DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

  25. 1. 2005 - (13165/2004 – C6-0206/2005 – 2004/0814(AVC)) - ***

  Výbor pro zahraniční věci
  Zpravodaj: Elmar Brok
  (Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

  Postup : 2004/0814(AVC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0009/2005
  Předložené texty :
  A6-0009/2005
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

  (13165/2004‑C6-0206/2005 – 2004/0814(AVC))

  (Postup souhlasu)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (13165/2004)[1],

  –   s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 300 odst. 3, druhým pododstavcem, čl. 300 odst. 2, prvním pododstavcem, druhou větou a článkem 310 Smlouvy o ES (C6‑0206/2005),

  –   s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6‑0009/2005),

  1.  souhlasí s uzavřením dodatkového protokolu k Evropské dohodě s Rumunskem;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Rumunska.

  • [1]  Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.

  POSTUP

  Název

  Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

   

  Referenční údaje

  13165/2004 – C6‑0206/2004 – 2004/0814(AVC)

  Právní základ

  Čl.  300 odst.3 druhý pododstavec, čl. 300 odst. 2 první pododstavec druhá věta a článek 310 Smlouvy o ES

  Základ v jednacím řádu

  Článek 75 , čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1

  Datum, kdy byl EP požádán o souhlas

  26 .11. 2004

  Příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

  AFET
  1. 12. 2004

  Zpravodaj(ové)

  Datum jmenování

  Elmar Brok
  8. 12. 2004

   

  Zjednodušený postup

  Datum rozhodnutí

  čl. 43 odst. 1

  8. 12. 2004

  Projednání ve výboru

  8. 12. 2004

   

   

   

   

  Datum schválení

  8. 12. 2004

  Datum předložení – A6

  25. 1. 2005

  A6-0009/2005