MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä

3.2.2005 - (KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Nikolaos Sifunakis
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2004/0230(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0018/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0018/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä

(KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0649)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 150 artiklan 4 kohdan ja 157 artiklan 3 kohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0174/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6‑0018/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Yhteisön Media Plus-ohjelmaan osallistumisen ehdot määrittävän 20 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston päätöksen 11 artiklassa sekä Media-koulutus-ohjelman täytäntöönpanosta annetun neuvoston ja Euroopan parlamentin päätöksen 8 artiklassa säädetään, että rajat ylittävistä televisiolähetyksistä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen kuuluvat maat osallistuvat ohjelmaan maksamansa rahoitusosuuden perusteella ja ohjelmaan osallistuvien osapuolten välillä tehdyissä sopimuksissa sovittujen ehtojen mukaisesti. Lisäksi ohjelmien aloittaminen kyseisissä maissa edellyttää, että niiden kansallinen lainsäädäntö on yhteensopiva yhteisön lainsäädännön kanssa.

Komissio neuvotteli tämän perusteella Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen audiovisuaalialan sopimuksen. Neuvottelut käytiin neuvoston 17. kesäkuuta 2002 antamien direktiivien pohjalta ja asiassa kuultiin asianomaista neuvoston nimittämää komiteaa.

Euroopan parlamenttia kuultiin neuvoston päätösehdotuksesta, joka koski komission neuvottelemaa sopimusta. Parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta päätti antaa lausunnon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 43 artiklan mukaisesti.

Sveitsi maksaa Euroopan unionin talousarvioon osallistumisestaan Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin 4,2 miljoonan euron rahoitusosuuden vuonna 2005 ja saman verran vuonna 2006.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä

Viiteasiakirjat

KOM(2004)0649 – C6‑0174/200 – 2004/0230(CNS)

Oikeusperusta

EY 300 art. 3 kohdan ens. alakohta

Työjärjestyksen artikla

51 art. ja 83 art. 7 kohta ja 43 art. 1 kohta

EP:n kuuleminen (pvä)

5.11.2004

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT
16.11.2004

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Nikolaos Sifunakis
25.11.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely
  Päätös tehty (pvä)

43 art. 1 kohta
25.11.2004

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

 

/

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)Alueiden komitean kuuleminen
  Päätös tehty istunnossa (pvä)


Valiokuntakäsittely

31.1.2005

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.2.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

puolesta:

vastaan:

tyhjää:

27

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A[5]

3.2.2005

A6‑0018/2005

Huomautuksia

...