BETÆNKNING om forslag til ændring af forordningerne om oprettelse af fællesskabsagenturerne efter vedtagelsen af den nye finansforordning
(KOM(2002) 406)
1.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2965/94 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Oversættelsescenteret for Den Europæiske Unions organer samt om aktindsigt i centrets dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0428/2002 – 2002/0167(CNS))
2.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Genopbygningsagentur samt om aktindsigt i agenturets dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0429/2002 – 2002/0168(CNS))
3.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2309/93 for så vidt angår visse budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering samt om aktindsigt i agenturets dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0430/2002 – 2002/0170(CNS))
4.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut samt om aktindsigt i instituttets dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0431/2002 – 2002/0171(CNS))
5.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Institut til Forbedring af Livs- og Arbejdsvilkårene samt aktindsigt i instituttets dokumenter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1417/76
(KOM(2002) 406 – C5‑0432/2002 – 2002/0172(CNS))
6.   Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelsen (2002/187/RIA) om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet
(KOM(2002) 406 – C5‑0433/2002 – 2002/0173(CNS))
7.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår kontrol- og revisionssystemerne for EF-Sortsmyndigheden samt om aktindsigt i sortsmyndighedens dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0434/2002 – 2002/0174(CNS))
8.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 302/93 for så vidt angår visse budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug samt om aktindsigt i centrets dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0435/2002 – 2002/0175(CNS))
9.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1035/97 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad samt om aktindsigt i observatoriets dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0436/2002 – 2002/0176(CNS))
10.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 for så vidt angår kontrol- og revisionssystemerne for Harmoniseringskontoret for Det Indre Marked samt om aktindsigt i kontorets dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0437/2002 – 2002/0177(CNS))
11.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2062/94 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur samt om aktindsigt i agenturets dokumenter
(KOM(2002) 406 – C5‑0438/2002 – 2002/0178(CNS))
12.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning ( EØF ) nr. 337/75 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse samt aktindsigt i agenturets dokumenter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1416/76
(KOM(2002) 406 – C5‑0439/2002 – 2002/0180(CNS))

9. oktober 2002 - *

Budgetudvalget
Ordfører: Gianfranco Dell'Alba

PROTOKOLSIDE

Med skrivelse af 23. september 2002 anmodede Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 308, 279 og 284, og EU-traktatens artikel 31 og 34, Parlamentet om en udtalelse om forslag til ændring af forordningerne om oprettelse af fællesskabsagenturerne efter vedtagelsen af den nye finansforordning i form af 12 forslag til Rådets forordning (KOM(2002) 406 - 2002/0167, 2002/0168, 2002/0170, 2002/0171, 2002/0172, 2002/0173, 2002/0174, 2002/0175, 2002/0176, 2002/0177, 2002/0178 og 2002/0180(CNS)).

På mødet den 23. september 2002 meddelte Parlamentets formand, at disse forslag var henvist til Budgetudvalget som korresponderende udvalg og til Budgetkontroludvalget, Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender som rådgivende udvalg (C5–0428/2002, C5–0429/2002, C5–0430/2002, C5–0431/2002, C5–0432/2002, C5–0433/2002, C5–0434/2002, C5–0435/2002, C5–0436/2002, C5–0437/2002, C5–0438/2002 og C5–0439/2002).

På mødet den 28. august 2002 havde udvalget valgt Gianfranco Dell'Alba til ordfører.

På møder den 11. september og 2. oktober 2002 behandlede udvalget Kommissionens forslag og udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog udvalget enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Til stede under afstemningen var: Terence Wynn (formand), Reimer Böge, Anne Elisabet Jensen og Franz Turchi (næstformænd), Gianfranco Dell'Alba (ordfører), Ioannis Averoff, Herbert Bösch (for Joan Colom i Naval), Paulo Casaca (for Neena Gill), Bárbara Dührkop Dührkop, James E.M. Elles, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Anne-Karin Glase (for Den Dover), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (for Kathalijne Maria Buitenweg), Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Christopher Heaton-Harris (for Markus Ferber), María Esther Herranz García, Wolfgang Ilgenfritz, Wilfried Kuckelkorn, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Piscarreta, Guido Podestà, Rijk van Dam (for Michel Raymond), Alejo Vidal-Quadras Roca (for Thierry B. Jean-Pierre), Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter og Brigitte Wenzel-Perillo.

Udtalelsen fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender er vedføjet denne betænkning. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vedtog den 11. september 2002 ikke at afgive udtalelse.

Betænkningen indgivet den 9. oktober 2002.

1. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2965/94 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Oversættelsescenteret for Den Europæiske Unions organer samt om aktindsigt i centrets dokumenter(KOM(2002) 406 – C5‑0428/2002 – 2002/0167(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1]),

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0428/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 2 a (ny) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

-   1) Som betragtning 2a,, indsættes:

 

(2a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 8, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

3a.   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 10, stk. 2, litra c a (nyt) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

ca)   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 2a (ny).

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 13, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

1a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 13, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

2a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 13, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

3a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 4 A (nyt)
Artikel 14, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

4a)   Som artikel 14, stk. 1a,, indsættes:

 

1a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 14, stk. 8 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

8a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 6
Artikel 15, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

1a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 6
Artikel 15 a (ny) (forordning (EF) nr. 2965/94)
 

Artikel 15a

 

I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

2. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2667/2000 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Genopbygningsagentur samt om aktindsigt i agenturets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5‑0429/2002 – 2002/0168(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1]),

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0429/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 4 a (ny) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

-   1) Som betragtning 4a, indsættes:

 

(4a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 4, stk. 14 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

14a.   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 6, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

2a)   Som artikel 6, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 4a (ny).

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 7, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

4a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 7, stk. 5 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

5a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 8, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

1a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 8, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

4a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 8, stk. 8 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

8a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 9 A (ny) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

Artikel 9a

 

I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, NR. 5 A (nyt)
Artikel 10 a (ny) (forordning (EF) nr. 2667/2000)
 

5a)   Som artikel 10a, indsættes:

 

10a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

3. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2309/93 for så vidt angår visse budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering samt om aktindsigt i agenturets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5‑0430/2002 – 2002/0170(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1]),

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0430/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, NR. -1 (ny)
Betragtning 10 a (ny) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

-   1) Som betragtning 10a, indsættes:

 

(10a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 56, stk. 5 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

4a.   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

1a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 10a (ny).

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 5 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

5a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 6 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

6a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 7 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

7a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 9 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

9a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 15 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

15a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57 a (ny) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

Artikel 57a

 

I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 59, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
 

3a)   Som artikel 59, stk. 1a, indsættes:

 

1a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

4. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut samt om aktindsigt i instituttets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5‑0431/2002 – 2002/0171(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1])

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0431/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 31
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 4 a (ny) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

-   1) Som betragtning 4a, indsættes:

 

(4a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 5, stk. 9 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

9a.   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 9, stk. 3 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

3a)   Som artikel 9, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 4a (ny).

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 10, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

1a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 10, stk. 2 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

2a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 10, stk. 4 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

4a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 1, NR. 4 A (nyt)
Artikel 11, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

4a)   Som artikel 11, stk. 1a, indsættes:

 

1a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 11, stk. 9 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

9a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 1, NR. 6
Artikel 12 a (ny) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

Artikel 12a

 

I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 1, NR. 6 A (nyt)
Artikel 15, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1360/90)
 

6a)   Som artikel 15, stk. 1a, indsættes:

 

1a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

5. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Institut til Forbedring af Livs- og Arbejdsvilkårene samt aktindsigt i instituttets dokumenter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1417/76 (KOM(2002) 406 – C5‑0432/2002 – 2002/0172(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1])

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 og 279 (C5-0432/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 41
ARTIKEL 1, NR. -1 (ny)
Betragtning 5 a (ny) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

-   1) Som betragtning 5a, indsættes:

 

(5a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 13, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

1a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 13 a (ny) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

Artikel 13a

 

Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 15, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

1a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 5a (ny).

