Betänkande - A5-0337/2002Betänkande
A5-0337/2002

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik
(8652/2/2002 – C5‑0311/2002 – 2001/0048(COD))

8 oktober 2002 - ***II

Utskottet för regionalpolitik, transport och turism
Föredragande: Felipe Camisón Asensio

Förfarande : 2001/0048(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A5-0337/2002
Ingivna texter :
A5-0337/2002
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

PROTOKOLLSIDA

Vid plenarsammanträdet den 4 september 2001 fastställde parlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (KOM(2000) 798 - 2001/0048(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 3 juli 2002 tillkännagav talmannen att den gemensamma ståndpunkten hade mottagits och att denna hänvisats till utskottet för regionalpolitik, transport och turism (8652/2/2002 - C5-0311/2002).

Vid utskottssammanträdet den 10 juli 2002 utsåg utskottet Felipe Camisón Asensio till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 10 juli, 10 september och 8 oktober 2002 behandlade utskottet den gemensamma ståndpunkten och förslaget till andrabehandlingsrekommendation.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet enhälligt förslaget till lagstiftningsresolution.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Luciano Caveri, Rijk van Dam, Gilles Savary och Helmuth Markov (vice ordförande), Felipe Camisón Asensio (föredragande), Sylviane H. Ainardi, Carlos Bautista Ojeda (suppleant för Camilo Nogueira Román), Rolf Berend, Luigi Cocilovo, Jan Dhaene, Den Dover (suppleant för Philip Charles Bradbourn), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (suppleant för Jacqueline Foster), Karsten Knolle (suppleant för Renate Sommer), Dieter‑Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Emmanouil Mastorakis, Rosa Miguélez Ramos, Jan Mulder (suppleant för Isidoro Sánchez García i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Francesco Musotto, James Nicholson, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (suppleant för John Hume), Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Reinhard Rack, Encarnación Redondo Jiménez (suppleant för Sérgio Marques i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (suppleant för Nelly Maes), Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Hannes Swoboda (suppleant för Danielle Darras), Joaquim Vairinhos, Jaime Valdivielso de Cué (suppleant för Carlos Ripoll i Martínez Bedoya i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Ari Vatanen, Herman Vermeer, Dominique Vlasto (suppleant för Christine de Veyrac), Christian Ulrik von Boetticher (suppleant för Karla M.H. Peijs) och Mark Francis Watts.

Andrabehandlingsrekommendationen ingavs den 8 oktober 2002.

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (8652/2/2002 – C5‑0311/2002 – 2001/0048(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (8652/2/2002 – C5‑0311/2002),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2000) 798[2]),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 78 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för regionalpolitik, transport och turism (A5‑0337/2002).

1.   Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.   Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.   Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

5.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  • [1] EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 58.
  • [2] EGT C 180, 26.6.2001, s. 94.

MOTIVERING

Kommissionens förslag

Främjandet av järnvägstransport som ett miljövänligt alternativ till det överbelastade europeiska vägnätet innehar en central ställning i den gemensamma europeiska transportpolitiken. Inom ramen för detta arbete bör marknadsöppningen inom järnvägstransportsektorn anpassas till konkurrensvillkoren och konkurrenskraven på den inre marknaden. Därmed skulle man också gjuta nytt liv i sektorn. För att uppnå detta prioriterade mål handlägger Europaparlamentet för närvarande ett andra järnvägspaket.

För att bättre kunna följa med och analysera utvecklingen inom järnvägssektorn lade kommissionen i februari 2001 fram ett förslag till förordning om järnvägstransportstatistik för att ersätta gällande direktiv 80/1177/EEG. Det nya förslaget handlar i första hand om en nödvändig aktualisering och anpassning till den ändrade situation som uppstått efter att man antagit det första järnvägspaketet. Det nuvarande direktivet gäller t.ex. endast för godstransporter och kan inte genom kommittéförfarandet utvidgas till att gälla i nya situationer. Den nya förordningen kommer att avhjälpa dessa brister och skapa en ram för tillgången till harmoniserade uppgifter. Med stöd av denna ram kommer man samtidigt, tack vare en flexibel strategi, att försöka hålla kostnaderna så låga som möjligt för de nationella myndigheterna och företagen samt utnyttja de befintliga datainsamlingsmetoderna.

Enligt ett tillvägagångssätt som redan tillämpats under en längre tid på statistikområdet valde man i detta fall en förordning i stället för ett direktiv, vilket innebär att de nya bestämmelserna omedelbart kommer att gälla i samtliga medlemsstater.

Europaparlamentets första behandling och rådets gemensamma ståndpunkt

Vid den första behandlingen antog Europaparlamentet fem ändringar, i vilka man bl.a. föreslog att uppgifter om investeringar i infrastruktur skulle samlas in, att en detaljerad uppdelning enligt passagerartågsslag skulle göras och att insamlingen av uppgifter om tunnelbanor och spårvägar skulle strykas. I de två övriga ändringarna handlade det om en anpassning eller ett förtydligande.

Kommissionen har i sitt yttrande och rådet i sin gemensamma ståndpunkt accepterat 3 av de 5 ändringar som Europaparlamentet föreslagit. De ändringar som gällde insamling av uppgifter om investeringar i infrastruktur och en detaljerad uppdelning enligt passagerartågsslag antogs sålunda inte. Bägge ändringarna är enligt rådets och kommissionens åsikt oproportionerliga med tanke på den ökade administrativa bördan.

I sin gemensamma ståndpunkt har rådet dessutom fastställt villkoren för spridandet av de insamlade uppgifterna i artikel 7.1 på ett striktare sätt eftersom de berörda företagen nu uttryckligt måste godkänna ett offentliggörande.

Föredragandens ståndpunkt

Det ligger ett stort intresse i att man anpassar den statistiska datainsamlingen inom den europeiska järnvägssektorn i syfte att inom ramen för Europeiska unionens lagstiftningsförfaranden förfoga över en tillförlitlig bas för politiska beslut. Förordningen borde därför enligt föredraganden så snart som möjligt, helst redan före årsskiftet, ersätta det befintliga direktivet.

Föredraganden rekommenderar därför att den gemensamma ståndpunkten godkänns utan ändringar, även om rådet inte införlivat alla parlamentets ändringar. Uppgifter om investeringar i infrastruktur kan kanske samlas in på ett bättre sätt inom en annan ram, och när det gäller behovet av en uppdelning enligt passagerartågsslag ger kommittéförfarandet även möjligheter att på kort sikt ändra förordningen. Trots skärpta bestämmelser om hur uppgifterna får spridas motsvarar den nya formuleringen till fullo gemenskapsbestämmelserna för förtroliga statistiska uppgifter.

Av dessa skäl rekommenderar föredraganden att parlamentet prioriterar ett snabbt antagande och offentliggörande av förordningen.