BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer
(KOM(2002) 449 – C5‑0411/2002 – 2002/0198(CNS))

20. februar 2003 - *

Fiskeriudvalget
Ordfører: Elspeth Attwooll

Procedure : 2002/0198(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A5-0043/2003
Indgivne tekster :
A5-0043/2003
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

PROTOKOLSIDE

Med skrivelse af 4. august 2002 anmodede Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 37 Parlamentet om en udtalelse om forslag til Rådets forordning om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (KOM(2002) 449 – 2002/0198 (CNS)).

På mødet den 23. september 2002 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til Fiskeriudvalget som korresponderende udvalg og til Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik som rådgivende udvalg (C5‑0411/2002).

På mødet den 30. september 2002 valgte Fiskeriudvalget Elspeth Attwooll til ordfører.

På møder den 11. november og 10. december 2002 og den 20. februar 2003 behandlede udvalget Kommissionens forslag og udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for: 15; imod: 0; hverken/eller: 1).

Til stede under afstemningen var: Struan Stevenson (formand), Brigitte Langenhagen og Rosa Miguélez Ramos (næstformænd), Elspeth Attwooll (ordfører), Arlindo Cunha, Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Ioannis Marinos, John Joseph McCartin (for Giorgio Lisi), Patricia McKenna, James Nicholson (for Hugues Martin), Manuel Pérez Álvarez, Fernando Pérez Royo (for Carlos Lage), Daniel Varela Suanzes-Carpegna og Herman Vermeer.

Udtalelsen fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik er vedføjet denne betænkning.

Betænkningen indgivet den 20. februar 2003.

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (KOM(2002) 449 – C5‑0411/2002 – 2002/0198(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 449)[1],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5‑0411/2002),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5‑0043/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag
Ændringsforslag 1
Henvisning 3 a (ny)
 

under henvisning til punkt 41 i Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2002 om Kommissionens grønbog om den fælles fiskeripolitiks fremtid,

Begrundelse

I den nævnte beslutnings punkt 41 henstillede Parlamentet især til Kommissionen og EU's medlemsstater at forbyde afskæring og transport af hajfinner i EU's farvande og om bord på alle EU-registrerede fartøjer over hele verden, at sikre, at hajer landes i ét stykke, at tilskynde til fuldstændig udnyttelse af hele hajen, at reducere omfanget af bifangster af hajer, at identificere og beskytte sårbare bestande af hajer samt sikre, at alt fiskeri af hajer forvaltes på en bæredygtig måde, og endelig at indsamle og offentliggøre relevante data vedrørende fangster, landinger og handel samt biologiske data, om muligt opdelt på de forskellige arter.

Ændringsforslag 2
Betragtning 1 a (ny)
 

(1a)   Hajer er en vigtig bestanddel af sunde marine økosystemer.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2

(2)   Fisk, der tilhører underklassen Elasmobranchii, som omfatter hajer, skater, rokker og lignende arter, er meget sårbare over for befiskning på grund af de særlige karakteristika ved deres livscyklus. De fleste af disse arter fanges ofte som bifangst i EF-fiskeriet efter andre mere værdifulde arter.

(2)   Fisk, der tilhører underklassen Elasmobranchii, som omfatter hajer, skater, rokker og lignende arter, er meget sårbare over for befiskning på grund af de særlige karakteristika ved deres livscyklus.

Begrundelse

Den pågældende tekst bør udgå, fordi den ikke afspejler den nuværende situation og de teknologiske fremskridt, som har fundet sted i fællesskabsflåden siden 80'erne.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5

(5)   Brugen af "finning" af hajer, hvor finnerne fjernes og resten af hajkroppen atter kastes over bord, kan øge dødeligheden hos hajer i et sådant omfang, at mange hajbestande decimeres og deres fremtidige bæredygtighed trues.

(5)   Brugen af "finning" af hajer, hvor finnerne fjernes og resten af den ofte stadig levende hajkrop atter kastes over bord, øger dødeligheden hos hajer i et sådant omfang, at mange hajbestande decimeres og deres fremtidige bæredygtighed trues.

Begrundelse

Det skal fremhæves, at hajerne ofte stadig er i live, når deres finner fjernes om bord. Ofte er hajfiskeri ikke bæredygtigt på grund af disse arters lave reproduktionskapacitet, det tætte forhold mellem bestand og rekruttering og den lange tid, det tager bestandene at blive genoprettet efter decimering. Der er adskillige eksempler på hajarter, der har mistet deres bæredygtighed efter en kort periode med store landinger.

Ændringsforslag 5
Betragtning 5

(5)   Brugen af "finning" af hajer, hvor finnerne fjernes og resten af hajkroppen atter kastes over bord, kan øge dødeligheden hos hajer i et sådant omfang, at mange hajbestande decimeres og deres fremtidige bæredygtighed trues.

(5)   Brugen af "finning" af hajer, hvor finnerne fjernes og resten af hajkroppen atter kastes over bord, fører til dødelighed hos hajer i et sådant omfang, at mange hajbestande decimeres og fiskes på en ikke-bæredygtig måde.

Begrundelse

Dette er et praktisk problem, fordi mange Elasmobranch-arter (hajer og rokker), har ekstremt lav forplantningsevne og sen seksuel modenhed, hvilket gør dem ude af stand til at komme sig over målrettet overfiskning og dødelighed i forbindelse med bifangster.

Ændringsforslag 6
Betragtning 6

(6)   Der er et akut behov for foranstaltninger, som begrænser eller forhindrer yderligere udvikling af brugen af "finning" af hajer, og fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer bør derfor forbydes. På grund af de praktiske problemer med at identificere arter ud fra finnerne bør dette forbud gælde for alle bruskfisk med undtagelse af rokker.

(6)   Der er et akut behov for foranstaltninger, som begrænser eller forhindrer yderligere udvikling af brugen af "finning" af hajer, og fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer bør derfor forbydes. På grund af de praktiske problemer med at identificere arter ud fra finnerne bør dette forbud gælde for alle hajer.

Begrundelse

Med denne ændring gøres teksten enklere og mere præcis.

Ændringsforslag 7
Betragtning 9

(9)   Problemerne som følge af brugen af "finning" af hajer gør sig også gældende uden for EF-farvande. EF's indsats for bestandenes bevarelse bør være den samme i alle farvande. Denne forordning bør derfor gælde for alle EF-fartøjer.

(9)   Problemerne som følge af brugen af "finning" af hajer gør sig også gældende uden for EF-farvande. EF's indsats for bestandenes bevarelse bør være den samme i alle farvande. Denne forordning bør derfor gælde for alle EF-fartøjer, ligesom Fællesskabet inden for rammerne af de regionale fiskeriorganisationer, det deltager i, bør tilskynde til anvendelse af denne forordnings hovedindhold i de tredjelande, som ikke i forvejen har truffet tilsvarende foranstaltninger.

Begrundelse

Hajbestandenes bæredygtighed på verdensplan afhænger af en udstrakt anvendelse af disse eller tilsvarende foranstaltninger i hele verden.

Ændringsforslag 8
Artikel 1, afslutning (ny)
 

og indføjes i fiskeriaftalerne mellem EU-medlemsstaterne og lande uden for EU.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 9
Artikel 2, nr. 2

(2)   haj: enhver fisk af underklassen Elasmobranchii;

(2)   haj: enhver fisk af underklassen hajer;

Begrundelse

Med denne ændring gøres teksten enklere og mere præcis.

Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk. 1

1.   Det er forbudt at fjerne hajfinner om bord på fartøjer eller at medføre, omlade eller lande hajfinner.

1.   Det er forbudt at fjerne hajfinner om bord på fartøjer eller at medføre, omlade eller lande hajfinner, hvis resten af kroppen er smidt over bord.

Begrundelse

I overensstemmelse med adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri og med FAO's internationale handlingsplan for hajer fremgår det af punkt 7 i Kommissionens forslag, at formålet hermed udelukkende har til formål at forbyde den praksis, der kaldes "finning", dvs. hajfangst, der alene har til formål at fjerne finnerne og smide hele resten af kroppen over bord, men ikke metoden med afskæring af finnerne som sådan.

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 1

1.   Som undtagelse fra artikel 3, stk. 1, og på de i stk. 2, 3 og 4 fastsatte betingelser kan fartøjer med en gyldig særlig fiskeritilladelse fjerne hajfinner om bord og medføre, omlade eller lande hajfinner.

1.   de i stk. 2, 3 og 4 fastsatte betingelser kan fartøjer med en gyldig særlig fiskeritilladelse fjerne hajfinner om bord og medføre, omlade eller lande hajfinner.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag 10.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 3

3.   Fartøjer, der har en gyldig særlig fiskeritilladelse, må ikke kaste hajerne over bord igen efter udtagning af indvolde og fjernelse af finnerne. Hajfinnerne skal medføres, landes eller omlades sammen med den tilsvarende vægt af de øvrige dele af hajerne.

