Betänkande - A5-0203/2002Betänkande
A5-0203/2002

BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006
(KOM(2001) 822 – C5‑0017/2002 – 2001/0202(COD))

29 maj 2002 - ***I

Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förfarande : 2001/0202(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0203/2002
Ingivna texter :
A5-0203/2002
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

PROTOKOLLSIDA

Med en skrivelse av den 10 september 2001 förelade kommissionen parlamentet, i enlighet med artikel 161 och artikel 172.2 i EG-fördraget, ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006 (KOM(2001) 500 – 2001/0202(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 19 september 2001 tillkännagav talmannen att detta förslag hänvisats till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, som utsetts till ansvarigt utskott, och till övriga berörda utskott för yttrande (C5‑0412/2002).

Med en skrivelse av den 10 januari 2002 förelade kommissionen parlamentet, i enlighet med artiklarna 251.2, 161 och 172.2 i EG-fördraget, det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006 (KOM(2001) 822 – 2001/0202(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 16 januari 2002 tillkännagav talmannen att det ändrade förslaget hänvisats till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, som utsetts till ansvarigt utskott, och till övriga berörda utskott för yttrande (C5‑0017/2002).

Vid utskottssammanträdet den 10 oktober 2001 hade utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi utsett Godelieve Quisthoudt-Rowohl till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 24 januari, 26 februari, 17 och 22 april, samt 21 och 28 maj 2002 behandlade utskottet kommissionens förslag och förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 44 röster för, 1 röst mot och 1 nedlagd röst.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen Carlos Westendorp y Cabeza (ordförande), Peter Michael Mombaur, Yves Piétrasanta och Jaime Valdivielso de Cué (vice ordförande), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (föredragande), Nuala Ahern, Konstantinos Alyssandrakis, Sir Robert Atkins, Luis Berenguer Fuster, Guido Bodrato, David Robert Bowe (suppleant för Gary Titley), Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (suppleant för Harlem Désir), Willy C.E.H. De Clercq, Concepció Ferrer, Glyn Ford (suppleant för Reino Paasilinna), Pat the Cope Gallagher, Norbert Glante, Michel Hansenne, Hans Karlsson, Bashir Khanbhai, Werner Langen, Peter Liese (suppleant för Marjo Matikainen-Kallström), Caroline Lucas, Minerva Melpomeni Malliori (suppleant för Massimo Carraro), Hans-Peter Martin (suppleant för Rolf Linkohr), Eryl Margaret McNally, William Francis Newton Dunn (suppleant för Colette Flesch), Angelika Niebler, Paolo Pastorelli, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Alexander Radwan (suppleant för Dominique Vlasto), Bernhard Rapkay (suppleant för Erika Mann), Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Claude Turmes, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba och Olga Zrihen Zaari.

Yttrandet från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott återges i betänkandet.

Betänkandet ingavs den 29 maj 2002.

Fristen för att inge ändringsförslag kommer att anges i förslaget till föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken betänkandet skall behandlas.

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006 (KOM(2001) 822 – C5‑0017/2002 – 2001/0202(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag och kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2001) 500[1] och KOM(2001) 822[2]),

–   med beaktande av artikel 161 och artikel 172.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5‑0017/2002),

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi och yttrandet från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott (A5-0203/2002).

1.   Parlamentet godkänner kommissionens ändrade förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.   Parlamentet uppmanar kommissionen att på nytt höra parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Parlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Titel

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006

 

(Denna ändring gäller hela texten i rättsakten. Om ändringsförslaget antas, krävs en anpassning av hela texten.)

Motivering

Reglerna för deltagande riktar sig till alla potentiella deltagare i forskningsfrämjande åtgärder i gemenskapen och har därför allmän giltighet. Enligt artikel 249 i EG-fördraget skall reglerna därmed utfärdas i form av en förordning.

Ändringsförslag 2
Titel

regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006

regler för företags, forskningscentras, föreningars och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram 2002-2006

 

(Denna ändring gäller hela texten i rättsakten. Om ändringsförslaget antas, krävs en anpassning av hela texten.)

Motivering

Syftet är att ge EU:s befintliga forskningssammanslutningar ett erkännande. Dessa sammanslutningar utgör redan väsentliga delar i nätverken; de samordnar forskningsverksamhet vid universitet och i andra forskningsorgan, främjar informationsutbytet och lyfter fram forskningsresultat genom att slussa dem vidare till företag och offentliga organ.

Det handlar här om det sjätte ramprogrammet för forskning, vilket rådet även har bekräftat i sin gemensamma ståndpunkt. Därför är det en fråga om konsekvens att räkneordet ”sjätte” används i all lagstiftning som gäller sjätte ramprogrammet för forskning.

Ändringsförslag 3
Skäl 7

(7)   Genomförandet av ramprogrammets åtgärder bör vara förenligt med gemenskapens ekonomiska intressen och garantera att dessa intressen tas tillvara.

(7)   Genomförandet av ramprogrammets åtgärder bör vara förenligt med gemenskapens ekonomiska intressen och garantera att dessa intressen tas tillvara. Kommissionens ansvar för genomförandet av ramprogrammet och dess särskilda program omfattar även de finansiella aspekter som detta medför.

Motivering

Den formulering som kommissionen föreslår i artikel 13 ger visserligen deltagare som universitet, små och medelstora företag och andra organ större ansvar i framtiden, men kommissionens ansvar för genomförandet av ramprogrammet och de finansiella aspekter som detta medför berörs inte. Detta måste fastställas i förordningen.

Ändringsförslag 4
Skäl 7a (nytt)
 

(7a)   Reglerna måste vara enkla och effektiva, så att de administrativa och finansiella kostnaderna för deltagarna och kommissionen, särskilt när det gäller kostnaderna för förberedelse och utarbetande av projekt samt slutande av kontrakt, hålls så låga som möjligt.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 5
Skäl 7b (nytt)
 

(7b)   Utbetalning utan dröjsmål av gemenskapens ekonomiska bidrag förutsätter att deltagarna kan styrka de stödberättigade kostnaderna för den indirekta åtgärden, vilket inte utesluter att andra lämpligare metoder kan användas.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 6
Skäl 8

(8)   Reglerna för spridning av resultat bör främja skyddet av immateriella rättigheter och utnyttjandet och spridningen av projektens resultat. De bör också garantera deltagarna ömsesidig tillgång till redan existerande kunskap och till ny kunskap som erhålls genom forskningen, i den mån detta är nödvändigt för att genomföra forskningsverksamheten eller för att utnyttja projektresultaten. Samtidigt bör reglerna garantera skydd av deltagarnas intellektuella tillgångar. Reglerna bör också beakta de integrerade projektens och spetsforskningsnätverkens särdrag, särskilt genom att erbjuda deltagarna stor flexibilitet och ge dem möjlighet att själva ingå ändamålsenliga avtal om samarbete och utnyttjande av den kunskap som erhålls genom deras verksamhet.

(8)   Reglerna för spridning av resultat bör främja skyddet av immateriella rättigheter och utnyttjandet och spridningen av projektens resultat. De bör också garantera deltagarna ömsesidig tillgång till redan existerande kunskap och till ny kunskap som erhålls genom forskningen, i den mån detta är nödvändigt för att genomföra forskningsverksamheten eller för att utnyttja projektresultaten. Samtidigt bör reglerna garantera skydd av deltagarnas intellektuella tillgångar. Reglerna bör också beakta de integrerade projektens och spetsforskningsnätverkens särdrag, särskilt genom att erbjuda deltagarna stor flexibilitet och ge dem möjlighet att själva ingå ändamålsenliga avtal om samarbete och utnyttjande av den kunskap som erhålls genom deras verksamhet. Dessa avtal kan utgöra en del av ett konsortieavtal enligt artikel 12.

Motivering

Det är ändamålsenligt att konsortierna, särskilt spetsforskningsnätverken och de integrerade projekten, ingår konsortieavtal som klargör de rättsliga förhållandena mellan parterna. Det ligger i deltagarnas eget intresse att redan från början reglera inbördes förhållanden och därmed undvika oangenäma överraskningar, t.ex. när det gäller immateriella rättigheter. En skyldighet att ingå ett konsortieavtal skulle däremot innebära att deltagarna på ett onödigt sätt berövas sin handlingsfrihet.

Ändringsförslag 7
Skäl 8a (nytt)
 

(8a)   Genom att sammanslutningar av småföretag kan delta förbättras avsevärt småföretagens möjligheter att delta i sjätte ramprogrammet på ett framgångsrikt sätt.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 8
Artikel 2, led e

e)   kontrakt: avtal om ekonomiskt stöd i syfte att genomföra en indirekt åtgärd, och om fastställande av rättigheter och skyldigheter mellan gemenskapen och deltagarna i den indirekta åtgärden,

e)   kontrakt: avtal mellan Europeiska kommissionen å ena sidan och deltagarna å andra sidan om ekonomiskt stöd i syfte att genomföra en indirekt åtgärd, och om fastställande av rättigheter och skyldigheter mellan gemenskapen och deltagarna i den indirekta åtgärden,

Motivering

Det bör klargöras att kontraktet ingås med deltagarna. Kontraktet reglerar deltagarnas förhållande till kommissionen.

Ändringsförslag 9
Artikel 2, led ea (nytt)
 

ea)   Konsortieavtal är överenskommelser som deltagare i en indirekt åtgärd ingår sinsemellan för genomförandet av åtgärden. Dessa överenskommelser påverkar inte de skyldigheter deltagarna har gentemot kommissionen eller varandra enligt denna förordning eller kontraktet.

Motivering

Eftersom principen om konsortieavtal införs, krävs också en definition. Framför allt bör det göras klart att man i konsortieavtalet skall respektera bestämmelserna i reglerna för deltagande och kontraktet mellan kommissionen och deltagarna.

Ändringsförslag 10
Artikel 2, led ha (nytt)
 

ha)   samordnare: den deltagare som utsetts av deltagarna i samma indirekta åtgärd och som godkänts av kommissionen, och som fungerar som deltagarnas primära kontaktpunkt i förhållande till kommissionen,

Motivering

I kommissionens förslag förekommer samordnaren i artikel 13.2, men kallas inte för det. Samordnaren är den deltagare till vilken stödet betalas ut.

Ändringsförslag 11
Artikel 2, led j

j)   internationell europeisk intresseorganisation: en internationell organisation i vilken majoriteten av medlemmarna är medlemsstater i gemenskapen eller associerade stater och vars främsta syfte att främja det vetenskapliga och tekniska samarbetet i Europa,

j)   internationell europeisk intresseorganisation: en internationell organisation i vilken majoriteten av medlemmarna är medlemsstater i gemenskapen eller associerade stater eller rättssubjekt som består av organisationer för vetenskapligt samarbete mellan forskningscenter i dessa stater och vars främsta syfte att främja det vetenskapliga och tekniska samarbetet i Europa,

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att utvidga definitionen av internationella europeiska intresseorganisationer till att även omfatta andra organisationer än de som uteslutande inrättats av medlemsstaterna. Det är kopplat till ändringsförslaget till artikel 4.4, som ingetts av samma ledamot.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, led r

r)   oegentligheter: varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller åsidosättande av en avtalsenlig förpliktelse som är följden av ett rättssubjekts handling eller underlåtenhet och som har lett till eller skulle kunna leda till skada för gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som de förvaltar genom en otillbörlig utgift,

r)   oegentligheter: varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller åsidosättande av en avtalsenlig förpliktelse som är följden av en handling eller en underlåtenhet som ett rättssubjekt är ansvarigt för och som har lett till eller leder till skada för gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som gemenskaperna förvaltar genom en otillbörlig utgift,

Motivering

Formuleringen har anpassats till förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

Ändringsförslag 13
Artikel 2, led v

v)   utnyttjande: direkt eller indirekt användning av kunskap för forskningsändamål eller för att skapa och marknadsföra en produkt eller process eller för att utveckla och tillhandahålla en tjänst.

v)   utnyttjande: direkt eller indirekt användning av kunskap för forskningsändamål eller för att utveckla, skapa och marknadsföra en produkt eller process eller för att utveckla och tillhandahålla en tjänst.

Motivering

Även utvecklingen kan vara en del av utnyttjandet, framför allt inom grundforskningen.

Ändringsförslag 14
Artikel 2, led va (nytt)
 

va)   arbetsprogram: den plan som kommissionen utarbetat för genomförandet av besluten om de särskilda programmen,

Motivering

Begreppet arbetsprogram förekommer längre fram i texten ett flertal gånger, utan att definieras. Eftersom begreppet används såväl i detta förslag som i förslaget till beslut om de särskilda programmen och detta sker i två olika sammanhang, bör det definieras.

Ändringsförslag 15
Artikel 2, led vb (nytt)
 

vb)   gemensam verksamhetsplan: alla åtgärder som deltagarna i samma indirekta åtgärd vidtar med avseende på instrumentet spetsforskningsnätverk,

Motivering

Den gemensamma verksamhetsplanen för det nya instrumentet spetsforskningsnätverk måste definieras klart och tydligt.

Ändringsförslag 16
Artikel 2, led vc (nytt)
 

vc)   rätt till tillgång till kunskap: licenser eller nyttjanderätter för kunskaper eller redan befintlig know-how,

Motivering

Det är nödvändigt att definiera ”rätt till tillgång till kunskap”.

Ändringsförslag 17
Artikel 2, led vd (nytt)
 

vd)   berättigat intresse: varje intresse, särskilt en deltagares affärsintresse, som kan göras gällande i de fall som nämns i denna förordning; deltagaren måste i det sammanhanget kunna visa att han med hänsyn till den konkreta situationen skulle lida oproportionerligt stor skada om hans intresse inte beaktades,

Motivering

Det är nödvändigt att definiera ”berättigat intresse”.

Ändringsförslag 18
Artikel 2, led ve och vf (nya)
 

ve)   underentreprenörskontrakt: ett avtal mellan en deltagare och en eller flera underentreprenörer om tillhandahållande av tjänster, eller tillhandahållande eller leverans av varor för ett projekts specifika behov, på de villkor som föreskrivs i kontraktet.

 

vf)   underentreprenör: ett rättssubjekt, en internationell organisation och det GFC som ingått ett underentreprenörskontrakt,

Motivering

Avsaknaden av en definition av underentreprenörskontrakt och underentreprenörer innebär att småskaliga leverantörer av tjänster, tillhandahållande eller leverans av varor kommer att kräva full status som ”deltagare” med de frågor om tillgång till kunskap och befintlig know‑how som detta medför. De som deltar i integrerade projekt och nätverk mellan spetsforskningscentra kommer att kräva att de skall kunna sluta mindre underentreprenörskontrakt utan att involvera leverantörerna i konsortiet.

Ändringsförslag 19
Artikel 4, punkt 4

4.   Internationella europeiska intresseorganisationer får, i enlighet med sina stiftelseurkunder, delta i de indirekta åtgärderna på samma villkor, och har samma rättigheter och skyldigheter som rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat.

4.   Internationella europeiska intresseorganisationer, inbegripet organisationer för vetenskapligt samarbete, t.ex. CERN, ESA, ESO, ENO och EMBL, får, i enlighet med sina stiftelseurkunder, delta i de indirekta åtgärderna på samma villkor, och har samma rättigheter och skyldigheter som rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att särskilt nämna organisationerna för vetenskapligt samarbete och sålunda inkludera European Northern Observatory (ENO) på Kanarieöarna.

Ändringsförslag 20
Artikel 4, punkt 5

5.   Beroende på instrumentets art och på de mål som eftersträvas inom ramen för FoTU-verksamheten, får man i arbetsprogrammen till de särskilda programmen i förekommande fall begränsa deltagandet i indirekta åtgärder till rättssubjekt med utgångspunkt från deras verksamhet eller typ.

5.   I arbetsprogrammen till de särskilda programmen kan rättssubjekts deltagande i indirekta åtgärder preciseras och begränsas beroende på typ och FoTU‑verksamhet, i enlighet med bilagorna I och III till det sjätte ramprogrammet, i syfte att ta hänsyn till specifika målsättningar. Ekonomiskt deltagande från gemenskapens sida i enlighet med artikel 169 i fördraget skall inte omfattas av programmet.

Motivering

Karaktären hos vissa indirekta åtgärder (t.ex. projekt för små och medelstora företag) innebär att de endast riktas till bestämda målgrupper. Inskränkningar av deltagandet måste fastställas på en högre nivå än i arbetsprogrammen. Detta ger kommissionen för stora möjligheter att bestämma sammansättningen av konsortier för varje enskilt program.

Ändringsförslag 21
Artikel 5, punkt 1, stycke 1a (nytt)
 

Om inte annat följer av de instrument som anges i punkt 2 får det minsta antalet deltagare inte underskrida tre oberoende rättssubjekt etablerade i tre olika medlemsstater eller associerade stater, varav minst två rättssubjekt skall ha sin etableringsort i en medlemsstat eller i ett associerat kandidatland.

Motivering

Det blir tydligare om villkoren för de olika instrumenten inte skiljer sig alltför mycket åt.

Minst tre oberoende deltagare från två medlemsstater eller associerade kandidatländer i de flesta forskningsprojekt bevarar den gränsöverskridande karaktären och innebär att de mänskliga resurserna når tillräcklig omfattning. Kommissionen föreslår dock bara två deltagare.

Ändringsförslag 22
Artikel 5, punkt 2

2.   För spetsforskningsnätverk och integrerade projekt får det minsta antalet deltagare inte underskrida tre oberoende rättssubjekt etablerade i tre olika medlemsstater eller associerade stater, varav minst två medlemsstater eller associerade kandidatländer.

utgår

Motivering

Texten utgår på grund av ändringen av artikel 5.1.

Ändringsförslag 23
Artikel 5, punkt 3, stycke 2

Om det i arbetsprogrammet fastställs ett minimiantal på två eller fler rättssubjekt som är etablerade i lika många olika medlemsstater eller associerade stater skall detta antal anges i de villkor som föreskrivs i punkt 4.

utgår

Motivering

Denna ändring beror på ändringen av artikel 5.1.

Ändringsförslag 24
Artikel 5, punkt 4

4.   För andra instrument än de som avses i punkterna 2 och 3 får det minsta antalet deltagare inte underskrida två oberoende rättssubjekt, som är etablerade i två olika medlemsstater eller associerade stater, varav minst en skall vara en medlemsstat eller ett associerat kandidatland.

utgår

Motivering

Texten utgår på grund av ändringen av artikel 5.1.

Ändringsförslag 25
Artikel 5, punkt 5

5.   Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) eller rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat eller i en associerad stat och som omfattar oberoende rättssubjekt som uppfyller villkoren i detta beslut kan ensamma delta i indirekta åtgärder, förutsatt att deras sammansättning uppfyller de krav som fastställs i enlighet med denna artikel.

5.   Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) eller rättssubjekt som är etablerade i en medlemsstat eller i en associerad stat i enlighet med nationell lagstiftning och som omfattar oberoende rättssubjekt som uppfyller villkoren i denna förordning kan ensamma delta i indirekta åtgärder, förutsatt att deras sammansättning uppfyller de krav som fastställs i enlighet med bestämmelserna i punkterna 1 och 2.

Motivering

EEIG är ett viktigt, nytt juridiskt instrument som kan utnyttjas i samband med ramprogrammet.

Ändringsförslag 26
Artikel 6, punkt 1, stycke 1 och stycke 1a (nytt)

1.   Utöver det minimiantal deltagare som fastställs i enlighet med artikel 5 får rättssubjekt som är etablerade i tredje land delta i FoTU-verksamhet som syftar till att ”integrera forskningsverksamheten” i enlighet med beslut [.../.../EG] [om det särskilda programmet Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet].

1.   Utöver det minimiantal deltagare som fastställs i enlighet med artikel 5 får rättssubjekt som är etablerade i tredje land delta i FoTU-verksamhet, förutsatt att detta sker i enlighet med gemenskapens intressen. Närmare villkor regleras i arbetsprogrammet.

 

1a.   För deltagande av deltagare från industrialiserade tredje länder skall detta gälla, om det principiellt och på motsvarande sätt är möjligt för rättssubjekt från gemenskapen att delta i program i det berörda tredje landet.

Motivering

Detta tillägg krävs för att se till att principen om ömsesidighet för industrialiserade tredje länder uppfylls.

Ändringsförslag 27
Artikel 8, punkt 2, stycke 1

2.   Deltagarna skall, när de lämnar sitt förslag, åtminstone potentiellt förfoga över de resurser som krävs för att genomföra den indirekta åtgärden, och skall ange dessas ursprung,

2.   Deltagarna skall, när de lämnar sitt förslag, visa att de åtminstone potentiellt förfogar över de resurser som krävs för att genomföra den indirekta åtgärden, och skall kunna ange deras ursprung, med separata uppgifter om egna medel och omfattning och typ när det gäller eventuella medel från andra källor,

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra kommissionens förslag genom att införa en skyldighet för deltagarna att visa att de åtminstone potentiellt förfogar över de resurser som krävs när de lämnar sitt förslag.

För att deltagarnas resurser skall kunna granskas med hänsyn till stödbestämmelserna, måste de delas upp i egna medel och medel från andra källor.

Ändringsförslag 28
Artikel 9

1.   Förslag till indirekta åtgärder skall lämnas inom ramen för en förslagsinfordran som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och som i så stor omfattning som möjligt sprids även genom andra medier.

1.   Förslag till indirekta åtgärder skall lämnas inom ramen för en förslagsinfordran. Varje sådan infordran skall fastställas i arbetsprogrammen.

 

1a.   En förslagsinfordran kan omfatta ett tvåstegsförfarande för bedömningen av projekt. Om en sammanfattning av förslaget i detta fall bedöms positivt i ett första steg, måste deltagarna lämna in ett fullständigt förslag i det andra steget.

 

1b.   När det gäller stödåtgärder skall urvalskriterier och slutbedömningar i vilket fall som helst anges och spridas i massmedier.

2.   Punkt 1 gäller inte följande åtgärder:

2.   Punkt 1 gäller inte följande åtgärder:

a)   Vissa särskilda stödåtgärder för verksamhet som bedrivs av rättssubjekt, som fastställs i arbetsprogrammen.

a)   Vissa särskilda stödåtgärder för verksamhet som bedrivs av rättssubjekt, som fastställs i arbetsprogrammen.

b)   Vissa särskilda stödåtgärder som utgörs av inköp eller tjänster i enlighet med gällande regler för offentlig upphandling.

b)   Vissa särskilda stödåtgärder som utgörs av inköp eller tjänster i enlighet med gällande regler för offentlig upphandling.

c)   Särskilda stödåtgärder som på grund av sin art och sin nytta för de särskilda programmens mål och vetenskapliga och tekniska innehåll kan komma i fråga för en stödbegäran riktad till kommissionen, om så föreskrivs i arbetsprogrammet till det berörda särskilda programmet och om en sådan begäran inte omfattas av en öppen förslagsinfordran.

c)   Särskilda stödåtgärder som på grund av sin art och sin nytta för de särskilda programmens mål och vetenskapliga och tekniska innehåll kan komma i fråga för en stödbegäran riktad till kommissionen, om så föreskrivs i arbetsprogrammet till det berörda särskilda programmet och om en sådan begäran inte omfattas av en öppen förslagsinfordran.

d)   Sådana särskilda stödåtgärder som avses i artikel 11.

d)   Sådana särskilda stödåtgärder som avses i artikel 11.

3.   Förslagsinfordran kan föregås av infordringar av intresseanmälningar i syfte att ge kommissionen möjlighet att identifiera och i detalj bedöma de mål och behov som föreligger, utan att detta påverkar de beslut som kommissionen senare kommer att fatta.

3.   Förslagsinfordran kan föregås av infordringar av intresseanmälningar i syfte att ge kommissionen möjlighet att identifiera och i detalj bedöma de mål och behov som föreligger. Detta påverkar inte de beslut som kommissionen senare kommer att fatta.

 

3a.   Infordringar av intresseanmälningar och förslag skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och spridas genom andra medier i största möjliga omfattning, framför allt via sjätte ramprogrammets webbplats, men även via särskilda informationskanaler och understödjande nationella kontaktpunkter, som skall inrättas av medlemsstaterna och de associerade staterna.

Motivering

I en situation där 15 procent av ansökningarna beviljas är det inte rimligt att stora ekonomiska och personella resurser måste sättas in för en ansökan. Detta leder till att många potentiella deltagare blir avskräckta. Kostnader/insatser och nytta står inte i proportion till varandra. Ett tvåstegsförfarande kan vara ett ändamålsenligt tillvägagångssätt, framför allt i samband med mycket komplicerade infordringar. Då kommer stora insatser att behövas först i de fall då utbytet sannolikt är större.

Varje anbudsinfordran från kommissionen skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och spridas via de nationella kontaktpunkterna, så att potentiella deltagare kan informera sig. Tillägget förbättrar insynen och berörda parters tillgång till ramprogrammet.

Den stora handlingsfrihet som föreslås för särskilda stödåtgärder kan ifrågasättas, då det innebär alltför stora inskränkningar i möjligheterna att bedöma och kontrollera de särskilda stödåtgärderna, vilket är en förutsättning för en öppen och effektiv förvaltning av detta instrument.

Ändringsförslag 29
Artikel 10

1.   Förslag till sådana indirekta åtgärder som avses i artikel 9.1 samt i artikel 9.2 c bedöms enligt följande kriterier:

1.   Förslag till sådana indirekta åtgärder som avses i artikel 9.1 samt i artikel 9.2 c bedöms enligt följande kriterier:

a)   Deras betydelse för de mål som fastställts för det särskilda programmet.

a)   Vetenskaplig och teknisk kvalitet samt graden av innovation.

b)   Vetenskaplig och teknisk kvalitet.

b)   Kapaciteten att med effektiv förvaltning genomföra den indirekta åtgärden uttryckt i resurser, kompetens och organisation.

c)   Deras mervärde för gemenskapen, inbegripet nödvändiga mobiliserade resurser, förväntad verkan eller deras bidrag till gemenskapens politik.

c)   Deras betydelse för de mål som fastställts för det särskilda programmet.

d)   Kvaliteten på planen om utnyttjande eller spridning av kunskap, eventuella effekter i form av innovation och kompetens i fråga om förvaltning av immateriella rättigheter.

d)   Deras europeiska mervärde, nödvändiga mobiliserade resurser och bidrag till gemenskapens politik.

e)   Kapaciteten att genomföra den indirekta åtgärden uttryckt i resurser, kompetens och organisation.

e)   Kvaliteten på planen om utnyttjande eller spridning av kunskap och kompetens i fråga om förvaltning av immateriella rättigheter.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 c kommer även följande kriterier att beaktas:

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 c kommer även följande kriterier att beaktas:

a)   För spetsforskningsnätverk, omfattningen och intensiteten av integrationsinsatserna och nätverkets förmåga att främja kvalitet utanför kretsen av nätverksmedlemmar, samt förutsättningarna för att integrationen av deras forskningskapacitet och -resurser skall bestå efter det att gemenskapens ekonomiska stöd upphör.

a)   För spetsforskningsnätverk, omfattningen och intensiteten av integrationsinsatserna och nätverkets förmåga att främja kvalitet utanför kretsen av nätverksmedlemmar, samt förutsättningarna för att integrationen av deras forskningskapacitet och -resurser skall bestå efter det att gemenskapens ekonomiska stöd upphör.

b)   För integrerade projekt, målens ambitionsnivå och omfattningen av de medel som anslås och som på ett avgörande sätt bidrar till att stärka konkurrenskraften eller lösa samhällsproblem.

b)   För integrerade projekt, målens ambitionsnivå och omfattningen av de medel som anslås och som på ett avgörande sätt bidrar till att stärka konkurrenskraften eller lösa samhällsproblem.

c)   För integrerade infrastrukturinitiativ, förutsättningarna för att initiativet skall bestå efter det att gemenskapens ekonomiska stöd upphör.

c)   För integrerade infrastrukturinitiativ, förutsättningarna för att initiativet skall bestå efter det att gemenskapens ekonomiska stöd upphör.

 

2a.   Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 skall även följande kriterier beaktas:

 

a)   Samverkan med utbildning på alla nivåer.

 

b)   Villighet och förmåga att samarbeta med aktörer utanför forskningsområdet och med hela allmänheten, att bidra till att sprida medvetenhet och kunskap, samt att undersöka vad det föreslagna arbetet innebär för samhället.

 

c)   Aktiviteter för öka kvinnors deltagande inom forskningen.

 

d)   I program som rör ett av unionens yttersta randområden skall kriteriet om ett mervärde för gemenskapen ges större betydelse.

 

2b.   Urvalet av förslag till indirekta åtgärder skall ske enligt ett tvåstegsförfarande i överensstämmelse med artikel 9.1 a (ny).

 

I det första steget skall en projektbeskrivning lämnas in och bedömas enligt punkt 1a-c.

 

Förslagsställaren skall med en kort motivering meddelas om hans projekt har stora eller små möjligheter att godkännas. Om förslaget innehåller smärre formella brister är kommissionen skyldig att underrätta förslagsställaren om detta och göra det möjligt för honom att avhjälpa dem.

 

I den andra omgången skall alla bedömningskriterier användas. Före den andra omgången får förslagsställaren inbegripa ytterligare partner. Detta får dock inte leda till att förslagets karaktär ändras.

 

Urvalsförfarandet bör utformas så att de två stegen inte tar längre tid i anspråk än hittillsvarande förfarande i ett steg.

3.   I arbetsprogrammen för de särskilda programmen fastställs, utifrån arten av de instrument som tillämpas eller de mål som eftersträvas inom ramen för den berörda FoTU-verksamheten, vilka kriterier i punkt 1 som kommissionen skall tillämpa. I arbetsprogrammen kan dessa kriterier också preciseras eller kompletteras, liksom även de kriterier som avses i punkt 2, särskilt för att beakta på vilket sätt förslagen till indirekta åtgärder bidrar till att förbättra informationen till och dialogen med allmänheten och till att främja kvinnornas roll i forskningen.

3.   I arbetsprogrammen fastställs, utifrån arten av de instrument som tillämpas eller de mål som eftersträvas inom ramen för den berörda FoTU-verksamheten, vilka kriterier i punkt 1 som kommissionen skall tillämpa. I arbetsprogrammen kan dessa kriterier också preciseras eller kompletteras, liksom även de kriterier som avses i punkt 2, särskilt för att beakta på vilket sätt förslagen till indirekta åtgärder bidrar till att förbättra informationen till och dialogen med allmänheten, stärka småföretagens konkurrenskraft och till att främja kvinnornas roll i forskningen.

4.   Förslag till indirekta åtgärder som är oförenliga med grundläggande etiska principer och i synnerhet med de principer som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, eller som inte uppfyller de krav som fastställs i arbetsprogrammet eller i förslagsinfordran kan när som helst uteslutas ur bedömnings- och urvalsförfarandet.

4.   Förslag till indirekta åtgärder som är oförenliga med grundläggande etiska principer och i synnerhet med de principer som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, eller som inte uppfyller de krav som fastställs i arbetsprogrammet eller i förslagsinfordran kan när som helst uteslutas ur bedömnings- och urvalsförfarandet.

Deltagare som begått oegentligheter i samband med genomförandet av indirekta åtgärder kan när som helst uteslutas ur bedömnings- och urvalsförfarandet.

Deltagare som begått oegentligheter i samband med genomförandet av indirekta åtgärder kan när som helst uteslutas ur bedömnings- och urvalsförfarandet.

5.   Kommissionen skall bedöma och välja ut förslag till indirekta åtgärder i enlighet med öppna, skäliga och opartiska förfaranden som skall fastställas i en utvärderingshandledning som skall offentliggöras av kommissionen.

5.   Kommissionen skall välja ut vilka förslag som skall komma i fråga för ekonomiskt stöd efter förhandlingar på grundval av utvärderingsresultaten och med beaktande av tillgängliga budgetmedel.

 

Kommissionen skall motivera varje beslut om att förkasta ett förslag.

6.   Vid bedömningen av förslagen skall kommissionen bistås av oberoende experter som utses av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 11. För vissa särskilda stödåtgärder, bland annat sådana som avses i artikel 9.2, behöver kommissionen endast anlita sådana experter, om den anser att detta är nödvändigt.

6.   Vid bedömningen av förslagen skall kommissionen bistås av oberoende experter som utses av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 11. För vissa särskilda stödåtgärder, bland annat sådana som avses i artikel 9.2, behöver kommissionen endast anlita sådana experter, om den anser att detta är nödvändigt.

 

Alla inlämnade förslag till indirekta åtgärder skall kommissionen behandla konfidentiellt samt utvärdera och välja ut med hjälp av öppna och opartiska interna förfaranden som på förhand fastställts enligt artikel 218 i EG-fördraget. Närmare bestämmelser skall anges i arbetsprogrammet. Utvärderingen av förslagen skall inte göras anonymt.

 

Förfarandena för utvärdering och urval skall sammanfattas i en handledning för utvärdering som skall offentliggöras av kommissionen.

Motivering

Punkterna a), b), c), d) och e) i kommissionens text har blivit c), a), d), e) och b) i ändringsförslaget.

Den vetenskapliga och tekniska kvaliteten samt innovationsgraden hos ett förslag bör vara det första urvalskriteriet, då det motsvarar de strategiska målen från toppmötet i Lissabon om att göra Europa till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen.

Ändringsförslaget betonar ytterligare aktiviteter för att bedöma förslag i linje med åtgärd 10 i kommissionens handlingsplan om vetenskap och samhälle.

I ingressen till det sjätte ramprogrammet anges precis som i det femte ramprogrammet att hänsyn måste tas till de yttersta randområdens särskilda förutsättningar när det gäller rätten att delta i programmet.

Syftet med ändringsförslaget är att följa denna anvisning, för att förhindra att de yttersta randområdena halkar efter, främst på grund av svårigheterna att finna externa partner som är beredda att gå in i ett partnerskap med organ som har sitt säte i de yttersta randområdena, även om projektförslagen håller hög kvalitet.

I en situation där 15 procent av ansökningarna beviljas är det inte rimligt att stora ekonomiska och personella resurser måste sättas in för en ansökan. Kostnader/insatser och nytta står inte i proportion till varandra och leder till att många potentiella deltagare avskräcks. Tvåstegsförfarande löser detta problem.

De ovannämnda kriterierna bör kunna byggas ut med andra kriterier med inriktning på bl. a. att stärka småföretagens konkurrenskraft och utöka kvinnornas roll i forskningen.

Ändringsförslag 30
Artikel 11, punkt 2, led a

a)   För de bedömningar som avses i artikel 6 i ramprogrammet 2002-2006 i artikel 9.2 i beslut [....] samt i artikel 8.2 i beslut [....] om det särskilda programmet Att strukturera det europeiska forskningsområdet skall kommissionen som oberoende experter utse personer på hög nivå inom vetenskap, näringsliv eller politik, som har stor erfarenhet av forskning, forskningspolitik eller förvaltning av forskningsprogram på nationell eller internationell nivå.

a)   För de bedömningar som avses i artikel 6 i ramprogrammet 2002-2006 i artikel 9.2 i beslut 200./…/EG [om det särskilda programmet Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet] samt i artikel 8.2 i beslut 200./…/EG [om det särskilda programmet Att strukturera det europeiska forskningsområdet] skall kommissionen som oberoende experter utse personer på hög nivå inom vetenskap, näringsliv eller politik, som har stor erfarenhet av forskning, forskningspolitik eller förvaltning av forskningsprogram på nationell eller internationell nivå.

Motivering

De särskilda program på vilka bestämmelsen skall tillämpas bör nämnas uttryckligen.

Ändringsförslag 31
Artikel 11, punkt 2, led b

b)   För att bistå kommissionen vid bedömningen av förslag till spetsforskningsnätverk och integrerade projekt samt tillsynen av de projekt som väljs ut och genomförs skall kommissionen som oberoende experter utse personer inom vetenskap eller näringsliv med mycket goda kunskaper och internationellt erkänd sakkunskap inom det berörda ämnesområdet.

b)   För att bistå kommissionen vid bedömningen av förslag till spetsforskningsnätverk och integrerade projekt samt tillsynen av de projekt som väljs ut och genomförs skall kommissionen som oberoende experter utse personer inom vetenskap, inbegripet samhällsvetenskap, och näringsliv med mycket goda kunskaper och internationellt erkänd sakkunskap inom det berörda ämnesområdet.

Motivering

Detta skulle avlägsna onödiga begränsningar av den expertgrupp som står till kommissionens förfogande. Det skulle t.ex. göra det möjligt att anlita experter med erfarenhet av etiska eller juridiska frågor, eller personer som arbetar för organisationer i det civila samhället eller andra användare som handhar det praktiska genomförandet av eventuella projektresultat.

