ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στατιστικών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές
(8652/2/2002 – C5‑0311/2002 – 2001/0048(COD))

8 Οκτωβρίου 2002 - ***II

Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Felipe Camisón Asensio

Διαδικασία : 2001/0048(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A5-0337/2002
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A5-0337/2002
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2001, το Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στατιστικών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (CΟΜ(2000) 798 - 2001/0048 (COD)).

Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2002, o Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε την παραλαβή της κοινής θέσης, την οποία παρέπεμψε στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (8652/2/2002 - C5-0311/2002).

Κατά τη συνεδρίασή της στις 10 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού όρισε εισηγητή τον κ. Felipe Camisón Asensio.

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 10 Ιουλίου, 10 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου 2002, η επιτροπή εξέτασε την κοινή θέση καθώς και το σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ομόφωνα.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Luciano Caveri, Rijk van Dam, Gilles Savary και Helmuth Markov αντιπρόεδροι· Felipe Camisón Asensio, εισηγητής· Sylviane H. Ainardi, Carlos Bautista Ojeda (αναπλ. Camilo Nogueira Román), Rolf Berend, Luigi Cocilovo, Jan Dhaene, Den Dover (αναπλ. Philip Charles Bradbourn), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Mathieu J.H. Grosch, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (αναπλ. Jacqueline Foster), Karsten Knolle (αναπλ. Renate Sommer), Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Εμμανουήλ Μαστοράκης, Rosa Miguélez Ramos, Jan Mulder, (αναπλ. Isidoro Sánchez García, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισμού, Francesco Musotto, James Nicholson, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (αναπλ. John Hume), Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Reinhard Rack, Encarnación Redondo Jiménez (αναπλ. Sérgio Marques, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισμού), Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (αναπλ. Nelly Maes), Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Hannes Swoboda (αναπλ. Danielle Darras), Joaquim Vairinhos, Jaime Valdivielso de Cué (αναπλ. Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισμού), Ari Vatanen, Herman Vermeer, Dominique Vlasto (αναπλ. Christine de Veyrac), Christian Ulrik von Boetticher (αναπλ. Karla M.H. Peijs) και Mark Francis Watts.

Η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση κατατέθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2002.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στατιστικών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (8652/2/2002 – C5‑0311/2002 – 2001/0048(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (8652/2/2002 – C5‑0311/2002),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (CΟΜ(2000) 798[2]),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 78 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού (A5‑0337/2002),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, ως προς ό,τι εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, και να μεριμνήσει, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

5.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1] ΕΕ C 72Ε, 21.3.2002, σελ. 58.
  • [2] ΕΕ C 180, 26.6.2001, σελ. 94.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η προώθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών ως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση στις βεβαρημένες οδικές αρτηρίες της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό πέραν από το άνοιγμα της αγοράς οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες και τις απαιτήσεις του ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς και να οδηγήσουν τοιουτοτρόπως σε μια αναζωογόνηση του τομέα. Για να επιτευχθεί αυτός ο βασικός στόχος, διεξάγονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα δεύτερο πακέτο που αφορά τους σιδηροδρόμους.

Η Επιτροπή για να μπορέσει να παρακολουθήσει και να αναλύσει καλύτερα τις εξελίξεις στον σιδηροδρομικό τομέα πρότεινε το Φεβρουάριο του 2001 έναν κανονισμό για τις στατιστικές που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο οποίος θα πρέπει να αντικαταστήσει την ισχύουσα σήμερα οδηγία 80/1177/ΕΟΚ. Η νέα πρόταση είναι κατά βάθος μια απαραίτητη ενημέρωση και προσαρμογή της τροποποιημένης κατάστασης η οποία προέκυψε από την έγκριση του πρώτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους. Π.χ. η οδηγία που ισχύει σήμερα, ισχύει αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων και δεν μπορεί να προσαρμοστεί μέσω μιας διαδικασίας επιτροπής στα νέα δεδομένα. Ο νέος κανονισμός έχει ως στόχο να άρει αυτές τις αδυναμίες και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη διάθεση εναρμονισμένων δεδομένων, το οποίο όμως μέσω μιας ευέλικτης προσέγγισης αποσκοπεί να διατηρήσει τις δαπάνες για τις εθνικές αρχές και τις επιχειρήσεις όσο χαμηλότερες δυνατόν και να χρησιμοποιεί τις ισχύουσες δομές συλλογής δεδομένων.

Κατ’ αναλογίαν μιας προσέγγισης η οποία εφαρμόζεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στον τομέα της στατιστικής προτιμήθηκε αντί μιας οδηγίας, η νέα νομοθετική πράξη να έχει τη μορφή κανονισμού, έτσι ώστε οι νέες διατάξεις να ισχύσουν άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κοινή θέση του Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στην πρώτη ανάγνωση πέντε τροπολογίες οι οποίες μεταξύ άλλων πρότειναν την συλλογή δεδομένων για επενδύσεις σε υποδομές, μια πλέον αναλυτική κατανομή των διαφόρων τύπων σιδηροδρόμων για τη μεταφορά επιβατών και μια διαγραφή της συλλογής δεδομένων για τον προαστιακό, τον υπόγειο και τον αστικό σιδηρόδρομο. Στις δύο άλλες τροπολογίες πρόκειται κυρίως για μια προσαρμογή και διευκρίνιση του κειμένου.

Η Επιτροπή στη γνωμοδότησή της και το Συμβούλιο στην κοινή του θέση αποδέχθηκαν τρεις από τις πέντε τροποποιήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υιοθέτησαν την τροπολογία σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για τις επενδύσεις υποδομών και μια αναλυτικότερη κατανομή των διαφόρων τύπων σιδηροδρόμων για τη μεταφορά επιβατών. Και οι δύο τροπολογίες σύμφωνα με την άποψη του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα επισύρουν, σε σχέση με το ζητούμενο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα μεγάλες πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις.

Το Συμβούλιο στην κοινή του θέση διατύπωσε επιπλέον όσον αφορά τις προϋποθέσεις για υποβολή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο άρθρο 7, παράγραφος 1, κατά τρόπο πλέον ακριβή, στο βαθμό που οι ενεχόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να συμφωνούν ρητά για τη δημοσίευση.

Η άποψη του εισηγητή σας

Μια προσαρμογή των στατιστικών δεδομένων για τον ευρωπαϊκό τομέα των σιδηροδρόμων έχει πρωταρχική σημασία, ώστε να υπάρχει μια έγκυρη βάση για πολιτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο κανονισμός να διαδεχθεί - σύμφωνα με την άποψη του εισηγητή σας - όσο το δυνατόν ταχύτερα την ισχύουσα οδηγία, ει δυνατόν ήδη από το επόμενο έτος.

Για το σκοπό αυτό ο εισηγητής σας συνιστά την έγκριση της κοινής θέσεως χωρίς τροποποίηση, ακόμη και αν το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε όλες τις τροπολογίες. Τα δεδομένα που αφορούν τις επενδύσεις για υποδομές μπορούν ασφαλώς να συλλεγούν καλύτερα σε ένα άλλο πλαίσιο, όπως επίσης μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν υπάρξει ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισμός σχετικά με τα είδη σιδηροδρόμων για μεταφορά επιβατών στο επίπεδο της διαδικασίας επιτροπής. Παρά τις αυστηρότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά την δυνατότητα διάδοσης των δεδομένων, η νέα διατύπωση αντιπροσωπεύει πλήρως τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στατιστικών δεδομένων.

Με βάση τα ανωτέρω ο εισηγητής σας συνιστά η έγκαιρη έγκριση και δημοσίευση του κανονισμού να αποτελέσει προτεραιότητα αυτού του σώματος.