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 15, stk. 2, afsnit 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 15, stk. 3 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

3a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 16 a (ny) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

Artikel 16a

 

I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 16, stk. 2 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

2a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 16, stk. 10 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

10a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 17, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1365/75)
 

2a)   Som artikel 17, stk. 1a, indsættes:

 

1a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

6. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelsen (2002/187/RIA) om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (KOM(2002) 406 – C5-0433/2002 – 2002/0173(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1])

–   hørt af Rådet, jf. EU-traktatens artikel 31 og 34 (C5-0433/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 51
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 15 a (ny) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

-   1) Som betragtning 15a, indsættes:

 

(15a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 52
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 32, stk. 1, afsnit 3 a (nyt) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

3a.   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)
Artikel 34, stk. 3 a (nyt) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

1a)   Som artikel 34, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 15a (ny).

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 35, stk. 1 a (nyt) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

1a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 35, stk. 3 a (nyt) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

3a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 35, stk. 4 a (nyt) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

4a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 36, stk. 1, afsnit 2 a (nyt) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

Ændringsforslag 58
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 36, stk. 1 a (nyt) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

1a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 59
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 36, stk. 8 a (nyt) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

8a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 37 a (ny) (afgørelse 2002/187/RIA)
 

Artikel 37a

 

I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

7. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår kontrol- og revisionssystemerne for EF-Sortsmyndigheden samt om aktindsigt i sortsmyndighedens dokumenter (KOM(2002) 406 – C5‑0434/2002 – 2002/0174(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1])

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0434/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 61
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 4 a (ny) (forordning (EF) nr. 2100/94)
 

-   1) Som betragtning 4a, indsættes:

 

(4a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 108, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
 

2a)   Som artikel 108, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 4a (ny).

Ændringsforslag 63
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 108, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
 

2a)   Som artikel 108, stk. 4a, indsættes:

 

4a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 109, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
 

2a)   Som artikel 109, stk. 2a, indsættes:

 

2a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 109, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
 

2a)   Som artikel 109, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 66
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 115, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2100/94)
 

3a)   Som artikel 115, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

8. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 302/93 for så vidt angår visse budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug samt om aktindsigt i centrets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5‑0435/2002 – 2002/0175(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1])

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0435/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 67
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 15 a (ny) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

-   1) Som betragtning 15a, indsættes:

 

(15a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 8, stk. 5 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

5a.   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 11, stk. 4 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

4a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 15a (ny).

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 11, stk. 5 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

5a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 11, stk. 6 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

6a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 11, stk. 7 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

7a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 11, stk. 9 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

9a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 11, stk. 12 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

12a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

Ændringsforslag 75
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 11, stk. 17 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

17a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 11, stk. 19 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 302/93)
 

I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

9. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1035/97 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad samt om aktindsigt i observatoriets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5‑0436/2002 – 2002/0176(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1])

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 og 284 (C5-0436/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 77
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 23 a (ny) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

-   1) Som betragtning 23a, indsættes:

 

(23a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 78
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 8, stk. 3, litra b a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

ba)   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 5 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

5a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 6 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

6a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 7 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

7a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 82
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 8 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

8a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 12 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

12a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 16 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

16a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 18 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1035/97)
 

18a.   I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

10. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 for så vidt angår kontrol- og revisionssystemerne for Harmoniseringskontoret for Det Indre Marked samt om aktindsigt i kontorets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5‑0437/2002 – 2002/0177(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1])

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0437/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 86
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 17 a (ny) (forordning (EF) nr. 40/94)
 

-   1) Som betragtning 17a, indsættes:

 

(17a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 134, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 40/94)
 

2a)   Som artikel 134, stk. 2a, indsættes:

 

2a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 134, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 40/94)
 

2a)   Som artikel 134, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 17a (ny).

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 135, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 40/94)
 

2a)   Som artikel 135, stk. 2a, indsættes:

 

2a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)
Artikel 135, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 40/94)
 

2a)   Som artikel 135, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 138, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 40/94)
 

3a)   Som artikel 138, stk. 1a, indsættes:

 

1a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

11. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2062/94 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur samt om aktindsigt i agenturets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5‑0438/2002 – 2002/0178(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406[1])

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0438/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 92
ARTIKEL1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 17 a (ny) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

-   1) Som betragtning 17a, indsættes:

 

(17a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 10, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

2a.   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 12, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

3a)   Som artikel 12, stk. 3a, indsættes:

 

3a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 17a (ny).

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 12, stk. 4 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

3a)   Som artikel 12, stk. 4a, indsættes:

 

4a.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 13, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

2a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 13, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

3a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 14, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

1a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 99
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 14, stk. 9 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

9a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 15, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

1a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

Ændringsforslag 101
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 15 a (ny) (forordning (EF) nr. 2062/94)
 

Artikel 15a

 

I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

12. FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning ( EØF ) nr. 337/75 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse samt aktindsigt i agenturets dokumenter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1416/76 (KOM(2002) 406 – C5‑0439/2002 – 2002/0180(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 406

–   hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 og 279 (C5-0439/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5–0336/2000).

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 102
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)
Betragtning 5 a (ny) (forordning (EØF) nr. 337/75)
 

-   1) Som betragtning 5a, indsættes:

 

(5a)   Kommissionen medtager i grundretsakterne for de specialiserede organer, der er nævnt i denne forordning, den mulighed, at medlemsstater, der modtager disse organer, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.

Begrundelse

Da antallet af agenturer er udvidet i den senere tid, og dette indvirker på fællesskabsbudgettet, bør denne bestemmelse medtages i rammeforordningen.

Ændringsforslag 103
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 10, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 337/75)
 

1a.   Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra de medlemsstater, der modtager fællesskabsorganerne.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende betragtning 5a (ny).

Ændringsforslag 104
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 10, stk. 1 b (nyt) (forordning (EØF) nr. 337/75)
 

1b.   Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af fællesskabsorganet.

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde denne definition, der findes i den traditionelle kontoplan og i ABB-kontoplanen.

Ændringsforslag 105
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 11, stk. 2 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 337/75)
 

2a.   Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.

Begrundelse

Fællesskabsagenturerne iværksætter de fællesskabspolitikker, der er fastsat i deres grundretsakter, og modtager hertil et tilskud over fællesskabsbudgettet. Det er derfor nødvendigt, at budgetmyndigheden underrettes om afgørelser, der kan indvirke på budgettet, inden de vedtages.

Ændringsforslag 106
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 11, stk. 3 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 337/75)
 

3a.   Det endelige budget vedtages af fællesskabsorganets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.

Begrundelse

Da fællesskabsorganerne kan ydes tilskud over Unionens budget, er den endelige vedtagelse af deres budget betinget af, at Unionens budget er vedtaget forinden. Disse bestemmelser var allerede indeholdt i betænkning af Dell'Alba (A5-0276/2001), der blev vedtaget i november 2001.

Ændringsforslag 107
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 12, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 337/75)
 

1a.   I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

Ændringsforslag 108
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 12, stk. 2 a (nyt) (forordning (EF) nr. 337/75)
 

2a.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 109
ARTIKEL 1, NR. 4
Artikel 12 a (ny) (forordning (EØF) nr. 337/75)
 

12a.   I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.

Begrundelse

I tråd med budgetposterne B …A i det almindelige budget skal agenturerne opføre disse bevillinger i afsnit 1 og 2 i deres budget.