Ändringsförslag 32
Artikel 11, punkt 2, led da (nytt)
 

da)   Urvalet och utnämningen av experter skall ske i öppenhet och på grundval av yrkeskompetens, som skall styrkas med utbildningsbevis och yrkeserfarenhet. Kommissionen skall offentliggöra en förteckning över vilka experter som anlitas, och även ange experternas meriter (yrkeserfarenhet och utbildningsbevis).

Motivering

För närvarande finns det mycket stort utrymme för godtycke när kommissionen väljer experter. En förteckning över de experter som kommissionen anlitar bör offentliggöras, och i denna förteckning bör deras yrkeserfarenhet och utbildning anges, så att man kan vara säker på att experternas meriter är relevanta för de områden där de förväntas göra en bedömning.

Ändringsförslag 33
Artikel 11, punkt 3

3.   När kommissionen utser en oberoende expert skall den se till att ingen intressekonflikt föreligger avseende den fråga som experten skall uttala sig om. I detta syfte skall kommissionen uppmana experten att skriva på en deklaration i vilken denne försäkrar att ingen intressekonflikt föreligger vid utnämningstillfället och förpliktar sig att informera kommissionen om en sådan konflikt skulle uppstå under utförandet av uppdraget.

3.   När kommissionen utser en oberoende expert skall den se till att ingen intressekonflikt föreligger avseende den fråga som experten skall uttala sig om. I detta syfte skall kommissionen uppmana experten att skriva på en deklaration i vilken denne försäkrar att ingen intressekonflikt föreligger vid utnämningstillfället och förpliktar sig att informera kommissionen om en sådan konflikt skulle uppstå under utförandet av uppdraget. Experten måste också förbinda sig att iaktta konfidentialitet. Kommissionen skall inom ramen för sina möjligheter se till att principen om konfidentialitet tillämpas vid alla förfaranden.

Motivering

Principen om konfidentialitet behövs i synnerhet när experter anlitas. Detta faller inom kommissionens ansvarsområde.

Ändringsförslag 34
Artikel 12, punkterna 1 och 2

1.   De förslag till indirekta åtgärder som väljs ut skall vara föremål för ett kontrakt, som utformas i enlighet med det standardkontrakt som utarbetats av kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i ramprogrammet 2002‑2006 och i detta beslut, och i förekommande fall med beaktande av de berörda instrumentens särdrag.

1.   Varje förslag till indirekta åtgärder som väljs ut skall vara föremål för ett kontrakt, som kommissionen ingår. Det skall utformas i enlighet med bestämmelserna i ramprogrammet 2002-2006 och i denna förordning, och, i förekommande fall med beaktande av de berörda instrumentens särdrag, i enlighet med det standardkontrakt som utarbetats.

 

Kommissionen skall i samband med utarbetandet av standardkontraktet samråda med berörda parter i medlemsstaterna och de associerade staterna.

2.   I kontraktet fastställs deltagarnas rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta beslut, särskilt metoderna för vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kontroll av den indirekta åtgärden, aktualisering av målsättningarna, utveckling av konsortiet, utbetalning av gemenskapsstödet, villkoren för huruvida olika nödvändiga utgifter är stödberättigande samt reglerna för spridning och utnyttjande.

2.   I kontraktet fastställs deltagarnas rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta beslut, särskilt metoderna för vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kontroll av den indirekta åtgärden, aktualisering av målsättningarna, utveckling av konsortiet, utbetalning av gemenskapsstödet, villkoren för huruvida olika nödvändiga utgifter är stödberättigande samt reglerna för spridning och utnyttjande. Kontraktet träder i kraft när kommissionen och samordnaren undertecknat det.

 

Övriga deltagare som nämns i kontraktet blir avtalsparter enligt de villkor och vid den tidpunkt som fastställts. De har då, i överensstämmelse med förordningen och kontraktet, en deltagares rättigheter och skyldigheter gentemot gemenskapen i enlighet med vad som fastställs i första stycket.

 

Eventuella nya deltagare i en redan pågående indirekt åtgärd blir avtalsparter enligt fastställda villkor och har då, i överensstämmelse med förordningen och kontraktet, en deltagares rättigheter och skyldigheter gentemot gemenskapen, i enlighet med vad som fastställs i första stycket.

Motivering

Kontraktet skall träda i kraft när kommissionen och samordnaren undertecknat det. Övriga deltagare blir avtalsparter senare och får då en deltagares rättigheter och skyldigheter gentemot gemenskapen.

Ändringsförslag 35
Artikel 12, punkt 2

2.   I kontraktet fastställs deltagarnas rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta beslut, särskilt metoderna för vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kontroll av den indirekta åtgärden, aktualisering av målsättningarna, utveckling av konsortiet, utbetalning av gemenskapsstödet, villkoren för huruvida olika nödvändiga utgifter är stödberättigande samt reglerna för spridning och utnyttjande.

2.   I kontraktet fastställs samtliga deltagares rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta beslut, särskilt metoderna för vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kontroll av den indirekta åtgärden, aktualisering av målsättningarna, utveckling av konsortiet, utbetalning av gemenskapsstödet, villkoren för huruvida olika nödvändiga utgifter är stödberättigande samt reglerna för spridning och utnyttjande.

Motivering

Det är viktigt att även de deltagare som eventuellt ansluter sig till konsortiet i ett senare skede omfattas av villkoren i det ursprungliga kontraktet mellan huvudparterna och kommissionen, dvs. att de har samma rättigheter och skyldigheter.

Ändringsförslag 36
Artikel 12, punkt 3

3.   I syfte att garantera skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen skall lämpliga sanktioner införas i kontrakten.

3.   I syfte att garantera skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen skall lämpliga sanktioner införas i kontrakten enligt definitionerna i förordning (EG) nr 2988/95 om skydd av gemenskapens finansiella intressen.

Motivering

Detta tillägg är inte absolut nödvändigt. Förordningen bör kunna tillämpas också utan någon hänvisning. På det här sättet blir emellertid texten mera användarvänlig, eftersom de som inte känner till förordningen kan hitta den och ta reda på vad som menas med sanktioner.

Ändringsförslag 37
Artikel 12a (ny)
 

Artikel 12a

 

Konsortieavtal

 

1.   Deltagarna i en indirekt åtgärd skall reglera sina inbördes förhållanden i ett konsortieavtal.

 

De överenskommelser som ingås i konsortieavtalet får inte överskrida den ram som fastställs i denna förordning och får inte stå i strid med det kontrakt som ingåtts med kommissionen. Utformningen av överenskommelserna överlåts för övrigt åt deltagarna.

 

2.   Konsortieavtalet skall åtminstone reglera följande frågor i enlighet med denna förordning:

 

-   Samordnarens utnämning och uppgifter.

 

-   Ansvar och skadestånd i förhållande till varandra och tredje part.

 

-   Eventuella kompletterande överenskommelser om reglerna för spridning och utnyttjande, i den mån detta är tillåtet enligt denna förordning och kontraktet.

 

-   Tvistlösning och avtal om domstols behörighet samt tillämplig lag.

 

3.   Kommissionen skall vidare offentliggöra en handledning om andra frågor som kan regleras i konsortieavtalet.

 

För detta ändamål skall kommissionen samråda med berörda parter från medlemsstaterna och de associerade staterna.

 

4.   Under ett projekts löptid skall ändringar av konsortieavtalet som påverkar genomförandet av projektet meddelas kommissionen. Kommissionen kan göra invändningar mot ändringarna inom 30 dagar från mottagandet av meddelandet.

Motivering

Många problem som uppstår i samarbetet inom ett konsortium kan undvikas om frågor om ansvar, immateriell äganderätt, tillgång etc. redan från början har retts ut mellan deltagarna i ett konsortieavtal. I detta syfte skall kommissionen efter överläggningar med berörda parter från medlemsstaterna och de associerade kandidatländerna offentliggöra en handledning.

Ändringsförslag 38
Artikel 12b (ny)
 

Artikel 12b

 

Samordnaren

 

Samordnaren skall ha åtminstone följande uppgifter (närmare bestämmelser utfärdas i konsortieavtalet):

 

-   Att hålla kontakt med kommissionen.

 

-   Att förvalta de ekonomiska medel som erhållits från Europeiska gemenskapen.

 

-   Att vidarebefordra rapporter och handlingsplaner till kommissionen.

Motivering

Då en samordnare införs måste också dennes uppgifter fastställas.

Ändringsförslag 39
Artikel 13

1.   Inom konsortiet ansvarar parterna solidariskt för det tekniska genomförandet av den indirekta åtgärden i enlighet med bestämmelserna i kontraktet och på de organisatoriska villkor som konsortiet själv beslutar om.

1.   Gemenskapens ekonomiska stöd skall, i enlighet med de villkor som fastställs i kontraktet, betalas ut till samordnaren. Samordnaren skall förvalta gemenskapens ekonomiska bidrag i enlighet med kontraktet och de beslut som eventuellt fattas av deltagarna på grundval av konsortieavtalet om fördelning av det ekonomiska stödet mellan deltagarna och verksamheterna.

2.   Gemenskapens ekonomiska stöd till en indirekt åtgärd skall, i enlighet med de villkor som fastställs i kontraktet, betalas ut till den deltagare som utsetts av konsortiet och godkänts av kommissionen.

2.    Det tekniska genomförandet av den indirekta åtgärden är deltagarnas gemensamma ansvar. Varje deltagare skall dessutom vara ansvarig för användningen av gemenskapens ekonomiska bidrag i förhållande till sin andel av projektet och maximalt upp till det belopp som betalats ut till vederbörande.

3.    Utan att det påverkar de arrangemang som fastställs i kontraktet med hänsyn till instrumentets art och deltagarnas bidrag

3.    Om bidraget från en eller flera deltagare helt eller delvis faller bort, skall övriga deltagare i första hand se till att den indirekta åtgärden fullföljs, vid behov med en nödvändig, men under inga omständigheter omfattande, anpassning av kontraktet. Om en fortsättning inte är möjlig eller avvisas av deltagarna och det leder till ekonomiska nackdelar för gemenskapen och om konsortiet inte har identifierat den felande deltagaren och rapporterat denne till kommissionen inom sex veckor, kan kommissionen, utan att det påverkar anspråk riktade mot deltagare som fallit bort, rikta anspråk mot deltagarna inom de gränser som anges i punkt 2 andra meningen. När kommissionen undersöker de ekonomiska nackdelarna skall hänsyn tas till det arbete som redan gjorts och de resultat som uppnåtts. Samordnaren skall föra räkenskaper för att när som helst kunna avgöra hur stor del av gemenskapens medel som har tilldelats varje deltagare inom ramen för projektet. Samordnaren skall vidarebefordra denna information till kommissionen varje år.

a)   skall alla deltagare på obestämd tid vara solidariskt ansvariga för användningen av det gemenskapsstöd som de tilldelats i enlighet med punkt 2 andra stycket, med undantag för de delar av stödet som tilldelats de deltagare som avses i punkt b,

 

b)   är en deltagare, som av rättsliga eller administrativa skäl inte kan hållas solidariskt ansvarig, endast ansvarig för den del av gemenskapens ekonomiska stöd som tilldelats deltagaren i enlighet med punkt 2 andra stycket.

 

4.    Det ansvar som avses i punkt 3 a åberopas endast av kommissionen om varken den felande deltagaren eller konsortiet på eget initiativ och inom en rimlig tid har ersatt den skada som förorsakats gemenskapen.

4.    När storleken på anspråket riktat mot en deltagare fastställs skall kommissionen ta hänsyn till deltagarens bidrag till verksamheterna i en indirekt åtgärd, i samband med vilken bortfallet skett, och den berörda deltagarens eventuella delaktighet i orsakerna till bortfallet.

5.   Om flera rättssubjekt är samlade inom ett gemensamt rättssubjekt som handlar i egenskap av ensam deltagare i enlighet med artikel 5.5 skall detta rättssubjekt åta sig de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel och vara ansvarigt gentemot gemenskapen, oberoende av vilka arrangemang som överenskommits mellan de rättssubjekt som utgör denna deltagare.

