SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnej oblasti, ktorá zakladá podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA Formation, ako aj záverečného aktu

3.2.2005 - (KOM (2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajca: Nikolaos Sifunakis
(Zjednodušený postup - článok 43 odsek 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2004/0230(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0018/2005
Predkladané texty :
A6-0018/2005
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnej oblasti, ktorá zakladá podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA Formation, ako aj záverečného aktu.

(KOM (2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2004)0649)[1],

–   so zreteľom na článok 150 odsek 4 a článok 157 odsek 3 v súvislosti s článkom 300 odsek 2, prvý pododsek, prvá veta Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 odsek 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0174/2004),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 odsek 7 ako aj článok 43 odsek 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6‑0018/2005),

1.  schvaľuje uzavretie dohody;

2.  poveruje predsedu Parlamentu, aby toto stanovisko odovzdal Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

L'article 11 de la Décision du Conseil du 20 decembre 2000, établissant les termes et conditions pour la participation au programme communautaire MEDIA Plus, et l'Article 8 de la décision du Conseil et du Parlement européen sur la mise en oeuvre du Programme MEDIA Formation, prévoient la participation des pays faisant partie de la Convention sur la Télévision Transfrontalière du Conseil de l'Europe sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux conditions à convenir dans des accords entre les parties concernées. En outre, l'ouverture de ces programmes à ces pays est aussi soumise à un examen de la compatibilité de leur législation nationale avec l'acquis communautaire.

Dans ce cadre, la Commission a négocié un accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, sur la base des directives adoptées par le Conseil le 17 juin 2002 et en consultation avec le comité compétent désigné par le Conseil.

Le Parlement est consulté sur la proposition de décision du Conseil relatif à l'accord négocié par la Commission. Au sein du Parlement, la commission de la culture et de l'éducation a décidé de donner son avis suivant l'Art 43 du règlement du Parlement européen.

La contribution financière de la Suisse au budget de l'UE pour participer aux programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation est de 4,2 millions d'euros pour 2005 et de 4,2 millions d'euros pour 2006.

POSTUP

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnej oblasti, ktorá zakladá podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programoch Spoločenstva MEDIA Plus a MEDIA Formation, ako aj záverečného aktu.

Referenčné čísla

KOM(2004)649 – C6‑0174/200 – 2004/0230(CNS)

Právny základ

čl. 300, ods. 3, prvý pododsek, ES

Základ v rokovacom poriadku

čl. 51, čl. 83, ods. 7 a čl. 43, ods. 1

Dátum konzultácie s EP

5.11.2004

Gestorský výbor
  dátum pridelenia

CULT

16.11.2004

Výbor(-y) požiadaný(-é) o stanovisko
  dátum pridelenia

 

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska(-ísk)
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum pridelenia

 

 

 

 

 

Spravodajca(-ovia)
  dátum vymenovania

Nikolaos Sifunakis
25.11.2005

 

Predchádzajúci spravodajca (-ovia)

 

 

Zjednodušený postup
  dátum rozhodnutia

čl. 43, ods. 1
25.11.2004

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI

 

/

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

/

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom
  

dátum rozhodnutia na rokovaníKonzultácia s Výborom regiónov
  dátum rozhodnutia na rokovaní


Prerokovanie vo výbore

31.1.2005

 

 

 

 

Dátum schválenia pozmeňujúcich návrhov

1.2.2005

Výsledok konečného hlasovania

za:

proti:

zdržal(i) sa:

27

0

1

Poslanci prítomní na konečnom hlasovaní

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Zástupcovia prítomní na konečnom hlasovaní

Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Zástupcovia (čl. 178 ods. 2) prítomní na konečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia – A6

3.2.2005

A6-0018/2005

Poznámky

...

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.