POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na področju audiovizualnih komunikacij, ki določa pogoje za sodelovanje Švicarske konfederacije v programih Skupnosti MEDIA Plus in MEDIA Usposabljanje, ter Sklepne listine

  3. 2. 2005 - (KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

  Odbor za kulturo in izobraževanje
  Poročevalec: Nikolaos Sifunakis

  Postopek : 2004/0230(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0018/2005
  Predložena besedila :
  A6-0018/2005
  Razprave :
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na področju audiovizualnih komunikacij, ki določa pogoje za sodelovanje Švicarske konfederacije v programih Skupnosti MEDIA Plus in MEDIA Usposabljanje, ter Sklepne listine

  (KOM(2004)0649 – C6‑0174/2004 – 2004/0230(CNS))

  (Postopek posvetovanja)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0649)[1],

  –   ob upoštevanju člena 150(4) in člena 157(3), v povezavi s prvim stavkom člena 300(2) Pogodbe ES,

  –   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerimi se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0174/2004),

  –   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A6‑0000/2005),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in vladi Švicarske konfederacije.

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

  OBRAZLOŽITEV

  V členu 11 Sklepa Sveta z dne 20. decembra 2000, ki določa pogoje za sodelovanje v programih Skupnosti MEDIA Plus, in v členu 8 Sklepa Sveta in Evropskega parlamenta o izvajanju programa MEDIA Usposabljanje je predvideno sodelovanje držav, ki so del Konvencije Sveta Evrope o čezmejni televiziji na podlagi dodatnih sredstev v skladu s pogoji, določenimi v sporazumu med zadevnimi stranmi. Poleg tega je odprtje teh programov za sodelovanje omenjenih države predmet združljivosti njihove nacionalne zakonodaje s pravnim redom Skupnosti.

  V luči tega je Komisija dosegla sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na področju avdiovizualnih komunikacij na podlagi direktiv, ki jih je Svet sprejel 17. junija 2002 in po posvetovanju s pristojnim odborom, kot ga je določil Svet.

  O predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma, nastalega na podlagi pogajanj Komisije, se je posvetovalo s Parlamentom. Parlamentarni Odbor za kulturo in izobraževanje je v skladu s členom 43 Poslovnika Evropskega parlamenta sklenil podati svojo privolitev.

  Finančni prispevek Švice v proračun EU za sodelovanje v programih MEDIA Plus in MEDIA Usposabljanje znaša 4,2 milijona eurov za leto2005 in 4,2 milijona eurov za leto 2006.

  POSTOPEK

  Naslov

  Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na področju audiovizualnih komunikacij, ki določa pogoje za sodelovanje Švicarske konfederacije v programih Skupnosti MEDIA Plus in MEDIA Usposabljanje, ter Sklepne listine

  Referenčni dokumenti

  KOM(2004)649 – C6‑0174/200 – 2004/0230(CNS)

  Pravna podlaga

  prvi pododstavek člena 300(3) ES

  Podlaga v Poslovniku

  členi 51, 83(7) in 43(1)

  Datum posvetovanja z EP

  5. 11. 2004

  Pristojni odbor
    Datum razglasitve na zasedanju

  CULT
  16.11.2004

  Odbori, zaprošeni za mnenje
    Datum razglasitve na zasedanju

   

   

   

   

   

  Odbori, ki niso dali mnenja
    Datum sklepa

   

   

   

   

   

  Okrepljeno sodelovanje
    Datum razglasitve na zasedanju

   

   

   

   

   

  Poročevalec(-ka)
    Datum imenovanja

  Nikolaos Sifunakis
  25.11.2005

   

  Nadomeščeni(-a) poročevalec(-ka)

   

   

  Poenostavljeni postopek
    Datum sklepa

  člen 43(1)
  25. 11. 2004

  Oporekanje pravni podlagi
    Datum mnenja JURI

   

  /

   

  Popravek finančne ocene sredstev
    Datum mnenja BUDG

   

  /

   

  Posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom
    Datum sklepa na zasedanju  31. 1. 2005

  Posvetovanje z Odborom regij
    Datum sklepa na zasedanju

   

  Obravnava v odboru

  1.1.2005

   

   

   

   

  Datum sprejetja

  1.2.2005

  Izid končnega glasovanja

  za:

  proti:

  vzdržani:

  27

  0

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

   

  Datum predložitve – A[5]

  3. 2. 2005

  A6-0018/2005

  Pripombe

  ...