MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä

  3.2.2005 - (KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

  Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  Esittelijä: Nikolaos Sifunakis
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2004/0230(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0018/2005
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0018/2005
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä

  (KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

  (Kuulemismenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2004)0649)[1],

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 150 artiklan 4 kohdan ja 157 artiklan 3 kohdan sekä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0174/2004),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

  –   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6‑0018/2005),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Yhteisön Media Plus-ohjelmaan osallistumisen ehdot määrittävän 20 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston päätöksen 11 artiklassa sekä Media-koulutus-ohjelman täytäntöönpanosta annetun neuvoston ja Euroopan parlamentin päätöksen 8 artiklassa säädetään, että rajat ylittävistä televisiolähetyksistä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen kuuluvat maat osallistuvat ohjelmaan maksamansa rahoitusosuuden perusteella ja ohjelmaan osallistuvien osapuolten välillä tehdyissä sopimuksissa sovittujen ehtojen mukaisesti. Lisäksi ohjelmien aloittaminen kyseisissä maissa edellyttää, että niiden kansallinen lainsäädäntö on yhteensopiva yhteisön lainsäädännön kanssa.

  Komissio neuvotteli tämän perusteella Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen audiovisuaalialan sopimuksen. Neuvottelut käytiin neuvoston 17. kesäkuuta 2002 antamien direktiivien pohjalta ja asiassa kuultiin asianomaista neuvoston nimittämää komiteaa.

  Euroopan parlamenttia kuultiin neuvoston päätösehdotuksesta, joka koski komission neuvottelemaa sopimusta. Parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta päätti antaa lausunnon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 43 artiklan mukaisesti.

  Sveitsi maksaa Euroopan unionin talousarvioon osallistumisestaan Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin 4,2 miljoonan euron rahoitusosuuden vuonna 2005 ja saman verran vuonna 2006.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä

  Viiteasiakirjat

  KOM(2004)0649 – C6‑0174/200 – 2004/0230(CNS)

  Oikeusperusta

  EY 300 art. 3 kohdan ens. alakohta

  Työjärjestyksen artikla

  51 art. ja 83 art. 7 kohta ja 43 art. 1 kohta

  EP:n kuuleminen (pvä)

  5.11.2004

  Asiasta vastaava valiokunta
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CULT
  16.11.2004

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

   

   

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
    Päätös tehty (pvä)

   

   

   

   

   

  Tehostettu yhteistyö
    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

   

   

   

   

   

  Esittelijä(t)
    Nimitetty (pvä)

  Nikolaos Sifunakis
  25.11.2005

   

  Alkuperäinen esittelijä

   

   

  Yksinkertaistettu menettely
    Päätös tehty (pvä)

  43 art. 1 kohta
  25.11.2004

  Oikeusperustan kyseenalaistaminen
    JURI-lausunto annettu (pvä)

   

  /

   

  Rahoitusmäärän muuttaminen
    BUDG-lausunto annettu (pvä)

   

  /

   

  Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen
    Päätös tehty istunnossa (pvä)  Alueiden komitean kuuleminen
    Päätös tehty istunnossa (pvä)


  Valiokuntakäsittely

  31.1.2005

   

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  1.2.2005

  Lopullisen äänestyksen tulos

  puolesta:

  vastaan:

  tyhjää:

  27

  0

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A[5]

  3.2.2005

  A6‑0018/2005

  Huomautuksia

  ...