ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις προτάσεις απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορούν τη σύναψη πρωτοκόλλων των συμφωνιών εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και

  20.10.2004 - 1. της Αρμενίας (9257/2004 -COM(2004)0358 – C6‑0027/2004 – 2004/0118(CNS))2. του Αζερμπαϊτζάν (8924/2004 - COM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))3. της Γεωργίας (8916/2004 - COM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))4. του Καζακστάν (9006/2004 -COM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))5. του Κιργιστάν (9003/2004 - COM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))6. της Μολδαβίας (9221/2004 - COM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))7. της Ρωσικής Ομοσπονδίας (8896/2004 - COM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))8. της Ουκρανίας (9108/2004 - COM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))9. του Ουζμπεκιστάν (8908/2004 - COM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS)) - *

  αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕπιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Elmar Brok
  (Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2004/0080(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0023/2004
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0023/2004
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (9257/2004 – COM(2004)0358 – C6-0027/2004 – 2004/0118(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0358)[1],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με την Αρμενία (9257/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0027/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Αρμενίας.

  2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (8924/2004 - COM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0267)[2],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν (8924/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0017/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Αζερμπαϊτζάν.

  3. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Γεωργίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (8916/2004 - COM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0268)[3],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με τη Γεωργία (8916/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0018/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γεωργίας.

  4. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (9006/2004 -COM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0307)[4],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με το Καζακστάν (9006/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0025/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Καζακστάν.

  5. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιστάν αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (9003/2004 - COM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0305)[5],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με το Κιργιστάν (9003/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0024/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Κιργιστάν.

  6. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (9221/2004 - COM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0302)[6],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με τη Μολδαβία (9221/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0023/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Μολδαβίας.

  7. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (8896/2004 - COM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0292)[7],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία (8896/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0022/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

  8. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (9108/2004 - COM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0251)[8],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με την Ουκρανία (9108/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0016/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ουκρανίας.

  9. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  (8908/2004 - COM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0272)[9],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας με το Ουζμπεκιστάν (8908/2004),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 44, παράγραφος 2, την τελευταία πρόταση του άρθρου 47, παράγραφος 2, και τα άρθρα 55, 57, παράγραφος 2, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α, σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0020/2004),

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 43, παράγραφος 1, 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0023/2004),

  1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Ουζμπεκιστάν.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Προτάσεις απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορούν τη σύναψη πρωτοκόλλων των συμφωνιών εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, του Καζακστάν, του Κιργιστάν, της Μολδαβίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ουκρανίας και του Ουζμπεκιστάν αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Έγγραφα αναφοράς

  (8924/2004 - COM(2004)0267 – C6‑0017/2004 – 2004/0089(CNS))

  (8916/2004 - COM(2004)0268 – C6‑0018/2004 – 2004/0091(CNS))

  (9006/2004 -COM(2004)0307 – C6‑0025/2004 – 2004/0096(CNS))

  (9003/2004 - COM(2004)0305 – C6‑0024/2004 – 2004/0095(CNS))

  (9221/2004 - COM(2004)0302 – C6‑0023/2004 – 2004/0106(CNS))

  (8896/2004 - COM(2004)0292 – C6‑0022/2004 – 2004/0087(CNS))

  (9108/2004 - COM(2004)0251 – C6‑0016/2004 – 2004/0080(CNS))

  (8908/2004 - COM(2004)0272 – C6‑0020/2004 – 2004/0092(CNS))

  Νομική βάση

  άρθρο 300, παρ. 3, πρώτο εδάφιο, ΕΚ

  Διαδικαστική βάση

  άρθρα 43, παρ. 1, 51 και 83, παρ. 7

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  14.5.2004

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  AFET

           Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  15.9.2004

  Γνωμοδοτική επιτροπή

  INTA

   

   

   

   

           Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  15.9.2004

   

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  INTA

   

   

   

   

           Ημερομηνία της απόφασης

  13.9.2004

   

   

   

   

  Ενισχυμένη συνεργασία

           Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  Εισηγητής

  Elmar Brok

           Ημερομηνία ορισμού

  13.9.2004

  Εισηγητής/ές που αντικαταστάθηκε/καν

  Απλοποιημένη διαδικασία

  άρθρο 43, παρ. 1

           Ημερομηνία της απόφασης

  13.9.2004

  Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

           Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

  Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου

           Ημερομηνία γνωμοδότησης BUDG

  Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

   

           Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

  Διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών

   

           Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

  Εξέταση στην επιτροπή

  5.10.2004

   

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  13.9.2004

  Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

  υπέρ:

  -

   

  κατά:

  -

   

  αποχές:

  -

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  -

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  -

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  -

  Ημερομηνία κατάθεσης – A6

  20.10.2004

  A6‑0023/2004

  Παρατηρήσεις

  Χωρίς ψηφοφορία – Απόφαση του Διευρυμένου Προεδρείου 13.9.2004

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [3]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [4]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [5]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [6]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [7]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [8]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [9]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.