MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan sopimuksen tekemisestä

25.11.2004 - (KOM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Jean-Paul Gauzès

Menettely : 2004/0241(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0039/2004
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0039/2004
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan sopimuksen tekemisestä

(KOM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0643)[1],

–   ottaa huomioon luonnoksen säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan sopimuksen tekemisestä,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 94 artiklan, 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan sekä 4 artiklan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0172/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0039/2004),

1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja San Marinon tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

I – Taustaa

Säästöjen tuottamien tulojen kansallisia verotusjärjestelmiä ei ole koordinoitu, ja jotkut jäsenvaltioiden asukkaat eivät maksa lainkaan veroja asuinvaltiolleen korkotuloista, joita he saavat toisesta valtiosta. Tämä tilanne suosii kilpailulle haitallista kehitystä veroalalla, sillä pääomavirrat pyrkivät kulkemaan Euroopan unionin ulkopuolisiin, erityisen matalan veroasteen maihin. Jotta tähän tilanteeseen voitaisiin puuttua, on päätetty valmistella asiaa koskeva direktiivi. Tietojen puuttuminen näistä tuloista vaikeuttaa yhtenäismarkkinoiden hyvää toimintaa.

Tässä yhteydessä neuvosto antoi 16. lokakuuta 2001 tekemällään päätöksellä komissiolle valtuudet neuvotella Sveitsin, Yhdysvaltojen, Andorran, Liechtensteinin, Monacon ja San Marinon kanssa asiaa koskevista sopimuksista, jotta näissä maissa otettaisiin käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin millä Euroopan unionissa varmistetaan yhdessä valtiossa säästöistä korkoina saatujen tulojen tosiasiallinen verotus.

Neuvosto hyväksyi 3. kesäkuuta 2003 direktiivin 2003/48/EY säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta. Siinä säädetään tietojenvaihtojärjestelmästä, joka piti alunperin ottaa käyttöön 1. tammikuuta 2005.

Kolme jäsenvaltiota (Itävalta, Belgia ja Luxemburg) ovat asettaneet ehtoja tälle pankkisalaisuuden kumoamiselle. Niille on luvattu siirtymäaika, jonka aikana ne voivat periä veroa tämän tietojenvaihdon sijasta.

Neuvosto on jo tehnyt Sveitsin kanssa sopimuksen säästöjen tuottamien tulojen verotuksesta, ja se on tekemässä sopimuksia Andorran ja Liechtensteinin kanssa. Näihin sopimuksiin sisältyy neljä osaa: lähdeveron jakaminen asuinvaltion kanssa, tietojen vapaaehtoinen ilmoittaminen edunsaajan aloitteesta, uudelleentarkastelua koskeva lauseke ja veropetoksia koskevien tietojen vaihtamisessa edistymisen päätökseen saattaminen. Kyseiset osat sisältyvät San Marinon tasavallan ja Monacon ruhtinaskunnan kanssa tehtäviin sopimuksiin.

San Marinon tasavallan ja Monacon ruhtinaskunnan kanssa tehtävät sopimukset on annettu neuvostolle niiden solmimista varten. Ecofin-neuvoston 21. tammikuuta 2003 tekemien päätelmien mukaisesti näissä asiakirjoissa vahvistetaan, että Euroopan yhteisö aloittaa 3. kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädetyn siirtymäkauden aikana neuvottelut muiden keskeisten rahoituskeskusten kanssa, jotta näillä oikeudenkäyttöalueilla otettaisiin käyttöön Euroopan yhteisössä sovellettavia toimenpiteitä vastaavat toimenpiteet.

Neuvostossa vallitsee poliittinen yhteisymmärrys tekstistä. Nyt kuullaan Euroopan parlamenttia.

II – Esittelijän huomautukset

Esittelijän mielestä sopimukset, joita ehdotukset neuvoston päätöksiksi koskevat, ovat teknisesti tyydyttäviä. Kyseessä on poliittisesti tärkeä edistysaskel. Esittelijä ei näin ollen esitä tarkistuksia.

Sopimuksilla varmistetaan, että kyseiset maat ottavat käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin millä Euroopan unionissa varmistetaan yhdessä valtiossa säästöistä korkoina saatujen tulojen tosiasiallinen verotus, kun edunsaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa. Täten mahdollistetaan verotuksen toteutuminen, joka on välttämätöntä haitallisen verokilpailun torjumiseksi ja yhtenäismarkkinoiden toiminnan parantamiseksi. Direktiivissä 2003/48/EY määrätty verohallintojen automaattinen tietojenvaihto on asianmukainen väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

On tärkeää, että kolmansien maiden kanssa käytävät neuvottelut saadaan päätökseen riittävän ajoissa. Sveitsin, Liechtensteinin ja Andorran kanssa käytävät neuvottelut on saatu loppuun, Yhdysvaltojen ja jäsenvaltioiden välisistä verotusta koskevista kahdenvälisistä puitteista voidaan päätellä, että Yhdysvalloissa vastaavia toimenpiteitä on jo olemassa.

Näiden sopimusten täytäntöönpanon piti alunperin alkaa 1. tammikuuta 2005 mutta neuvoston 19. heinäkuuta 2004 tekemällä päätöksellä sitä on siirretty 1. päivään heinäkuuta 2005, jolloin erilaisten täytäntöönpanon edellytysten olisi oltava täytetty. On tärkeää, että tätä päivämäärää noudatetaan, jotta määräyksiä voidaan soveltaa kokonaisuudessaan hyvissä olosuhteissa.

Esittelijä arvostaa San Marinon tasavallan ja Monacon ruhtinaskunnan ponnisteluja avoimen verotusjärjestelmän aikaansaamiseksi ja todellisen oikeudellisen yhteistyön luomiseksi, mikä mahdollistaa petosten ja rahanpesun torjumisen. Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että sekä San Marinon tasavallan ja Monacon ruhtinaskunnan, jotka ovat päättäneet perustaa osan hyvinvoinnistaan finanssipalvelujen kehityksen varaan, on jatkossakin kunnioitettava pelin sääntöjä ja lisättävä yhteistyötään rahanpesun torjunnassa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan sopimuksen tekemisestä

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0191(CNS)

Oikeusperusta

EY 300 art. 3 kohdan ens. alakohta

Työjärjestyksen artikla

51 art. ja 83 art. 7 kohta

EP:n kuuleminen (pvä)

5.11.2004

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 

 

 

 

 

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 

 

 

 

 

         Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö

 

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Esittelijä(t)

Jean-Paul Gauzès

         Nimitetty (pvä)

10.11.2004

Alkuperäinen esittelijä

 

Yksinkertaistettu menettely

 

         Päätös tehty (pvä)

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

 

         JURI-lausunto annettu (pvä)

 

Rahoitusmäärän muuttaminen

 

         BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen

 

         Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Alueiden komitean kuuleminen

 

         Päätös tehty istunnossa (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

23.11.2004

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.11.2004

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

28

 

vastaan:

0

 

tyhjää:

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Brice Hortefeux, Ian Stewart Hudghton, Sophia Helena In 't Veld, Enrico Letta, Piia-Noora Kauppi, Cristóbal Ricardo Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, John Whittaker, Lars Wohlin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Harald Ettl, Satu Hassi, Antonis Samaras, Theresa Villiers

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

25.11.2004

A6‑0039/2004

Huomautuksia

...