Ændringsforslag 110
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12 a, stk. 7 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 337/75)
 

7a.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 111
ARTIKEL 1, NR. 6
Artikel 12 b (ny) (forordning (EØF) nr. 337/75)
 

Artikel 12b

 

Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET

1.oktober 2002

til Budgetudvalget

om forslag til Kommissionens forordning om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. ... (finansforordning vedrørende det almindelige budget)

(SEK(2002) 836 – C5‑0400/2002 – 2002/0902(CNS))

samt forslag til ændring af forordningerne om oprettelse af fællesskabsagenturerne efter vedtagelsen af den nye finansforordning

(KOM(2002) 406 - C5-0371-374/2002

Rådgivende ordfører: Michiel van Hulten

PROCEDURE

På mødet den 2. september 2002 valgte Budgetkontroludvalget Michiel van Hulten til rådgivende ordfører.

På mødet den 1. oktober 2002 behandlede det udkastet til udtalelse.

På dette møde vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag.

Det har endvidere enstemmigt anmodet Budgetudvalget om på et passende tidspunkt i sine betænkninger vedrørende forslag KOM(2002) 406 at overtage de vedtagne ændringer 1, 2, 4 og 5 vedrørende dokument SEK(2002) 836. Udvalget har givet sin ordfører mandat i så henseende.

Til stede under afstemningen var: Herbert Bösch (1. næstformand og mødeformand), Paulo Casaca (2. næstformand), Freddy Blak (3. næstformand), Michiel van Hulten (rådgivende ordfører), Generoso Andria, María Antonia Avilés Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Mogens N.J. Camre, Christopher Heaton-Harris, Brigitte Langenhagen, Emmanouil Mastorakis (for Helmut Kuhne), Eluned Morgan, Jan Mulder (for Antonio Di Pietro), Heide Rühle (for Bart Staes), Ole Sørensen og Rijk van Dam (for Jeffrey William Titford).

KORT BEGRUNDELSE

De ændringsforslag, ordføreren forelægger til godkendelse vedrører rammefinansforordningen for organer (SEK(2002) 836).

Formålet er:

-   at sikre en tilpasset, men samtidig loyal transponering af den generelle finansforordnings bestemmelser til rammefinansforordningen for organer

-   at garantere, at de ændringer, der med udgangspunkt i rammefinansforordningen for organer skal foretages i de enkelte grundretsakter for organer, mindsker uoverensstemmelserne mellem de retsakter, der styrer organerne, samtidig med at der tages højde for de særlige forhold, der karakteriserer deres drift.

Ordføreren foreslår et begrænset antal ændringsforslag. Formålet er at sikre:

-   passende information af dechargemyndigheden om opfølgningen af evalueringen af organernes programmer og aktiviteter samt om bestemmelserne til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder (ændringsforslag 1)

-   en klar ramme for delegering af gennemførelsesbeføjelser for de enkelte organers budget i overensstemmelse med den generelle finansforordnings artikel 185 (ændringsforslag 2)

-   information af Europa-Parlamentet som dechargemyndighed i overensstemmelse med den generelle finansforordnings bestemmelser (ændringsforslag 4)

-   høring af Europa-Parlamentet, på linje med Rådet og Revisionsretten, i tilfælde af ændringer af rammefinansforordningen for organer (ændringsforslag 5).

Hvad angår ændringsforslag 3 og 6, er formålet at supplere rammefinansforordningen for organer, og de skal derfor ikke transponeres i de enkelte grundretsakter for organer.

Konklusion

Ordføreren henstiller derfor til, at alle 6 ændringsforslag vedtages. Ordføreren anmoder endvidere om mandat til at sikre, at de 4 horisontale ændringsforslag (nr. 1, 2, 4 og 5) transponeres i de enkelte grundretsakter for organer. Disse grundretsakter, der er indeholdt i forslag KOM(2002) 406, behandles ligeledes i betænkninger fra Budgetudvalget.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag [1]Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Artikel 25, stk. 4 a (nyt)
 

4a.   Fællesskabsorganet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder.

Begrundelse

Det drejer sig om væsentlige elementer, som dechargemyndigheden skal råde over for at kunne udføre sin opgave.

Ændringsforslag 2
Artikel 34, stk. 1

1.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved fællesskabsorganets finansforordning og ved eventuelle andre regler vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

1.   Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i fællesskabsorganet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i den generelle finansforordning vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.

Begrundelse

Vilkårene for delegering af gennemførelsesbeføjelser for fællesskabsorganernes budget skal være i overensstemmelse med artikel 185 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 3
Artikel 56, stk. 3, afsnit 1

3.   Når den kompetente anvisningsberettigede påtænker at afstå fra at inkassere en fastlagt fordring, skal han sikre sig, at afkaldet formelt er i orden og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning.

3.   Når den kompetente anvisningsberettigede påtænker at afstå fra at inkassere en fastlagt fordring, skal han sikre sig, at afkaldet formelt er i orden og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning og om proportionalitet.

Begrundelse

Jf.   artikel 73, stk. 2 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 4
Artikel 96, stk. 3

3.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet det alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne kontrollere gennemførelsen af budgettet for det pågældende regnskabsår.

3.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for fællesskabsorganet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i den generelle finansforordning det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

Begrundelse

Formuleringen tilpasses artikel 146, stk. 3 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget.

Ændringsforslag 5
Artikel 101 a (ny)
 

Artikel 101a

 

Denne forordningen revideres i det omfang, det findes nødvendigt. I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Begrundelse

Parlamentet skal inddrages i tilfælde af en revision af rammeforordningen for organer, jf. artikel 184 i finansforordningen vedrørende det almindelige budget. Det er dog kun andet punktum af dette horisontale ændringsforslag, der skal indføjes i de enkelte grundretsakter for organer: "I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i den generelle finansforordning, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.".

Ændringsforslag 6
Artikel 2, led 1

-   "fællesskabsorgan": ethvert organ, som er omhandlet i artikel 185, stk. 1, i den generelle finansforordning

-   "fællesskabsorgan": ethvert organ, som er omhandlet i artikel 185, stk. 1, i den generelle finansforordning, samt i artikel 266 i gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning

Begrundelse

Formålet med dette forslag er at henvise til den tilsvarende artikel i gennemførelsesbestemmelserne, hvor listen over organer er anført.

 • [1] Endnu ikke offentliggjort i EFT.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES FRIHEDER OG RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

13.september 2002

til Budgetudvalget

om forslag til ændring af forordningerne om oprettelse af fællesskabsagenturerne efter vedtagelsen af den nye finansforordning

(KOM(2002) 406 – C5‑0371/02 – C5-0372/02 – C5-0373/02 – C5-0374/02 - 2002/0167(CNS) – 2002/0168(CNS) – 2002/0169(COD) – 2002/0170(CNS) – 2002/0171(CNS) – 2002/0172(CNS) – 2002/0173(CNS) – 2002/0174(CNS) – 2002/0175(CNS) – 2002/0176(CNS) – 2002/0177(CNS) – 2002/0178(CNS) – 2002/0179(COD) – 2002/0180(CNS) – 2002/0181(COD) – 2002/0182(COD))

Rådgivende ordfører: Jorge Salvador Hernández Mollar

PROCEDURE

På mødet den 11. september 2002 valgte Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Jorge Salvador Hernández Mollar til rådgivende ordfører.

På mødet den 12. september 2002 behandlede udvalget udkastet til udtalelse.

På dette møde vedtog det nedenstående konklusioner (for: 17; imod: 1; hverken/eller: 3).

Til stede under afstemningen var: Jorge Salvador Hernández Mollar (formand og rådgivende ordfører), Robert J.E. Evans (næstformand), Giacomo Santini (næstformand), Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato (for Mario Borghezio), Michael Cashman, Ozan Ceyhun, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Gerardo Galeote Quecedo (for Hubert Pirker), Adeline Hazan, Anna Karamanou (for Elena Ornella Paciotti), Eva Klamt, Alain Krivine (for Ilka Schröder), Baroness Sarah Ludford, Bill Newton Dunn, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Fodé Sylla, Anna Terrón i Cusí og Maurizio Turco.

