Procedūra : 2004/0053(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0004/2005

Pateikti tekstai :

A6-0004/2005

Debatai :

PV 13/04/2005 - 14

Balsavimas :

PV 14/04/2005 - 10.2

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0129

PRANEŠIMO PROJEKTAS     ***I
PDF 187kWORD 76k
24.1.2005
PE 347.246v01-00 A6-0004/2005

dėl pasiūlymo priimti EP ir Tarybos direktyvą dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, siekiant užtikrinti jų pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir tolesnį panaudojimą, bei Tarybos direktyvos 70/156/EEB pakeitimo

(KOM(2004)0162 – C5‑0126/2004 – 2004/0053(COD))

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas Holger Krahmer

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo priimti EP ir Tarybos direktyvą dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, siekiant užtikrinti jų pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir tolesnį panaudojimą, bei Tarybos direktyvos 70/156/EEB pakeitimo

(KOM(2004)0162 – C5‑0126/2004 – 2004/0053(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0162)(1),           

–   atsižvelgdamas į ES Sutarties 251 str. 2 dalį ir 95 str., pagal kuriuos jam buvo pateiktas Komisijos pasiūlymas (C5–0126/2004),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6‑0004/2005),

1.  pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Komisiją vėl jį informuoti, jei ši ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba pakeisti jį kitu tekstu;

3.  įpareigoja Pirmininką perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(3a) Pakartotinio naudojimo, perdirbimo bei utilizavimo galimybės yra svarbūs ES aplinkosaugos politikos tikslai, todėl visi suinteresuotieji sveikina Direktyvos 2000/53/EB ir šios direktyvos indėlį siekiant šių tikslų.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymo preambulėje prasminga akcentuoti aplinkosaugos politikos tikslus.

Pakeitimas 2

4 STRAIPSNIO 5 DALIS

5) „reprezentacinė transporto priemonė“ – tai transporto priemonės tipo versija, kurią tipą tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į pakartotino naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo galimybes, laiko problemiškiausia;

5) „reprezentacinė transporto priemonė“ – tai transporto priemonės tipo versija, kurią tipą tvirtinanti institucija, atsižvelgdama į pakartotino naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo galimybes, laiko problemiškiausia;

Tipą tvirtinanti institucija, gamintojui sutikus, šias transporto priemones atrenka iš įvairių vieno tipo versijų.

Atrenkant vadovaujamasi šiais kriterijais:

- konstrukcijos tipas,

- siūlomi įrangos variantai,

- siūloma speciali įranga, kuri gamintojo atsakomybe gali būti įmontuojama transporto priemonėje.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą (6.2.3 punktą) reikėtų pabrėžti, kad tipą tvirtinanti institucija atranką atlieka gamintojui sutikus, ir todėl tikslinga įtraukti siūlomus kriterijus.

Pakeitimas 3

5 STRAIPSNIO 2 A DALIS (nauja)

 

2a. Gamintojas įrodo atitiktį Direktyvos 2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Kaip numatyta Direktyvoje 2000/53/EB, nuo 2003 m. liepos 1 d. transporto priemonių ar jų dalių gamybai draudžiama naudoti šviną, gyvsidabrį, kadmį ir šešiavalentį chromą. Transporto priemonės tipas negali būti tvirtinamas, jei transporto priemonės sudėtinės dalys pagamintos iš šių ar kitų medžiagų, neatitinkančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvos sąlygų.

Pakeitimas 4

5 STRAIPSNIO 3 DALIS

3) Tipą tvirtinanti institucija tikrina, ar iš polimerų arba elastomerų pagamintos ir pagal šios direktyvos I priedo 2 dalį į išmontavimo sąrašą įtrauktos sudėtinės dalys paženklintos laikantis 2003 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimo 2003/138/EB, nustatančio transporto priemonių sudėtinių dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal Direktyvą 200/53/EB, reikalavimų.

3) Tipą tvirtinanti institucija tikrina, ar gamintojas ėmėsi būtinų priemonių užtikrinti, kad iš polimerų ir elastomerų pagamintos ir pagal šios Direktyvos I priedo 2 dalį į išmontavimo sąrašą įtrauktos sudėtinės dalys paženklintos laikantis 2003 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimo, nustatančio transporto priemonių sudėtinių dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal Direktyvą 2000/53/EB, reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Paprastai iš polimerų ar elastomerų pagamintos dalys ženklinamos paskutiniame etape prieš pradedant gamybą, jau įvertinus transporto priemonės tipą. Taikant minėtą teisės aktą, gamintojas privalėtų gaminti papildomus prototipus, kad prieš pradedant tipo įvertinimą būtų pažymėtos iš polimerų ar elastomerų pagamintos sudėtinės dalys. Abiems pusėms būtų kur kas palankiau, jei leidimą išduodanti institucija patikrintų, ar gamintojas ėmėsi būtinų priemonių (ir tuo pačiu prisiima atsakomybę) užtikrinti, kad minėtos sudėtinės dalys yra paženklintos. Savaime suprantama, tipą tvirtinanti institucija vėliau dar kartą gali patikrinti gaminamą produktą.

Pakeitimas 5

6 STRAIPSNIO 3 DALIS

3) Pagal šios direktyvos IV priedo 2 dalį, valstybės narės paskiria institucijas, atliekančias pirminį tikrinimą ir išduodančias pirminio tikrinimo pažymą.

3. Valstybės narės atsižvelgdamos į šios Direktyvos IV priedo 2 dalį paskiria kompetentingą instituciją, kuri atlieka pirminį tikrinimą ir išduoda pirminio tikrinimo pažymą; šiai užduočiai vykdyti reikėtų paskirti jau esamas tokias institucijas;

Or. de

Pagrindimas

Įvairiose valstybėse narėse veikia už transporto priemonių tipų tikrinimą atsakingos institucijos. Labai svarbu, kad valstybinės įstaigos, tikrinančios, kaip laikomasi šios direktyvos nuostatų, būtų pripažintos ir autoritetingos institucijos, galinčios įvertinti transporto priemones bei jų gamybą. Jau veikiančios transporto priemonių tipus vertinančios institucijos gali atlikti šią funkciją, užtikrina teisinį tikrumą ir užkerta kelią konkurencijos iškraipymui Europoje.

Pakeitimas 6

10 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

3) Nuo [praėjus 36 mėnesiams nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos]:

3. Nuo [.....praėjus 54 mėnesiams nuo šios Direktyvos įsigaliojimo datos] neįvykdžius šios Direktyvos reikalavimų, valstybės narės:

Or. de

Pagrindimas

Būtinybė vienu metu patikrinti visus visų gamintojų tipus tiek tipą nustatančioms institucijoms, tiek gamintojams sukels neįveikiamų administracinių sunkumų. Europoje šiuo metu yra apie 600 tipų, kurių neįmanoma patikrinti per 36 mėnesius. Be to, remiantis ES praktika, pirmenybė teikiama naujų tipų tikrinimui. Taip pat reikėtų skirti naujus ir jau egzistuojančius tipus: Pirmenybę teikiant naujų tipų tikrinimui, būtina užtikrinti, jog patikrinami visi nauji rinkoje pasirodantys tipai. Vėliau palaipsniui būtų galima tikrinti jau egzistuojančius tipus.

Pakeitimas 7

I PRIEDo 4 DALIES ĮVADINĖ DALIS

4. Kiekvienam transporto priemonės tipui yra parenkama reprezentacinė transporto priemonė, būtent:

4. Kai leidimus išduodanti institucija ir gamintojas nesutarę nustato pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir tolesnio panaudojimo požiūriu daugiausiai problemų sukeliančią atitinkamo tipo transporto priemonę, kiekvienam transporto priemonės tipui yra parenkama reprezentacinė transporto priemonė, būtent:

(1)

Dar neskelbtas Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Siūlomos direktyvos tikslas yra nustatyti būtinus nuostatus, pagal kuriuos keleivinės transporto priemonės ir lengvos krovininės transporto priemonės būtų konstruojamos taip, kad jos atitiktų reikalaujamas minimalias pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir tolesnio naudojimo normas.

Pranešėjas padarė išvadą, kad Komisijos pasiūlymas padės įgyvendinti aplinkosaugos politikos tikslą:

- mažiausiai 85 proc. kiekvienos transporto priemonės panaudoti pakartotinai ir(arba) perdirbti jų ir

- mažiausiai 95 proc. kiekvienos transporto priemonės panaudoti pakartotinai ir(arba) perdirbti.

Pranešėjas pateiktais pakeitimais nesiekia keisti pasiūlytos Direktyvos principo, o padaryti šios Direktyvos įgyvendinimą veiksmingesniu visiems dalyviams, šiuo atveju – atitinkamai institucijai ir automobilių pramonei.

Būtini administraciniai formalumai ir dėl to kylančios biurokratinės išlaidos gali labai paveikti Europos automobilių pramonės konkurencingumą ir todėl reikia stengtis juos išlaikyti kuo mažesniais.

Todėl, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Lisabonos strategiją ir vidaus rinkos įgyvendinimą, pranešėjas šioje Direktyvoje siekia teisinių normų tvirtinimo procesą padaryti kuo paprastesnį praktinio įgyvendinimo atžvilgiu.

Komisija pagrįsdama Direktyvą daro išvadą, kad jau nuo ankstyvo devintojo dešimtmečio gamintojai, kurdami naujas transporto priemones, taiko į perdirbimą orientuotą metodiką.

Nuo šio dešimtmečio pradžios pagamintos krovininės transporto priemonės, lyginant jas tarptautiniu mastu pagal galimybes jas perdirbti, dar kartą panaudoti ir naudoti, atitinka aukštus ir aukščiausius standartus.

Aplinkosauga ir aplinką tausojančios transporto priemonės įtakoja vartotojų apsisprendimą pirkimui ir tapo konkurencingumo faktoriumi.

Direktyvoje pateiktas keletas dalinių aspektų, kurie pagal kiek įmanoma platų aplinkosaugos mastą nėra reikalingi, bet sukelia administracines išlaidas, kurių reikia vengti.

Komisija savo pasiūlyme numato, kad per 36 mėn. nuo Direktyvos įsigaliojimo, turi būti patikrinti visų naujų transporto priemonių tipai ir atitinkama registracija. Tai reikštų, kad visas šiuo metu serijiniu būdu gaminamas transporto priemones reikėtų patikrinti iš naujo. Tai galiotų pavyzdžiui ir transporto priemonėms, kurių tipą ruošiamasi greitai keisti. Gamybos proceso metu reikėtų naujų konstrukcijų. Būtų daroma stipri įtaka gamintojų tiekimo pajėgumui ir dėl to jų konkurencingumui.

Atsižvelgiant į jau paminėtus, turimus perdirbimo standartus, reikia ilgesnio pereinamojo laikotarpio, kurį nustatant būtų atsižvelgta į automobilių pramonėje įprastus gamybos etapus. Įgyvendinimo laikotarpis, kuris truktų 54 mėn., turėtų prasmingą ir siekiamą efektą, t. y., visi nauji tipai, kurie šiandien jau kuriami, atitiktų šią Direktyvą.

Tipą tvirtinanti įstaiga 36 mėn. taip pat nepakaktų. Europoje šiuo metu yra apie 600 tipų, kurių neįmanoma patikrinti per 36 mėn. Tikėtina, kad to neįmanoma įgyvendinti ir pavienėse valstybės narėse būtų perimtos rinką iškreipiančios išimčių nuostatos.

Direktyvoje numatyta, kad gamintojai turi suteikti galimybę pasinaudoti vėlesniam perdirbėjui išsamia kiekvienam tipui skirta perdirbimo strategija, paremta tokiomis technologijomis, kurios užklausimo dėl leidimo tipui metu jau būtų naudojamos arba vystomos.

Šiandien naujos transporto priemonės gyvavimo ciklas yra vidutiniškai 12–14 metų, o dažniausiai dar ilgesnis. Per paskutinius 10 metų panaudojimo ir perdirbimo technologijos sparčiai pažengė į priekį. šiandien niekas nerizikuoja pranašauti kokios technologijos bus išvystytos ateityje. Todėl gamintojo prašymas, paremtas turimomis šiandien perdirbimo technologijomis, neturi prasmės. Kas aštuntame dešimtmetyje nusprendė, kad duomenis reikia laikyti įrašytus diske, tam šiandien sunkiai seksis juos nuskaityti turima kompiuterine technika. Šis pavyzdys paminėtas, kad būtų galima palyginti.

Suskaičiuoti visus automobilių gamintojų tipus yra beveik neįmanoma. Todėl tipą tvirtinanti įstaiga reprezentacinę transporto priemonę turi rinkti ne viena, o pasitarusi su gamintoju. Tai turėtų taip atsispindėti ir Direktyvoje, norint išvengti nesusipratimų.

Direktyva numato, kad tipo tikrinimo metu sudėtinės dalys, pagamintos iš polimerų ir elastomerų, turi būti atitinkamai paženklintos. Šiuo atveju neatsižvelgiama į tai, kad kuriant naują transporto priemonę serijinei gamybai, dažnai trumpai prieš gamybos pradžią padaromi smulkūs pakeitimai. Todėl būtų veiksmingiau, jei institucija tipo tikrinimo metu nustatytų, kad gamintojas laikėsi būtinų reikalavimų, keliamų detalių ženklinimui. Todėl atsakomybė dėl galutinio ženklinimo tenka gamintojui. Tipą tvirtinanti įstaiga gali bet kuriuo metu, o taip pat ir gamybos proceso metu, patikrinti kaip laikomasi žymėjimo reikalavimų.


PROCEDŪRA

Antraštė

Pasiūlymas priimti EP ir Tarybos direktyvą dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, siekiant užtikrinti jų pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir tolesnį panaudojimą, bei Tarybos direktyvos 70/156/EEB pakeitimo

Nuorodos

KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)

Teisinis pagrindas

EB sutarties 251 straipsnio 2 dalis ir 95 straipsnis

Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

51 straipsnis

Pateikimo Parlamentui data

11.3.2004

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

ENVI
29.3.2004

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

TRAN
29.3.2004

 

 

 

 

Nuomonė(-s) nepareikšta(-os)  Nutarimo data

TRAN
28.7.2004

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

 

 

 

 

 

Pranešėjas:         Paskyrimo data

Holger Krahmer
1.9.2004

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra  Nutarimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas      JURI nuomonės pareiškimo data

 

 

 

Lėšų skyrimo pakeitimas
  BUDG nuomonės pareiškimo data

 

 

 

Svarstymas komitete

23.11.2004

 

 

 

 

Priėmimo data

20.1.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

Už:

Prieš:

Susilaikė:

47

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Norbert Glante, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Alojz Peterle, Renate Sommer, Bart Staes, Claude Turmes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data – A6

24.1.2005

A6-0004/2005

Pastabos

 

Teisinė informacija - Privatumo politika