Ziņojums - A6-0002/2005Ziņojums
A6-0002/2005

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma pieņemšanai daudzgadējas Kopienas programmas ieviešanā, lai padarītu digitālo saturu Eiropā pieejamāku, lietojamāku un izmantojamāku

18.11.2004 - (10458/4/2004 – C6-0140/2004 – 2004/0025(COD)) - ***II

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Paul Rübig


Procedūra : 2004/0025(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0002/2005
Iesniegtie teksti :
A6-0002/2005
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma pieņemšanai daudzgadējas Kopienas programmas ieviešanā, lai padarītu digitālo saturu Eiropā pieejamāku, lietojamāku un izmantojamāku

(10458/4/2004 – C6-0140/2004 – 2004/0025(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (10458/4/2004 – C6-0140/2004),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0096)[2],

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (KOM(2004)0367)[3],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A6‑0002/2005),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostājaParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

6. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar lēmumu, Kopienas pasākumu ieviešanas finansiālais ietvars laikā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim, tiek noteikts 135 miljoni EUR, no kuriem 55,6 miljoni EUR ir paredzēti laika periodam līdz 2006. gada 31. decembrim.

1. Saskaņā ar lēmumu, Kopienas pasākumu ieviešanas finansiālais ietvars laikā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim, tiek noteikts 149 miljoni EUR, no kuriem 55,6 miljoni EUR ir paredzēti laika periodam līdz 2006. gada 31. decembrim.

Pamatojums

The amount agreed within the Council in its common position implies too great a reduction with respect to the Commission initial proposal (163 million €) and does not provide the Programme with appropriated funding. In order to find a compromise with the Council the Parliament can accept a minor reduction.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes kopējā nostāja Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma pieņemšanai daudzgadējas Kopienas programmas ieviešanā, lai padarītu digitālo saturu Eiropā pieejamāku, lietojamāku un izmantojamāku

Atsauces

(10458/4/2004 – C6-0140/2004 – 2004/0025(COD))

Jurdiskais pamats

EK līguma 251. panta 2. punkts

Atsauces uz Reglamentu

62. pants

1. lasījuma datums EP – P[5]

22.4.2004

P5_TA(2004)0364

Komisijas priekšlikums

KOM(2004)0096 – C5-0082/2004

Komisijas grozītais priekšlikums

KOM(2004)0367

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

14.10.2004

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

        Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

14.10.2004

Referents

        Iecelšanas datums

Paul Rübig

27.7.2004

 

Aizstātais referents

W.G. Van Velzen

 

Izskatīšana komitejā

23.11.2004

18.1.2005

 

 

 

Pieņemšanas datums

18.1.2005

Galīgā balsojuma rezultāti

par:

pret:

atturas:

45

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Lena Ek, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Umberto Pirilli, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Daniel Caspary, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Neena Gill, Satu Hassi, Edit Herczog, Peter Liese, Vittorio Prodi, John Purvis, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums – A6

18.1.2005

A6-0002/2005

Piezīmes