 

Motivering

Principen om oinskränkt solidariskt ansvar har kritiserats starkt av deltagarna. Därför begränsas dess omfattning då ett sådant system i själva verket skulle leda till faktisk ojämlikhet mellan deltagarna, eftersom kommissionen vid eventuella problem givetvis systematiskt skulle vända sig till de stora deltagarna som anses solventa. Det måste anges att detta gäller den del av gemenskapsmedlen som tilldelas varje enskild deltagare, eftersom ansvaret för det belopp som betalats ut av kommissionen delas upp på samtliga deltagare i förhållande till deras deltagande i projektet och upp till det belopp som de har erhållit. Denna information bör finnas med i de uppföljningsdokument som konsortiet kommer att skicka till kommissionen varje år.

Ändringsförslag 40
Artikel 14

I enlighet med bilaga III till ramprogrammet 2002-2006, och i överensstämmelse med gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling kan gemenskapens ekonomiska stöd ta sig följande tre olika former:

I enlighet med bilaga III till ramprogrammet 2002-2006, och i överensstämmelse med gemenskapens ramar för statligt stöd till forskning och utveckling kan gemenskapens ekonomiska stöd ta sig följande former:

a)   För spetsforskningsnät tar det sig formen av ett integrationsstöd vars belopp fastställs utifrån värdet av de kapaciteter och resurser som samtliga deltagare avser att integrera. Stödet skall komplettera de resurser som ställs till förfogande av deltagarna för att genomföra det gemensamma handlingsprogrammet.

a)   För spetsforskningsnät tar det sig formen av ett integrationsstöd. I detta skall ingå såväl kostnaderna för den nya forsknings- och utvecklingsverksamhet som initierats med spetsforskningsnätet som kostnaderna för den integration av deltagarna på europeisk nivå, som blir en nödvändig följd av detta. Detta stöd skall täcka upp till 100 procent av utgifterna i fråga. Stödet skall komplettera de resurser som ställs till förfogande av deltagarna för att genomföra den gemensamma genomförandeplanen.

Stödet betalas ut för genomförandet av det gemensamma handlingsprogrammet och utifrån de utgifter som genomförandet medför, som inte täcks av deltagarna själva och som styrks av en extern revisor, eller, för offentliga rättssubjekt, av en behörig statlig tjänsteman.

Stödet betalas ut för genomförandet av den gemensamma genomförandeplanen och utifrån de utgifter som genomförandet medför, som inte täcks av deltagarna själva och som styrks av en extern revisor, eller, för offentliga rättssubjekt, av deras formellt utsedde oberoende tjänsteman (t.ex. internrevisor).

b)   För vissa åtgärder som avser mänskliga resurser och rörlighet samt särskilt stöd, med undantag för de indirekta åtgärder som avses i artikel 9.2 b, kan stödet ta sig formen av ett schablonbelopp.

b)   För vissa åtgärder som avser mänskliga resurser och rörlighet samt särskilt stöd, med undantag för de indirekta åtgärder som avses i artikel 9.2 b, kan stödet ta sig formen av ett schablonbelopp.

c)   För integrerade projekt och andra instrument med undantag för sådana som avses i punkterna a) och b) och med undantag för de indirekta åtgärder som avses i artikel 9.2 b tar sig stödet formen av ett bidrag till budgeten, beräknat som en procentsats av den budget som deltagarna ställer till förfogande för genomförande av den indirekta åtgärden, uppdelat i enlighet med verksamhetens art.

c)   För integrerade projekt och andra instrument med undantag för sådana som avses i punkterna a) och b) och med undantag för de indirekta åtgärder som avses i artikel 9.2 b tar sig stödet formen av ett bidrag till budgeten, beräknat som en procentsats av den budget som deltagarna ställer till förfogande för genomförande av den indirekta åtgärden, uppdelat i enlighet med verksamhetens art och inriktade på den kostnadsmodell som används av deltagaren i fråga.

De utgifter som är nödvändiga för genomförandet av den indirekta åtgärden skall anges i kontraktet och skall bestyrkas av en extern revisor eller, för offentliga rättssubjekt, av en behörig statlig tjänsteman.

De utgifter som är nödvändiga för genomförandet av den indirekta åtgärden skall anges i kontraktet och skall bestyrkas av en extern revisor eller, för offentliga rättssubjekt, av deras formellt utsedde oberoende tjänsteman (t.ex. internrevisor).

I kontraktet får genomsnittsbelopp anges för de olika typerna av utgifter, eller förutbestämda schablonbelopp, samt, i överenskommelse med deltagarna, ett värde per verksamhet som inte avsevärt avviker från uppkomna utgifter.

ca)   Med undantag för fallen i punkt b) får i kontraktet i motiverade undantagsfall genomsnittsbelopp anges för de olika typerna av utgifter, eller förutbestämda schablonbelopp, eller, i överenskommelse med deltagarna, ett värde per verksamhet fastställas som inte avsevärt avviker från uppkomna utgifter.

 

cb)   Gemenskapens stöd skall betalas ut, enligt bestämmelserna i den gemensamma genomförandeplanen och kontraktet, i form av periodiska förhandsutbetalningar upp till maximalt 85 procent av det totala beloppet. Det resterande beloppet skall av kommissionen betalas ut till samordnaren inom utgången av högst 60 dagar efter det att projektresultaten godkänts.

 

cc)   Kostnaderna för förvaltningen av konsortiet skall vid sidan om kostnaderna för den indirekta åtgärden ersättas till 100 procent, och i dem skall också ingå kostnaderna för revisionscertifikat. Därvid kan också sådana rättssubjekt som deltar i den indirekta åtgärden på tilläggskostnadsbasis göra anspråk på ersättning för sina totala förvaltningskostnader, såvida och i den utsträckning de kan förete belägg för dem i detalj. I kontrakten skall en högsta procentandel för förvaltningskostnaderna i relation till gemenskapsstödet fastställas.

 

cd)   En andel som ej får överstiga 7 procent skall konsortiet reservera för administrativa kostnader.

Motivering

Kommissionen har för avsikt att betala ut schablonbelopp för spetsforskningsnät på basis av de använda resurserna. Detta leder till problem för deltagare som hittills deltagit enligt tilläggskostnadsmodellen, framför allt universitet, där det är svårt att beräkna använda resurser.

Om ett offentligt rättssubjekt har en formellt utsedd oberoende statlig tjänsteman [dvs. det offentliga rättssubjektets interna revisor], kan denne genomföra kontrollen av räkenskaperna.

Ett tak bör sättas för konsortiets administrativa kostnader.

Ändringsförslag 41
Artikel 15

1.   Inom ramen för gemenskapens ekonomiska stöd och oberoende av vilket instrument som berörs får konsortiet på eget initiativ eller inom ramen för genomförandet av kontraktet i överenskommelse med kommissionen ändra sin sammansättning bland annat genom att utvidga den till nya rättssubjekt som kan bidra till genomförandet av den indirekta åtgärden.

1.   Konsortiet får på eget initiativ ändra sin sammansättning bland annat genom att utvidga den till nya rättssubjekt som kan bidra till genomförandet av den indirekta åtgärden.

Utom för sådana ändringar som avses i punkt 2 skall konsortiet på grundval av lämpliga kriterier och i överensstämmelse med kontraktet identifiera nya rättssubjekt.

Om konsortiet föreslår att låta nya deltagare delta, efter att på eget ansvar ha gjort en utvärdering, kan kommissionen, inom sex veckor efter det att den underrättats, göra invändningar mot förslaget.

 

Nya deltagare får samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar när de ansluter sig till kontraktet.

 

Alla nya deltagare skall underteckna konsortieavtalet för att vara berättigade till stöd från gemenskapen.

2.   I det gemensamma handlingsprogrammet för ett spetsforskningsnät, eller i handlingsplanen för ett integrerat projekt, fastställs vilka förändringar av konsortiets sammanställning som kräver föregående offentliggörande av en konkurrensutsatt ansökningsomgång.

2.   I konsortieavtalet fastställs vilka förändringar av konsortiets sammanställning som kräver föregående offentliggörande av en konkurrensutsatt ansökningsomgång.

Konsortiet skall offentliggöra sådana ansökningsomgångar och se till att de får stor spridning via specifika informationsmedia som ramprogrammets (2002-2006) Internetsidor, offentliggöranden i fackpressen eller broschyrer.

Konsortiet skall vid behov offentliggöra sådana ansökningsomgångar och se till att de får stor spridning via specifika informationsmedia som ramprogrammets (2002-2006) Internetsidor, offentliggöranden i fackpressen eller broschyrer, enligt bestämmelserna i kontraktet och eventuella system för FoU‑information som kommissionen finansierar.

Anbuden skall bedömas enligt de kriterier som legat till grund för bedömningen och urvalet av den indirekta åtgärden och som definieras i enlighet med artikel 10.3 och 10.4, och med hjälp av oberoende experter som konsortiet utser enligt de kriterier som fastställs i artikel 11.2 b.

Anbuden skall bedömas enligt de kriterier som legat till grund för bedömningen och urvalet av den indirekta åtgärden och som definieras i enlighet med artikel 10.3 och 10.4, och med hjälp av oberoende experter som konsortiet utser enligt de kriterier som fastställs i artikel 11.2 b.

Om konsortiet till följd av en sådan utvärdering föreslår att det skall utvidgas till att omfatta nya deltagare, kan kommissionen i enlighet med punkt 1 motsätta sig detta.

2a.   Deltagare som lämnar projektet skall enligt överenskommelse med de återstående deltagarna, antingen ersättas med nya deltagare eller också skall uppgifterna omfördelas på de återstående deltagarna. Att en deltagare lämnar projektet påverkar inte konsortiets rätt till tillgång till kunskap enligt artikel 25.2 och artikel 26.2 (se kommissionens ändrade förslag, KOM(2002) 822) och inte heller det gemenskapsstöd som ursprungligen tilldelats om en deltagare lämnar konsortiet. I fråga om resultatet av åtgärden skall en tillfällig utvärdering göras för att avgöra i vilken utsträckning den deltagare som lämnar konsortiet behåller sina rättigheter till resultaten.

Motivering

Denna ändring får delvis sin förklaring av att begreppet konsortieavtal införts. I fråga om kommissionens möjligheter att motsätta sig nya deltagare är det på sin plats att det fastställs en frist så att konsortiet så fort som möjligt får rättssäkerhet. Slutligen bör det också skapas bestämmelser för de fall att deltagare vill lämna projektet, eftersom sådant emellanåt förekommer.

För närvarande kan detta tolkas som om man bortser från behovet av en centraliserad service som sprider alla dessa förslagsinfordringar. Det skulle omintetgöra öppenheten om man spred dem via flera olika webbsidor utan en central informationstjänst och det skulle även omöjliggöra informationsspridarnas arbete.

Ändringsförslag 42
Artikel 16, stycke 2

Kommissionen skall göra detta genom en förslagsinfordran som i förekommande fall begränsas till de pågående indirekta åtgärderna och efter att ha genomfört en bedömning i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.

Kommissionen skall göra detta när det gäller de indirekta åtgärder som anges i artiklarna 9.1 och 9.3a (ny) genom en förslagsinfordran som kommissionen i enlighet med artikel 9.1 skall fastställa, offentliggöra och sprida och som i förekommande fall begränsas till de redan pågående indirekta åtgärderna. Kompletterande förslag skall bedömas och väljas ut av kommissionen i enlighet med artikel 10.

Motivering

En uttrycklig hänvisning till de aktuella indirekta åtgärderna är nödvändig för att skapa klarhet och för att begränsa tillämpningsområdet för artikel 16.

Ändringsförslag 43
Artikel 17, stycke 2

Konsortiet skall bedöma och välja ut de ansökningar som inkommer i enlighet med principerna om öppenhet, skälighet och opartiskhet och med de villkor som fastställs i kontraktet.

Konsortiet skall bedöma och välja ut de ansökningar som inkommer i enlighet med principerna om öppenhet, skälighet och opartiskhet och med de villkor som fastställs i kontraktet och i artiklarna 10 och 11 i dessa regler för deltagande.

Motivering

För att man skall kunna behålla synen på öppenhet och skälighet är det viktigt att reglerna för deltagande tillämpas under partnerskapet och att de deltagare som tillkommer vid en senare tidpunkt får det fullständiga rättsliga skydd som dessa regler erbjuder.

