) tarkoitetut käyttöoikeudet myönnetään kirjallisesta pyynnöstä. Käyttöoikeuksien myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa, että on erityisesti konsortiosopimuksessa tehtävä erityiset sopimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa käyttöoikeuksien käyttäminen vain aiottuun tarkoitukseen, ja asianmukaiset salassapitosopimukset. Lisäksi osallistujat voivat tehdä sopimuksia, joiden tarkoituksena on myöntää lisäkäyttöoikeuksia tai suosiollisempia käyttöoikeuksia, mukaan lukien kolmansille, erityisesti osallistujien liitännäisyhtiöille, myönnettävät käyttöoikeudet, tai täsmentää käyttöoikeuksiin sovellettavia vaatimuksia mutta eivät rajoittaa käyttöoikeuksia. Tällaisten sopimusten on oltava sovellettavien kilpailusääntöjen mukaisia.

Perustelu

Liitännäisyhtiöt ovat olennaisen tärkeitä osallistujia hyödyttävän tietojen yhdistämisen ja vaihdon kannalta. Tämän vuoksi ei voida kuvitella ja on tavatonta, että osallistujat sallisivat "kiinalaisten muurien" olemassaolon yritysryhmässään. Osallistujien liitännäisyhtiöt on siksi syytä mainita nimenomaisesti, semminkin koska niillä on usein tärkeä merkitys osallistujille epäsuorista toimista saatavan tiedon hyödyntämisessä.

Tarkistus 59
24 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Komissio voi kieltäytyä hyväksymästä käyttöoikeuksien myöntämistä kolmansille ja erityisesti sellaisille, jotka eivät ole sijoittautuneet jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, jos tällainen käyttöoikeuksien myöntäminen ei vastaa Euroopan kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvää tavoitetta tai eettisiä periaatteita, joihin kuuluvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mainitut eettiset periaatteet.

Komissio voi kieltäytyä hyväksymästä käyttöoikeuksien myöntämistä kolmansille ja erityisesti sellaisille, jotka eivät ole sijoittautuneet jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, jos tällainen käyttöoikeuksien myöntäminen ei vastaa dynaamisen ja tietoon perustuvan Euroopan talouselämän kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvää tavoitetta tai eettisiä periaatteita, joihin kuuluvat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa mainitut eettiset periaatteet.

Perustelu

Huomaa: katso 20 artiklan 6 kohdan 2 luetelmakohtaan kohdistuva tarkistus.

Tämä EP:n tarkistus sopii huonosti yhteen sen Lissabonin huippukokouksen tavoitteen kanssa, jonka mukaan Euroopasta on tultava maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin tietoon perustuva talous. Tietoon perustuva talous ei nimittäin välttämättä tarkoita sitä, että teollisuustuotanto pysyy samoin Euroopassa. Lähtökohtana voisi olla se, että tiedosta saatujen tulojen olisi päädyttävä takaisin Eurooppaan.

Lisenssiohjelmien kehittäminen on parasta jättää tiedon omistajien vastuulle. Komissiolle ehdotettu mahdollisuus kieltäytyä synnyttää oikeusepävarmuutta, koska komissio voi arvioida jälkikäteen jo allekirjoitettuja lisenssisopimuksia.

Tarkistus 60
24 artiklan 2 kohta

2.   Tausta-aineistoon on myönnettävä käyttöoikeudet, jos asianomaisella osallistujalla on vapaus myöntää kyseiset käyttöoikeudet.

2.   Muille osallistujille on pyynnöstä myönnettävä käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos asianomaisella osallistujalla on vapaus myöntää kyseiset käyttöoikeudet.

Perustelu

Selvyyden vuoksi.

Tarkistus 61
24 artiklan 3 kohta

3.   Osallistuja voi nimenomaisesti sulkea tietyn tausta-aineiston käyttöoikeuksien myöntämistä koskevan velvoitteen ulkopuolelle osallistujien välisessä kirjallisessa sopimuksessa ennen kuin asianomainen osallistuja allekirjoittaa sopimuksen tai ennen kuin uusi osallistuja osallistuu epäsuoraan toimeen. Muut osallistujat voivat kieltäytyä hyväksymästä tätä vain siinä tapauksessa, että ne voivat osoittaa oikeutettujen etujensa heikentyvän huomattavasti.

3.   Osallistuja voi nimenomaisesti sulkea tietyn tausta-aineiston käyttöoikeuksien myöntämistä koskevan velvoitteen ulkopuolelle osallistujien tekemässä kirjallisessa sopimuksessa, erityisesti konsortiosopimuksessa, ennen kuin asianomainen osallistuja allekirjoittaa sopimuksen tai ennen kuin uusi osallistuja osallistuu epäsuoraan toimeen. Muut osallistujat voivat kieltäytyä hyväksymästä tätä vain siinä tapauksessa, että ne voivat osoittaa epäsuoran toimen toteuttamisen vaikeutuvan tai oikeutettujen etujensa heikentyvän huomattavasti.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 62
25 artiklan 1 kohta

1.   Saman epäsuoran toimen osallistujilla on käyttöoikeudet epäsuorassa toimessa suoritetun työn tulosaineistoon sekä tausta-aineistoon, joka tarvitaan niiden oman työn suorittamiseen kyseisessä epäsuorassa toimessa. Tulosaineiston käyttöoikeuksista ei peritä rojaltia. Tausta-aineiston käyttöoikeuksista ei peritä rojaltia, ellei ennen sopimuksen allekirjoittamista ole sovittu muista ehdoista.

1.   Saman epäsuoran toimen osallistujilla on käyttöoikeudet epäsuorassa toimessa suoritetun työn tulosaineistoon sekä tausta-aineistoon, jos tätä tulosaineistoa ja tätä tausta-aineistoa tarvitaan niiden oman työn suorittamiseen kyseisessä epäsuorassa toimessa. Tulosaineiston käyttöoikeuksista ei peritä rojaltia. Tausta-aineiston käyttöoikeuksista ei peritä rojaltia, ellei ennen sopimuksen allekirjoittamista ole erityisesti konsortiosopimuksessa määrätty muista ehdoista.

Perustelu

Tarkistus on välttämätön konsortiosopimuksen käyttöönoton takia.

Tarkistus 63
26 artikla

1.   Saman epäsuoran toimen osallistujilla on käyttöoikeudet epäsuorassa toimessa suoritetun työn tulosaineistoon sekä tausta-aineistoon, joka tarvitaan niiden oman tulosaineiston käyttämiseksi. Tulosaineiston käyttöoikeuksista ei peritä rojaltia, ellei ole sovittu muista ehdoista ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tausta-aineiston käyttöoikeudet myönnetään syrjimättömin ehdoin, joista on sovittava.

1.   Saman epäsuoran toimen osallistujilla on käyttöoikeudet epäsuorassa toimessa suoritetun työn tulosaineistoon sekä tausta-aineistoon, jos tätä tulosaineistoa ja tätä tausta-aineistoa tarvitaan niiden oman tulosaineiston käyttämiseksi. Tulosaineiston käyttöoikeuksista ei peritä rojaltia, ellei ole erityisesti konsortiosopimuksessa määrätty muista ehdoista ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tausta-aineiston käyttöoikeudet myönnetään syrjimättömin ja kohtuullisin ehdoin, joista on sovittava.

2.   Käyttöoikeuksia voidaan pyytää 1 kohdassa säädetyin edellytyksin kahden vuoden ajan epäsuoran toimen loppumisesta tai osallistujan osallistumisen päättymisestä riippuen siitä, kumpi on aikaisempi, jolleivät kyseisen epäsuoran toimen osallistujat sovi pidemmästä ajasta ja jollei osallistujien oikeutetuista eduista muuta johdu.

2.   Käyttöoikeuksia voidaan pyytää 1 kohdassa säädetyin edellytyksin kahden vuoden ajan epäsuoran toimen loppumisesta tai osallistujan osallistumisen päättymisestä riippuen siitä, kumpi on aikaisempi, jollei konsortiosopimuksessa määrätä pidemmästä ajasta ja jollei osallistujien oikeutetuista eduista muuta johdu.

Perustelu

Tarkistus on välttämätön konsortiosopimuksen käyttöönoton takia.

Tarkistus 64
26 artiklan 2 a kohta (uusi)
 

2 a. Osallistuja, joka ei yleensä harjoita kaupallista toimintaa ja jolla ei ole mahdollisuutta hyödyntää tuottamaansa tulosaineistoa, voi yksin päättää myöntää kyseisen tulosaineiston käyttöoikeudet muille osallistujille sen hyödyntämiseksi soveltamalla taloudellisia tai muita vastaavia ehtoja, jotka ovat kohtuulliset ja hyväksyttävät suhteessa osallistujan osuuteen hankkeessa sekä tulosaineiston hyödyntämismahdollisuuksiin. Kyseinen osallistuja ei saa käyttää tätä tulosaineistoa hyödyntämismielessä. Ehtojen neuvotteleminen ei saa lykätä käyttöoikeuksien myöntämistä.

Perustelu

Yliopistoilla ja muilla julkisilla tutkimusorganisaatioilla on oltava oikeus myöntää korvausta vastaan käyttöoikeudet tutkimustuloksiinsa kaupallista hyödyntämistä varten. Tämä oikeus on lausuttava julki selvästi. Tämä lauseke sisältyy viidennen puiteohjelman TTK-toimia koskevaan mallisopimukseen.

  • [1] EYVL C 332 E, 27.11.2001, s. 275–286.
  • [2] EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 266–291.
  • [3] EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 266–291.

PERUSTELUT

Tutkimuksen kuudenteen puiteohjelmaan osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevat määräykset poikkeavat huomattavasti aiemman viidennen puiteohjelman vastaavista määräyksistä. Komissio pyrkii tällä useaan tavoitteeseen:

1.   Yksinkertaiset ja ymmärrettävät määräykset – komissio pyrkii mm. täytäntöönpanoasetuksesta luopumalla muokkaamaan osallistumista koskevia määräyksiä ja tekemään niistä helposti hahmotettavia.

2.   Hallinnon nopeuttaminen ja supistaminen – Ensimmäistä maksuerää edeltävää aikaa pyritään lyhentämään menettelyjen tiivistämisellä tai poistamisella (esim. varainhoidon ennakkovalvonta).

3.   Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – komissio haluaa vähentää talousarvion virheprosentteja ja ottaa tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomautukset huomioon. Rahoitusriskejä on vältettävä ja riskit on siirrettävä tutkimushankkeisiin osallistuville.

Esittelijä pitää yksinkertaisempia määräyksiä, supistettua hallintoa ja yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista periaatteessa myönteisinä. Tämä kuulostaa niin järkevältä, ettei sitä voi vakavissaan vastustaa. Valitettavasti nämä tavoitteet pyritään osaksi toteuttamaan siten, että se on ristiriidassa tärkeimmän tavoitteen (Euroopan innovatiivisen tutkimuksen edistäminen) kanssa.

Ongelmallisia kohtia ovat:

  • Vastuu: komission ehdotuksessa määrätään, että kaikki osallistujat ovat yhteisvastuussa EY:n talousarviosta tulevista varoista, muiden osallistujien hallinnoimat varat mukaan lukien. Tämä voisi tarkoittaa vakavimmillaan seuraavaa: komissiolta varoja saaneen osallistujan on pian sen jälkeen hakeuduttava konkurssiin. Yhteisöltä saatu tuki hupenee kokonaisuudessaan konkurssiin. Komissio yrittää saada varat takaisin muilta osallistujilta, mikä epäonnistuu. Tämän jälkeen komissio voi kääntyä helpoimmin tavoitettavan osallistujan puoleen ja vaatia tältä kaikkea takaisin (yhteisvastuu). Tämä olisi kestämätöntä sekä pienyritysten ja yliopistojen että suurten ja vakavaraisten osallistujien kannalta. Yliopistojen hallinnolliset johtajat eivät sallisi rehtoreiden tekevän komission kanssa näin riskialttiita sopimuksia. Asiaan on löydettävä vaihtoehtoinen ratkaisu.
  • Konsortiosopimus: Tällä sopimuksella määrätään konsortion keskinäisistä suhteista ja se on käytännössä lyönyt itsensä läpi. Useimmat konsortiot tekevät tämän sopimuksen. Sen etuna on, että monet mahdolliset ongelmakohdat selvitetään jo ennen hankkeen käynnistymistä ja niihin kehitetään ratkaisuja. Komissio ei kuitenkaan mainitse ehdotuksessaan konsortiosopimusta sanallakaan. Jatkossakin saattaa siis ilmetä hankkeita, joiden alussa ei selitetä mitään ja joissa riidellään myöhemmin pelkästään päätöksen perusteella (viidennen puiteohjelman hanke: neuvoston päätös, kuudennen puiteohjelman hanke: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös). Kukin konsortiosopimus poikkeaa varmasti toisistaan ja on mukautettu osallistujien ja hankkeiden tarpeita vastattavaksi. Sopimuksessa on kuitenkin oltava vähimmäisvaatimukset ja luettelo tarkastettavista näkökohdista. Siinä olisi määrättävä esim. siitä, mitä tapahtuu osallistujan erotessa hankkeesta tai uuden osallistujan liittyessä hankkeeseen jne.

Vastuumääräysten muuttaminen ja konsortiosopimuksen käyttöön ottaminen edellyttävät useita muutoksia. Vastuumääräykset muodostivat komission ehdotuksen kulmakiven. Koska komission vastuu kasvaa, on muitakin kohtia muutettava, jotta komissiolle tiedottaminen paranisi ja vastaavat tarkastukset voitaisiin toteuttaa.

Konsortiosopimukset on mainittava eri kohdissa. Vähimmäisvaatimukset on selvitettävä ja koordinaattorin asema on määriteltävä.

KULTTUURI-, NUORISO-, KOULUTUS-, TIEDONVÄLITYS- JA URHEILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

22.huhtikuuta 2002

teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevista säännöistä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi

(KOM(2001) 822 – C5‑0017/2002 – 2001/0202(COD))

Valmistelija: Myrsini Zorba

ASIAN KÄSITTELY

Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta nimitti kokouksessaan 16. lokakuuta 2001 valmistelijaksi Myrsini Zorban.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksissaan 25. maaliskuuta ja 17. huhtikuuta 2002.

Viimeksi mainitussa kokouksessa valiokunta hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset yksimielisesti.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Michel Rocard (puheenjohtaja), Vasco Graça Moura (varapuheenjohtaja), Mario Mauro (varapuheenjohtaja), Theresa Zabell (varapuheenjohtaja), Myrsini Zorba (valmistelija), Alexandros Alavanos, Konstantinos Alyssandrakis (Lucio Maniscon puolesta), Ole Andreasen (Marieke Sanders-ten Holten puolesta), Pedro Aparicio Sánchez, Christopher J.P. Beazley, Geneviève Fraisse, Maria Martens, Pietro-Paolo Mennea, Juan Ojeda Sanz, Barbara O'Toole, Christa Prets, Giorgio Ruffolo, Gianni Vattimo ja Sabine Zissener.

LYHYET PERUSTELUT

1.   Komission ehdotus

Komission ehdotuksessa käsitellään yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevia sääntöjä Euroopan yhteisön puiteohjelman 2002–2006 toteuttamiseksi. Komission strategiaa voidaan pitää yleisesti ottaen myönteisenä, sillä siinä pyritään helpottamaan rahoituksen saantia yksinkertaistetun lainsäädännön myötä ja lisäämään osallistujien toiminnan joustavuutta. Kun tutkimusorganisaatioille annetaan lisää toimintavapauksia, on luonnollisesti kiinnitettävä enemmän huomioita siihen, että rahoitettavia hankkeita koskevat tavoitteet saavutetaan, ja että tutkimusjärjestöt vaihtavat ja levittävät saatuja tutkimustuloksia.

Ehdotuksen pikaisesta analyysistä käy heti ilmi, että ehdotuksessa käytetyt termit määritellään päätösehdotuksen 2 artiklassa. Näitä termejä ovat muun muassa konsortio, osallistuja, kansainväliset organisaatiot, pienet ja keskisuuret yritykset. Artiklaan ei ole kuitenkaan sisällytetty termiä "korkeakoulu" huolimatta siitä, että se on sisällytetty ehdotuksen otsikkoon. Ehdotuksen loppuosassa ei myöskään anneta tähän minkäänlaista selitystä, mistä johtuen voidaan olettaa, että kyse on aivan yksinkertaisesti komission tekemästä kielellisestä ja juridisesta valinnasta. Tällainen pohdinta ei ole perusteetonta, kun otetaan huomioon panos, jonka korkeakoulut voivat ja joka niiden on annettava tutkimuksen alalla ja erityisesti ottaen huomioon niiden moninaisen roolin tutkimustoiminnan yhdistämisen, korkeamman asteen koulutuksen ja yhteiskunnallisen avoimuuden kannalta etenkin niiden omilla lähialueilla.

2.   Tarkistukset

Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta osallistuu vain epäsuorasti menettelyihin, jotka koskevat tutkimuksen kuudennen puiteohjelman toteuttamista. Esitetyissä tarkistuksissa pyritään etupäässä korostamaan, miten tärkeää on, että tutkimus muuttuu luonteeltaan tieteidenväliseksi, ja että tutkimustulokset eivät ole ainoastaan asiantuntijoiden vaan myös yleisön käytettävissä. Yleisenä tarkoituksena on saavuttaa Lissabonin strategian kunnianhimoinen tavoite eli tietoyhteiskunnan luominen.

Tämän yleisen edun mukaisen kaksitahoisen tehtävän olisi koskettava myös kaikkien tutkimusalojen puiteohjelmia ja etenkin aloja, joilla tieteellisillä saavutuksilla on erityistä merkitystä kansalaisten elämän kannalta tai aloja, joilla on vahvistettava kansalaisten luottamusta tieteen harjoittamiseen ja tutkijoihin.

Yleisölle tiedottaminen on tehtävä, jonka tukea saavien järjestöjen olisi hoidettava puolueettomasti, yksinkertaisella tavalla ja ilman propagandaa. Komissiota on syytä kehottaa valvomaan, että tämä "tehtävä" hoidetaan asianmukaisesti kannustamalla parhaiden menetelmien vaihtoa ja tarvittaessa laatimalla malleja tiedotuskampanjojen toteuttamiseksi siten, että käy selkeästi ilmi tutkimuksen tavoite, saadut tulokset, tutkimuksesta saadut konkreettiset hyödyt sekä, mitä eurooppalaista arvonlisää aloitteella voidaan saada aikaan.

Tulosten levittämis- ja tiedottamiskanavista voidaan todeta, että Eurobarometrin numerossa 55 todettiin, että lähes 62 prosenttia kansalaisista haluaa saada tietoa Euroopan unionista nimenomaan television välityksellä. Puiteohjelmien tulosten kannalta on kuitenkin asianmukaisinta antaa tutkimushankkeista vastaavien organisaatioiden päättää asiasta tapauskohtaisesti. Tuen saajat voisivat kääntyä komission puoleen saadakseen tietoa siitä, mitä varoja komissio voi myöntää tiedonlevittämiseen tavalla, joka on kohderyhmän kannalta soveltuvin (muun muassa tietojen levittäminen yliopistomaailmassa, konferensseissa ja seminaareissa, radio- ja televisio-ohjelmissa, lehdistötilaisuuksissa ja internetissä).

TARKISTUKSET

Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
2 artiklan u alakohta

u)   ‘levittämisellä’ tulosaineiston julkistamista sopivin keinoin lukuun ottamatta tulosaineiston suojaamiseen liittyvistä menettelyistä johtuvaa julkaisemista;

u)   ‘levittämisellä’ tulosaineiston julkistamista sopivin keinoin lukuun ottamatta tulosaineiston suojaamiseen liittyvistä menettelyistä johtuvaa julkaisemista; tiedotus- ja viestintätoimet mukaan lukien;

Perustelu

Euroopan yhteisöjen rahoittamien tutkimushankkeiden yhteydessä toteutettavat tiedotus- ja viestintätoimet on nähtävä merkittävänä mahdollisuutena kehittää laaja-alaisesti ja ruohonjuuritasolta alkaen innovaatiota ja osaamista koskevaa Lissabonin strategiaa.

