BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, og om godkendelse og undertegnelse af det dertil knyttede aftalememorandum

25.11.2004 - (KOM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Jean-Paul Gauzès

Procedure : 2004/0241(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0039/2004
Indgivne tekster :
A6-0039/2004
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, og om godkendelse og undertegnelse af det dertil knyttede aftalememorandum

(KOM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0643)[1],

–   der henviser til udkastet til aftale mellem Det Europæiske Fællesskab
og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, og om godkendelse og undertegnelse af det dertil knyttede aftalememorandum,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 94, artikel 300, stk. 2, første afsnit, og stk. 4,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0172/2004),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6‑0039/2004),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken San Marinos regeringer og parlamenter.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

I - Baggrund

Da man har konstateret, at en række EU-borgere på grund af manglende koordinering af de nationale beskatningsordninger for indtægter fra opsparing i deres bopælsland har kunnet unddrage sig enhver form for beskatning af de renteindtægter, de modtager i en anden medlemsstat, er det blevet besluttet at udarbejde et direktiv til afhjælpning af dette forhold, som kan føre til en skadelig skattekonkurrence, eftersom kapitalstrømmene har en tendens til at flyde i retning af lande uden for EU og med usædvanligt lav beskatning. Manglen på oplysninger om disse indtægter hindrer således, at det indre marked fungerer optimalt.

I lyset heraf har Rådet med afgørelse af 16. oktober 2001 bemyndiget Kommissionen til at føre forhandlinger med Schweiz, USA, Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino om passende aftaler, der vil kunne sikre, at de pågældende lande træffer foranstaltninger, der svarer til dem, der vil finde anvendelse i Fællesskabet, således at der skabes garanti for reel beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Rådet vedtog derefter den 3. juni 2003 direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger. Det indeholder en ordning for udveksling af oplysninger, hvis ikrafttræden oprindelig var fastsat til den 1. januar 2005.

Tre medlemsstater (Østrig, Belgien og Luxembourg) har stillet betingelser for en sådan ophævelse af bankhemmeligheden. De har opnået, at der indføres en overgangsperiode, hvorunder de er bemyndiget til at opkræve beskatning i stedet for at deltage i udvekslingen af oplysninger.

Rådet har allerede indgået en aftale om beskatning af indtægter fra opsparing med Schweiz og står over for at gøre det med Andorra og Lichtenstein. Disse aftaler indeholder fire elementer: Tilbageholdelse ved kilden delt med bopælsstaten, frivillig overførsel af oplysninger på initiativ fra modtageren af indtægterne, revisionsklausul og ajourføring af udvekslingen af oplysninger i forbindelse med skattesvig. Dette gælder ligeledes for de aftaler, der skal indgås med Republikken San Marino og Fyrstendømmet Monaco.

Aftalerne med Republikken San Marino og Fyrstendømmet Monaco er blevet forelagt i Rådet med henblik på indgåelse. I overensstemmelse med Rådets (Økofin) konklusioner af 21. januar 2003 bekræfter disse to tekster, at Det Europæiske Fællesskab i den overgangsperiode, der er fastsat i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003, vil starte drøftelser med andre vigtige finanscentre med henblik på at foranledige disse jurisdiktioner til at træffe foranstaltninger svarende til dem, der anvendes af Fællesskabet.

Rådet har givet udtryk for politisk enighed om denne tekst. Europa-Parlamentet høres hermed.

II - Ordførerens bemærkninger

Ordføreren finder, at de aftaler, der danner genstand for Rådets forslag til afgørelse, teknisk set er tilfredsstillende. Der er desuden også tale om et vigtigt politisk tiltag. Han stiller derfor ingen ændringsforslag.

Virkningen af aftalerne vil være at sikre, at de pågældende lande træffer foranstaltninger svarende til dem, der skal finde anvendelse i Den Europæiske Union om reel beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger erhvervet i en medlemsstat og beregnet på modtagere med bopæl i en anden medlemsstat. Hensigten med denne bestemmelse er at sikre en reel beskatning, som er nødvendig for at bekæmpe en skadelig skattekonkurrence, og bidrage til, at det indre marked kommer til fungere optimalt. Den automatiske udveksling af oplysninger i henhold til direktiv 2003/48/EF er udarbejdet med dette mål for øje.

Det er vigtigt, at forhandlingerne med tredjelandene indgås hurtigst muligt. Forhandlingerne med Schweiz, Liechtenstein og Andorra er allerede færdige. Hvad angår USA, giver den nuværende ramme for de bilaterale forbindelser på skatteområdet anledning til at konkludere, at der allerede foreligger tilsvarende bestemmelser.

Det var oprindeligt meningen, at disse aftaler skulle træde i kraft pr. 1. januar 2005. Imidlertid blev de med Rådets afgørelse af 19. juli 2004 udsat til 1. juli 2005, hvor diverse betingelser for deres ikrafttræden skulle være på plads. Det er vigtigt, at denne dato overholdes, således at hele akten kan træde i kraft på de bedste betingelser.

Vi sætter pris på de bestræbelser, Republikken San Marino og Fyrstendømmet Monaco har gjort med henblik på at skabe gennemsigtighed på beskatningsområdet samt et reelt retligt samarbejde til bekæmpelse af svig og hvidvaskning af penge. Ordføreren finder imidlertid, at såvel Republikken San Marino som Fyrstendømmet Monaco, som har valgt at basere deres velstand på finansielle tjenesteydelser, fortsat bør respektere spillereglerne og udvide deres samarbejde i kampen mod hvidvaskning af penge.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, og om godkendelse og undertegnelse af det dertil knyttede aftalememorandum

Referencer

KOM(2004)0643 C6-0172/004 – 2004/0241(CNS)

Retsgrundlag

EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit

Hjemmel i forretningsordenen

Artikel 51 og artikel 83, stk. 7

Dato for høring af EP

5.11.2004

Korresponderende udvalg

        Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

Rådgivende udvalg

        Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ingen udtalelse

        Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde

        Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)

        Dato for valg

Jean-Paul Gauzès

10.11.2004

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure

        Dato for afgørelse

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

              Dato for udtalelse fra JURI

 

 

 

Ændring af bevillingsrammen

              Dato for udtalelse fra BUDG

 

 

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

        Dato for afgørelse på plenarmødet

 

Høring af Regionsudvalget

        Dato for afgørelse på plenarmødet

 

Behandling i udvalg

23.11.2004

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.11.2004

Resultat af den endelig afstemning

for:

imod:

Hverken/eller:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Brice Hortefeux, Ian Stewart Hudghton, Sophia Helena In 't Veld, Enrico Letta, Piia-Noora Kauppi, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, John Whittaker, Lars Wohlin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Harald Ettl, Satu Hassi, Antonis Samaras, Theresa Villiers

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse – A6

25.11.2004

A6-0039/2004

Bemærkninger

...