SPRÁVA o žiadosti na obranu imunity a výsad Kolda Gorostiaga

25.01.2005 - 2004/2102(IMM)

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne
PR_IMM_čl. 6-3

Postup : 2004/2102(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0006/2005
Predkladané texty :
A6-0006/2005
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti na obranu imunity a výsad Kolda Gorostiaga

(2004/2102(IMM))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť Kolda Gorostiaga o obranu svojej imunity v súvislosti s právnymi konaniami, prebiehajúcimi pred francúzskym súdnym dvorom, zo 7. júla 2004, ohlásenú na plenárnom zasadnutí dňa 22. júla 2004,

–   so zreteľom na články 8, 9 a 10 Protokolu Európskych spoločenstiev o výsadách a imunite z 8. apríla 1965, a článku 46 ods. 2 zákona o voľbe poslancov Európskeho parlamentu priamym univerzálnym hlasovaním z 20. septembra 1976,

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986[1],

–   so zreteľom na pravidlo č. 6 ods. 3 a č. 7 svojho rokovacieho poriadku,

-    so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0006/2005),

A.       keďže Koldo Gorostiaga bol zvolený do Európskeho parlamentu v piatych priamych voľbách, ktoré sa konali 13. júna 1999, a keďže jeho poverenie bolo overené 15. decembra 1999, a jeho volebné obdobie uplynulo 19. júla 2004;

B.        keďže Koldo Gorostiaga sa sťažuje, že Parížsky súd prvej inštancie mu zadržal istý obnos peňazí a keďže tvrdí, že tieto peniaze mu boli vyplatené ako prídely z Parlamentu;

C.       keďže Koldo Gorostiaga prehlasuje, že zadržanie jeho údajného majetku predstavuje porušenie Protokolu o výsadách a imunite;

D.       keďže Koldo Gorostiaga sa sťažuje, že druhá vyšetrovacia komora Parížskeho odvolacieho súdu o ňom vo svojom výroku z 11. júna 2004 prehlásila, že je „vyšetrovaný“, a že to je porušením Protokolu o výsadách a imunitách;

E.        keďže na základe poskytnutých dôkazov Koldo Gorostiaga nie je chránený parlamentnou imunitou vzhľadom na akékoľvek nároky, ktorých si je predseda Európskeho parlamentu vedomý,

           rozhoduje neobhajovať imunitu a výsady Kolda Gorostiaga.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Skutková podstata prípadu

1. Istý obnos peňazí (200 304 EUR), o ktorých p. Gorostiaga tvrdí, že sú jeho majetkom, (body 1 a 2 jeho listu) bol zadržaný Parížskym súdom prvej inštancie v prípade P.02.082.3902/5.

Zistilo sa, že vyššie uvedený obnos bol vo vlastníctve pokladníka politickej strany „Euskal Herritarrok“, a p. Gorostiaga tvrdí, že tento obnos pochádza z prídelov, ktoré mu vypláca Parlament [2](bod 3 jeho listu). Bývalý poslanec sa proti zadržaniu neúspešne odvolal (body 4, 5 jeho listu).

P. Gorostiaga trvá na tom, že toto zadržanie porušuje jeho parlamentnú imunitu, ako ju zaručuje článok 9 Protokolu o výsadách a imunite z 8. apríla 1965 (PVI), lebo „parlamentná imunita má zabezpečovať osobnú ochranu poslancov... a predstavuje procedurálnu garanciu... “ (bod 7 jeho listu) a že „imunita ... sa vzťahuje... na jeho majetok... “ (bod 8 jeho listu).

Takisto tvrdí, že zadržanie porušuje článok 10 b) Protokolu (bod 7), pretože sa domnieva, že „právne konania ... by sa mali interpretovať tak, že zahŕňajú akékoľvek uplatnené opatrenia ..., ktoré zabraňujú poslancovi vykonávať svoje povinnosti...“ Zadržanie peňazí je – pre p. Gorostiaga – „právnym konaním“, ktoré poslancovi bráni vo výkone svojich povinností parlamentaristu. (bod 8)

Po tretie, tvrdí, že peniaze zadržané pokladníkom na základe colných predpisov sú porušením článku 7 PVI (zrejme myslel článok 8).

Záverom p. Gorostiaga tvrdí, že zadržaním jeho údajného majetku došlo k porušeniu PVI.

2. Druhá sťažnosť podaná p. Gorostiagom je, že druhá vyšetrovacia komora Parížskeho odvolacieho súdu ho dňa 11. júna 2004 označila za “mise en examen“, vyšetrovaného, v súvislosti s prípadom P.02.082.3902/5.

Takže sa domnieva (bod 10 jeho listu), že je nejakým spôsobom stíhaný alebo vyšetrovaný, čiže tieto konania boli vykonávané v rozpore s článkom 9 PVI (body 10, 11 a 12 jeho listu).