Ändringsförslag 44
Artikel 18, punkt 1, stycke 2a (nytt)
 

2a.   Kommissionen skall se till att alla uppgifter som den får om redan befintlig know-how och om rön som förvärvats eller väntas förvärvas inom ramen för en indirekt åtgärd behandlas strikt konfidentiellt.

Motivering

Det måste finnas garantier för att konsortiernas know-how behandlas konfidentiellt av kommissionen.

Ändringsförslag 45
Artikel 18, punkt 3, stycke 1a (nytt)
 

I kontraktet skall fastställas under vilka förutsättningar deltagarna kan motsätta sig att vissa bemyndigade företrädare för kommissionen gör en teknisk revision av utnyttjandet och spridandet av kunskaperna.

Motivering

Avsikten med denna ändring är att skydda deltagarna. De bör ha möjlighet att motsätta sig att företrädare för kommissionen gör en revision av utnyttjandet och spridandet av kunskapen.

Ändringsförslag 46
Artikel 18a (ny)
 

Artikel 18a

 

Upplysningar som ställts till medlemsstaternas och de associerade staternas förfogande

 

Att upplysningar ställts till förfogande på detta sätt innebär under inga omständigheter att kommissionens och deltagarnas rättigheter enligt artiklarna 21 till och med 28 (se kommissionens ändrade förslag KOM(2002) 822) överförs på de medlemsstater eller associerade stater som får sådana upplysningar.

 

Såvida deltagarna inte gjort sådana allmänna upplysningar offentligt tillgängliga eller vidarebefordrat dem utan sekretessplikt skall medlemsstaterna och de associerade staterna omfattas av den sekretessplikt som i denna förordning ålagts kommissionen.

Motivering

För att samstämmighet skall uppnås mellan nationella FoTU-program och ramprogrammet måste medlemsstaterna kunna skaffa sig information om program som kommissionen genomfört inom olika områden. Principerna om konfidentialitet måste därvid respekteras.

Ändringsförslag 47
Artikel 20, punkt 2

2.   Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för indirekta åtgärder som helt finansierats av gemenskapen skall som regel utgöra gemenskapens egendom. Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för indirekta åtgärder som till viss del finansierats av gemenskapen, skall tillfalla de deltagare som har utfört det arbete som resulterat i den berörda kunskapen.

2.   Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för indirekta åtgärder av det slag som avses i artikel 9.2 b och d skall utgöra gemenskapens egendom. Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för andra indirekta åtgärder skall tillfalla de deltagare som har utfört det arbete som resulterat i den berörda kunskapen.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 48
Artikel 20, punkt 3

3.   Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs gemensamt av flera deltagare är dessas gemensamma egendom och deltagarna skall sinsemellan komma överens om hur denna kunskap skall fördelas och villkoren för att utöva äganderätten till denna i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i kontraktet.

3.   Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs gemensamt av flera deltagare är dessas gemensamma egendom i den utsträckning det inte går att avgöra vilken andel respektive deltagare utfört av arbetet och deltagarna skall framför allt i konsortieavtalet komma överens om hur denna kunskap skall fördelas och villkoren för att utöva äganderätten till denna i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i kontraktet.

Motivering

Denna ändring är nödvändig då begreppet konsortieavtal införts.

Ändringsförslag 49
Artikel 20, punkt 4

4.   Kunskap som är ett resultat avarbete som bedrivs inom ramen för forskningssamverkan eller kollektiv forskning skall ägas gemensamt av de små och medelstora företagen eller företagssammanslutningarna, och dessa skall sinsemellan komma överens om hur äganderätten till denna kunskap skall fördelas och villkoren för att utöva äganderätten till denna i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i kontraktet.

4.   Kunskap som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för forskningssamverkan eller kollektiv forskning skall ägas gemensamt av de små och medelstora företagen eller företagssammanslutningarna, och dessa skall framför allt i konsortieavtalet komma överens om hur äganderätten till denna kunskap skall fördelas och villkoren för att utöva äganderätten till denna i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i kontraktet.

Motivering

Denna ändring är nödvändig då begreppet konsortieavtal införts.

Ändringsförslag 50
Artikel 20, punkt 6, stycke 1

6.   Om en deltagare överför äganderätten till kunskap till tredje part skall deltagaren vidta åtgärder eller träffa lämpliga överenskommelser för att se till att de skyldigheter denne har enligt detta beslut och enligt kontraktet överförs till förvärvaren. Så länge en deltagare är skyldig att ge tillgång till kunskap, skall den på förhand meddela kommissionen och de övriga deltagarna i den indirekta åtgärden om att sådan rätt kommer att ges och vem som förvärvar rätten.

6.   Om en deltagare överför äganderätten till kunskap till tredje part skall deltagaren vidta åtgärder eller träffa lämpliga överenskommelser för att se till att de skyldigheter denne har enligt detta beslut och enligt kontraktet, framför allt i fråga om spridning och utnyttjande av rättigheterna, överförs till förvärvaren1. Så länge en deltagare är skyldig att ge tillgång till kunskap, skall den på förhand meddela kommissionen och de övriga deltagarna i den indirekta åtgärden om att sådan rätt kommer att ges och vem som förvärvar rätten. Denna överföring kommer inte att omfatta de ömsesidiga tillgångsrättigheter som beviljats deltagarna i konsortiet.

 

1 Jämför rådets beslut av den 22 december 1998 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens femte ramprogram, EGT L 26 av den 1 februari 1999, s. 46, artikel 15.2 fjärde stycket.

Motivering

Denna ändring är nödvändig då begreppet konsortieavtal införts. Klausulen om ömsesidighet kommer från reglerna för deltagande i det femte ramprogrammet och kan övertas på grund av de positiva erfarenheterna av dem.

Överföringen av kunskap och de skyldigheter som denna innebär för en tredje part bör inte på något sätt inskränka andra deltagare eller innebära att andra än deltagare beviljas tillgångsrättigheter.

Ändringsförslag 51
Artikel 20, punkt 6, stycke 2

Kommissionen får motsätta sig att äganderätt överförs till tredje part, särskilt om den tredje parten inte är etablerad i en medlemsstat eller en associerad stat, eller om överföringen inte är förenlig med målet att främja det europeiska näringslivets konkurrenskraft eller med etiska principer, särskilt de som anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Inom 30 dagar efter att ha fått besked om saken kan kommissionen eller andra deltagare i en indirekt åtgärd motsätta sig en sådan överföring. Kommissionen får motsätta sig att äganderätt överförs till tredje part, särskilt om den tredje parten inte är etablerad i en medlemsstat eller en associerad stat, eller om överföringen inte är förenlig med målet att främja det europeiska näringslivets konkurrenskraft eller med etiska principer. De övriga deltagarna kan motsätta sig varje överföring av äganderätt, om detta blir till förfång för deras rättigheter till tillträde.

Motivering

Rätten att göra invändningar bör i allmänhet gälla endast under en viss tid, för att rättssäkerhet skall råda.

Ändringsförslag 52
Artikel 20, punkt 6a (ny)
 

6a.   En icke-exklusiv rätt till kostnadsfri tillgång till kunskap från en indirekt åtgärd skall beviljas för forsknings- och undervisningsändamål.

Motivering

Detta tillägg underlättar insynen och gör det lättare för berörda parter att få tillträde till ramprogrammet.

Ändringsförslag 53
Artikel 21, punkt 1

1.   Där så är lämpligt skall den som äger kunskap tillhandahålla adekvat och effektivt skydd av kunskap som kan komma att få industriell eller kommersiell tillämpning och särskilt beakta de berörda deltagarnas legitima intressen samt följa kontraktet och gällande lagstiftning.

1.   Den som äger kunskap skall, förutsatt att det är möjligt och ekonomiskt lämpligt, tillhandahålla adekvat och effektivt rättsligt skydd av kunskapen och därvid beakta gällande lagstiftning, de bestämmelser som träffats genom konsortieavtalet och de berörda deltagarnas legitima intressen.

Motivering

Denna ändring är nödvändig då begreppet konsortieavtal införts. Den nya formuleringen är också tydligare.

Ändringsförslag 54
Artikel 21, punkt 3

3.   Deltagare får offentliggöra eller tillåta offentliggörande av uppgifter via alla slags medier avseende kunskap som de har äganderätt till, förutsatt att detta inte påverkar skyddet av denna kunskap. Kommissionen och övriga deltagare i en viss indirekt åtgärd skall på förhand meddelas om planerade offentliggöranden och kan motsätta sig detta om det kan få negativa följder för skyddet av kunskapen.

3.   Deltagare får offentliggöra eller tillåta offentliggörande av uppgifter via alla slags medier avseende kunskap som de har äganderätt till eller kunskap som förvärvats vid arbeten inom ramen för samordnade eller kollektiva forskningsprojekt, förutsatt att detta inte påverkar skyddet av denna kunskap. Kommissionen och övriga deltagare i en viss indirekt åtgärd skall på förhand informeras skriftligen om planerade offentliggöranden. En kopia av dessa uppgifter skall tillställas dem på begäran inom 30 dagar efter att begäran framställts. Kommissionen och de övriga deltagarna kan inom en ny frist på 30 dagar räknat från när de fått uppgifterna motsätta sig att de offentliggörs om de anser att detta får negativa följder för skyddet av deras kunskap.

Motivering

Rätten att motsätta sig bör gälla inom en viss tid för att garantera rättssäkerheten.

Ändringsförslag 55
Artikel 22, punkt 1

1.   Deltagarna och gemenskapen skall utnyttja eller låta utnyttja den kunskap som är ett resultat av direkta eller indirekta åtgärder, och som de har äganderätten till i överensstämmelse med de berörda deltagarnas intressen. Deltagarna skall fastställa detaljerade och kontrollerbara villkor för detta utnyttjande.

1.   Deltagarna och gemenskapen skall utnyttja eller låta utnyttja den kunskap som är ett resultat av direkta eller indirekta åtgärder, och som de har äganderätten till i överensstämmelse deras intressen och med hänsyn till övriga deltagares intressen. Deltagarna skall fastställa detaljerade och kontrollerbara villkor för detta utnyttjande och skall sinsemellan, i överensstämmelse med denna förordning och kontraktet, avtala om de regler som behövs för detta, företrädesvis i konsortieavtalet.

Motivering

För närvarande kan denna artikel komma att ge andra partner för mycket inflytande när det gäller att avgöra hur en partner kan använda sin kunskap, något som skulle kunna försvåra offentliggörande av forskningsresultat som universitet och offentliga forskningsorganisationer har rättigheterna till. Genom att begränsa andra partners rätt att avgöra hur en annan deltagares kunskap skall användas till det som påverkar deras rättmätiga intresse, skyddas både akademisk frihet och kommersiella intressen.

Det är viktigt att den kunskap som förvärvats vid forskningsprojekt används i deltagarnas intresse.

Ändringsförslag 56
Artikel 22, punkt 2, inledningen

2.   Deltagarna skall säkerställa att all kunskap som lämpar sig för spridning eller som inte utnyttjas i enlighet med punkt 1 sprids inom en tidsperiod som fastställs av gemenskapen. Om deltagarna underlåter detta skall kommissionen säkerställa att kunskapen sprids. Särskild hänsyn skall tas till

2.   Om spridningen av kunskap inte skadar skyddet eller utnyttjandet av den skall deltagarna se till att kunskapen sprids inom en tidsperiod som fastställs av gemenskapen. Om deltagarna underlåter detta skall kommissionen säkerställa att kunskapen sprids. Särskild hänsyn skall tas till

Motivering

Att sprida kunskap är inte kommissionens egentliga uppgift. Kommissionen sköter detta endast i de fall att deltagarna inte ger lov till att sådan kunskap utnyttjas eller sprids, som uppkommit som ett resultat av FoTU-verksamhet som bekostats med skattebetalarnas medel.

Ändringsförslag 57
Artikel 22a (ny)
 

Artikel 22a

 

Informations- och kommunikationsåtgärder

 

I slutskedet av den indirekta åtgärden skall deltagarna med Europeiska gemenskapens stöd vidta lämpliga informationsåtgärder som på ett tydligt och lättfattligt sätt upplyser allmänheten om

 

-   målet med den indirekta åtgärden,

 

-   det europeiska mervärdet,

 

-   uppnådda resultat samt hur medborgarna påverkas och kan dra nytta av dem.

