POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o o homologaciji motornih vozil glede njihove ponovne uporabnosti, možnosti recikliranja in predelave in o spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS

  24.1.2005 - (KOM(2004)0162 – C5‑0126/2004 – 2004/0053(COD)) - ***I

  Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano
  Poročevalec: Holger Krahmer


  Postopek : 2004/0053(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0004/2005
  Predložena besedila :
  A6-0004/2005
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na njihovo ponovno uporabnost, možnost recikliranja in predelavo in o spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS

  (KOM(2004)0162 – C5‑0126/2004 – 2004/0053(COD))

  (Postopek soodločanja: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004) 0162)[1],

  –   ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C5-0126/2004),

  –   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A6-0004/2005),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  UVODNA IZJAVA 3a (novo)

   

  (3a) Ponovna uporabnost, možnost recikliranja in predelava so pomembni cilji okoljske politike EU, zato vsi zadevni pozdravljajo prispevke direktive 2000/53/ES in te direktive..

  Obrazložitev

  Okoljske cilje predloga je smiselno izpostaviti v uvodni izjavi.

  Predlog spremembe 2

  ČLEN 4, TOČKA 5

  5) "referenčno vozilo" je različica tipa vozila, ki ga homologacijski organ v zvezi z njihovo možnostjo recikliranja, ponovne uporabnosti in predelave označi za najbolj problematičnega;

  5) "referenčno vozilo" je različica tipa vozila, ki ga homologacijski organ v zvezi z njihovo možnostjo recikliranja, ponovne uporabnosti in predelave označi za najbolj problematičnega;

   

  Ta vozila bo v dogovoru s proizvajalcem izmed različnih verzij v okviru tipa vozila določil homologacijski organ.

   

  Upoštevati se morajo naslednja merila:

   

  tip karoserije;

   

  razpoložljiva stopnja notranje opreme;

   

  razpoložljiva dodatna oprema, ki se doda na odgovornost proizvajalca.

  Obrazložitev

  V skladu s predlogom Komisije (pod 6.2.3.) mora biti jasno, da mora homologacijski organ izbrati vozilo v dogovoru s proizvajalcem in na podlagi predlaganih meril.

  Predlog spremembe 3

  ČLEN 5, ODSTAVEK 2a (novo)

   

  2a. Proizvajalci morajo dokazati skladnost z določbami člena 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES.

  Obrazložitev

  Direktiva 2000/53/ES po juliju 2003 v vozilih ali njihovih sestavnih delih prepoveduje svinec, živo srebro, kadmij ali šestvalentni krom. Če vozilo vsebuje te vsebine, ki presegajo pogoje, določene v direktivi ELV, se homologacija ne dodeli.

  Predlog spremembe 4

  ČLEN 5, ODSTAVEK 3

  3. Homologacijski organ mora preveriti, da so sestavni deli iz polimerov in elastomerov, ki so v skladu s prilogo I, odstavkom 2 te direktive na seznamu za odpravljanje, označeni v skladu s Sklepom Komisije 2003/138/ES z dne 27. februar 2003, ki na podlagi Direktive 2000/53/ES vzpostavlja standarde kodiranja sestavnih delov in materialov za vozila.

  3. Homologacijski organ mora preveriti, ali je proizvajalec pravilno označil ustrezne sestavne dele iz polimerov in elastomerov, ki so v skladu s prilogo I, odstavkom 2 te direktive na seznamu za odpravljanje, označeni v skladu s Sklepom Komisije 2003/138/ES z dne 27. februarja 2003, ki na podlagi Direktive 2000/53/ES vzpostavlja standarde kodiranja sestavnih delov in materialov za vozila.

  Obrazložitev

  V praksi se sestavni deli iz polimerov in elastomerov označijo šele v zadnji fazi pred začetkom produkcije, ko se že zaključi postopek homologacije. Uporaba te določbe bi od proizvajalcev zahtevala, da dodajo dodatne prototipe, da bi bili sestavni deli iz polimerov in elastomerov v postopku homologacije označeni. Za obe strani učinkovitejša rešitev bi bila, da homologacijski organi preverijo, če je proizvajalec pravilno označil ustrezne sestavne dele (s čimer prevzame odgovornost). Seveda pa homologacijski organ lahko naknadno izvaja nadaljnja preverja.

