ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/EΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

25.11.2004 - (COM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès

Διαδικασία : 2004/0241(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0039/2004
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0039/2004
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/EΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

(COM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0643)[1],

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο και παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0172/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6‑0039/2004),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι - Ιστορικό

Διαπιστώνοντας ότι, εν απουσία συντονισμού των εθνικών συστημάτων φορολόγησης των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, ορισμένοι κάτοικοι των κρατών μελών μπορούσαν να διαφεύγουν από κάθε μορφή φορολογίας στο κράτος κατοικίας τους επί των τόκων που εισπράττουν σε άλλο κράτος, αποφασίστηκε να ετοιμαστεί μια οδηγία που να θεραπεύει την κατάσταση αυτή η οποία ευνοεί την ανάπτυξη ενός επιζήμιου ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τη φορολογία, μια και οι ροές κεφαλαίων τείνουν να κατευθύνονται προς χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν φορολογικό καθεστώς αφύσικα χαμηλό. Η απουσία πληροφοριών σχετικά με τα εισοδήματα αυτά παρεμποδίζει επίσης την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο, με την από 16 Οκτωβρίου 2001 απόφασή του, έδωσε την άδεια στην Επιτροπή να διαπραγματευθεί με την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο τη σύναψη των κατάλληλων συμφωνιών ώστε να εξασφαλιστεί η εκ μέρους αυτών των χωρών λήψη μέτρων ισοδύναμων προς εκείνα που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας, με σκοπό τη διασφάλιση της πραγματικής φορολόγησης των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Μεταγενέστερα, στις 3 Ιουνίου 2003, το Συμβούλιο ενέκρινε την οδηγία 2003/48/ΕΚ περί φορολόγησης των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, που προβλέπει ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών του οποίου η έναρξη εφαρμογής προβλεπόταν αρχικά για την 1η Ιανουαρίου 2005.

Τρία κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο) έθεσαν όρους για την άρση αυτή του τραπεζικού απορρήτου. Πέτυχαν να τους δοθεί μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία έχουν την άδεια να εισπράττουν έναν φόρο αντί να προβαίνουν σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών.

Το Συμβούλιο έχει συνάψει ήδη με την Ελβετία μια συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και ετοιμάζεται να πράξει το ίδιο με την Ανδόρα και το Λιχτενστάιν. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία: παρακράτηση στην πηγή από κοινού με το κράτος διαμονής, εκούσια διαβίβαση πληροφοριών με πρωτοβουλία του δικαιούχου των εισοδημάτων, ρήτρα επανεξέτασης, επίτευξη προόδου στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών σε περίπτωση φορολογικής απάτης. Τα ίδια στοιχεία θα περιλαμβάνουν και εκείνες που θα συναφθούν με τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και το Πριγκιπάτο του Μονακό.

Οι συμφωνίες με τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και το Πριγκιπάτο του Μονακό έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση. Βάσει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου ECOFIN της 21ης Ιανουαρίου 2003, τα δυο αυτά κείμενα επιβεβαιώνουν ότι, κατά την προβλεπόμενη από την από 3 Ιουνίου 2003 οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου μεταβατική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα ξεκινήσει συνομιλίες με άλλα σημαντικά χρηματο-οικονομικά κέντρα προκειμένου και αυτά να εκδώσουν μέτρα ισοδύναμα προς εκείνα που πρέπει να εφαρμόζει η ίδια η Κοινότητα.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί του κειμένου. Καλείται τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει.

ΙΙ. Επισημάνσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής εκτιμά ότι, από τεχνική άποψη, οι συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο τις υπό εξέταση πρότασης απόφασης του Συμβουλίου είναι ικανοποιητικές. Πρόκειται και για ένα σημαντικό βήμα σε πολιτικό επίπεδο. Ο εισηγητής επομένως δεν προτείνει τροπολογίες.

Οι συμφωνίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να διασφαλίσουν την εκ μέρους των οικείων χωρών έγκριση μέτρων ισοδυνάμων προς εκείνα που πρέπει να εφαρμόζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγματική φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που γεννώνται σε ένα κράτος και έχουν δικαιούχο έναν κάτοικο άλλου κράτους. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορέσει να επιτρέψει την αναγκαία πραγματική φορολόγηση των εισοδημάτων, ώστε να αντιμετωπισθεί ο επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός και να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κατάλληλο μέσον είναι η προβλεπόμενη από την οδηγία 2003/48/ΕΚ αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων.

Πρέπει οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες να ολοκληρωθούν σε εύθετο χρόνο. Οι διαπραγματεύσεις με το Λιχτενστάιν και την Ανδόρα έχουν τελειώσει. Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, το σημερινό πλαίσιο των διμερών σχέσεων με τα κράτη μέλη σε φορολογικά θέματα επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν ήδη ισοδύναμα μέτρα.

Η έναρξη εφαρμογής αυτής της σειράς των συμφωνιών προβλεπόταν αρχικά για την 1η Ιανουαρίου 2005. Με την από 19 Ιουλίου 2004 απόφαση του Συμβουλίου όμως, αναβλήθηκε για την 1η Ιουλίου 2005, οπότε και θα έχουν εκπληρωθεί οι διάφορες προϋποθέσεις για την έναρξη εφαρμογής. Έχει σημασία να τηρηθεί η ημερομηνία αυτή, ώστε ολόκληρος ο μηχανισμός να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή υπό σωστές συνθήκες.

Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου και του Πριγκιπάτου του Μονακό υπέρ της φορολογικής διαφάνειας και υπέρ μιας πραγματικής δικαστικής συνεργασίας που να επιτρέπει την καταπολέμηση της απάτης και του ξεπλύματος χρημάτων. Ο εισηγητής θεωρεί πάντως ότι, τόσο η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου όσο και το Πριγκιπάτο του Μονακό, που επέλεξαν να στηρίξουν ένα μέρος της ευημερίας τους στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οφείλουν να συνεχίσουν να τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού και να βελτιώσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στο θέμα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/EΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS))

Νομική βάση

Άρθρο 300(3), πρώτο εδάφιο, ΕΚ

Διαδικαστική βάση

Άρθρα 51 και 83(7)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

5.11.2004

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Jean-Paul Gauzès
10.11.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία
  Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΝΟΜΙ


 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΠΡΟΫ

 

 

 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλειαΔιαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών
  Ημερομ. απόφασης στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.11.2004

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2004

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

28

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Brice Hortefeux, Ian Stewart Hudghton, Sophia Helena In 't Veld, Enrico Letta, Piia-Noora Kauppi, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, John Whittaker, Lars Wohlin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Harald Ettl, Satu Hassi, Αντώνης Σαμαράς, Theresa Villiers

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A[5]

25.11.2004

A6‑0039/2004

Παρατηρήσεις