Postup : 2003/0184(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0003/2005

Predkladané texty :

A6-0003/2005

Rozpravy :

PV 07/03/2005 - 15

Hlasovanie :

PV 08/03/2005 - 9.3

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0062

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 164kWORD 63k
24.1.2005
PE 350.167v01-00 A6-0003/2005

k spoločnej pozícii Rady na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

(12062/3/2004 – C6‑0189/2004 – 2003/0184(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Proinsias De Rossa

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k spoločnej pozícii Rady na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

(12062/3/2004 – C6‑0189/2004 – 2003/0184(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (12062/3/2004 – C6‑0189/2004),

–   so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Parlament a Radu (KOM(2003)0468)(2),

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2004)0314)(3),

–   so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6‑0003/2005),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.  vyzýva Komisiu, aby prijala príslušné právne kroky na získanie v čo možno najkratšom čase prehľadu o otázkach uvedených v jej vyhlásení k prílohe IIa pripojenému k spoločnej pozícii Rady(4) a na informovanie Európskeho parlamentu o výsledkoch do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti predloženého nariadenia;

3.  podotýka, že akt je prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

4.  poveruje predsedu Európskeho parlamentu, aby podpísal tento akt spolu s predsedom Rady v súlade s článkom 254 odsek 1 Zmluvy o ES;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal tento akt len čo sa potvrdí, že sa skončili všetky postupy a uverejnil ho so súhlasom generálneho tajomníka Rady v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje predsedu Európskeho parlamentu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, 11.3.2004, P5_TA/2004)0175.

(2)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(4)

13940/2004 ADD 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné poznámky

Nariadenie 1408/71 sa každoročne mení, aby sa zohľadnil vývoj v národných systémoch sociálneho zabezpečenia, zapracovali zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch a zohľadnilo prípadové právo Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Spravodajca navrhuje podporiť spoločnú pozíciu Rady na základe toho, že všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom v 1. čítaní týkajúce sa každoročných zmien nariadenia na rok 2003 boli uspokojivo zapracované.

Okrem toho spoločná pozícia Rady prijatá jednomyseľne zachováva základné aspekty návrhu Komisie. A Komisia súhlasí so spoločnou pozíciou.

Od roku 1971 nariadenie 1408/71 definuje základ, na ktorom sa majú poskytovať dávky pre občanov, ktorí sa presťahujú z jedného členského štátu do druhého. Revízia a konsolidácia, ktoré sa tu rozoberajú, obsahujú niekoľko nových ustanovení zameraných na zlepšenie práv sociálneho zabezpečenia. Nariadenie ďalej určuje, či občania budú naďalej oprávnení poberať osobitné dávky ustanovené ich členským štátom pôvodu, a teda exportovateľné, alebo či bude rovnocenná dávka dostupná novom členskom štáte pobytu osoby. Nariadenie spĺňa dôležitú úlohu pri realizácii jednej zo štyroch základných slobôd legislatívnej štruktúry EÚ: slobodný pohyb občanov EÚ. Skutočne možnosť bývať, pracovať a slobodne sa pohybovať v EÚ – s čo najmenšími možnými finančnými alebo administratívnymi prekážkami – je skutočnou výhodou, ktoré členstvo v EÚ poskytuje svojim občanom.

Revízia súčasného nariadenia vypracovaného pôvodne pre viac ako 30-timi rokmi, závisí zásadne od prijatia tejto správy, ktorá je podstatou „robenia poriadku“ zameraného na vysvetlenie pozície členských štátov vzhľadom na špeciálne nekontribučné peňažné dávky.

Osobitné poznámky k spoločnej pozícii

Osobitne je potrebné uviesť, že Rada neprijala všetky návrhy Komisie na revíziu zoznamu zápisov v prílohe IIa. Rada nesúhlasí, aby sa zahrnuli tieto konkrétne dávky: príspevok na starostlivosť o dieťa (Fínsko), príspevok pre zdravotne postihnutých a príspevok na starostlivosť o zdravotne postihnuté deti (Švédsko), príspevok na živobytie pre zdravotne postihnutých, pomocný príspevok, príspevok na opatrovateľa pre zdravotne postihnutých (Spojené kráľovstvo).

Komisia vo svojom vyhlásení pripojenom k spoločnej pozícii uvádza, že sa naďalej domnieva, že táto revízia bude potrebná, aby boli dodržané kritériá judikatúry Súdneho dvora a kritériá schválené v spoločnej pozícii Rady.

Všetkých dvadsaťpäť členských štátov prispelo ku kompromisom potrebným k tomu, aby sa zlepšila exportovateľnosť dávok pre občanov. Tieto kompromisy zahŕňajú zaradenie do príloh tých národných dávok, o ktorých sa členské štáty domnievali, že by nemali byť exportovateľné. Zoznam takýchto dávok v prílohe IIa obsahuje 5 horeuvedených dávok, ktoré by podľa názoru Komisie mali byť vypustené, aby boli dodržané kritériá stanovené jurisdikciou ESD. A Komisia si vyhradila právo prijať v tomto ohľade ďalší právny krok.

Komisia a aj Rada sa však zhodli na celkovom texte a existuje tiež zhoda v tom, že spoločná pozícia, ako je navrhnutá, umožňuje čo možno najskorší vývoj pri vysvetľovaní pozície vzhľadom na 5 konkrétnych dávok bez toho, aby zasahovala do významného vývoja, ktorý pokračuje, aby sa dosiahla vysoká úroveň koordinácie medzi členskými štátmi o všetkých ďalších príslušných dávkach.

Spravodajca sa domnieva, že vysvetlenie potrebné vzhľadom na týchto päť dávok najlepšie vyrieši Súdny dvor. Ja sa tiež domnievam, že Parlament by nemal meškať s prijatím tejto správy do takéhoto vysvetlenia, ani by sa nemal usilovať znovu otvoriť už Radou dosiahnuté kompromisy, ktoré v každom prípade obsahujú zmeny a doplnenia prijaté týmto Parlamentom v prvom čítaní.

Záver

Proces revízie nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia je už dokončený, avšak jeho nové vykonávacie nariadenie (ex-574/72) nie je zatiaľ dokončené. Preto je dôležité pokračovať s touto revíziou z roku 2003, aby sa zabezpečila právna istota pre nariadenia a aby sa poskytla lepšia ochrana práv zainteresovaných.

Spravodajca súhlasí, že prijatie tohto odporúčania na 2. čítanie, ako je uvedené, najlepšie háji pozíciu Európskeho parlamentu a občanov odkázaných na dostupnosť dávok sociálneho zabezpečenia pri ich presťahovaní v rámci EÚ. Zabezpečuje aj právnu prehľadnosť do úplného a kompletného nadobudnutia účinnosti nového nariadenia a jeho vykonávacieho nariadenia.

Preto som navrhol v novom odseku, ktorý sa má vložiť do legislatívneho uznesenia odporúčania pre 2. čítanie, že Parlament podporuje potrebu právnej prehľadnosti a vyzýva k využívaniu všetkých právnych nástrojov dostupných Komisii, aby sa táto prehľadnosť dosiahla v čo možno najkratšom čase. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka implicitne postupu vyhlásenia za neplatné ustanoveného v článku 230 Zmluvy o ES. Použitie konaní pre porušenie zmluvy môže byť pomerne komplikované a zdĺhavé a verím, že v tomto prípade by sa mal použiť postup vyhlásenia za neplatné, ktoré vyžaduje iba jediný krok.

V závere spravodajca verí, že sa Komisia a aj Rada venovali všetku náležitú starostlivosť, aby predložili čo možno najúčinnejšie opatrenia na zabezpečenie exportovateľnosti dávok ľuďom s postihnutím a rodinám. Komisia a Rada sa už vzájomne dohodli na značnom rozsahu takýchto dávok a zvyšných päť dávok, ktoré je ešte potrebné stanoviť, by mohlo ďalej posilniť sociálne práva ľudí, ktorí majú nárok na príspevky na starostlivosť o dieťa, pre zdravotne postihnutých a na opatrovateľa pre zdravotne postihnutých vo Fínsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Napriek tomu spravodajca súhlasí s tými členmi Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorí argumentovali, že Komisia a Rada sa musia zamerať na ďalšie zlepšenie voľného pohybu rodín a osôb s postihnutím. Táto téma musí byť predmetom nasledujúcich príloh revidovaného nariadenia č. 1408/71.


POSTUP

Názov

Spoločná pozícia Rady na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

Referenčné čísla

12062/3/2004 – C6-0189/2004 – 2003/0184(COD)

Právny základ

Čl. 251 ods. 2 ES

Základ v rokovacom poriadku

Čl. 67

Dátum prvého čítania EP

11.3.2004

P5_TA(2004)0175

Návrh Komisie

KOM(2003)0468 – C5-0368/2003

Pozmenený návrh Komisie

KOM(2004)0314

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na rokovaní

18.11.2004

Gestorský výbor
  dátum pridelenia

EMPL
1.9.2003

Spravodajca
  dátum vymenovania

Proinsias De Rossa
16.11.2004

 

Predchádzajúci spravodajca

Marie-Hélène Gillig

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2004

18.1.2005

 

 

 

Dátum schválenia pozmeňujúcich návrhov

18.1.2005

Výsledok konečného hlasovania

za:

proti:

zdržali sa:

30

1

0

Poslanci prítomní na konečnom hlasovaní

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Ottaviano Del Turco, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Jan Tadeusz Masiel, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Ji?í Maštálka, Ana Mato Adrover, Csaba Őry, Gabriele Zimmer

Zástupcovia prítomní na konečnom hlasovaní

Richard James Ashworth, Elspeth Attwooll, Edit Bauer, Françoise Castex, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Yannick Vaugrenard

Dátum predloženia – A6

24.1.2005

A6-0003/2005

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia