Procedure : 2003/0184(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0003/2005

Indgivne tekster :

A6-0003/2005

Forhandlinger :

PV 07/03/2005 - 15

Afstemninger :

PV 08/03/2005 - 9.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0062

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 149kWORD 55k
24.1.2005
PE 350.167v02-00 A6-0003/2005

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og de­res familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om reg­ler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

(12062/3/2004 - C6‑0189/2004 - 2003/0184(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Proinsias De Rossa

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og de­res familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om reg­ler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (12062/3/2004 - C6‑0189/2004 - 2003/0184(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-    der henviser til Rådets fælles holdning (12062/3/2004 - C6‑0189/2004),

-    der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0468)(2),

-    der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0314)(3),

-    der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-    der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-    der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6‑0003/2005),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige juridiske foranstaltninger for hurtigst muligt at skabe klarhed omkring de spørgsmål, der er taget op i dens erklæring om bilag IIa til Rådets fælles holdning(4), og til inden for de første seks måneder efter den foreliggende forordnings ikrafttrædelse at informere Europa-Parlamentet om resultaterne;

3. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

4. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

5. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT

(3)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(4)

13940/2004 ADD 1.


BEGRUNDELSE

Generelle bemærkninger

Forordning nr. 1408/71 ændres årligt for at tage hensyn til udviklingen i de nationale sociale sikringsordninger, indarbejde ændringer i national lovgivning og tage højde for retspraksis i De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Ordføreren anbefaler at støtte Rådets fælles holdning med den begrundelse, at alle de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen om årlige ændringer af forordningen for 2003, er blevet tilstrækkeligt indarbejdet.

Desuden bevarer Rådets fælles holdning, som blev enstemmigt vedtaget, de vigtigste synspunkter i Kommissionens forslag, og Kommissionen er enig i den fælles holdning.

Siden 1971 har forordning nr. 1408/71 defineret grundlaget for, hvilke ydelser der skal tildeles borgere, som flytter fra en medlemsstat til en anden. Den ændring og konsolidering, som det her drejer sig om, omfatter flere nye bestemmelser rettet mod en forbedring af de sociale sikringsrettigheder. Forordningen afgør stadig, hvorvidt borgeren fortsat er berettiget til særlige ydelser, som der er truffet bestemmelse om i dennes oprindelige medlemsstat, og som derfor kan eksporteres, eller om der findes en tilsvarende ydelse i den nye medlemsstat, hvor den pågældende er bosat. Forordningen spiller en vigtig rolle for gennemførelsen af en af de fire grundlæggende friheder i EU's lovgivningsstruktur, nemlig den frie bevægelighed for EU-borgere. Muligheden for frit at kunne bosætte sig, arbejde og flytte inden for EU - med så få økonomiske og administrative forhindringer som muligt - er en betydelig fordel, som borgerne får gennem medlemskab af EU.

En ændring af den gældende forordning, som oprindeligt blev vedtaget for mere end 30 år siden, afhænger i høj grad af vedtagelsen af denne betænkning, som er en "oprydningsøvelse", der sigter mod at præcisere medlemsstaternes forhold, hvad angår særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser.

Særlige bemærkninger til den fælles holdning

Et særligt punkt, der bør nævnes, er, at Rådet ikke vedtog hele Kommissionens forslag om at ændre fortegnelsen i bilag IIa. Rådet er ikke enigt i at lade disse særlige ydelser være omfattet: børnepasningstilskud (Finland), handicapydelse og ydelse til pasning af handicappede børn (Sverige), invaliditetsydelse, plejetilskud og omsorgstillæg (Det Forenede Kongerige).

I en erklæring, der er vedføjet den fælles holdning, meddeler Kommissionen, at den fortsat er af den opfattelse, at det vil være nødvendigt at revidere listen for at opfylde kriterierne i Domstolens retspraksis og de kriterier, der er opnået enighed om i Rådets fælles holdning.

Alle 25 medlemsstater har bidraget til at indgå de kompromiser, der var nødvendige for at kunne forbedre mulighederne for at eksportere borgeres ydelser. Et af disse kompromiser er, at der føres fortegnelser, i bilag, af de nationale ydelser, som medlemsstaterne ikke mente burde kunne eksporteres. Fortegnelsen over denne slags ydelser i bilag IIa omfatter de fem ovennævnte ydelser, som Kommissionen mener bør slettes for at opfylde kriterierne i Domstolens retspraksis. Kommissionen har forbeholdt sig ret til at forelægge spørgsmålet for Domstolen.