3.   Fartøjer, der har en gyldig særlig fiskeritilladelse, må ikke kaste resterne af hajerne over bord igen efter udtagning af indvolde og fjernelse af hovedet og finnerne. Hajfinnerne skal medføres, landes eller omlades sammen med den tilsvarende vægt af de øvrige dele af hajerne, eller de skal ledsages af et dokument, der attesterer afsætningen af hver relevant del.

Begrundelse

Teksten bør præciseres, så den også kommer til at omfatte et andet led i håndteringen af fisk om bord, nemlig fjernelsen af hovedet, der er en helt normal og nødvendig del af fiskernes arbejde. Samtidig bør der indføres en dokumentationsordning for fangsterne svarende til den, der gælder for Dissostichus.

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 4

4.   Alle hajfinner og de øvrige dele af hajerne om bord på et fartøj skal omlades eller landes samtidig.

4.   Alle hajfinner og de øvrige dele af hajerne om bord på et fartøj skal omlades eller landes, det være sig samtidig eller særskilt i forskellige havne.

Begrundelse

Som det nævnes i begrundelsen, fanges "de fleste hajarter […] ofte som bifangst i EF-fiskeriet efter mere værdifulde arter". Disse fangster udgør imidlertid en økonomisk meget vigtigt del af fiskeriet, fordi praktisk taget alle dele af hajen kan afsættes: det være sig kødet, finnerne, leveren eller skindet. Hvis dette skal være rentabelt, er det imidlertid nødvendigt, at man tillader landing og afsætning af hvert enkelt produkt i forskellige havne, eftersom markederne for disse produkter er forskellige og befinder sig forskellige steder i verden. En sådan tilladelse vil uden tvivl bidrage til en forbedret opfyldelse af det mål, Kommissionen har sat sig med sit forslag. Naturligvis vil hver landing skulle ledsages af dokumenter, der attesterer afsætningen af hver enkelt del. Se begrundelsen til ændringsforslag 10.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 1

1.   Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 3, må hajfinnernes vægt ikke overstige 5 % af den samlede vægt af de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde.

1.   Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 3, må hajfinnernes vægt ikke overstige 5 % af den samlede levende vægt .

Begrundelse

Ifølge videnskaben er satsen på 5 % ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden, eftersom denne procentdel varierer temmelig kraftigt efter arten af pighaj og den måde, den præsenteres på. Der er helt klart brug for yderligere forskning på området, men i mellemtiden forekommer 5 % af den levende vægt at være en størrelse, der passer til minimumsforskellene mellem de forskellige medlemmer af pighajfamilien.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 2, afsnit 1

2.   Fartøjsførere, der har en særlig fiskeritilladelse, skal føre fortegnelser over vægten af hajfinner de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde, som medføres og omlades eller landes.

2.   I tilgift til sporbarhedskravene i artikel 4, stk. 2, skal fartøjsførere, der har en særlig fiskeritilladelse, føre fortegnelser over vægten af hajfinner de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde, som medføres og omlades eller landes.

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslag 4 og 5.

Ændringsforslag 16
Artikel 5 a (ny)
 

Artikel 5a

 

Denne forordnings bestemmelser skal tages op til revision på grundlag af forbedrede fangstdata og inspektionsrapporter. Senest to år efter dens ikrafttræden skal der forelægges en rapport for medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Da dette er en forordning, der skal forebygge snarere end afhjælpe problemer, og som ikke har noget fortilfælde, er det vigtigt, at dens gennemførelse nøje overvåges, at resultaterne af overvågningen forelægges rettidigt for Europa-Parlamentet.

  • [1] EFT C 331E af 31.12.2002, s. 121.

BEGRUNDELSE

Formålet med denne forordning er at forhindre den praksis, der består i at fjerne finnerne og derefter smide resterne af den ofte stadig levende haj over bord. Det er uklart, hvor udbredt denne praksis er på verdensplan, angiveligt på grund af underrapportering , hvilket delvis bekræftes af den faktum, at FAO's skøn over hajfinneproduktionen på verdensplan i 1997 var 6 mio. kg, hvilket var ca. 1 mio. kg mindre end det kvantum finner, som alene Hongkong importerede i 1998.

