BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media-uddannelse og af en slutakt til aftalen

  3.2.2005 - (KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

  Kultur- og Uddannelsesudvalget
  Ordfører: Nikolaos Sifounakis
  (Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

  Procedure : 2004/0230(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0018/2005
  Indgivne tekster :
  A6-0018/2005
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media-uddannelse og af en slutakt til aftalen

  (KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

  (Høringsprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0649)[1],

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 150, stk. 4, og artikel 157, stk. 3, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0174/2004),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

  –   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6‑0018/2005),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Schweiziske Forbunds regering og parlament.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  Det fremgår af artikel 11 i Rådets afgørelse af 20. december 2000, hvori fastsættes vilkår og betingelser for deltagelse i fællesskabsprogrammet Media Plus, og artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005), at lande, der har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn, kan deltage i Media-programmerne på grundlag af supplerende bevillinger og på betingelser, der fastlægges i aftaler mellem de berørte parter. Desuden er åbningen af disse programmer for de pågældende lande betinget af, at det undersøges, om landenes nationale lovgivning er i overensstemmelse med gældende EU-ret.

  Inden for denne ramme har Kommissionen ført forhandlinger om en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område på grundlag af de direktiver, Rådet vedtog den 17. juni 2002, og i samråd med det af Rådet nedsatte relevante udvalg.

  Parlamentet er blevet hørt om forslaget til Rådets afgørelse om den aftale, Kommissionen har ført forhandlinger om. I Parlamentet har Kultur- og Uddannelsesudvalget besluttet at afgive udtalelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forretningsordens artikel 43.

  Schweiz yder et finansielt bidrag til EU's budget på 4,2 mio. EUR i hvert af årene 2005 og 2006 som betaling for at deltage i programmerne Media Plus og Media-uddannelse.

  PROCEDURE

  Titel

  Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media-uddannelse og af en slutakt til aftalen

  Referencer

  KOM(2004)649 – C6‑0174/200 – 2004/0230(CNS)

  Retsgrundlag

  art. 300, stk. 3, første afsnit, EF

  Hjemmel i forretningsordenen

  art. 51, stk. 83, stk. 7 og art. 43, stk. 1

  Dato for høring af EP

  5.11.2004

  Korresponderende udvalg
    Dato for meddelelse på plenarmødet

  CULT

  16.11.2004

  Rådgivende udvalg
    Dato for meddelelse på plenarmødet

   

   

   

   

   

  Ingen udtalelse
    Dato for afgørelse

   

   

   

   

   

  Udvidet samarbejde
    Dato for meddelelse på plenarmødet

   

   

   

   

   

  Ordfører(e)
    Dato for valg

  Nikolaos Sifunakis
  25.11.2005

   

  Oprindelig(e) ordfører(e)

   

   

  Forenklet procedure
    Dato for afgørelse

  art. 43, stk. 1

  25.11.2004

  Anfægtelse af retsgrundlaget
    Dato for udtalelse fra JURI

   

  /

   

  Ændring af bevillingsrammen
    Dato for udtalelse fra BUDG

   

  /

   

  Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
    Dato for afgørelse på plenarmødet  Høring af Regionsudvalget
    Dato for afgørelse på plenarmødet


  Behandling i udvalg

  31.1.2005

   

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  1.2.2005

  Resultat af den endelige afstemning

  for:

  imod:

  hverken/eller:

  27

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dickute, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere ( jf. art. 178, stk. 2)

   

  Dato for indgivelse - A6

  3.2.2005

  A6-0018/2005

  Bemærkninger

  ...