 

Informations- och kommunikationsåtgärder måste särskilt vidtas för ”känsliga” områden där medborgarnas liv påverkas, såsom hälsa, bioteknik och kärnenergi.

Motivering

Allmänheten måste informeras om ramprogrammets resultat på ett tydligt och lättfattligt sätt. Detta gäller särskilt de områden som påverkar medborgarnas liv eller är av direkt intresse för dem, såsom hälsa, bioteknik och kärnenergi. Dessa informationsåtgärder bör utföras med Europeiska gemenskapens stöd på deltagarens ansvar. Eventuellt kan denna ta hjälp av lämplig kommunikationsexpertis (fackjournalister osv.).

Ändringsförslag 58
Artikel 24, punkt 1, stycke 1

1.   Rätt till tillgång till kunskap skall ges på begäran. Denna rätt får underkastas villkoret att särskilda avtal sluts för att säkerställa att rätten endast utövas för de avsedda syftena och att lämpliga sekretessbestämmelser fastställs. Deltagarna kan också sluta avtal bland annat för att ge ytterligare eller förmånligare rätt till tillgång till kunskap, inbegripet för tredje part, eller fastställa villkor för rätten till tillgång, men utan att begränsa den. Sådana avtal skall vara förenliga med gällande konkurrensregler.

1.   Rätt till tillgång till kunskap enligt artiklarna 26 och 27 (se kommissionens ändrade förslag KOM(2002) 822) skall ges på skriftlig begäran. Denna rätt får underkastas villkoret att särskilda avtal sluts, framför allt inom konsortieavtalet, för att säkerställa att rätten endast utövas för de avsedda syftena och att lämpliga sekretessbestämmelser fastställs. Deltagarna kan också sluta avtal bland annat för att ge ytterligare eller förmånligare rätt till tillgång till kunskap, inbegripet för tredje part, särskilt företag som har anknytning till deltagarna eller fastställa villkor för rätten till tillgång, men utan att begränsa den. Sådana avtal skall vara förenliga med gällande konkurrensregler.

Motivering

Företag som samverkar har stor betydelse för att ge deltagarna nya impulser och främja kunskapsutbyte som kan vara till nytta för deltagarna. Därför är det otänkbart och på intet sätt brukligt att deltagare accepterar att det byggs upp en ”kinesisk mur” inom en företagsgrupp. Företag som är knutna till deltagarna förtjänar därför särbehandling, inte minst eftersom de ofta spelar en viktig roll för deltagarna när det gäller att tillvarata de kunskaper som blir resultatet av de indirekta åtgärderna.

Ändringsförslag 59
Artikel 24, punkt 1, stycke 2

Kommissionen kan motsätta sig att tredje part ges tillgång till kunskap, särskilt om den tredje parten inte är etablerad i en medlemsstat eller en associerad stat, eller om detta inte är förenlig med målet att främja det europeiska näringslivets konkurrenskraft eller med etiska principer, särskilt de som anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Kommissionen kan motsätta sig att tredje part ges tillgång till kunskap, särskilt om den tredje parten inte är etablerad i en medlemsstat eller en associerad stat, eller om detta inte är förenlig med målet att främja den europeiska dynamiska och kunskapsbaserade ekonomins konkurrenskraft eller med etiska principer, särskilt de som anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 20.6 andra stycket.

Parlamentets ändringsförslag stämmer dåligt överens med det strategiska målet från toppmötet i Lissabon om att EU skall bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. En kunskapsbaserad ekonomi behöver ju inte ens betyda att industriproduktionen utförs i Europa. Utgångspunkten skulle kunna vara att inkomsterna från kunskapen bör flöda tillbaka till Europa.

Utvecklingen av licensprogram kan bäst överlåtas på den som äger kunskapen. Att kommissionen får rätt att motsätta sig att tredje part ges tillgång till kunskap leder till rättsosäkerhet, i och med att redan undertecknade licensavtal skulle prövas av kommissionen i ett senare skede.

Ändringsförslag 60
Artikel 24, punkt 2

2.   Tillgång till redan existerande kunskap skall ges förutsatt att den berörda deltagaren har rätt att tillhandahålla denna.

2.   Tillgång till redan existerande kunskap skall på begäran ges till övriga deltagare förutsatt att den berörda deltagaren har rätt att tillhandahålla denna.

Motivering

För tydlighetens skull.

Ändringsförslag 61
Artikel 24, punkt 3

3.   En deltagare kan uttryckligen undanta redan existerande kunskap från skyldigheten att ge tillgång till kunskap i ett skriftligt avtal mellan deltagarna innan den berörda deltagaren undertecknar kontraktet eller innan en ny deltagare ansluter sig till den indirekta åtgärden. Övriga deltagare kan endast motsätta sig detta, om de kan visa att deras berättigade intressen löper allvarlig risk för skada.

3.   En deltagare kan uttryckligen undanta redan existerande kunskap från skyldigheten att ge tillgång till kunskap i ett skriftligt avtal mellan deltagarna, om så är lämpligt i konsortieavtalet, innan den berörda deltagaren undertecknar kontraktet eller innan en ny deltagare ansluter sig till den indirekta åtgärden. Övriga deltagare kan endast motsätta sig detta, om de kan visa att genomförandet av den indirekta åtgärden eller deras berättigade intressen löper allvarlig risk för skada till följd av detta.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 62
Artikel 25, punkt 1

1.   Deltagare i en och samma indirekta åtgärd skall ha tillgång till den kunskap som är ett resultat av det arbete som bedrivs inom ramen för den indirekta åtgärden samt till redan existerande kunskap som krävs för att genomföra de uppgifter de fått sig tilldelade inom ramen för den indirekta åtgärden. Tillgång till kunskap skall vara avgiftsfri. Tillgång till redan existerande kunskap skall ges utan avgift förutsatt att inga andra villkor överenskommits före undertecknandet av kontraktet.

1.   Deltagare i en och samma indirekta åtgärd skall ha tillgång till den kunskap som är ett resultat av det arbete som bedrivs inom ramen för den indirekta åtgärden samt till redan existerande kunskap när denna kunskap behövs för att de skall kunna genomföra de uppgifter de fått sig tilldelade inom ramen för den indirekta åtgärden. Tillgång till kunskap skall vara avgiftsfri. Tillgång till redan existerande kunskap skall ges utan avgift förutsatt att inga andra villkor fastställts före undertecknandet av kontraktet, framför allt i konsortieavtalet.

Motivering

Denna ändring är nödvändig då begreppet konsortieavtal införts.

Ändringsförslag från föredraganden

Ändringsförslag 63
Artikel 26

1.   Deltagare i en och samma indirekta åtgärd skall ha tillgång till den kunskap som är ett resultat av det arbete som bedrivs inom ramen för den indirekta åtgärden samt till redan existerande kunskap som krävs för att utnyttja deras egen kunskap. Tillgång till kunskap skall ges utan avgift, förutsatt att inga andra villkor överenskommits före undertecknandet av kontraktet. Tillgång till redan existerande kunskap skall ges på icke-diskriminerande villkor som skall överenskommas.

1.   Deltagare i en och samma indirekta åtgärd skall ha tillgång till den kunskap som är ett resultat av det arbete som bedrivs inom ramen för den indirekta åtgärden samt till redan existerande kunskap när de behöver denna kunskap för att kunna utnyttja sin egen kunskap. Tillgång till kunskap skall ges utan avgift, förutsatt att inga andra villkor fastställts före undertecknandet av kontraktet, framför allt i konsortieavtalet. Tillgång till redan existerande kunskap skall ges på icke-diskriminerande skäliga villkor som skall överenskommas.

2.   Med förbehåll för deltagarens legitima intressen, kan tillgång till kunskap på de villkor som fastställs i punkt 1 begäras upp till 2 år efter det att en indirekt åtgärd slutförts eller efter det att deltagarens deltagande upphört i förtid eller inte, förutsatt att deltagarna i den berörda indirekta åtgärden inte kommer överens om en längre period.

2.   Med förbehåll för deltagarens legitima intressen, kan tillgång till kunskap på de villkor som fastställs i punkt 1 begäras upp till 2 år efter det att en indirekt åtgärd slutförts eller efter det att deltagarens deltagande upphört i förtid eller inte, förutsatt att det särskilt i konsortieavtalet inte föreskrivits en längre period.

Motivering

Denna ändring är nödvändig då begreppet konsortieavtal införts.

Ändringsförslag 64
Artikel 26, punkt 2a (ny)
 

2a.   En deltagare som vanligen inte bedriver kommersiell verksamhet och som inte kan utnyttja sin samlade kunskap, kan själv besluta om han vill ge övriga deltagare tillträdesrätt till sådan kunskap i syfte att utnyttja den på finansiella eller liknande villkor som är rimliga och godtagbara i förhållande till dess bidrag till projektet och kunskapens potential. Denne deltagare skall inte använda sådan kunskap i syfte att utnyttja den. Förhandlingarna om villkoren skall inte leda till att beviljandet av tillträdesrätter försenas.

Motivering

Universitet och andra offentliga forskningsorganisationer måste, mot royalty, kunna ge andra tillgång till dessa resultat för att använda dem i kommersiellt syfte. Denna rättighet måste anges tydligt och inte bara antydas. Denna bestämmelse finns i femte ramprogrammets standardkontrakt för FoTU-verksamhet.

  • [1] EGT C 332 E, 27.11.2001, s. 275-286.
  • [2] EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 266-291.

MOTIVERING

Reglerna för deltagande i sjätte ramprogrammet för forskning och spridning av forskningsresultaten skiljer sig betydligt från reglerna i det föregående femte ramprogrammet. Kommissionen försöker på det viset uppnå följande mål:

1.   Enkla och lättbegripliga regler - bland annat genom att undvika tillämpningsregler vill kommissionen göra reglerna för deltagande lättillgängliga.

2.   Snabbare och nedbantad förvaltning - genom att skära ned på och slopa förfaranden (t.ex. finansiell förhandskontroll) skall den tid som förflyter före den första utbetalningen av medel minskas.

3.   Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen - kommissionen vill minska felfrekvensen i budgeten och naturligtvis också beakta revisionsrättens anmärkningar. Finansiella risker måste undvikas och överföras till deltagarna i forskningsprojekt.

Föredraganden välkomnar principiellt enklare regler, nedbantad förvaltning och skydd av gemenskapens ekonomiska intressen. Det låter så förnuftigt att ingen på allvar skulle kunna motsätta sig det. Men tyvärr eftersträvas dessa mål åtminstone delvis på ett sådant sätt att de står i strid med det viktigaste målet, det vill säga att främja innovativ forskning i Europa.

De problematiska punkterna i detalj är följande:

  • Ansvar: I kommissionens förslag fastställs att varje enskild deltagare skall vara solidariskt ansvarig för stöd ur gemenskapsbudgeten, även för stöd som andra deltagare förvaltar. Detta skulle i värsta fall kunna leda till följande: En deltagare erhåller medel från kommissionen och måste kort därefter ansöka om konkurs. Allt europeiskt stöd inkluderas i konkursen. Kommissionen försöker få tillbaka medlen från övriga deltagare, vilket misslyckas. Kommissionen kan då vända sig till den deltagare de enklast kan få kontakt med och kräva tillbaka allt av vederbörande (solidariskt ansvar). Detta är oacceptabelt för småföretag och universitet, men även för stora och finansiellt starka deltagare. Som ett resultat av detta kommer förvaltningschefer vid universitet inte att tillåta prefekter att ingå avtal som innebär sådana risker med kommissionen. Här måste man hitta andra lösningar.
  • Konsortieavtal: Detta avtal, som reglerar de interna förhållandena i ett konsortium, har i praktiken vunnit giltighet. De flesta konsortier ingår ett sådant avtal. Fördelen med detta är att konsortierna redan i början av ett projekt måste kartlägga många eventuella problem och hitta lösningar på dem. Kommissionen nämner dock inte detta konsortieavtal med ett enda ord i förslaget. Därmed finns det en risk för att det också i fortsättningen förekommer projekt där man inte klarlägger något i början och senare råkar i konflikt – därför att projektet endast regleras av beslutet (rådets beslut när det gäller femte ramprogrammet och Europaparlamentets och rådets beslut när det gäller sjätte ramprogrammet). Naturligtvis ser de enskilda konsortieavtalen olika ut och anpassas efter deltagarnas och projektets förutsättningar. Men det måste finnas minimikrav och en checklista för avtalet. Exempelvis bör det reglera vad som händer om en deltagare lämnar projektet, om en ny deltagare tillkommer etc.

