BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media-uddannelse og af en slutakt til aftalen

3.2.2005 - (KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Nikolaos Sifounakis
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

Procedure : 2004/0230(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0018/2005
Indgivne tekster :
A6-0018/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media-uddannelse og af en slutakt til aftalen

(KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0649)[1],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 150, stk. 4, og artikel 157, stk. 3, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0174/2004),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6‑0018/2005),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Schweiziske Forbunds regering og parlament.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af artikel 11 i Rådets afgørelse af 20. december 2000, hvori fastsættes vilkår og betingelser for deltagelse i fællesskabsprogrammet Media Plus, og artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005), at lande, der har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn, kan deltage i Media-programmerne på grundlag af supplerende bevillinger og på betingelser, der fastlægges i aftaler mellem de berørte parter. Desuden er åbningen af disse programmer for de pågældende lande betinget af, at det undersøges, om landenes nationale lovgivning er i overensstemmelse med gældende EU-ret.

Inden for denne ramme har Kommissionen ført forhandlinger om en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område på grundlag af de direktiver, Rådet vedtog den 17. juni 2002, og i samråd med det af Rådet nedsatte relevante udvalg.

Parlamentet er blevet hørt om forslaget til Rådets afgørelse om den aftale, Kommissionen har ført forhandlinger om. I Parlamentet har Kultur- og Uddannelsesudvalget besluttet at afgive udtalelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forretningsordens artikel 43.

Schweiz yder et finansielt bidrag til EU's budget på 4,2 mio. EUR i hvert af årene 2005 og 2006 som betaling for at deltage i programmerne Media Plus og Media-uddannelse.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus og Media-uddannelse og af en slutakt til aftalen

Referencer

KOM(2004)649 – C6‑0174/200 – 2004/0230(CNS)

Retsgrundlag

art. 300, stk. 3, første afsnit, EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 51, stk. 83, stk. 7 og art. 43, stk. 1

Dato for høring af EP

5.11.2004

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

16.11.2004

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ingen udtalelse
  Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Nikolaos Sifunakis
25.11.2005

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure
  Dato for afgørelse

art. 43, stk. 1

25.11.2004

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

/

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

 

/

 

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
  Dato for afgørelse på plenarmødetHøring af Regionsudvalget
  Dato for afgørelse på plenarmødet


Behandling i udvalg

31.1.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.2.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

27

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dickute, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere ( jf. art. 178, stk. 2)

 

Dato for indgivelse - A6

3.2.2005

A6-0018/2005

Bemærkninger

...