  Predlog spremembe 5

  ČLEN 6, ODSTAVEK 3

  3. Države članice naj v skladu z odstavkom 2 priloge IV te direktive imenujejo pristojni organ, ki bo izvajal predhodno ocenjevanje in izdal potrdilo o skladnosti.

  3. Države članice naj v skladu z odstavkom 2 priloge IV te direktive imenujejo pristojni organ, ki bo izvajal predhodno ocenjevanje in izdal potrdilo o skladnosti. Imenuje naj se že obstoječi tovrstni organ.

  Obrazložitev

  Organi za homologacijo v državah članicah že obstajajo. Zelo pomembno je, da so nacionalni organi, ki so odgovorni za preverjanje skladnosti z določbami te direktive, spoštovani in priznani organi, ki so sposobni oceniti vozilo in njihovo strukturo. Obstoječi organi za homologacijo to lahko počnejo in zagotavljajo pravno varnost in preprečijo kakršno koli izkrivljanje konkurence v Evropi.

  Predlog spremembe 6

  ČLEN 10, ODSTAVEK 3, UVODNI DEL

  3. Po [… 36 mesecih od uveljavitve te direktive] naj države članice, v kolikor se zahteve te direktive ne upoštevajo:

  3. Po [… 54 mesecih od uveljavitve te direktive] naj države članice, v kolikor se zahteve te direktive ne upoštevajo:

  Obrazložitev

  Potreba, da se istočasno izvede homologacija vseh tipov vozil različnih proizvajalcev bo ustvarila administrativna ozka grla in nepremostljive težave tako za homologacijske organe kot za proizvajalce. Samo v Evropi trenutno obstaja okrog 600 tipov, kar pa onemogoča izvedbo homologacije v 36 mesecih. Še več, prednostno izvajanje homologacije za nove tipe bi bilo dosledno z že vzpostavljeno prakso v EU. Poleg tega je potrebno razlikovati med novimi in obstoječimi tipi: prednostno izvajanje homologacije novih tipov bo zagotavljalo, da so preverjeni vsi tipi, ki pridejo na trg. Postopek homologacije se obstoječim tipom lahko izvede kasneje.

  Predlog spremembe 7

  DODATEK I, TOČKA 4, UVOD

  4. Glede na tip vozila se izbere eno referenčno vozilo med:

  4. Če homologacijski organ in proizvajalec ne bosta skupaj označila najbolj problematične različice tipa vozila v zvezi z njihovo možnostjo recikliranja, ponovne uporabnosti in predelave, se glede na tip vozila izbere eno referenčno vozilo med:

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

  OBRAZLOŽITEV

  The aim of the proposal for a directive is to lay down the provisions required to ensure that passenger cars and light-duty trucks are designed in such a way as to comply with the requisite minimum rates of ‘re-usability’, ‘recyclability’ and ‘recoverability’.

  Your rapporteur comes to the conclusion that the Commission proposal will help to achieve the ambitious environmental policy objective that

        -     at least 85% by mass of any vehicle should be re-usable and/or recyclable, and

        -     at least 95% by mass of any vehicle should be re-usable and/or recoverable.

  The amendments tabled by your rapporteur are not designed to alter the basic thrust of the proposal for a directive, but rather to make its implementation more workable for all parties concerned - in this case the type-approval authorities and the automobile industry.

  The requisite administrative formalities and the resulting costs in term of red tape may severely undermine the competitiveness of the European automobile industry and should therefore be kept to an absolute minimum.

  Accordingly, and not least against the background of the European Union’s Lisbon Strategy and the completion of the internal market, in connection with this directive as well your rapporteur has sought to simplify the new legislative provisions as far as possible, above all from the point of view of practical implementation.

  In its explanatory memorandum on the proposal for a directive the Commission comes to the conclusion that ‘recycling-oriented construction’ in connection with the development of new vehicles has been a standard among manufacturers since the early 1990s. In international terms, new vehicles produced since the start of this decade already meet high, if not optimum, standards with regard to their recyclability, re-usability and recoverability.