II. Postup

1.      Príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku sú pravidlá 6 a 6a, najmä pravidlo 6 odsek 1 a odsek 3:

„1. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít sa Parlament predovšetkým usiluje o zachovanie svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a o zabezpečenie nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností.

3. Každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o obranu výsad a imunity predložená predsedovi sa oznámi v pléne a pridelí gestorskému výboru.“

2.      Keďže predseda Parlamentu sa domnieval, že Koldo Gorostiaga otvoril konanie na obranu svojej imunity, ako sa ustanovuje vo vyššie spomínaných pravidlách, žiadosť bola oznámená v pléne.

3.      Boli tým splnené formálne náležitosti veci, spomínané vo Výbore pre právne veci.

III. Príslušné ustanovenia

1.        Články 8, 9 a 10 Protokolu Európskych spoločenstiev o výsadách a imunite (PVI)[3]

Tieto články majú nasledujúce znenie:

Článok 8

Voľný pohyb poslancov Európskeho parlamentu do a z miesta jeho zasadnutia nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Poslancom Európskeho parlamentu sa priznáva pri colnej a devízovej kontrole:

    (a) rovnaké zaobchádzanie zo strany svojich vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným do zahraničia na dočasné služobné misie,

    (b) rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie.

Článok 9

Poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 10

Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

    (a) na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu,

    (b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu akúkoľvek imunitu proti zadržaniu a právnym konaniam.

Imunita sa obdobne vzťahuje na poslancov počas ich cesty z miesta a do miesta zasadnutia Európskeho parlamentu.

Imunita sa neuplatní, ak je poslanec pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone svojho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov.

2. Pred posúdením možného porušenia PVI, je užitočné uviesť tri skutočnosti, ktoré ovplyvňujú každé z porušení zákona, ktorých sa dopustil bývalý poslanec:

a) Nedokázalo sa, že peniaze zadržané francúzskymi orgánmi sú peniaze nepochybne vyplatené Parlamentom ako odškodnenie alebo ako cestovné náklady bývalého poslanca. Peniaze boli zadržané pokladníkovi politickej strany „Euskal Herritarrok“, nie bývalému poslancovi. Tvrdenie p. Gorostiaga, že zadržané peniaze sú peniaze, ktoré mu vyplatil Parlament, sa ešte musí preukázať.

b) Postup č. P.02.082.3902/5 začatý vo Francúzsku sa nevedie proti bývalému poslancovi, ale proti iným dvom členom strany „Euskal Herritarrok“, Mikelovi Corcuerovi a Jonovi Gorrotxategiovi. P. Gorostiaga sa do postupu zapojil neskôr jedine preto, lebo si nárokoval vlastníctvo zadržaných peňazí[4].

c) P. Gorostiaga nebol v žiadnej chvíli stíhaný. Jedine veta použitá „Court d'appel de Paris“ dňa 11. júna 2004 obsahuje odkaz, že p. Gorostiaga je osoba mise en examen; nikde inde vo vete sa nijako nespomína žiadny druh konania otvoreného alebo určeného na otvorenie proti p. Gorostiagovi.

3. Napokon si rozoberieme, ako vyššie uvedené skutočnosti a údajné tvrdenia zodpovedajú imunite a výsadám priznaným v kapitole III článkoch 8 až 10 písm. b) PVI:

1) Článok 8, druhý odsek b) priznáva poslancom EP v ostatných členských štátoch rovnaké zaobchádzanie zo strany svojich vlád pri colnej a devízovej kontrole, aké vlády týchto členských štátov poskytujú predstaviteľom zahraničných vlád vysielaným na dočasné služobné misie.

Táto ochrana sa priznáva jedine poslancom, a nie ich pomocníkom alebo asistentom alebo iným s nimi pracujúcim osobám. Znenie článku neumožňuje iný výklad.

Avšak v prípade, že by sa táto ochrana dala rozšíriť aj na asistentov (čo by bolo ťažko udržateľné vzhľadom na spôsob formulácie tohto a nasledujúcich článkov), formality predpokladané v článku 27 Viedenského dohovoru z 18. apríla 1961 o diplomatických vzťahoch (potreba oficiálneho dokumentu uvádzajúca charakteristiku diplomatického kuriéra) by neboli splnené.

2) Článok 9 priznáva plnú ochranu poslanom vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Vzhľadom na judikatúru vytvorenú Výborom pre právne veci a jasný jazyk tohto článku by bolo ťažké prijať, že skutočnosti uvedené v bode I.1. tohto vysvetľujúceho vyjadrenia by zodpovedali okolnostiam spomínaným v tomto článku Protokolu. Peniaze boli navyše zadržané tretej osobe a nie samotnému poslancovi. Článok 9 chráni názory alebo hlasovanie v pléne, a to aj ak poslanci nie sú fyzicky prítomní v priestoroch Parlamentu, avšak iba vtedy, ak konajú iba ako parlamentaristi.

Ak by peniaze boli zadržané p. Gorostiagovi, alebo by sa jasne preukázala súvislosť medzi peniazmi a poslancom, i tak by bolo veľmi ťažké vyhlásiť tento stav za stav chránený v zmysle článku 9. Výbor pre právne veci vždy postupoval veľmi opatrne tak, aby nerozširoval predmet tohto článku poza jeho prirodzený účel[5].

3) Článok 10 znie, že „Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia: ... b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu akúkoľvek imunitu proti zadržaniu a právnym konaniam“.

Ako už bolo preukázané, vo Francúzsku sa proti p. Gorostiagovi nevedie žiadne konanie, neberúc do úvahy nejednoznačné označenie jeho osoby za mise en examen; ide o výrok, ktorý nemá žiadne nasledovanie alebo účinok v celom procese proti pokladníkom.

Po druhé, je vysoko nepravdepodobné, že článok 10 by sa vzťahoval na bývalého poslanca. Pre tento stav neexistuje žiadna judikatúra.

Keď poslanec prestane byť parlamentaristom, je možné, že sa potrebuje obrániť proti útokom na svoju osobu za svoje názory alebo hlasovanie v Parlamente (naše pravidlo 6 §3 preto predpokladá takúto situáciu), ťažko však rozšíriť ochranu poza článok 9 Protokolu. Zdá sa, že teória práva Súdneho dvora a judikatúra Výboru pre právne veci obmedzuje články 8 a 10 na poslancov aktívnych na zasadnutiach Parlamentu.

IV. Záver

Na základe vyššie uvedených poznámok a v súlade s článkom 6 ods. 3 rokovacieho poriadku

Výbor pre právne veci, po zvážení dôvodov za a proti obrane imunity poslanca,

odporúča Európskemu parlamentu neobhajovať parlamentnú imunitu p. Kolda Gorostiaga.

POSTUP

Názov

Žiadosť na obranu imunity a výsad Kolda Gorostiaga

Referenčné čísla

2004/2102(IMM)

Žiadosť na obranu imunity
  od
  Dátum žiadosti
  dátum oznámenia v pléne


Koldo Gorostiaga
7
.7.2004
22.7.2004

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

JURI
22.7.2004

Základ v rokovacom poriadku

článok 6 ods. 3 a článok 7

spravodajca
  dátum vymenovania

Klaus Heiner Lehne
14.9.2004

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokované vo výbore

21.9.2004

7.10.2004

25.11.2004

20.1.2005

 

Dátum prijatia

20.1.2005

Výsledok konečného hlasovania

 

za: 18

proti: 0
zdržal(-i) sa: 0

 

Poslanci prítomní na konečnom hlasovaní

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Marcin Libicki, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Tadeusz Zwiefka

Zástupcovia prítomní na konečnom hlasovaní

Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Edith Mastenbroek, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Zástupcovia (čl. 178 ods. 2) prítomní na konečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia - A6

25.1.2005

A6 -0006/2005

Poznámky

...

  • [1]  Pozri prípad 101/63: Wagner vs. Fohrmann a Krier [1964] ESD 195 a prípad 149/85: Wybot vs. Faure a iní [1986] ESD 2391.
  • [2]  P. Gorostiaga bol zvolený za poslanca EP v roku 1999 na kandidátke španielskej politickej strany Euskal Herritarrok/Batasuna. Túto politickú stranu neskôr Najvyšší súd v Španielsku postavil mimo zákon a vyhlásil za nezákonnú. Takisto bola zapísaná na zoznam teroristických organizácií zostavený Európskou úniou. Táto situácia jeho strany nemala vplyv na jeho poslanecký mandát.
  • [3]  Protokoly pripojené k zmluvám tvoria súčasť primárneho práva spoločenstva a majú rovnaké právne postavenie ako zmluvy samotné. Rozsudok v prípade týkajúcom sa zodpovednosti úradníkov spoločenstva za majetkovú daň ozrejmujú, že porušenie ustanovení PVI predstavuje porušenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv (rozsudok z 24. februára 1988, Komisia vs. Belgicko, prípad č. 260/86, [1988] ESD. 966).
  • [4]  Na základe skutočností uvedených bývalým poslancom pred súdnym dvorom v prípade T-146/04 (Gorostiaga Atxalandabaso/ Európsky parlament), bývalý poslanec dal príkaz stiahnuť z bankového účtu (ktorý otvoril on a jeho politická strana) čiastku 210 304 EUR a pokladníkovi strany Euskal Herritarrok, ktorý bol uväznený po príchode do Francúzska s hotovosťou, dodal čiastku 200 300 EUR. Konanie bolo následne postúpené na Parížsky súd prvej inštancie.
  • [5]  Pozri prípad žiadosti o zbavenie pána Camreho poslaneckej imunity (A5-0243/2003 - P5_TA(2003)0308), v ktorej Parlament uviedol, že sa rozhodol uplatniť reštriktívnu interpretáciu článku 9.