ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření smlouvy mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, které poškozují jejich finanční zájmy

28. 1. 2005 - (KOM(2004)0559 – C6‑0176/2004 – 2004/0187(CNS)) - *

výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Herbert Bösch

Postup : 2004/0187(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0013/2005
Předložené texty :
A6-0013/2005
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH legislativního usnesení evropského parlamentu

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření smlouvy mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, které poškozují jejich finanční zájmy

(COM(2004)0559 – C6‑0176/2004 – 2004/0187(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2004)0559)[1],

–   s ohledem na článek 280 a čl. 300 odst. 2, první pododstavec, první větu Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3, první pododstavec Smlouvy o ES, podle něhož Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0176/2004),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6‑0013/2005),

1.  schvaluje uzavření smlouvy;

2.  ukládá svému předsedovi, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.

  • [1]  V Úředním věstníku dosud nezveřejněno.

vysvětlující prohlášení

Evropský parlament vyzval opakovaně Švýcarsko ke spolupráci s Evropskou unií v boji proti mezinárodnímu organizovanému pašování, při poskytování správní a právní pomoci v oblasti daňových a celních přestupků a k potrestání pachatelů této trestné činnosti a těch, kteří se podílejí na praní špinavých peněz z výnosů z těchto trestných činů[1]. Smlouvu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací o boji proti podvodům a všem ostatním protiprávním činnostem, které poškozují jejich finanční zájmy, je třeba uvítat jako významný krok vpřed v této oblasti.

Smlouva zajišťuje správní a soudní spolupráci a spolupráci ve věcech praní špinavých peněz na ochranu finančních zájmů Společenství a určitých finančních zájmů členských států. Zahrnuje nepřímou daň (daň z přidané hodnoty a spotřební daň) a celní přestupky (včetně pašování), korupci, úplatkářství, praní špinavých peněz z výnosu z činností, na něž se tato Smlouva vztahuje, a praní špinavých peněz, zejména včetně daňových podvodů a profesionálního pašování. Z působnosti této Smlouvy jsou však vyloučeny přímé daně.

Smlouva umožňuje vyšetřování, zmrazení a zabavení majetku. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat při vyšetřování a poskytování informací týkajících se oblastí upravených smlouvou, včetně bankovních a finančních informací, a to buď na žádost nebo spontánně. Na žádosti o právní pomoc se vztahují zjednodušené postupy, jež soudním orgánům v kterékoli smluvní straně umožňují přímo kontaktovat soudní orgány v kterékoli jiné smluvní straně, aniž by bylo třeba použít diplomatických cest. Překážky, stojící vyšetřovatelům v cestě v podobě švýcarských zákonů o bankovním tajemství, jsou odstraněny: nelze se již dovolávat bankovního tajemství jako důvodu k zamítnutí žádosti o vzájemnou pomoc. Spouštěcím momentem spolupráce je vzájemné uznání trestního řízení.

Komise by měla každým rokem podávat Parlamentu zprávu o spolupráci se Švýcarskem při plnění této smlouvy. Parlament musí být rovněž průběžně v plném rozsahu informován o činnostech společného výboru, ustaveného k plnění této smlouvy, v souladu s článkem 7 rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech (1998), týkajícího se realizace politiky v oblastech podléhajících postupu spolurozhodování.

K posílení ochrany finančních zájmů Společenství je však stále ještě třeba vyvinout ještě větší úsilí.

Další kroky

Ustanovení smlouvy zahrnují řadu aspektů obsažených ve druhém protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Společenství – umožňují zejména vzájemnou pomoc, prohlídky, obstavení a konfiskaci. Tento protokol, datovaný již rokem 1997, zatím ještě neratifikovaly tři staré členské státy – Rakousko, Itálie a Lucembursko.

V zájmu dosažení pokroku v boji proti podvodům Komise dne 23. května 2001 navrhla směrnici o trestněprávní ochraně finančních zájmů Společenství. Do tohoto návrhu byla převzata příslušná ustanovení Úmluvy o ochraně finančních zájmů Společenství a protokolů k ní, jež se nevztahují k použití vnitrostátního trestního práva nebo k vnitrostátnímu výkonu spravedlnosti, a byla do něho zahrnuta další opatření o spolupráci s Komisí. Evropský parlament schválil usnesení o této směrnici dne 29. listopadu 2001 a Komise revidovaný návrh s přihlédnutím ke změnám odsouhlaseným Parlamentem schválila dne 16. října 2002. Rada však stále ještě neschválila společný postoj k této směrnici.

Rada by co nejdříve měla schválit společný postoj ke směrnici o trestněprávní ochraně finančních zájmů Společenství. Mají-li mít členské státy prospěch z ustanovení, jež se do směrnice nepřevzala, je stále v jejich zájmu, aby co nejrychleji ratifikovaly druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Společenství. Totéž by bez průtahů měly učinit nové členské státy.

Dočasná vyšetřovací komise pro tranzitní systém Společenství v roce 1997 doporučila zavést systém vzájemného uznávání důkazů, podle něhož by se důkazy mající původ v jiném členském státě měly pokládat za přijatelné, pokud splňují národní požadavky v zemi původu. Doporučila rovněž rozšířit tento požadavek na smlouvy s třetími zeměmi, zejména se Švýcarskem. Rada zamítla návrh Komise uvést tuto myšlenku v protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů z roku 1996. Komise znovu navrhla zavést systém vzájemného uznávání důkazních prostředků v rámcovém rozhodnutí z roku 2003 o evropském příkazu k zajištění důkazních prostředků. Parlament schválil návrh evropského příkazu k zajištění důkazních prostředků dne 31. března 2004. Rada by měla co nejdříve schválit návrh evropského příkazu k zajištění důkazních prostředků a součástí dalších jednání se Švýcarskou konfederací by se měla stát opatření k zavedení systému vzájemného uznávání důkazních prostředků.

Významnou pomocí v boji proti podvodům a organizovanému mezinárodnímu zločinu poškozujícímu rozpočet Společenství bude rovněž vytvoření funkce evropského prokurátora, kterou se posílí schopnost Evropské unie odhalovat, vyšetřovat a soudně stíhat tyto zločiny jak uvnitř Evropské unie, tak v součinnosti se Švýcarskou konfederací. Nezdá se však, že by bylo vhodné umožnit Švýcarsku, aby se k této organizaci anebo ke kterémukoli relevantnímu orgánu, jako je Eurojust nebo Europol, připojilo ještě před přistoupením k Evropské unii. Výhody účasti v těchto orgánech Evropské unie by měly být vyhrazeny výlučně členům Evropské unie.

Hlubší spolupráce mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací v této oblasti by se však měla rozhodně podpořit, zejména pokud jde o obchod s vysoce rizikovým zbožím, jako je tabák a alkohol. Hlubší spolupráce v těchto oblastech by mohla probíhat formou výměny pracovníků mezi úřadem OLAF a švýcarskými celními orgány a orgány trestního stíhání.

  • [1]  Viz například zprávu vyšetřovací komise pro tranzitní systém Společenství, PE 220.895 ze dne 20.2.1997, s. 165–166, 174 a 177; zprávu o výroční zprávě Komise za rok 2000 o ochraně finančních zájmů Společenství a o boji proti podvodům a o sdělení Komise o ochraně finančních zájmů Společenství, boji proti podvodům, akčním plánu na léta 2001–2003, Úř. věst. C153E, 27.6.2002, s. 331; a zprávu o ochraně finančních zájmů Společenství a o boji proti podvodům – výroční zpráva za rok 2002, A5-0135/2004 ze dne 10.3.1997, s. 14.

STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI (Evropská unie by měla rozšířit boj proti podvodům sestavením smluv o spolupráci s ostatními třetími zeměmi, zejména s Andorrou, Monakem, Lichtenštejnskem, Tureckem, San Marinem a Norskem. Tyto země musejí přistoupit na standard směrnice o zdanění úspor a přejí si připojit se k acquis Společenství. Nemělo by se však zapomínat na partnerství v boji proti podvodům. Smlouva mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací o boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, které poškozují jejich finanční zájmy, by měla sloužit jako vzor pro uzavírání smluv s ostatními třetími zeměmi za předpokladu, že bude ponechán prostor dalším zlepšením v budoucnu, v souladu se shora vyloženými záměry.18. 1. 2005)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření smlouvy mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, které poškozují jejich finanční zájmy
(KOM(2004)0559 – C6‑0176/2004 – 2004/0187(CNS))

Navrhovatel: Timothy Kirkhope

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Východiska

Vztahy Švýcarska a Evropské unie (EU) jsou velmi úzké, což dokazuje velký počet vzájemných dohod.[1]

Poté, co Švýcarsko v roce 1992 odmítlo přistoupit k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (EHP) byla uzavřena řada dvoustranných smluv (tzv. Bilaterální smlouvy I) s cílem minimalizovat následky tohoto odmítnutí. Smlouvy se týkaly volného pohybu osob, pozemní dopravy, letecké dopravy, zemědělství, výzkumu a také technických překážek obchodu a veřejných zakázek. Tyto smlouvy vstoupily v platnost dnem 1. června 2002.

Od června 2002 se jedná o druhém balíčku smluv (Bilaterální smlouvy II). Tento balíček tvoří devět různých smluv týkajících se zdanění úspor, spolupráce v boji proti podvodům, přistoupení Švýcarska k schengenskému acquis, účasti Švýcarska na provádění směrnic „Dublin“ a „Eurodac“, obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, účasti Švýcarska v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí, spolupráce v oblasti statistiky, účasti Švýcarska ve vzdělávacích programech Media plus a Media training, a zabránění dvojímu zdanění pracovníků institucí Společenství v důchodu.

Dne 26. října 2004 bylo podepsáno devět smluv. S Parlamentem je nyní konzultováno jejich uzavření.

II. Tato smlouva

Tato smlouva se týká spolupráce v boji proti podvodům a dalším protiprávním činnostem, které nepříznivě ovlivňují zájmy stran smlouvy. Jednání byla zahájena především z podnětu EU, která měla řadu obav. Vzhledem k zeměpisné poloze Švýcarska – uprostřed území EU – se švýcarské subjekty, jak fyzické, tak právnické osoby, nemohou vyhnout zapojení do případů týkajících se členských států EU, mezi něž patří např. pašování cigaret, celní podvody, podvody s DPH a další hospodářské trestné činy, které jsou ze své povahy přeshraniční. Tyto případy vyžadovaly spolupráci a pomoc, kterou bylo při neexistenci dvoustranné smlouvy obtížné získat. Například vyřízení žádostí o právní pomoc a dalších žádostí o důkazy trvalo příliš dlouho, než aby proti tomuto druhu trestné činnosti bylo možné účinně postupovat.

Uzavřená smlouva má dvě hlavní části: první část tvoří ustanovení týkající se správní pomoci na ochranu finančních zájmů (hlava II smlouvy) a druhá obsahuje ustanovení o vzájemné právní pomoci v trestních záležitostech na ochranu finančních zájmů (hlava III smlouvy). Smlouva se vztahuje na daně (DPH a spotřební daně), celní trestné činy (včetně pašování), korupci, podplácení a praní peněz získaných prováděním činností, na něž se tato smlouva vztahuje. Přímé daně jsou z působnosti této smlouvy vyňaty. V zásadě se na uplatňování této smlouvy nevztahuje zásada dvojí trestnosti s výjimkou soudní spolupráce prostřednictvím donucovacích opatření (pátrání a zadržení).

III. Posouzení této smlouvy

Smlouva přispěje ke společnému úsilí nezbytnému pro boj s trestnou činností. Vztahuje se na přesně stanovené oblasti a vyjasňuje předpisy. Účel smlouvy je úzce vymezen a smlouva neobsahuje nadbytečné a příliš přísné požadavky. Zájmy obou stran jsou rovnoměrně zastoupeny.

Navrhovatel proto doporučuje, aby výbor tuto smlouvu podpořil.

Závěr

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci tímto předkládá Výboru pro rozpočtovou kontrolu jako příslušnému výboru stanovisko doporučující, aby Evropský parlament schválil rozhodnutí Rady o uzavření smlouvy mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, které poškozují jejich finanční zájmy.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření smlouvy mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, které poškozují jejich finanční zájmy

Referenční údaje

KOM(2004)0559 – C6‑0176/2004 – 2004/0187(CNS)

Příslušný výbor

CONT

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

LIBE
16. 11. 2004

Užší spolupráce

 

Navrhovatel
  Datum jmenování

Timothy Kirkhope
24. 11. 2004

Projednání ve výboru

13. 12. 2004

18. 1. 2005

 

 

 

Datum přijetí

18. 1. 2005

Výsledek závěrečného hlasování

pro:

proti:

zdrželi se:

43

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Jean-Louis Bourlanges, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, António Costa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Athanasios Pafilis, Lapo Pistelli, Martine Roure, Amalia Sartori, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Antonio Masip Hidalgo, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Kyriacos Triantaphyllides, Johannes Voggenhuber

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Marta Vincenzi

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady na uzavření smlouvy mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, které poškozují jejich finanční zájmy

Referenční údaje

KOM(2004)0559 – C6‑0176/2004 – 2004/0187(CNS)

Právní základ

článek 280 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec, first sentence and Article 300(3), first subparagraph, EC

Základ v jednacím řádu

článek 51 a čl. 83 odst. 7

Datum předložení EP

5. 11. 2004

Příslušný výbor
Datum oznámení na zasedání

CONT
16. 11. 2004

Výbor požádaný o stanovisko
Datum oznámení na zasedání

LIBE
16. 11. 2004

 

 

 

 

Užší spolupráce
Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj
Datum jmenování

Herbert Bösch
22. 9. 2004

 

Zjednodušený postup
Datum rozhodnutí

 

Změna finanční dotace
Datum, kdy Výbor BUDG zaujal stanovisko

 

 

 

Projednání ve výboru

31. 8. 2004

14. 12. 2004

19. 1. 2005

 

 

Datum přijetí

19. 1. 2005

Výsledek závěrečného hlasování

pro:

proti:

zdrželi se:

12

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Herbert Bösch, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Kyösti Tapio Virrankoski, Terence Wynn

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Simon Busuttil, Daniel Caspary

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Datum předložení – A6

28. 1. 2005

A6-0013/2005