SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta

3.2.2005 - (12029/1/2004 – C6‑0161/2004 – 2003/0274(COD)) - ***II

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Christa Prets

Menettely : 2003/0274(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0017/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0017/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta

(12029/1/2004 – C6‑0161/2004 – 2003/0274(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (12029/1/2004 – C6‑0161/2004),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0700)[2],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0017/2004),

1.  hyväksyy yhteisen kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta

JOHDANTO

Euroopan kulttuuripääkaupunki ‑ohjelma perustettiin vuonna 1985 Kreikan silloisen kulttuuriministerin Melina Mercourin aloitteesta, ja sen tavoitteena on Euroopan kansalaisten lähentäminen toisiinsa.

Ohjelmalla on määrä korostaa Euroopan kulttuurien rikkautta ja moninaisuutta unohtamatta kuitenkaan niiden yhteisiä piirteitä. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että ohjelmalla on pitkäkestoinen myönteinen vaikutus kulttuurin ja matkailun kehitykseen kulttuuripääkaupungeiksi valituissa kaupungeissa ja kansalaisten kiinnostus sitä kohtaan on erittäin suurta.

TAVOITE

Käsiteltävänä olevalla päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamista koskevalla lainsäädäntöehdotuksella on määrä täydentää Euroopan kulttuuripääkaupunkien ehdottamisvuorossa olevien jäsenvaltioiden luetteloa ja luoda uusi, 25 jäsenvaltion Euroopan unionia vastaava järjestelmä.

Päätöksen muutostarve johtuu kymmenen uuden jäsenvaltion liittymisestä Euroopan unioniin toukokuussa 2004, sillä niiden mukanaoloa ei ollut otettu huomioon nykyisessä, vuoteen 2019 saakka vahvistetussa ohjelmassa.

Ehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä luetteloa, jossa vahvistetussa järjestyksessä kukin jäsenvaltio voi ehdottaa jonkin jäsenvaltion kaupunkia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Sen sijaan sillä luodaan kokonaan uusi järjestelmä, jota ryhdytään soveltamaan vuodesta 2009 lähtien. Uuden järjestelmän mukaisesti kulloinkin kaksi jäsenvaltiota (ensimmäisinä vuorossa ovat Itävalta ja Liettua) voivat ehdottaa yhdessä kahta kulttuuripääkaupunkia. Yhtä aikaa voidaan siis valita kaksi kulttuuripääkaupunkia.

MENETTELY

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa EY:n perustamissopimuksen 151 artiklan nojalla esitetystä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin hyväksymä mietintö (esittelijä: Michel Rocard) sisälsi yhteensä viisi tarkistusehdotusta. Alueiden komitea antoi lausuntonsa 21. huhtikuuta 2004. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 21. lokakuuta 2004 EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

TARKISTUKSET

Euroopan parlamentti esitti ensimmäisessä käsittelyssä yhteensä viisi tarkistusehdotusta.

Neuvosto hyväksyi sellaisenaan yhden Euroopan parlamentin esittämistä tarkistuksista, jota myös komissio kannatti. Hyväksytty tarkistus oli Euroopan parlamentin tarkistus 1 riittävän ja asianmukaisen yhteisön rahoituksen varmistamisesta kahden Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämistä varten, jonka myös komissio oli hyväksynyt sellaisenaan.

Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämiä tarkistuksia 2–5, joissa parlamentti oli vaatinut ohjelman laajempaa uudistamista, neuvosto sen sijaan ei hyväksynyt.

Parlamentti oli ehdottanut parannuksia erityisesti menettelyyn, jolla Euroopan kulttuuripääkaupunkiehdokkaiksi nimettävät kaupungit valitaan, niiden tehtävien määrittelyyn ja asiantuntijaraadin tehtäviin. Lisäksi parlamentti oli vaatinut, että olisi lisättävä kilpailua ehdokaskaupunkien välillä, siten että kukin jäsenvaltio nimeää ehdolle aina vähintään kaksi kaupunkia, ja kulttuuripääkaupungilta vaadittavat edellytykset olisi määriteltävä avoimesti. Tämän lisäksi parlamentti oli vaatinut, että edellisen vuoden tuloksista olisi tehtävä jälkikäteen asianmukainen arviointi, jonka perusteella päätöstä voitaisiin tarvittaessa muuttaa.

ESITTELIJÄN HUOMAUTUKSET

Esittelijä kannattaa yhteisen kannan hyväksymistä. Hän pitää myönteisenä erityisesti riittävän ja asianmukaisen yhteisön rahoituksen varmistamista kahden Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämistä varten, sillä näin uusilla jäsenvaltioilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ohjelmaan ja ohjelman kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Lisäksi esittelijä on sitä mieltä, että Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi jo nimettyjen kaupunkien laatimia suunnitelmia ei saisi vaarantaa. Tämän vuoksi esimerkiksi Itävallassa ja Saksassa jo käynnissä olevia valmisteluja olisi voitava jatkaa esteettä.

Edellä esitetyistä syistä esittelijä ehdottaa neuvoston yhteisen kannan hyväksymistä sellaisenaan.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö esittelijä olisi sitä mieltä, että päätös N:o 1419/1999/EY kaipaa uudistamista kiireesti.

Pikemminkin esittelijä kehottaa komissiota laatimaan tätä koskevan perinpohjaisen uudistusehdotuksen nykyisen ohjelman parantamiseksi ja mukauttamiseksi vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla.

Kyseiseen ehdotukseen olisi sisällytettävä erityisesti seuraavat parannukset:

–         Nykyisen asiantuntijaraadin tehtävät on määriteltävä konkreettisesti ja sen painoarvoa ehdokaskaupunkien valinnassa on vahvistettava. Jotta ohjelman alkuperäinen tavoite ja todellinen kilpailu toteutuisi, yhtä tai useampaa ehdokaskaupunkia nimettäessä on sovellettava objektiivisia valintakriteereitä. Kyseiset kriteerit, joiden perusteella Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi ehdotettavat kaupungit valitaan, on muotoiltava tarpeeksi konkreettisiksi, jotta valinta voidaan tehdä mahdollisimman oikeudenmukaisesti ohjelman tavoitetta noudattaen. Jos ehdolle nimettyjä kaupunkeja on vain yksi, on sovellettava samoja valintakriteereitä.

–         Jotta käsiteltävänä olevan ohjelman eurooppalainen ulottuvuus korostuisi, valintakriteerit on muotoiltava siten, että niissä kiinnitetään huomiota eurooppalaiseen lisäarvoon.

Tässä yhteydessä esittelijä ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että kulttuurista vastaava uusi komission jäsen Jan Figel vahvisti kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 30. marraskuuta 2004 pidetyssä kokouksessa esittävänsä kuuden kuukauden kuluessa uuden uudistusehdotuksen, jossa vahvistetaan uudet menettelytavat sekä tiukat valintakriteerit. Esittelijä pitää myönteisenä myös sitä, että kulttuuripääkaupunkien käytössä oleva talousarvio korotetaan kolminkertaiseksi.

Lisäksi komission ehdotuksessa olisi otettava huomioon seuraavat uudistusesitykset:

–         Uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin ja niiden mukaantulo nykyiseen ohjelmaan on otettava huomioon hyvissä ajoin, jotta jo tehtyjä päätöksiä ei tämän takia tarvitse korjata jälkikäteen.

–         Tämä näkökohta on otettava huomioon vuosien 2007–2013 kulttuuriohjelmassa, jotta voidaan varmistaa riittävä rahoitus kahden Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämistä varten. Lisäksi uudessa ohjelmassa on vahvistettava konkreettinen rahoituskehys kulttuuripääkaupunkien rahoituksen varmistamiseksi. Vuotta 2007 koskevan ohjelman ensimmäiseen toimintalohkoon kuuluvan 1.3 kohdan "Erityistoimet" osuudeksi ohjelman kokonaistalousarviosta vahvistetaan 17 prosenttia, mutta siinä ei anneta tarkempia tietoja kulttuuripääkaupunkien rahoituskehyksestä.

–         Riittävän rahoituksen varmistamista koskevat vaatimukset on otettava vastaavasti huomioon myös vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymissä.

Esittelijä on sitä mieltä, että muutetun päätöksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian, sillä sen ansiosta kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot pääsevät nopeasti osallistumaan Euroopan kulttuuripääkaupunki ‑tapahtumaan. Tämä on tärkeää myös Euroopan kansalaisille, sillä tätä kautta he saavat mahdollisuuden tutustua mahdollisimman monenlaisiin kulttuurin alan saavutuksiin.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta

 

Viiteasiakirjat

12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD)

Oikeusperusta

EY 251 art. 2 kohta ja 151 art.

Työjärjestyksen artikla

67 art.

EP:n 1. käsittely (pvä) – P[5]

22.4.2004

P5_TA-PROV(2004)0361

Komission ehdotus

KOM(2003)0700 – C5‑0548/2003

Komission muutettu ehdotus

 

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

28.10.2004

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT
20.11.2003

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Christa Prets
13.9.2004

 

Alkuperäinen esittelijä

Michel Rocard

 

Valiokuntakäsittely

17.1.2005

1.2.2005

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.2.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

25

1

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivo Belet, Mary Honeyball, Nina Škottová

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

3.2.2005

A6‑0017/2005

Huomautuksia

...