INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport
(8652/2/2002 – C5‑0311/2002 – 2001/0048(COD))

8. oktober 2002 - ***II

Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
Ordfører: Felipe Camisón Asensio

Procedure : 2001/0048(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A5-0337/2002
Indgivne tekster :
A5-0337/2002
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

PROTOKOLSIDE

På mødet den 4. september 2001 vedtog Parlamentet sin holdning ved førstebehandling til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (KOM(2000) 798 - 2001/0048(COD)).

På mødet den 3. juli 2002 meddelte Parlamentets formand, at den fælles holdning var modtaget og henvist til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (8652/2/2002 - C5-0311/2002).

På mødet den 10. juli 2002 valgte Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme Felipe Camisón Asensio til ordfører.

På møder den 10. juli, 10. september og 8. oktober 2002 behandlede udvalget den fælles holdning og udkastet til indstilling ved andenbehandling.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Til stede under afstemningen var: Luciano Caveri, Rijk van Dam, Gilles Savary og Helmuth Markov (næstformænd), Felipe Camisón Asensio (ordfører), Sylviane H. Ainardi, Carlos Bautista Ojeda (for Camilo Nogueira Román), Rolf Berend, Luigi Cocilovo, Jan Dhaene, Den Dover (for Philip Charles Bradbourn), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (for Jacqueline Foster), Karsten Knolle (for Renate Sommer), Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Emmanouil Mastorakis, Rosa Miguélez Ramos, Jan Mulder, (for Isidoro Sánchez García, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Francesco Musotto, James Nicholson, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (for John Hume), Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Reinhard Rack, Encarnación Redondo Jiménez (for Sérgio Marques, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (for Nelly Maes), Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Hannes Swoboda (for Danielle Darras), Joaquim Vairinhos, Jaime Valdivielso de Cué (for Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Ari Vatanen, Herman Vermeer, Dominique Vlasto (for Christine de Veyrac), Christian Ulrik von Boetticher (for Karla M.H. Peijs) og Mark Francis Watts.

Indstillingen ved andenbehandling indgivet den 8. oktober 2002.

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (8652/2/2002 – C5‑0311/2002 – 2001/0048(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (8652/2/2002 – C5‑0311/2002),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000) 798[2]),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 78,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5‑0337/2002),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten for sit ansvarsområde og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1] EFT C 72 E af 21.3.2002, s.58.
  • [2] EFT C 180 af 26.6.2001, s. 94.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Fremme af jernbanetransport som miljøvenligt alternativ til det overbelastede europæiske vejnet udgør en central bestanddel af den fælles europæiske transportpolitik. I denne sammenhæng skal jernbanerne gennem åbning af markedet tilpasses konkurrencevilkårene og –kravene i det indre marked, og dermed skal der indledes en revitalisering af denne branche. For at virkeliggøre denne primære målsætning er Europa-Parlamentet for tiden i færd med netop at behandle en 2. jernbanepakke.

For bedre at kunne følge og analysere udviklingen indenfor jernbanesektoren, har Kommissionen i februar 2001 foreslået en forordning om statistik over jernbanetransport til erstatning for det nugældende direktiv 80/1177/EØF. I det nye forslag drejer det sig egentlig om en nødvendig ajourføring og tilpasning til den ændrede situation efter vedtagelsen af den første jernbanepakke. F.eks. omfatter det nuværende direktiv udelukkende godstransport, og det kan ikke gennem en udvalgsprocedure tilpasses til nye forhold. Med den nye forordning afhjælpes disse mangler, og der skabes en ramme for tilrådighedsstillelse af harmoniserede data, hvormed det dog på grund af den fleksible indfaldsvinkel tilstræbes at holde omkostningerne for de nationale myndigheder og virksomheder på det lavest mulige niveau og at udnytte allerede indsamlede data.

I overensstemmelse med gængs og veletableret praksis på det statistiske område er der som retsaktform i stedet for et direktiv nu valgt en forordning, hvorved de nye bestemmelser gælder umiddelbart i hver enkelt medlemsstat.

Europa-Parlamentets førstebehandling og Rådets fælles holdning

Ved førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet fem ændringer, hvor det bl.a. foreslog indsamling af statistikker over infrastrukturinvesteringer, en detaljeret opdeling efter passagertogtype, samt at indsamling af statistikker over passagerbefordring med metro- eller letbane skulle udgå. De to andre ændringer drejede sig om tilpasning og præcisering.

Tre af Europa-Parlamentets fem foreslåede ændringer indgår i Kommissionens meddelelse og Rådets fælles holdning. Derimod fandt ændringerne vedrørende statistikker over infrastrukturinvesteringer og en detaljeret opdeling efter passagertogtype ikke tilslutning. Begge ændringer er i Rådets og Kommissionens øjne ude af proportioner med den yderligere administrative byrde, som dette ville afstedkomme.

Rådet har i sin fælles holdning desuden strammet affattelsen af de i artikel 7, stk. 1, indeholdte betingelser for formidling af indsamlede data, idet de berørte virksomheder skal give deres udtrykkelige tilladelse til offentliggørelse heraf.

Ordførerens holdning

En ajourføring af den måde, hvorpå statistikker vedrørende den europæiske jernbanesektor indsamles, er af primær interesse for at sikre et pålideligt grundlag for politiske afgørelser som led i Den Europæiske Unions lovgivningsprocedure. I dette øjemed bør forordningen – efter ordførerens opfattelse – snarest muligt afløse det nugældende direktiv og helst ved næste årsskifte.

I dette øjemed anbefaler ordføreren, at den fælles holdning godkendes uden ændringer, også selv om Rådet ikke har accepteret alle ændringerne. Statistikkerne over infrastrukturinvesteringer kan måske bedre indsamles i anden sammenhæng, og med hensyn til passagertogtyper kan det om nødvendigt også lade sig gøre at ændre forordningen med kort frist gennem udvalgsproceduren. Trods skærpede bestemmelser om formidlings- eller offentliggørelsesbetingelser er den nye affattelse helt og holdent på linje med de fælles regler om fortrolighed i statistiske data.

På baggrund af ovenstående anbefaler ordføreren, at den rettidige vedtagelse og offentliggørelse af forordningen gøres til et prioriteret anliggende i Parlamentet.