Mangelen på klare data gør det umuligt at fastslå, om nogen af EU's fiskerflåder er involveret i denne praksis, men det er dog en kendsgerning, at der foregår en betydelig eksport af hajfinner fra EU. I 2000 tegnede EU sig for 14,36% (i vægt) af hajfinneimporten til Hongkong (den største forbruger) - dette tal er justeret for at tage højde for det forhold, at Europa fortrinsvis eksporterer frosne eller saltede hajfinner frem for tørrede finner, der vejer mindre. Taiwan var med 9,43% den næststørste leverandør til Hongkong-markedet ud af et skønnet samlet antal på 85 lande.

Øgede fangstmængder har medført, at flere hajarter nu er truede. FAO opfordrer i sin internationale handlingsplan for bevarelse og forvaltning af hajer til udarbejdelse af planer, der kan sikre, at fangsterne bliver bæredygtige. Parlamentet støttede denne opfordring i sin beslutning om Kommissionens grønbog om reformen af den fælles fiskeripolitik og anmodede samtidig om indsamling af de fornødne oplysninger med henblik på forvaltningen af fiskeriet. Forvaltningen er især vigtig i lyset af det faktum, at disse arter har en lav reproduktionskapacitet. Mange hajer bliver først kønsmodne efter 12-15 år, og drægtighedsperioden kan være op til 22 måneder.

Der er i en række områder uden for EU indført forbud mod at opbevare hajfinner uden kroppe, i nogle tilfælde således, at man tillader udsmid af indvolde og undertiden hoveder, medens resten af kroppen skal landes. I et bevaringsøjemed er dette utvivlsomt den mest effektive metode, og den er da også indført af andre nationer med et stort hajfiskeri.

Dette er også hovedsigtet med den foreslåede forordning. I artikel 4 og 5 åbnes der imidlertid mulighed for at gøre en undtagelse - i form af en særlig tilladelse fra medlemsstaterne - for fartøjer, der har "godtgjort, at de kan udnytte alle dele af hajkroppe, og har dokumenteret, at det er nødvendigt at forarbejde hajfinnerne og de øvrige dele af hajerne om bord". Det uddybes imidlertid ikke i forslaget, hvad den pågældende nødvendighed kan bestå i, eller hvordan den kan godtgøres.

I betragtning af, at EU's hajfiskeri i nogle tilfælde finder sted i stor afstand fra havnen, kan en tilladelse til nedfrysning af delene være en fordel af hensyn til kvaliteten af det slutprodukt, der leveres til forbrugeren. Opbevaring af hele frosne kroppe frem til landingstidspunktet gør desuden den efterfølgende forarbejdning vanskeligere.

Sådan som forslaget er udformet, åbner det imidlertid for store muligheder for bedrageri. Hvis en sådan undtagelse skal tillades, er det derfor af afgørende betydning, at der i videst muligt omfang indføres et sporbarhedssystem.. Dette vil formentlig kun kunne lade sig gøre for store hajer - dvs. med en længde på over 1,5 m fra snude til halekløft - og vil kræve, at alle dele af hajerne identificeres. Som en sikkerhedsforanstaltning skal kravet i artikel 5, stk. 1, om, at hajfinnernes vægt ikke må overstige 5 % af den samlede vægt af de øvrige dele af hajerne, stadig gælde i de tilfælde, hvor det har kunnet fastslås, at alle dele af en given haj bortset fra indvoldene er blevet landet. Dette skulle kunne bidrage til at modvirke udsmid, fremme den størst mulige udnyttelse af kroppen og sikre indsamling af et fuldstændigt sæt af data med henblik på at muliggøre den bæredygtige forvaltning af hajbestandene, som er en hovedmålsætning for FAO's handlingsplan.

Uden en omfattende gennemførelse af tilsvarende lovgivning på globalt plan, vil handlingsplanens målsætninger ikke kunne opfyldes. Med dette for øje bør Fællesskabet via de regionale fiskeriorganisationer, det deltager i, tilskynde til, at substansen i forordningen også anvendes i de tredjelande, som ikke allerede har truffet tilsvarende foranstaltninger.

Endelig bør det fremhæves, at dette er det første forsøg på at regulere hajfiskeriet på EU-plan, og at det derfor er afgørende, at forordningens gennemførelse omhyggeligt overvåges. Parlamentet og medlemsstaterne bør derfor senest to år efter lovgivningens ikrafttræden forelægges en rapport, der tager forordningens miljømæssige og samfundsøkonomiske virkninger i betragtning.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ- OG SUNDHEDSANLIGGENDER OG FORBRUGERPOLITIK

30.januar 2003

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer

(KOM(2002) 449 – C5‑0411/2002 – 2002/0198(CNS))

Rådgivende ordfører: Chris Davies

PROCEDURE

På mødet den 2. oktober 2002 valgte Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Chris Davies til rådgivende ordfører.

