Betänkande - A6-0039/2004Betänkande
A6-0039/2004

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

25.11.2004 - (KOM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Jean-Paul Gauzès

Förfarande : 2004/0241(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0039/2004
Ingivna texter :
A6-0039/2004
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

(KOM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2004)0643)[1],

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar,

–   med beaktande av artikel 94, artikel 300.2 första stycket och artikel 300.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet (C6‑0172/2004),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6‑0039/2004).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och republiken San Marino parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

I - Bakgrund

Eftersom det inte finns någon samordning mellan de nationella systemen för beskattning av inkomster från sparande kan vissa invånare i medlemsstaterna undgå alla former av beskattning i sin hemviststat när det gäller räntebetalningar i en annan stat. Man har därför beslutat att utarbeta ett direktiv för att åtgärda denna situation, som leder till en skadlig skattekonkurrens eftersom kapitalflödena har en tendens att gå till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och som har onormalt låga skatter. Avsaknaden av information om dessa inkomster skadar också den inre marknadens funktionssätt.

Genom sitt beslut av den 16 oktober 2001 bemyndigade rådet därför kommissionen att förhandla med Schweiz, Förenta staterna, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino om lämpliga avtal för att se till att dessa länder antar bestämmelser som är likvärdiga med dem som kommer att tillämpas inom gemenskapen i syfte att sörja för en effektiv beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar.

Rådet antog därefter direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar den 3 juni 2003. I detta direktiv föreskrivs ett system med informationsutbyte, som ursprungligen skulle träda i kraft den 1 januari 2005.

Tre medlemsstater (Österrike, Belgien och Luxemburg) har ställt villkor för att häva banksekretessen. De har fått till stånd en övergångsperiod under vilken de får ta ut en skatt i stället för att utbyta information.

Rådet har redan ingått ett avtal om beskattning av inkomster från sparande med Schweiz och planerar att även göra så med Andorra och Liechtenstein. Dessa avtal består av följande fyra delar: källskatt som delas med hemviststaten, frivilligt utlämnande av uppgifter på begäran av inkomstmottagaren, klausul om översyn, och framsteg när det gäller utbyte av information i fall av skattebedrägeri. Detta gäller även de avtal som skall ingås med Republiken San Marino och Furstendömet Monaco.

Avtalen med Republiken San Marino och Furstendömet Monaco har förelagts rådet för ingående. I enlighet med Ekofinrådets slutsatser av den 21 januari 2003 bekräftas det i dessa två texter att Europeiska gemenskapen under den övergångsperiod som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 skall inleda diskussioner med andra viktiga finansiella centrum i syfte att verka för att det även inom dessa jurisdiktioner antas bestämmelser som är likvärdiga med dem som gemenskapen skall tillämpa.

Rådet har gett sitt politiska godkännande av texten. Europaparlamentet hörs för närvarande.

II - Föredragandens anmärkningar

Föredraganden anser att avtalen till följd av förslaget till rådets beslut, på det tekniska planet, är tillfredsställande. Det handlar dessutom om ett viktigt politiskt steg. Han föreslår därför inga ändringar.

Avtalen kommer att leda till att de berörda länderna antar bestämmelser som är likvärdiga med dem som skall tillämpas inom Europeiska unionen i syfte att sörja för en effektiv beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar som sker i en stat till mottagare som har sin hemvist i en annan stat. Denna bestämmelse möjliggör den effektiva beskattning som behövs för att bekämpa skadlig skattekonkurrens och bidra till att förbättra den inre marknadens funktionssätt. Det automatiska informationsutbyte mellan skattemyndigheter som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG är en lämplig metod för att uppnå detta mål.

Det är viktigt att förhandlingarna med tredjeländer slutförs i tid. Förhandlingarna med Schweiz, Liechtenstein och Andorra har slutförts. När det gäller Förenta staterna kan man, mot bakgrund av den befintliga ramen för de bilaterala förbindelserna med medlemsstaterna på skatteområdet, dra slutsatsen att det redan finns likvärdiga bestämmelser.

Denna serie med avtal skulle ursprungligen träda i kraft den 1 januari 2005. Genom rådets beslut av den 19 juli 2004 sköts detta datum dock fram till den 1 juli 2005 och de olika villkoren för genomförandet skall vid detta datum vara uppfyllda. Det är viktigt att detta datum respekteras för att samtliga bestämmelser skall kunna tillämpas på ett tillfredsställande sätt.

Vi uppskattar Republiken San Marinos och Furstendömet Monacos ansträngningar med att skapa insyn på skatteområdet och inrätta ett verkligt rättsligt samarbete för att bekämpa bedrägeri och penningtvätt. Föredraganden anser dock att både Republiken San Marino och Furstendömet Monaco, som har valt att delvis skapa sitt välstånd genom utvecklingen av finansiella tjänster, måste fortsätta att respektera spelreglerna och utöka sitt samarbete mot penningtvätt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med de som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

Referensnummer

KOM(2004)0643 – C6‑0172/2004 – 2004/0241(CNS)

Rättslig grund

art. 300.3 första stycket, EG-fördraget

Grund i arbetsordningen

art. 51 och art. 83.7

Begäran om samråd med parlamentet

5.11.2004

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ECON

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Jean-Paul Gauzès
10.11.2004

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande
  Beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén
  Beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

23.11.2004

 

 

 

 

Antagande

23.11.2004

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

28

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Zsolt László Becsey, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Brice Hortefeux, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Enrico Letta, Piia-Noora Kauppi, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, John Whittaker, Lars Wohlin

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Harald Ettl, Satu Hassi, Antonis Samaras, Theresa Villiers

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande – A6-nummer

25.11.2004

A6-0039/2004

Anmärkningar

...

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.