Tarkistus 2
5 artiklan 2 kohta

2.   Huippuosaamisen verkostoissa ja integroiduissa hankkeissa osallistujien vähimmäismäärän on oltava vähintään kolme riippumatonta oikeussubjektia, jotka ovat sijoittautuneet kolmeen eri jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, joista vähintään kahden on oltava jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita.

2.   Huippuosaamisen verkostoissa osallistujien vähimmäismäärän on oltava vähintään viisi (kolme integroiduissa hankkeissa) riippumatonta oikeussubjektia, jotka ovat sijoittautuneet viiteen (kolmeen integroiduissa hankkeissa) eri jäsenvaltioon tai assosioituneeseen valtioon, joista vähintään kahden on oltava jäsenvaltioita tai assosioituneita ehdokasvaltioita.

Perustelu

Puiteohjelmassa on tärkeää päättää etukäteen, kuinka monta osallistujaa tarvitaan Euroopassa huippuosaamisen verkostojen toteuttamiseksi.

Tarkistus 3
8 artiklan 2 kohdan 1 ja 2 alakohta

2.   Osallistujilla on ehdotusta jättäessään oltava käytössään ainakin potentiaalisesti epäsuoran toimen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, ja osallistujien on ilmoitettava niiden alkuperä.

2.   Osallistujilla on ehdotusta jättäessään osoitettava, että heillä on käytössään ainakin potentiaalisesti epäsuoran toimen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, ja osallistujien on ilmoitettava niiden alkuperä.

Osallistujilla on töiden edetessä oltava käytössään epäsuoran toimen toteuttamiseen tarvittavat voimavarat vaaditussa muodossa ja vaadittuina aikoina.

 

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkiyttämään komission ehdotusta sisällyttämällä osallistujien velvollisuus osoittaa, että heillä on vaaditut potentiaaliset voimavarat ehdotusta jättäessään. Ehdotuksen toisessa kappaleessa on pikemminkin kyse taloudellisesta tarpeesta kuin velvollisuudesta ja sitä voidaan näin ollen pitää tarpeettomana.

Tarkistus 4
9 artiklan 1 kohta ja 1 a alakohta (uusi)

1.   Epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset jätetään ehdotuspyyntöjen perusteella, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joita levitetään mahdollisuuksien mukaan laajasti muilla keinoin.

1.   Epäsuoraa toimea koskevat ehdotukset jätetään ehdotuspyyntöjen perusteella, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

 

Ehdotuspyyntöjä on levitettävä mahdollisimman laajasti erilaisissa tiedotusvälineissä, kuten internetissä ja ammattijulkaisuissa.

Perustelu

Tekstiä on syytä muuttaa siten, että ehdotuspyyntöjä koskeva tiedottaminen erotetaan niistä säännöistä, joita osallistujien on noudatettava ehdotuksen jättämisessä.

Tarkistus 5
10 artiklan 1 kohdan c–e alakohta

c)   ehdotuksista Euroopan tasolla saatava lisäarvo, mukaan lukien työtä varten koottujen voimavarojen riittävyys, odotetut vaikutukset ja se, miten ehdotukset edistävät yhteisön politiikkoja;

c)   ehdotuksista Euroopan tasolla saatava lisäarvo, odotetut vaikutukset ja se, miten ehdotukset edistävät yhteisön politiikkoja;

d)   tulosaineiston käyttöä tai levittämistä koskevan suunnitelman laadukkuus, mahdolliset vaikutukset innovoinnin kannalta sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointiin liittyvä osaaminen;

d)   tulosaineiston käyttöä ja levittämistä koskevan suunnitelman laadukkuus, mukaan lukien mahdolliset vaikutukset innovoinnin kannalta sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointiin liittyvä osaaminen ja asianmukaiset tiedotustoimet;

e)   voimavarojen, osaamisen ja organisoinnin suhteen arvioitu kyky saattaa epäsuora toimi päätökseen.

e)   voimavarojen, osaamisen ja organisoinnin suhteen arvioitu kyky saattaa epäsuora toimi päätökseen, mukaan lukien työtä varten koottujen voimavarojen riittävyys.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään alkuperäistä tekstiä lisäämällä asianmukaisia tiedotustoimia tulosaineiston käyttöä ja levittämistä koskevan suunnitelman edellyttämiin valintakriteereihin.