Genom ändringen av ansvarsbestämmelserna och införandet av konsortieavtalet blir en rad ändringar nödvändiga. Ansvarsbestämmelserna var en grundpelare i kommissionens förslag. Eftersom kommissionens ansvar nu ökar, måste även ändringar i efterhand göras på andra ställen i texten för att se till att kommissionen informeras bättre och att motsvarande kontroller möjliggörs.

Konsortieavtalet måste nämnas på olika ställen, minimikrav måste klarläggas och samordnarens roll måste definieras.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR, UNGDOMSFRÅGOR, UTBILDNING, MEDIER OCH IDROTT

22 april 2002

till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

över förslaget till rådets ändrade beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002-2006

(KOM(2001) 822 – C5‑0017/2002 – 2001/0202(COD))

Föredragande: Myrsini Zorba

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 16 oktober 2001 utsåg utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott Myrsini Zorba till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 25 mars och 17 april 2002 behandlade utskottet förslaget till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet enhälligt nedanstående ändringsförslag.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Michel Rocard (ordförande), Vasco Graça Moura, Mario Mauro och Theresa Zabell (vice ordförande), Myrsini Zorba (föredragande), Alexandros Alavanos, Konstantinos Alyssandrakis (suppleant för Lucio Manisco), Ole Andreasen (suppleant för Marieke Sanders-ten Holte), Pedro Aparicio Sánchez, Christopher J.P. Beazley, Geneviève Fraisse, Maria Martens, Pietro-Paolo Mennea, Juan Ojeda Sanz, Barbara O'Toole, Christa Prets, Giorgio Ruffolo, Gianni Vattimo och Sabine Zissener.

KORTFATTAD MOTIVERING

1.   Kommissionens förslag

Kommissionens förslag avser reglerna för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt reglerna för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002–2006. Helhetsintrycket av kommissionens strategi är positivt då strategin syftar till att underlätta tillgången till finansiering genom förenklad lagstiftning och större flexibilitet i fråga om deltagarnas verksamhet. I samband med att forskningsorganisationerna ges större handlingsfrihet måste man givetvis lägga större vikt vid att de uppsatta målen för de finansierade projekten uppnås, och att de delar med sig av och sprider de erhållna resultaten.

Vid en snabb analys av texten framgår genast att de termer som används i texten definieras i artikel 2 i förslaget till beslut. Bland dessa termer finns deltagare, konsortium, internationella organisationer, små och medelstora företag m.fl. I artikeln finns emellertid inte termen ”universitet” upptagen, trots att den finns med i förslagets titel. Inte heller i resten av texten ges någon förklaring vilket gör att man undrar om det inte helt enkelt är ett språkligt och juridiskt val från kommissionens sida. Resonemanget är inte obefogat med tanke på det bidrag universiteten kan och bör ge på forskningsområdet och, framför allt, med tanke på den mångfasetterade roll de kan spela genom att kombinera forskningsverksamhet, högre utbildning och öppenhet mot samhället, särskilt i det egna närområdet.

2.   Ändringsförslagen

Kulturutskottet deltar endast indirekt i de förfaranden som rör genomförandet av det sjätte ramprogrammet för forskning. De ändringsförslag som läggs fram syftar därför främst till att betona hur viktigt det är att forskningen får en tvärvetenskaplig karaktär och att resultaten inte bara sprids till fackmän utan även till allmänheten. Det övergripande syftet är att uppnå det ambitiösa målet med Lissabonstrategin, nämligen att skapa ett kunskapssamhälle.

Denna dubbla uppgift i allmänhetens intresse borde gälla för ramprogrammets samtliga forskningsområden, särskilt de områden där de vetenskapliga framstegen har som störst betydelse för medborgarnas liv eller där man måste stärka människors förtroende för vetenskapen och vetenskapsmännen.

Att informera allmänheten är en uppgift som borde skötas direkt av de stödmottagande organisationerna på ett sätt som är opartiskt, enkelt och inte propagandistiskt. Kommissionen bör uppmanas att se till att detta ”uppdrag” sköts korrekt genom att uppmuntra utbyte av bästa metoder och om så behövs genom att ställa upp mallar för hur informationskampanjerna kan bedrivas, så att det tydligt framgår vilket målet för forskningen är, vilka resultat som har erhållits, vilka konkreta fördelar som kan följa av forskningen samt vilket europeiskt mervärde initiativet kommer att skapa.

När det gäller kanalerna för spridning och information kan påpekas att det i Eurobarometer nr 55 betonades att närmare 62 procent av medborgarna föredrar att få information om Europeiska unionen genom tv. För spridning av ramprogrammets resultat är det emellertid lämpligast att överlåta åt de organisationer som ansvarar för forskningsprojekten att avgöra detta från fall till fall. Stödmottagarna skulle kunna vända sig till kommissionen för att få information om vilka medel kommissionen kan stå till tjänst med för att sprida informationen på ett sätt som i största möjliga mån är anpassat efter den målgrupp som åsyftas (spridning inom universitetsvärlden, genom konferenser och seminarier, radio- och tv-program, presskonferenser, Internet osv.).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott uppmanar utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Artikel 2, led u

u)   spridning: förmedling av kunskap på alla lämpliga sätt med undantag för det offentliggörande som ingår i formaliteterna för skydd av kunskap,

u)   spridning: förmedling av kunskap på alla lämpliga sätt med undantag för det offentliggörande som ingår i formaliteterna för skydd av kunskap, inbegripet informations- och kommunikationsåtgärder,

Motivering

Informations- och kommunikationsåtgärder i samband med forskningsprojekt som finansieras av Europeiska gemenskapen måste ses som en viktig möjlighet att i stor skala och med början på gräsrotsnivå utveckla Lissabonstrategin om innovation och kunskap.

Ändringsförslag 2
Artikel 5, punkt 2

2.   För spetsforskningsnätverk och integrerade projekt får det minsta antalet deltagare inte underskrida tre oberoende rättssubjekt etablerade i tre olika medlemsstater eller associerade stater, varav minst två medlemsstater eller associerade kandidatländer.

2.   För spetsforskningsnätverk får det minsta antalet deltagare inte underskrida fem (tre för integrerade projekt) oberoende rättssubjekt etablerade i fem (tre för integrerade projekt) olika medlemsstater eller associerade stater, varav minst två medlemsstater eller associerade kandidatländer.

Motivering

Inom ramprogrammet är det viktigt att förutse hur många deltagare som behövs i Europa för att det skall bildas ett spetsforskningsnätverk.

Ändringsförslag 3
Artikel 8, punkt 2, led 1och 2

2.   Deltagarna skall, när de lämnar sitt förslag, åtminstone potentiellt förfoga över de resurser som krävs för att genomföra den indirekta åtgärden, och skall ange dessas ursprung,

2.   Deltagarna skall, när de lämnar sitt förslag, visa att de åtminstone potentiellt förfogar över de resurser som krävs för att genomföra den indirekta åtgärden, och skall ange dessas ursprung,

Deltagarna skall under det att arbetet fortskrider förfoga över de resurser som krävs för att genomföra den indirekta åtgärden i den form och vid de tidpunkter som krävs,

 

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra kommissionens förslag genom att införa en skyldighet för deltagarna att visa att de åtminstone potentiellt förfogar över de resurser som krävs när de lämnar sitt förslag. Det andra stycket i förslaget är snarare ett ekonomiskt behov än en skyldighet och kan därför anses överflödigt.

Ändringsförslag 4
Artikel 9, punkt 1

1.   Förslag till indirekta åtgärder skall lämnas inom ramen för en förslagsinfordran som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och som i så stor omfattning som möjligt sprids även genom andra medier.

1.   Förslag till indirekta åtgärder skall lämnas inom ramen för en förslagsinfordran som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

 

Förslagsinfordringarna skall i så stor omfattning som möjligt spridas genom medier som Internet och facktidskrifter.

Motivering

Det är bättre att omformulera texten genom att skilja informationen om förslagsinfordran från de bestämmelser som deltagarna måste följa när de lämnar in sina förslag.

Ändringsförslag 5
Artikel 10, punkt 1, led c-e

c)   Deras mervärde för gemenskapen, inbegripet nödvändiga mobiliserade resurser, förväntad verkan eller deras bidrag till gemenskapens politik.

c)   Deras mervärde för gemenskapen, förväntad verkan eller deras bidrag till gemenskapens politik.

d)   Kvaliteten på planen om utnyttjande eller spridning av kunskap, eventuella effekter i form av innovation och kompetens i fråga om förvaltning av immateriella rättigheter.

d)   Kvaliteten på planen om utnyttjande och spridning av kunskap, inbegripet eventuella effekter i form av innovation, kompetens i fråga om förvaltning av immateriella rättigheter och lämpliga informationsåtgärder.

e)   Kapaciteten att genomföra den indirekta åtgärden uttryckt i resurser, kompetens och organisation.

e)   Kapaciteten att genomföra den indirekta åtgärden uttryckt i resurser, kompetens och organisation, inbegripet nödvändiga mobiliserade resurser.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbättra den ursprungliga texten genom att lägga till lämpliga informationsåtgärder till de nödvändiga urvalskriterierna för planen om utnyttjande och spridning.

Ändringsförslag 6
Artikel 10, punkt 1, led ea (nytt)
 

ea)   Rörlighet och sysselsättning för unga och erfarna forskare inom ramen för den indirekta åtgärden.

Motivering

Det är mycket viktigt att det utvecklas ett gemensamt område för forskning på europeisk nivå. Rörlighet och sysselsättning för unga och erfarna forskare kan bidra med mycket till detta.

Ändringsförslag 7
Artikel 10, punkt 1, led eb (nytt)
 

eb)   Den indirekta åtgärdens ämnesövergripande och tvärvetenskapliga karaktär.

Motivering

Det blir allt viktigare att sammanföra de olika specialområdena inom forskning och ta fram en tvärvetenskaplig och ämnesövergripande strategi. Detta inslag bör också beaktas när man bedömer om ett projekt skall finansieras av Europeiska gemenskapen.

Ändringsförslag 8
Artikel 12, punkt 2

2.   I kontraktet fastställs deltagarnas rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta beslut, särskilt metoderna för vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kontroll av den indirekta åtgärden, aktualisering av målsättningarna, utveckling av konsortiet, utbetalning av gemenskapsstödet, villkoren för huruvida olika nödvändiga utgifter är stödberättigande samt reglerna för spridning och utnyttjande.

2.   I kontraktet fastställs deltagarnas rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta beslut, särskilt metoderna för vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kontroll av den indirekta åtgärden, aktualisering av målsättningarna, utveckling av konsortiet, utbetalning av gemenskapsstödet, villkoren för huruvida olika nödvändiga utgifter är stödberättigande samt reglerna för utnyttjande, spridning inom forskarsamfundet samt kommunikation och information till allmänheten.

Motivering

Informations- och kommunikationsåtgärder är viktiga, liksom åtgärder för att sprida och utnyttja kunskaperna. Eftersom de är av allmänt intresse bör de ingå i överenskommelsen mellan deltagaren och Europeiska gemenskapen.

Ändringsförslag 9
Artikel 22a (ny)
 

Artikel 22a

 

I slutskedet av den indirekta åtgärden skall deltagarna med Europeiska gemenskapens stöd vidta lämpliga informationsåtgärder som på ett tydligt och lättfattligt sätt upplyser allmänheten om

 

-   målet med den indirekta åtgärden,

 

-   det europeiska mervärdet,

 

-   uppnådda resultat samt hur medborgarna påverkas och kan dra nytta av dem.

 

Informations- och kommunikationsåtgärder måste särskilt vidtas för ”känsliga” områden där medborgarnas liv påverkas, såsom hälsa, bioteknik och kärnenergi.

Motivering

Allmänheten måste informeras om ramprogrammets resultat på ett tydligt och lättfattligt sätt. Detta gäller särskilt de områden som påverkar medborgarnas liv eller är av direkt intresse för dem, såsom hälsa, bioteknik och kärnenergi. Dessa informationsåtgärder bör utföras med Europeiska gemenskapens stöd på deltagarens ansvar. Eventuellt kan denna ta hjälp av lämplig kommunikationsexpertis (fackjournalister osv.).

  • [1] EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 266-291.