SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programach Wspólnoty MEDIA Plus i MEDIA Training oraz Akt Końcowy.

13.02.2005 - (COM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawca: Nikolaos Sifunakis
(Procedura uproszczona - art. 43 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2004/0230(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0018/2005
Teksty złożone :
A6-0018/2005
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programach MEDIA Plus i MEDIA Training oraz Akt Końcowy.

(COM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0649)[1],

–   uwzględniając art. 150 ust. 4, i art. 157 ust. 3, powiązany z art. 300 ust. 2, akapit pierwszy zdanie pierwsze, Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3, pierwszy akapit, Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0174/2004),

–   uwzględniając art. 51 i 83 ust. 7, oraz art. 43 ust.1, Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6‑0018/2005),

1.  zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom Państw Członkowskich i Konfederacji Szwajcarskiej.

  • [1]  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 11 de la Décision du Conseil du 20 decembre 2000, établissant les termes et conditions pour la participation au programme communautaire MEDIA Plus, et l'Article 8 de la décision du Conseil et du Parlement européen sur la mise en oeuvre du Programme MEDIA Formation, prévoient la participation des pays faisant partie de la Convention sur la Télévision Transfrontalière du Conseil de l'Europe sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux conditions à convenir dans des accords entre les parties concernées. En outre, l'ouverture de ces programmes à ces pays est aussi soumise à un examen de la compatibilité de leur législation nationale avec l'acquis communautaire.

Dans ce cadre, la Commission a négocié un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, sur la base des directives adoptées par le Conseil le 17 juin 2002 et en consultation avec le comité compétent désigné par le Conseil.

Le Parlement est consulté sur la proposition de décision du Conseil relatif à l'accord négocié par la Commission. Au sein du Parlement, la commission de la culture et de l'éducation a décidé de donner son avis suivant l'Art 43 du règlement du Parlement européen.

La contribution financière de la Suisse au budget de l'UE pour participer aux programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation est de 4,2 millions d'euros pour 2005 et de 4,2 millions d'euros pour 2006.

                                                                     PROCEDURA

Tytuł

Projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programach Wspólnoty MEDIA Plus i MEDIA Training oraz Akt Końcowy.

Dokumenty referencyjne

(COM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

Podstawa prawna

art. 300 ust. 3, akapit pierwszy, Traktatu WE

Podstawa przepisowa

art. 51, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1

Data konsultacji z PE

05.11.2004

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT
16.11.2004

Komisj(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Sciślejsza współpraca

        Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Nikolaos Sifunakis 25.11.2004

 

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

 

Procedura uproszczona

Data wydania decyzji

art. 43 ust.1

25.11.2004

 

 

 

 

Zakwestionowanie podstawy prawnej

Data wydania opinii JURI

 

/

 

 

 

Modyfikacja dotacji finansowej

Data wydania opinii BUDG

 

/

 

 

 

Konsultacja z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym

Data podjecia decyzji na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Konsultacja z Komitetem Regionów

Data podjecia decyzji na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Rozpatrzenie w Komisji

31.01.2005

 

 

 

 

Data zatwierdzenia

01.02.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

27

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia – A6

03.02.2005

A6‑0018/2005

Uwagi

...