Tarkistus 6
10 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)
 

e a) nuorten tutkijoiden ja kokeneiden tutkijoiden liikkuvuus ja työllisyys epäsuoran toimen alalla.

Perustelu

On ensisijaisen tärkeää kehittää yhteinen tutkimusala Euroopan unionissa. Nuorten tutkijoiden ja kokeneiden tutkijoiden liikkuvuudella ja työllisyydellä voidaan kyseistä tavoitetta edistää merkittävästi.

Tarkistus 7
10 artiklan 1 kohdan e b alakohta (uusi)
 

e b) epäsuoran toimen tieteidenvälinen ja monialainen luonne.

Perustelu

On entistä tärkeämpää yhdistää tutkimuksen eri erikoisalat ja laatia tieteidenvälinen ja monialainen strategia. Tämä näkökohta on otettava huomioon myös arvioitaessa, onko Euroopan yhteisöjen rahoitettava jokin hanke.

Tarkistus 8
12 artiklan 2 kohta

2.   Sopimuksessa vahvistetaan osallistujien oikeudet ja velvoitteet tämän päätöksen mukaisesti ja erityisesti epäsuoran toimen teknistä, teknologista ja taloudellista seurantaa, sen tavoitteiden tarkistamista, konsortion muutoksia ja yhteisön rahoitusosuuden maksamista koskevat säännöt ja tarvittaessa toimen toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen tukikelpoisuusehdot sekä tulosten levittämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä.

2.   Sopimuksessa vahvistetaan osallistujien oikeudet ja velvoitteet tämän päätöksen mukaisesti ja erityisesti epäsuoran toimen teknistä, teknologista ja taloudellista seurantaa, sen tavoitteiden tarkistamista, konsortion muutoksia ja yhteisön rahoitusosuuden maksamista koskevat säännöt ja tarvittaessa toimen toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen tukikelpoisuusehdot sekä tulosten käyttöä, levittämistä tutkijayhteisössä sekä yleisölle kohdistettua tiedottamista ja viestintää koskevia sääntöjä.

Perustelu

Tiedotus- ja viestintätoimet ovat tärkeitä, kuten myös tietojen levittämistä ja käyttöä koskevat toimet. Koska niissä on kyse yhteisestä edusta, ne on sisällytettävä osallistujan ja Euroopan yhteisöjen väliseen sopimukseen.

Tarkistus 9
22 a artikla (uusi)
 

22 a artikla

 

Osallistujien on Euroopan yhteisöjen tuella toteutettava epäsuoran toimen loppuvaiheessa asianmukaisia tiedotustoimia, joiden avulla selvitetään yleisölle selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla:

 

   epäsuoran toimen tavoite,

 

   eurooppalainen arvonlisäys,

 

   saavutetut tulokset sekä niiden vaikutukset ja hyödyt kansalaisten kannalta.

 

Tiedotus- ja viestintätoimia on erityisesti toteutettava kansalaisten elämään vaikuttavilla "herkillä" aloilla, kuten terveys, biotekniikka ja ydinvoima.

Perustelu

Yleisölle on tiedotettava selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla puiteohjelman tuloksista. Tämä koskee erityisesti aloja, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään tai koskevat heidän etujansa, kuten terveys, biotekniikka ja ydinvoima. Näitä tiedotustoimia on toteutettava Euroopan yhteisöjen tuella ja osallistujan vastuulla. Osallistuja voi tarvittaessa turvautua viestintäalan asiantuntijoiden apuun (erityisalojen toimittajat, jne.).