På møder den 9. december 2002 og 28. januar 2003 behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag (for: 32; imod: 0).

Til stede under afstemningen var: Caroline F. Jackson (formand), Mauro Nobilia og Anneli Hulthén (næstformænd), Chris Davies (rådgivende ordfører), María del Pilar Ayuso González, Emmanouil Bakopoulos (for Pernille Frahm), Jean-Louis Bernié, David Robert Bowe, John Bowis, Philip Bushill-Matthews (for Martin Callanan), Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (for Marialiese Flemming), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Minerva Melpomeni Malliori, Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Giacomo Santini, Karin Scheele, Inger Schörling, María Sornosa Martínez, Nicole Thomas-Mauro og Peder Wachtmeister.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag [1]Ændringsforslag
Ændringsforslag 1
Betragtning 1 a (ny)
 

(1a)   Hajer er en vigtig bestanddel af sunde marine økosystemer.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 2
Betragtning 5

(5)   Brugen af "finning" af hajer, hvor finnerne fjernes og resten af hajkroppen atter kastes over bord, kan øge dødeligheden hos hajer i et sådant omfang, at mange hajbestande decimeres og deres fremtidige bæredygtighed trues.

(5)   Brugen af "finning" af hajer, hvor finnerne fjernes og resten af hajkroppen atter kastes over bord, fører til dødelighed hos hajer i et sådant omfang, at mange hajbestande decimeres og fiskes på en ikke-bæredygtig måde.

Begrundelse

Dette er et praktisk problem, fordi mange Elasmobranch-arter (hajer og rokker), har ekstremt lav forplantningsevne og sen seksuel modenhed, hvilket gør dem ude af stand til at komme sig over målrettet overfiskning og dødelighed i forbindelse med bifangster.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7

(7)   Fjernelse af hajfinner om bord kan dog tillades, hvis det sker for at udnytte alle dele af hajkroppen mere effektivt ved særskilt forarbejdning om bord af finner og de øvrige dele af hajerne. I dette tilfælde bør flagmedlemsstaterne udstede og forvalte en særlig fiskeritilladelse med dertil knyttede betingelser i henhold til forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. Juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser.

(7)   Landing af hajer og rokker med finner vil fremme en standardiseret dataindberetning af officielle statistikker om fangster, lette artsidentifikation, fjerne potentielle huller i håndhævelsen og kan øge værdien af selve kroppen.

Begrundelse

Hvis man tillader finnerne at blive fjernet fra hajkroppene, gør det det vanskeligt for inspektørerne at afgøre, hvorvidt finning rent faktisk har fundet sted til havs eller ej. Det er vanskeligt at identificere hajer, når deres finner er blevet fjernet, og hvis man tillader delvis forarbejdning om bord, vil det gøre det lettere at camouflere forbudte fangster som tilladte hajarter. Transport af fjernede hajfinner bør derfor forbydes. Tilsvarende lovgivning har længe været gældende i Australien.

Med henblik på at forvalte og bevare hajbestandene effektivt er der et presserende behov for at få oplysninger om størrelse, art og køn af de fangede hajer.

Ændringsforslag 4
Betragtning 8

(8)   For at sikre at alle dele af hajerne beholdes om bord, efter at finnerne er fjernet, bør fartøjsførere, som har en gyldig særlig fiskeritilladelse, føre fortegnelser over vægten af hajfinner og de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde. Disse fortegnelser bør indføres i logbogen i henhold til forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik eller i givet fald i et særligt register.

(8)   I tilfælde af vedtagelse af kvoteforvaltning er det vigtigt at have en standardiseret hajkropform.

Begrundelse

Det er vigtigt at lande hajer i en standardform af bearbejdet krop for at forholdet mellem de landede kvoter og vægten af hajer, der oprindelig blev fanget, giver nogen mening.

Henvisningen til logbogen flyttes til artikel 5.

Ændringsforslag 5
Betragtning 10

(10)   I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og relevant at fastsætte regler for fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer af hensyn til bevarelsen af hajbestandene. Denne forordning er ikke mere vidtgående, end hvad der er nødvendigt for at opfylde målene i henhold til traktatens artikel 5, tredje afsnit.

