ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση, και της σχετικής τελικής πράξης.

3.2.2005 - (COM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητής: Νικόλαος Μ. Σηφουνάκης
(Απλοποιημένη διαδικασία - άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2004/0230(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0018/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0018/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση, και της σχετικής τελικής πράξης.

(COM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0649)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 150, παράγραφος 4, και το άρθρο 157, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0174/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, καθώς και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6‑0018/2005),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τόσο το άρθρο 11 της απόφασης του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο κοινοτικό πρόγραμμα MEDIA Plus, όσο και το άρθρο 8 της απόφασης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος MEDIA Κατάρτιση, προβλέπουν τη συμμετοχή των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση, βάσει συμπληρωματικών πιστώσεων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Πέραν τούτου, το άνοιγμα των προγραμμάτων στις ανωτέρω τρίτες χώρες εξαρτάται από την προηγούμενη εξέταση της νομοθεσίας των χωρών αυτών όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με το σχετικό κοινοτικό κεκτημένο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε συμφωνία στον οπτικοακουστικό τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, βάσει των οδηγιών που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 2002 και κατόπιν διαβούλευσης με την ορισθείσα από το Συμβούλιο αρμόδια επιτροπή.

Το Κοινοβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την απόφαση που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου αποφάσισε να δώσει τη γνώμη της σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η χρηματοδοτική συμβολή της Ελβετίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να συμμετάσχει στα προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση είναι της τάξης των €4,2 εκατομμυρίων για το 2005 και €4,2 εκατομμυρίων για το 2006.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση, και της σχετικής τελικής πράξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2004)649 – C6‑0174/200 – 2004/0230(CNS)

Νομική βάση

άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, Συνθήκη ΕΚ

Διαδικαστική βάση

άρθρο 51, άρθρο 83, παράγραφος 7, και άρθρο 43, παράγραφος 1

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

5.11.2004

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ΠΟΛΙ

16.11.2004

Γνωμοδοτική (ές) επιτροπή(ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Νικόλαος Μ. Σηφουνάκης
25.11.2005

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία
  Ημερομ. της απόφασης

άρθρο 43, παράγραφος 1
25.11.2004

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΝΟΜΙ

 

/

 

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου
  Ημερομ. γνωμοδότησης ΠΡΟΫ

 

/

 

Διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  Ημερομ. απόφασης σε συνεδρίασηΔιαβούλευση με την Επιτροπή Περιφερειών
  Ημερομ. απόφασης σε συνεδρίαση


Εξέταση στην επιτροπή

31.1.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

27

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Μανώλης, M Μαυρομμάτης, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Νικόλαος, M Σηφουνάκης, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

3.2.2005

A6-0018/2005

Παρατηρήσεις

...

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.