Betänkande - A6-0018/2005Betänkande
A6-0018/2005

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om slutande av ett avtal mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media Plus och Media Yrkesutbildning och en slutakt till avtalen

  3.2.2005 - (KOM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS)) - *

  Utskottet för kultur och utbildning
  Föredragande: Nikolaos Sifunakis
  (Förenklat förfarande - artikel 43.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2004/0230(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0018/2005
  Ingivna texter :
  A6-0018/2005
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets beslut om slutande av ett avtal mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media Plus och Media Yrkesutbildning och en slutakt till avtalen

  (KOM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))

  (Samrådsförfarandet)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2004)0649)[1],

  –   med beaktande av artikel 150.4 och artikel 157.3 jämförd med artikel 300.2, första stycket, första meningen i EG-fördraget,

  –   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0174/2004),

  –   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7, samt artikel 43.1 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6‑0018/2005).

  1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Schweiziska edsförbundet parlamentets ståndpunkt.

  MOTIVERING

  Enligt artikel 11 i rådets beslut av den 20 december 2000 om fastställande av villkoren för deltagande i gemenskapens program Media Plus, och artikel 8 i Europaparlamentets och rådets beslut om genomförandet av programmet Media Yrkesutbildning fastställs deltagandet av länderna i Europarådets konvention om gränsöverskridande television på grundval av tilläggsanslag och i enlighet med bestämmelser som man i avtal med berörda parter skall komma överens om. Dessutom kräver också dessa länders deltagande i dessa program en granskning för att se om deras lagstiftning överensstämmer med gemenskapens relevanta regelverk.

  Inom denna ram har kommissionen förhandlat fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området på grundval av de direktiv som antogs av rådet den 17 juni 2002 och i samråd med den behöriga kommittén som utsetts av rådet.

  Europaparlamentet skall höras om förslaget till rådets beslut om det avtal som förhandlats fram av kommissionen. Parlamentets utskott för kultur och utbildning har bestämt sig för att lägga fram ett yttrande enligt artikel 43 i parlamentets arbetsordning.

  Schweiz ekonomiska bidrag till EU:s budget för att delta i programmen Media Plus och Media Yrkesutbildning uppgår till 4,2 miljoner euro för 2005 och 4,2 miljoner euro för 2006.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förslaget till rådets beslut om slutande av ett avtal mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media Plus och Media Yrkesutbildning och en slutakt till avtalen

  Referensnummer

  KOM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS)

  Rättslig grund

  art. 300.3 första stycket EG-fördraget

  Grund i arbetsordningen

  art. 51, art. 83.7 och art. 43.1

  Begäran om samråd med parlamentet

  5.11.2004

  Ansvarigt utskott

  CULT

           Tillkännagivande i kammaren

  16.11.2004

  Rådgivande utskott

   

   

   

   

   

           Tillkännagivande i kammaren

   

   

   

   

   

  Inget yttrande avges

   

   

   

   

   

           Beslut

   

   

   

   

   

  Förstärkt samarbete

   

           Tillkännagivande i kammaren

   

  Föredragande

  Nikolaos Sifunakis

           Utnämning

  25.11.2005

  Tidigare föredragande

   

  Förenklat förfarande

  art. 43.1

           Beslut

  25.11.2004

  Bestridande av den rättsliga grunden

   

           JURI:s yttrande

   

  Ändrad anslagstilldelning

   

           BUDG:s yttrande

   

  Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

   

           Beslut i kammaren

   

  Samråd med Regionkommittén

   

           Beslut i kammaren

   

  Behandling i utskott

  31.1.2005

   

   

   

   

  Antagande

  1.2.2005

  Slutomröstning: resultat

  för:

  27

   

  emot:

  0

   

  nedlagda röster:

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Erna Hennicot-Schoepges, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Ivo Belet, Mary Honeyball, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

   

  Ingivande – A6

  3.2.2005                               A6-0018/2005

  Anmärkningar

  ...

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.