KORT BEGRUNDELSE

De ændringer, der falder ind under udvalgets sagsområde, vedrører anvendelsen på organerne af principperne for åbenhed og fortrolighed i henhold til EF-traktatens artikel 255 og forordning 1049/01. I forbindelse med vedtagelsen af denne forordning vedtog Parlamentet, Rådet og Kommissionen ligeledes en fælles erklæring[1], hvis formål er at præcisere, at de organer, institutionerne opretter, skal overholde de samme principper og begrænsninger for åbenhed og fortrolighed, som sidstnævnte. Dette er ikke blot i overensstemmelse med det generelle retsprincip om, at man ikke kan overdrage mere vidtgående beføjelser, end man selv råder over, men også med nødvendigheden af at sikre borgernes kontrol med, at organerne fungerer korrekt.

De ændringer, Kommissionen foreslår til grundretsakterne for organer, omsætter løfterne i fælleserklæringen med undtagelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (Rådets afgørelse af 22. december 2000 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol)) (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 1).

Denne undtagelse er uforståelig i betragtning af, at principperne og begrænsningerne for åbenhed, som fastlagt i forordning 1049/01 i medfør af traktatens artikel 255, også gælder for EU-traktaten (jf. EU-traktatens artikel 41). Andre organer inden for tredje søjle – som f.eks. Eurojust – har allerede en henvisning til forordning 1049/01 i deres grundretsakt[2].

Udvalget foreslår derfor, at Kommissionens forslag ændres på en sådan måde, at der tilføjes ændringsforslag til Rådets afgørelse af 22. december 2000 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 1).

KONKLUSIONER

Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende i det beslutningsforslag, det vedtager:

I Rådets afgørelse af 22. december 2000 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 1) foretages følgende ændringer:

1)   Der indføjes følgende betragtning 6 a, 6 b og 6 c:

(6a) De generelle principper og begrænsninger, der gælder for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter1[3].

(6b) I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) 1049/2001 blev de tre institutioner i en fælleserklæring enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre regler i overensstemmelse med denne forordning.

(6c) I denne afgørelse skal der derfor indføjes de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF) 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Politiakademi (Cepol) samt en bestemmelse om klageadgang for at sikre mulighed for domstolsprøvelse, hvis der gives afslag på en begæring om aktindsigt.

2)   Der indføjes følgende artikel 8 a (ny):

(Artikel 8a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/20012[4] finder anvendelse på Det Europæiske Politiakademis dokumenter.

Bestyrelsen vedtager gennemførelsesbestemmelserne for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

De beslutninger, som agenturet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan gøres til genstand for en klage til Ombudsmanden eller indklages for EF-Domstolen efter bestemmelserne i henholdsvis traktatens artikel 195 og artikel 230.

 • [1] "Fælles erklæring vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43)
  1. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at agenturerne og lignende organer, der oprettes af den lovgivende myndighed, bør fastsætte regler om aktindsigt, som er i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. Europa-Parlamentet og Rådet bifalder således Kommissionens erklærede hensigt om snarest at fremsætte forslag om ændring af retsakterne om oprettelse af de eksisterende agenturer og organer samt at indføje bestemmelser herom i fremtidige forslag om oprettelse af sådanne agenturer og organer. De forpligter sig til hurtigt at vedtage de nødvendige retsakter.
  2. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen opfordrer de institutioner og organer, der ikke er omfattet af stk. 1, til at vedtage interne bestemmelser om aktindsigt, hvorved der tages hensyn til denne forordnings principper og begrænsninger.".
 • [2] Artikel 39: "Kollegiet vedtager på forslag af den administrerende direktør regler for aktindsigt i Eurojusts dokumenter under hensyntagen til de principper og begrænsninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.".
 • [3] EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
 • [4] EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.