Imidlertid er både Kommissionen og Rådet enige om den overordnede tekst, og der er også enighed om, at den fælles holdning, som foreslået, baner vej for det hurtigst mulige fremskridt ved at præcisere situationen, hvad angår de fem pågældende ydelser, uden at forhindre det betydelige fremskridt, som fortsat gøres for at opnå høj koordinering mellem medlemsstaterne af alle andre relevante ydelser.

Ordføreren mener, at Domstolen bedst kan foretage den nødvendige præcisering af disse fem ydelser. Jeg mener også, at Parlamentet ikke bør forsinke vedtagelsen af denne betænkning på grund af sådanne præcisering, ligesom vi ikke bør genoptage de kompromiser, Rådet allerede har indgået, som under alle omstændigheder omfatter de ændringsforslag, som Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen.

Konklusion

Ændringsprocessen af forordningen om koordinering af sociale sikringsordninger er allerede udført, men den nye gennemførelsesforordning (ex-574/72) er endnu ikke færdigbehandlet. Det er derfor vigtigt at fortsætte med denne årlige ændring for 2003 for at sikre juridisk sikkerhed af forordningerne og yde bedre beskyttelse af rettighederne for de involverede.

Ordføreren mener, at en vedtagelse af denne indstilling med nuværende ordlyd til andenbehandling er den bedste måde at beskytte Europa-Parlamentets synspunkter og forholdene for de borgere, der benytter sig af adgangen til sociale sikringsydelser, når de flytter inden for EU. Den sikrer også juridisk klarhed, indtil den nye forordning og dens gennemførelsesforordning er trådt fuldstændig i kraft.

Jeg har derfor i et nyt punkt i den lovgivningsmæssige beslutning i indstillingen ved anden­behandling foreslået, at Parlamentet støtter behovet for juridisk klarhed og kraftigt opfordrer til brug af de juridiske instrumenter, som Kommissionen råder over, til at opnå denne klarhed hurtigst muligt. Dette ændringsforslag refererer indirekte til annullationsproceduren i henhold til EF-traktatens artikel 230. Traktatbrudssøgsmål kan være temmelig indviklede og lange, og jeg mener, at annullationsproceduren, som kun kræver et enkelt skridt, bør anvendes i dette tilfælde.

For at konkludere er det ordførerens opfattelse, at både Kommissionen og Rådet ser passende til, at der skabes de mest effektive midler til at sikre, at ydelser til handicappede og familier vil kunne eksporteres. Kommissionen og Rådet har allerede i fællesskab vedtaget en lang række af denne slags ydelser, og de tilbageværende fem ydelser, der endnu mangler at blive truffet afgørelse om, kan yderligere forbedre de sociale rettigheder for personer, der har ret til børnepasningstilskud, handicapydelse and omsorgstillæg i Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige. Ordføreren kan dog tilslutte sig opfattelsen hos de medlemmer af Beskæftigelsesudvalget, som anfører, at Kommissionen og Rådet må tage spørgsmålet op, om hvordan den frie bevægelighed for familiemedlemmer og handicappede kan forbedres yderligere. Dette spørgsmål må behandles i de nye bilag til den ændrede forordning 1408/71.


PROCEDURE

Titel

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og de­res familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om reg­ler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

Referencer

12062/3/2004 – C6-0189/2004 – 2003/0184(COD)

Retsgrundlag

art. 251, stk. 2, EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 67

Dato for EP's førstebehandling - P[5]

11.3.2004

P5_TA(2004)0175

Kommissionens forslag

KOM(2003)0468 – C5-0368/2003

Kommissionens ændrede forslag

KOM(2004)0314

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

18.11.2004

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL
1.9.2003

Ordfører(e)
  Dato for valg

Proinsias De Rossa
16.11.2004

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

Marie-Hélène Gillig

 

Behandling i udvalg

2.12.2004

18.1.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

18.1.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

30

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Ottaviano Del Turco, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Jan Tadeusz Masiel, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Ji?? Mašt?lka, Ana Mato Adrover, Csaba Őry, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard James Ashworth, Elspeth Attwooll, Edit Bauer, Françoise Castex, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Yannick Vaugrenard

Dato for indgivelse - A[6]

24.1.2005

A6-0003/2005

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik