Betänkande - A6-0017/2005Betänkande
A6-0017/2005

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019

3.2.2005 - (12029/1/2004 – C6‑0161/2004 – 2003/0274(COD)) - ***II

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Christa Prets

Förfarande : 2003/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0017/2005
Ingivna texter :
A6-0017/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019

(12029/1/2004 – C6‑0161/2004 – 2003/0274(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (12029/1/2004 – C6‑0161/2004),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003)0700)[2],

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6‑0017/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019

INLEDNING

Idén till programmet Europeisk kulturhuvudstad väcktes av Greklands dåvarande kulturminister Melina Mercouri 1985 som ett sätt att föra de europeiska medborgarna närmare varandra.

Avsikten med detta program är att framhäva mångfalden i den europeiska kulturen utan att förbise den gemensamma europeiska dimensionen. Erfarenheterna har visat att programmet för med sig en hållbar positiv inverkan på utvecklingen av kultur och turism i de utvalda städerna och att medborgarna också visar stort intresse för det.

MÅLSÄTTNING

Den legislativa ändring av beslut nr 1419/1999/EG som nu skall behandlas syftar till en komplettering av den kronologiska ordningen och inrättande av ett nytt system i vilket hänsyn tas till unionens nuvarande medlemskap.

Orsaken till den aktuella ändringen av detta beslut är utvidgningen i maj 2004 med tio nya medlemsstater som inte omfattades av programmet som redan fastställts till år 2019.

I förslaget ändras inte den nuvarande turordningen för att lägga fram förslag från medlemsstaterna, men ett nytt system fastställs där man för varje år från 2009 och framåt utser två medlemsstater - först ut är Österrike och Litauen - som kan lägga fram förslag, så att två kulturhuvudstäder kan väljas i medlemsstaterna.

FÖRFARANDE

Europaparlamentet avgav den 22 april 2004 sitt yttrande vid första behandlingen i medbeslutandeförfarandet av kommissionens förslag i enlighet med artikel 151 i EG-fördraget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019.

Det betänkande (föredragande: Michel Rocard) som antogs av parlamentet innehåller totalt fem ändringsförslag. Regionkommittén tog ställning till förslaget den 21 april 2004. Rådet fastställde den 21 oktober 2004 en gemensam ståndpunkt i enlighet med artikel 251.2 i EG‑fördraget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentet lade fram fem ändringsförslag vid första behandlingen.

Rådet godkände till fullo ett av parlamentets ändringsförslag, som även kommissionen godtagit. Det rör sig om ändring 1 som parlamentet föreslagit och kommissionen till fullo godkänt, om garantier för en ändamålsenlig och lämplig EG-finansiering för nominering av två europeiska kulturhuvudstäder.

Parlamentets ändringsförslag 2–5 från första behandlingen godtogs inte. Parlamentet krävde i dessa ändringar en långtgående reform av programmet.

I detta hänseende skulle förbättringar införas i synnerhet beträffande urvalsförfarandet för nominering av en stad till europeisk kulturhuvudstad och expertjuryns roll. Dessutom eftersträvade man större konkurrens mellan de nominerade städerna genom att begära att den berörda medlemsstaten regelmässigt skulle nominera minst två städer och genom att fastställa en överskådlig kravprofil för en kulturhuvudstad. Förutom detta skulle en relevant utvärdering av resultaten från året innan eventuellt kunna leda till en översyn av beslutet.

FÖREDRAGANDENS KOMMENTARER

Föredraganden stöder den gemensamma ståndpunkten. Hon välkomnar särskilt att tillräckliga och lämpliga finansiella gemenskapsmedel ställs till förfogande, vilka skall garantera att de nya medlemsstaterna kan delta i programmet på likvärdig basis och vilka möjliggör att programmets ambitiösa mål kan förverkligas.

Föredraganden anser dessutom att man inte bör äventyra planerna för de städer som redan nominerats till kulturhuvudstad. Man bör exempelvis fortsätta med de förberedelser för detta som redan inletts i Österrike och Tyskland.

Av ovan nämnda grunder rekommenderar föredraganden att den gemensamma ståndpunkten antas utan ändringar.

Detta betyder emellertid inte att föredraganden skulle anse att beslut 1419/1999/EG inte behöver ses över. En snar reform är tvärtom ytterst nödvändig.

Därtill uppmanar föredraganden kommissionen att under första hälften av 2005 lägga fram ett genomtänkt reformförslag för förbättring och harmonisering av det befintliga programmet.

Detta förslag bör särskilt omfatta följande:

· Den nuvarande expertjuryns uppgifter bör ges en konkret definition och dess roll vid urvalet av städer bör förstärkas. Vid nomineringen av en eller flera av en medlemsstats städer och därmed införandet av verklig konkurrens bör förverkligandet av programmets ursprungliga mål säkerställas genom användning av objektiva urvalskriterier. Dessa kriterier för urval av en stad till europeisk kulturhuvudstad bör konkretiseras på ett lämpligt sätt för att möjliggöra ett så rättvist urval som möjligt i enlighet med programmets mål. Även om endast en stad nomineras bör samma urvalskriterier tillämpas vid urvalet.

· Urvalskriterierna bör fastställas så att det europeiska mervärdet framhävs i syfte att ge den europeiska dimensionen större betydelse i det aktuella programmet.

I detta sammanhang välkomnar föredraganden att den nye EU-kommissionären med ansvar för kultur, Ján Figel, vid det sammanträde som utskottet för kultur och utbildning höll den 30 november 2004 bekräftade att han inom de kommande sex månaderna skulle lägga fram ett nytt reformförslag i vilket nya förfaranden inklusive strikta urvalskriterier skall fastställas. Föredraganden välkomnar även att en tre gånger så stor budget kommer att ställas till förfogande för kulturhuvudstäderna i framtiden.

Dessutom bör kommissionen i sitt förslag överväga ytterligare reformer på följande områden:

· Hänsyn bör tas i tillräckligt god tid till anslutningen av nya medlemsstater till EU och det deltagande i det aktuella programmet som det innebär, så att beslutet inte senare behöver korrigeras i detta hänseende.

· För att se till att det finns tillräckligt finansiellt stöd för två europeiska kulturhuvudstäder bör denna aspekt beaktas i det nya programmet Kultur 2007–2013. Dessutom bör en konkret finansiell ram läggas fram i det nya programmet för finansiellt stöd av kulturhuvudstäderna. I programmet 2007 planeras under punkt 1.3 ”Särskilda insatser” stöd omfattande 17 procent inom det första programområdet utan att närmare uppgifter anges för finansieringsramen för kulturhuvudstäderna.

· På motsvarande sätt bör tillräckligt finansiellt stöd samtidigt krävas i budgetplanen 2007‑2013.

Föredraganden förespråkar att det ändrade beslutet snabbt bör träda i kraft för att underlätta deltagande i evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för alla EU-medlemsstater, något som också är i de europeiska medborgarnas intresse för att de i största möjliga mån skall kunna ta i anspråk ett brett spektrum av kulturella prestationer.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019

Referensnummer

12029/1/2004 – C6‑0161/2004 – 2003/0274(COD)

Rättslig grund

art. 251.2 och 151 EG-fördraget

Grund i arbetsordningen

art. 67

Parlamentets första behandling –
P[5]-nummer

22.4.2004

P5_TA-PROV(2004)0361

Kommissionens förslag

KOM(2003)0700 - C5-0548/2003

Kommissionens ändrade förslag

 

Mottagande av
den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

28.10.2004

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

CULT

20.1.2003

Föredragande
  Utnämning

Christa Prets

13.9.2004

 

Tidigare föredragande

Michel Rocard

 

Behandling i utskott

17.1.2005

1.2.2005

 

 

 

Antagande

1.2.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

25

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Belet, Mary Honeyball, Nina Škottová,

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Ingivande – A6-nummer

3.2.2005

A6-0017/2005

Anmärkningar

...

  • [1]  Antagna texter från sammanträdet den 22.4.2004, P6_TA(2004)0361.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.