(10)   Denne forordning er ikke mere vidtgående, end hvad der er nødvendigt for at opfylde målene i henhold til traktatens artikel 5, tredje afsnit.

Begrundelse

Som det understreges i ændringsforslag 4 bliver det vanskeligt for inspektørerne at afgøre, hvorvidt finning rent faktisk har fundet sted til havs eller ej, hvis det er tilladt at transportere finnerne afskåret fra hajkroppene. Det er vanskeligt at identificere hajer, når deres finner er blevet fjernet, og hvis man tillader delvis forarbejdning om bord, vil det gøre det lettere at camouflere forbudte fangster som tilladte hajarter. Transport af fjernede hajfinner bør derfor forbydes. Tilsvarende lovgivning har længe været gældende i Australien.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, afslutning (ny)
 

og indføjes i fiskeriaftalerne mellem EU-medlemsstaterne og lande uden for EU.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, nr. 3 a (nyt)
 

(3a)   finning: hajens værdifulde finner afskæres, og resten af kroppen kastes i havet.

Begrundelse

Fangst og finning af hajer giver anledning til alvorlige bekymringer for dyrenes velfærd, da finnerne ofte skæres af dyrene, mens de er i live, hvorefter de kastes tilbage i havet, hvor de drukner eller bløder eller sulter ihjel. Når først finnerne er fjernet, er det umuligt at identificere hajarten.

Ændringsforslag 8
Artikel 4

Undtagelsesbestemmelse og særlig fiskeritilladelse

Tilladt forarbejdning om bord

1.   Som undtagelse fra artikel 3, stk. 1, og på de i stk. 2, 3 og 4 fastsatte betingelser kan fartøjer med en gyldig særlig fiskeritilladelse fjerne hajfinner om bord og medføre, omlade eller lande hajfinner.

1.   Kun delvis forarbejdning af hajkroppe er tilladt om bord på fartøjerne, nemlig udtagning af indvolde. Ellers bevares hajerne intakt, indtil de er landet.

2.   En sådan særlig fiskeritilladelse må kun udstedes til fiskerfartøjer, der har godtgjort, at de kan udnytte alle dele af hajkroppe, og har dokumenteret, at det er nødvendigt at forarbejde hajfinnerne og de øvrige dele af hajerne om bord.

 

3.   Fartøjer, der har en gyldig særlig fiskeritilladelse, må ikke kaste hajerne over bord igen efter udtagning af indvolde og fjernelse af finnerne. Hajfinnerne skal medføres, landes eller omlades sammen med den tilsvarende vægt af de øvrige dele af hajerne.

 

4.   Alle hajfinner og de øvrige dele af hajerne om bord på et fartøj skal omlades eller landes samtidig.

 

Begrundelse

Hvis hajfinnerne fjernes om bord på fartøjerne, bliver det umuligt at sikre nøjagtig information om bestandene af hajarter, og det øger i høj grad mulighederne for svigagtige fremgangsmåder.

Tilsvarende lovgivning har længe været gældende i Australien.

Ændringsforslag 9
Artikel 5

Forholdet mellem vægten af hajfinnerne og de øvrige dele af hajerne og fortegnelser

Fortegnelser over medførte og bortkastede hajfangster

1.   Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 3, må hajfinnernes vægt ikke overstige 5 % af den samlede vægt af de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde.

1.   Alle fartøjer skal for hver enkelt art føre logbogsfortegnelser over vægten af de hajer, der medføres, omlades, landes eller kastes over bord som bifangst.

2.   Fartøjsførere, der har en særlig fiskeritilladelse, skal føre fortegnelser over vægten af hajfinner de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde, som medføres og omlades eller landes.

 

Disse fortegnelser skal i givet fald indføres i logbogen i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93. For de fartøjer, som ikke er undergivet bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning, skal disse fortegnelser føres i et særligt register, som stilles til rådighed af den kompetente myndighed, der udsteder den særlige fiskeritilladelse.

 

Begrundelse

Mulighederne for svigagtige fremgangsmåder bør forhindres. Et finne-til-krop-forhold er umuligt at håndhæve, fordi det er nødvendigt at sammenligne vægten af kroppene med vægten af finnerne ved landingspladserne. Omladning og landing af finner og kroppe på forskellige steder vil gøre det vanskeligt at kontrollere ulovlig finning.

Med henblik på at forvalte og bevare hajbestandene effektivt er der et presserende behov for at få oplysninger om størrelse, art og køn af de fangede hajer.