  Environmental protection and the degree to which vehicles are environmentally friendly are factors which influence consumers when they buy cars; as a result, they now have a bearing on competition.

  The directive contains a number of provisions which are not essential to achieving the highest possible degree of environmental protection, but which would generate unnecessary administrative costs.

  The Commission proposal stipulates that all new vehicles must undergo the checks which make up the relevant type-approval procedure within 36 months following the entry into force of the directive. All existing series-built vehicles, including , for example, models which are about to be replaced, would thus be required to undergo fresh checks. Redesigns would be needed during the production process, seriously undermining the ability of manufacturers to deliver cars and, by extension, jeopardising their competitive position.

  In view of the existing recycling standards, referred to above, a longer transitional period which takes account of the automobile industry's normal production cycles would be appropriate. A 54-month period would make sense and would have the desired effect, in that all new types which are already on the drawing board would comply with this directive.

  From the point of view of the type-approval authorities, a 36-month period is unrealistic. In Europe, there are some 600 types on the market, all of which would have to undergo fresh checks during that period. It is clear that this is simply not feasible and would result in derogations being granted in individual Member States, thereby distorting the market.

  The directive stipulates that, for each type of vehicle, manufacturers should provide disposal firms with a detailed description of a recycling strategy based on the technologies which are available or under development at the time the application for type-approval is submitted. Today, the average lifetime of a new vehicle is roughly 12 to 14 years, and in most cases it is longer. Over the last 10 years, decisive progress has been made with disposal and recycling technologies. No-one can predict today what new technologies will be developed in the future, so that a description of a recycling strategy on the basis of existing disposal technologies makes no sense. Here is an example to illustrate that point: anyone who, in the 1980s, stipulated that data must be stored on a diskette will have problems in accessing that data using the IT technology now available.

  The range of types produced by automobile manufacturers is virtually immeasurable. For that reason it is essential, and also standard practice, that the type-approval authority should choose reference vehicles in agreement with the manufacturer, and not alone. In order to avoid misunderstandings, this arrangement should also be laid down in the directive.

  The directive stipulates that components made of polymers or elastomers must be properly marked when type-approval checks are carried out. This provision disregards the fact that when a new vehicle is being developed for the road small changes are often made shortly before production starts. For that reason, a more workable arrangement would be for the type-approval authority to ensure, when it carries out its checks, that the manufacturer has taken the requisite steps to mark the relevant components. Final responsibility for marking would thus lie with the manufacturer, although the type-approval authority would be able to check at any time, including during production, that the marking requirement is being met.

  POSTOPEK

  Naslov

  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o o homologaciji motornih vozil glede njihove ponovne uporabnosti, možnosti recikliranja in predelave in o spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS

  Referenčni dokumenti

  KOM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)

  Pravna podlaga

  člena 251(2) in 95 ES

  Podlaga v Poslovniku

  člen 51

  Date submitted to Parliament

  11.3.2004

  Pristojni odbor
    Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI
  29.3.2004

  Odbori, zaprošeni za mnenje
    Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN
  29.3.2004

   

   

   

   

  Odbori, ki niso dali mnenja
    Datum sklepa

  TRAN
  28.7.2004

   

   

   

   

  Okrepljeno sodelovanje
    Datum razglasitve na zasedanju

   

   

   

   

   

  Poročevalec(-ka)
    Datum imenovanja

  Holger Krahmer
  1.9.2004

   

  Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

   

   

  Simplified procedure
    Date of decision

   

  Legal basis disputed
    Datum mnenja JURI

   

   

   

  Financial endowment amended
    Date of BUDG opinion

   

   

   

   

   

   

   

  Obravnava v odboru

  23.11.2004

   

   

   

   

  Datum sprejetja

  20.1.2005

  Izid končnega glasovanja

  za:

  proti:

  vzdržani:

  47

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Norbert Glante, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Alojz Peterle, Renate Sommer, Bart Staes, Claude Turmes

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

   

  Datum predložitve – A6

  24.1.2005

  A6-0004/2005

  Pripombe