Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2004/0053(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0004/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0004/2005

Συζήτηση :

PV 13/04/2005 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2005 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0129

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 185kWORD 122k
24.1.2005
PE 347.246v02-00 A6-0004/2005

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2004)0162 – C5‑0126/2004 – 2004/0053(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Holger Krahmer

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2004)0162 – C5‑0126/2004 – 2004/0053(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0162)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5‑0126/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0004/2005),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα)

 

(3α) Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης αποτελεί σημαντικό στόχο της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και για το λόγο αυτό χαιρετίζεται από όλους τους ενδιαφερομένους η συμβολή της οδηγίας 2000/53/ΕΚ καθώς και της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμισθούν στο προοίμιο οι στόχοι της πρότασης στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5) ως «όχημα αναφοράς» νοείται η έκδοση ενός τύπου οχήματος, την οποία η αρμόδια για την έγκριση αρχή χαρακτηρίζει ως την πλέον προβληματική από την άποψη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης·

5) ως «όχημα αναφοράς» νοείται η έκδοση ενός τύπου οχήματος, την οποία η αρμόδια για την έγκριση αρχή χαρακτηρίζει ως την πλέον προβληματική από την άποψη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης·

 

Τα οχήματα αυτά επιλέγονται από την αρμόδια για την έγκριση αρχή, σε συμφωνία με τον κατασκευαστή, από τις διάφορες εκδόσεις ενός τύπου.

 

Εν προκειμένω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 

- ο τύπος του αμαξώματος·

 

- τα προσφερόμενα επίπεδα εξοπλισμού·

 

- ο προσφερόμενος ειδικός εξοπλισμός που τοποθετείται ενδεχομένως στο όχημα με ευθύνη του κατασκευαστή.

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής (βλ. υπό 6.2.3.) πρέπει να καταστεί σαφές ότι η επιλογή διενεργείται από την αρμόδια για την έγκριση αρχή σε συμφωνία με τους κατασκευαστές και για το σκοπό αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν τα προταθέντα κριτήρια.

Τροπολογία 3

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Α (νέα)

 

2α. Ο κατασκευαστής αποδεικνύει την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 2α, της οδηγίας 2000/53/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/53/ΕΚ απαγορεύει τη χρησιμοποίηση μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου ή εξασθενούς χρωμίου στα οχήματα και στα κατασκευαστικά τους στοιχεία μετά την 1η Ιουλίου 2003. Η έγκριση τύπου δεν πρέπει να χορηγείται εάν το όχημα περιέχει τις ουσίες αυτές χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους.

Τροπολογία 4

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3) Η αρμόδια για την έγκριση αρχή εξακριβώνει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία από πολυμερή ή ελαστομερή υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποσυναρμολόγησης του παραρτήματος Ι παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την απόφαση 2003/138/EK της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά οχημάτων δυνάμει της οδηγίας 2000/53/EK.

3) Η αρμόδια για την έγκριση αρχή εξετάζει εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία από πολυμερή ή ελαστομερή υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποσυναρμολόγησης του παραρτήματος Ι παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την απόφαση 2003/138/EK της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά οχημάτων δυνάμει της οδηγίας 2000/53/EK.

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, τα κατασκευαστικά στοιχεία από πολυμερή ή ελαστομερή υλικά δεν επισημαίνονται πριν από την τελευταία φάση που προηγείται της έναρξης παραγωγής, εάν έχει ήδη περατωθεί η αξιολόγηση του τύπου. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα είχε ως αποτέλεσμα να είναι ο κατασκευαστής υποχρεωμένος να κατασκευάζει πρόσθετα πρωτότυπα, ώστε να επισημαίνει τα κατασκευαστικά στοιχεία από πολυμερή ή ελαστομερή υλικά τη στιγμή της αξιολόγησης. Μία πιο αποτελεσματική για αμφότερες τις πλευρές λύση θα ήταν να εξακριβώνει η αρμόδια για την έγκριση αρχή, εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα (αναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο και την ευθύνη), ώστε να διασφαλίσει την επισήμανση των εν λόγω κατασκευαστικών στοιχείων. Η αρμόδια για την έγκριση αρχή μπορεί φυσικά να ελέγξει εκ νέου τον κατασκευαστή σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραρτήματος IV της παρούσας οδηγίας, για τη διενέργεια της προκαταρκτικής αξιολόγησης και την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραρτήματος IV της παρούσας οδηγίας, για τη διενέργεια της προκαταρκτικής αξιολόγησης και την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης· ορίζονται ήδη υφιστάμενες αρχές αυτού του είδους.

Αιτιολόγηση

Αρχές για την αξιολόγηση τύπου υπάρχουν στα διάφορα κράτη μέλη. Είναι μείζονος σημασίας να τυγχάνουν οι κρατικές υπηρεσίες που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας αποδοχής και σεβασμού ώστε να είναι εις θέσιν να αξιολογούν τα οχήματα και την κατασκευή τους. Οι υφιστάμενες αρχές για την αξιολόγηση τύπου έχουν τη σχετική δυνατότητα, εξασφαλίζουν ασφάλεια δικαίου και αποτρέπουν τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

Τροπολογία 6

ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

3. Με ισχύ από [……36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

3. Με ισχύ από [……54 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη:

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη ταυτόχρονης αξιολόγησης του τύπου για όλους τους τύπους όλων των κατασκευαστών, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανυπέρβλητων διοικητικών δυσκολιών τόσο για τις αρμόδιες για την έγκριση αρχές όσο και για τους κατασκευαστές. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα 600 περίπου τύποι, οι οποίοι είναι αδύνατο να αξιολογηθούν εντός 36 μηνών. Επιπλέον, η απόδοση προτεραιότητας στην αξιολόγηση νέων τύπων ανταποκρίνεται στις πρακτικές που εφαρμόζονται στην ΕΕ. Εξάλλου, θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ νέων και ήδη υπαρχόντων τύπων: εάν έχει προτεραιότητα η αξιολόγηση νέων τύπων, τότε διασφαλίζεται ότι υποβάλλονται σε αξιολόγηση όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά τύποι. Στη συνέχεια, μπορούν να αξιολογηθούν οι ήδη υπάρχοντες τύποι.

Τροπολογία 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4. Όσον αφορά τον τύπο οχήματος, επιλέγεται ένα όχημα αναφοράς:

4. Σε περίπτωση που η αρμόδια για την έγκριση αρχή και ο κατασκευαστής δεν εντοπίσουν σε συμφωνία μεταξύ τους το πλέον προβληματικό όχημα ενός συγκεκριμένου τύπου από την άποψη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, επιλέγεται όσον αφορά τον τύπο οχήματος, ένα όχημα αναφοράς:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων, βάσει των οποίων τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά οχήματα θα κατασκευάζονται με τρόπο ώστε να πληρούν τα απαιτούμενα ελάχιστα ποσοστά όσον αφορά τη «δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης», τη «δυνατότητα ανακύκλωσης» και τη «δυνατότητα ανάκτησής» τους.

Ο εισηγητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρόταση της Επιτροπής εξυπηρετεί τον φιλόδοξο στόχο περιβαλλοντικής πολιτικής, σύμφωνα με τον οποίο τα καινούργια οχήματα κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν:

– να επαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν τουλάχιστον κατά 85 % κατά μάζα

– να επαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακτηθούν τουλάχιστον κατά 95 % κατά μάζα.

Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής δεν αποσκοπούν στην τροποποίηση της βασικής προσέγγισης της πρότασης οδηγίας, αλλά εξυπηρετούν τον στόχο να διευκολύνουν την εφαρμογή αυτής της οδηγίας για όλους τους ενδιαφερόμενους - στην προκειμένη περίπτωση την αρμόδια για την έγκριση αρχή και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες και το συνακόλουθο γραφειοκρατικό κόστος ενδέχεται να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρηθούν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Για τον λόγο αυτό και αν μη τι άλλο υπό το φως της στρατηγικής της Λισσαβώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς, ο εισηγητής επιδιώκει, και στην περίπτωση αυτής της οδηγίας την μεγαλύτερη δυνατή απλούστευση των μελλοντικών διατάξεων εφαρμογής της νομοθεσίας, ιδίως από την άποψη της πρακτικής εφαρμογής.

Στο πλαίσιο της αιτιολόγησης της οδηγίας η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η έννοια του "ανακυκλώσιμου σχεδιασμού" εφαρμόζεται στην πράξη από τους κατασκευαστές κατά την ανάπτυξη καινούργιων οχημάτων ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα.

Τα καινούργια οχήματα που κατασκευάζονται από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας πληρούν ήδη - συγκρινόμενα σε διεθνή κλίμακα - υψηλά και τα πλέον υψηλά πρότυπα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους.

Η προστασία του περιβάλλοντος και τα φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα επηρεάζουν την απόφαση των καταναλωτών να τα αγοράσουν, με αποτέλεσμα να έχουν εξελιχθεί σε παράγοντα που επηρεάζει τον ανταγωνισμό.

Η οδηγία περιέχει ορισμένα στοιχεία που δεν είναι αναγκαία από την άποψη μιας κατά το δυνατό εκτεταμένης προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία συνεπάγονται διοικητικά έξοδα που θα ήταν προτιμότερο να αποφευχθούν.

Η Επιτροπή ορίζει στην πρότασή της ότι 36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας όλα τα καινούργια οχήματα πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση τύπου και στην αντίστοιχη διαδικασία έγκρισης. Τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα, όλα τα οχήματα που θα έχουν τότε ήδη κατασκευασθεί να πρέπει να υποβάλλονται σε νέα αξιολόγηση, πράγμα που θα αφορούσε για παράδειγμα και τα οχήματα τα οποία πρόκειται σύντομα να υποβληθούν σε αλλαγή μοντέλου. Σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν αναγκαία η κατασκευή νέων οχημάτων στο πλαίσιο της τρέχουσας παραγωγικής διαδικασίας. Τούτο θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα παράδοσης των κατασκευαστών και κατά συνέπεια στην ανταγωνιστική τους θέση.

Όσον αφορά τα ήδη αναφερθέντα και σήμερα ήδη ισχύοντα πρότυπα ανακύκλωσης, θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί μία μακρά μεταβατική περίοδος που να λαμβάνει υπόψη της τους συνήθεις κύκλους παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ένα διάστημα έναρξης ισχύος 54 μηνών θα είχε το χρήσιμο και ευκταίο αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται όλοι οι νέοι τύποι που τελούν ήδη σήμερα υπό σχεδιασμό στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Το διάστημα των 36 μηνών είναι ουτοπικό και από τη σκοπιά της αρμόδιας για την έγκριση αρχής. Στην Ευρώπη κυκλοφορούν στην αγορά 600 περίπου τύποι, οι οποίοι θα έπρεπε να αξιολογηθούν εκ νέου κατά το διάστημα αυτό. Όλα δείχνουν ότι αυτό είναι στην ουσία ανέφικτο από οικονομική άποψη και ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη θέσπιση στρεβλωτικών για τον ανταγωνισμό παρεκκλίσεων.

Η οδηγία προβλέπει ότι οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν στους μελλοντικούς υπεύθυνους διάθεσης αποβλήτων λεπτομερή περιγραφή μιας στρατηγικής ανακύκλωσης, η οποία θα βασίζεται σε τεχνικές που είτε υπάρχουν είτε αναπτύσσονται τη στιγμή της αίτησης χορήγησης έγκρισης τύπου. Ο κύκλος ζωής ενός νέου οχήματος ανέρχεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 12 έως 14 έτη, ενώ τις περισσότερες φορές είναι ακόμα μεγαλύτερος. Την τελευταία δεκαετία οι τεχνολογίες διάθεσης και ανακύκλωσης έχουν σημειώσει αξιόλογη ανάπτυξη. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει ποιες νέες τεχνολογίες θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό θα ήταν άσκοπο να παρέχουν οι κατασκευαστές περιγραφές με βάση τις σημερινές τεχνολογίες διάθεσης αποβλήτων. Όποιος όρισε τη δεκαετία του 80 ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται σε δισκέτες, θα δυσκολευτεί να τα διαβάσει με τις σημερινές τεχνολογίες της πληροφορικής. Αυτό δεν είναι παρά ένα συγκριτικό παράδειγμα.

Η ποικιλία των τύπων στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι σχεδόν ανεξάντλητη. Για τον λόγο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και σύνηθες στην πράξη, η αρμόδια για την έγκριση αρχή να μην επιλέγει το όχημα αναφοράς μόνη της αλλά σε συμφωνία με τον κατασκευαστή. Προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, τούτο θα πρέπει να οριστεί και στην οδηγία με αυτόν τον τρόπο.

Η οδηγία επιβάλλει την κατάλληλη επισήμανση των κατασκευαστικών στοιχείων από πολυμερή η ελαστομερή υλικά στο πλαίσιο της αξιολόγησης του τύπου, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά την ανάπτυξη ενός νέου οχήματος έως το στάδιο της παραγωγής, συχνά πραγματοποιούνται μικρές αλλαγές ακόμα και μέχρι λίγο πριν από την έναρξη

της παραγωγής. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν περισσότερο σκόπιμο από πρακτική άποψη να διασφαλίσει η αρχή τη στιγμή της αξιολόγησης του τύπου ότι ο κατασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επισήμανση των κατασκευαστικών στοιχείων. Κατά συνέπεια, η οριστική επισήμανση είναι ευθύνη του κατασκευαστή. Ωστόσο, η αρμόδια για την έγκριση αρχή έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να εξετάσει, και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παραγωγής, κατά πόσο έχει εκπληρωθεί το καθήκον επισήμανσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)

Νομική βάση

Άρθρα 251(2) και 95 EC

Διαδικαστική βάση

Rule 51

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.3.2004

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
29.3.2004

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN
29.3.2004

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία απόφασης

TRAN
28.7.2004

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής
  Ημερομηνία ορισμού

Holger Krahmer
1.9.2004

 

Εισηγητής που αντικαταστάθηκε

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία
  Ημερομηνία απόφασης

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΝΟΜΙ

 

 

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΠΡΟΫ

 

 

 

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.11.2004

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

Υπέρ:

Κατά :

Αποχές :

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμου Αδάμος, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Norbert Glante, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Δημήτριος Παπαδημούλης, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Alojz Peterle, Renate Sommer, Bart Staes, Claude Turmes

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης - Α[6]

24.1.2005

A6-0004/2005

Παρατηρήσεις

 

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου