Ziņojums - A6-0017/2005Ziņojums
A6-0017/2005

IETEIKUMSOTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu Nr. 1419/1999/EK, ar kuru nosaka Kopienas rīcību pasākumam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” no 2005. līdz 2019. gadam

3.2.2005 - (12029/1/2004 – C6‑0161/2004 – 2003/0274(COD)) - ***II

Kultūras un izglītības komiteja
Referente: Christa Prets

Procedūra : 2003/0274(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0017/2005
Iesniegtie teksti :
A6-0017/2005
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu Nr. 1419/1999/EK, ar kuru nosaka Kopienas rīcību pasākumam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” no 2005. līdz 2019. gadam

(12029 – C6‑0161/2004 – A6-0017/2005(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (12029/1/2004 – C6–0161/2004),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2003)0700)[2],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

–   ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0000/2005),

1.  apstiprina kopējo nostāju;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.  uzdod tā priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.  uzdod tā ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un saskaņā ar ģenerālsekretāru nodrošināt, lai to publicētu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

5.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes kopējā nostāja, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu Nr. 1419/1999/EK, ar kuru nosaka Kopienas rīcību pasākumam “Eiropas Kultūras galvaspilsēta” no 2005. līdz 2019. gadam

Atsauces

12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD)

Juridiskais pamats

ES Līguma 251. panta 2. punkts un 151. pants

Atsauce uz Reglamentu

67. pants

1. lasījuma datums EP – P5

22.4.2004

P5_TA-PROV(2004)0361

Komisijas priekšlikums

KOM(2003)0700 – C5-0548/2003

Grozītais Komisijas priekšlikums

 

Datums, kad saņemta kopējā nostāja, par kuru paziņots plenārsēdē

28.10.2004

Atbildīgā komiteja
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT
20.11.2003

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Christa Prets
13.09.2004

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Michel Rocard

 

Izskatīšana komitejā

17.01.2005

1.02.2005

 

 

 

Pieņemts

01.02.2005

Galīgā balsojuma rezultāti

par:

pret:

atturas:

25

1

 

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Jolanta Dičkute, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Ivo Belet, Mary Honeyball, Nina Škottová,

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums – A6

03.02.2005

A6-0017/2005

Piezīmes

...

  • [1]  22.4.2004. pieņemtie teksti, P6_TA(2004)0361.
  • [2]  OV vēl nav publicēts.