BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre

3.2.2005 - (KOM(2004)0664 – C6–0163/2004 – 2004/0238(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Antonio Di Pietro


Procedure : 2004/0238(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0020/2005
Indgivne tekster :
A6-0020/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre

(KOM(2004)0664 – C6–0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004) 0664)[1],

- der henviser til EF-traktatens artikel 31 og 34, stk. 2, litra c),

- der henviser til EF-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0163/2004),

- der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0020/2004),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 3

Hver enkelt central myndighed informerer straks de øvrige medlemsstaters centrale myndigheder om domme, der er afsagt over statsborgere fra disse medlemsstater, og som er registreret i det nationale strafferegister, samt om senere registrering i strafferegistret i tilknytning hertil.

Hver enkelt central myndighed informerer straks og under alle omstændigheder senest inden tre måneder de øvrige medlemsstaters centrale myndigheder om domme, der er afsagt over statsborgere fra disse medlemsstater, og som er registreret i det nationale strafferegister.

Begrundelse

Effektiviteten af forslaget til afgørelse afhænger af den hyppighed, hvormed medlemsstaternes centrale myndigheder jævnligt ajourfører dataene i deres strafferegistre. Sidste sætning i denne artikel er fjernet for at gøre teksten lettere at forstå (ved at udelade unødvendige detaljer, som kan give anledning til forvirring blandt brugerne af systemet).

Ændringsforslag 2

Artikel 4, stk. 2

2. Den anmodede medlemsstats centrale myndighed skal straks eller under alle omstændigheder senest 5 arbejdsdage at regne fra dagen for modtagelsen af anmodningen og på de vilkår, der er fastsat i national ret, sende oplysningerne til den anmodende stats centrale myndighed ved brug af formular B i bilaget. Formularen skal indeholde de oplysninger, der videregives i overensstemmelse med artikel 3.

2. Den anmodede medlemsstats centrale myndighed skal straks eller under alle omstændigheder senest 48 timer i hastesager og i øvrigt senest 10 arbejdsdage at regne fra dagen for modtagelsen af anmodningen og på de vilkår, der er fastsat i national ret, sende oplysningerne til den anmodende stats centrale myndighed ved brug af formular B i bilaget. Formularen skal indeholde de oplysninger, der videregives i overensstemmelse med artikel 3.

 

Begrundelse

I mange medlemsstater kræves der i hastesager minimum 48 t. til fremlæggelse af bekræftelse af, om et individ er varetægtsfængslet eller ej. I andre sager skal den anmodede medlemsstat fremsende sit svar inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen.

Ændringsforslag 3

Artikel 4, stk. 3

3. Svarformularen ledsages af en domsoversigt.

3. Svarformularen ledsages af den domsoversigt, som fremgår af strafferegistret.

Begrundelse

Formålet med ændringen er at gøre teksten umiddelbart forståelig for brugerne af systemet.

Ændringsforslag 4

Artikel 5, stk. 1, litra b)

b) til et andet formål inden for de begrænsninger, der specificeres af den anmodede stat, og i overensstemmelse med den anmodende stats nationale ret.

b) til et andet formål inden for de begrænsninger, der specificeres i formularen af den anmodende stat og godkendes af den anmodede stat, og i overensstemmelse med den anmodende stats nationale ret.

Begrundelse

Såfremt personoplysninger videregives i anden forbindelse end strafferetssager, skal den anmodende og den anmodede stat være opmærksom på og gensidigt have godkendt grænserne, inden for hvilke sådanne oplysninger må indsamles.

Ændringsforslag 5

Artikel 5, stk. 2

2. Når der inden for rammerne af denne artikels stk. 1 er videregivet personoplysninger, kan den anmodede stat bede den anmodende stat om at informere den om, hvorledes disse oplysninger er blevet anvendt.

2. Når der inden for rammerne af denne artikels stk. 1 er videregivet personoplysninger, skal den anmodede stat informeres af den anmodende stat om, hvorledes disse oplysninger er blevet anvendt.

Begrundelse

Såfremt personoplysninger videregives i anden forbindelse end strafferetssager, skal den anmodede stat informeres om, hvorledes disse oplysninger er blevet anvendt.

Ændringsforslag 6

Artikel 5, stk. 3 a (nyt)

 

3a. Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og artikel 23 i Europarådets konvention af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater finder anvendelse på denne artikel.

Begrundelse

Det skal fremgå klart af teksten, at det er en forudsætning for anvendelsen af personoplysninger, at bestemmelserne i gældende konventioner overholdes. Det ville være ideelt at henvise til de nye bestemmelser, som EU for nogen tid siden forpligtede sig til at vedtage med henblik på databeskyttelse i sager, hvor oplysningerne anvendes til at opretholde den offentlige sikkerhed. Hvis disse bestemmelser vedtages før den foreslåede ændring, skal henvisningen i den foreslåede ændring ajourføres.

Ændringsforslag 7

Artikel 8

Medlemsstaterne gennemfører denne afgørelse snarest muligt og under alle omstændigheder inden 30. juni 2005.

Medlemsstaterne gennemfører denne afgørelse snarest muligt og under alle omstændigheder inden seks måneder efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Der bør ikke fastsættes datoer på forhånd. Det vil være bedre at afvente den tidsramme, der vil vise sig, når proceduren er afsluttet.

Ændringsforslag 8

Formular A, litra a), led 3

Kontaktperson:

Kontaktkontor:

Begrundelse

Der skal tages højde for særligt vanskelige og komplekse efterforskninger, hvor det er nødvendigt at holde identiteten hemmelig på de dommere, som leder dem, af hensyn til deres sikkerhed.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

1.      Lovgivningsramme

Det synes måske ikke at være tilfældet ved første øjekast, men Kommissionens forslag til afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre er en vigtig, nødvendig og presserende foranstaltning til at foretage en teknisk justering inden for området fred, sikkerhed og retfærdighed i EU.

I alle de 25 medlemsstater er der særlige registre, i hvilke de domme, som afsiges af medlemsstaternes retsmyndigheder, registreres, men det retsinstrument, som medlemsstaterne anvender til udveksling af vigtige oplysninger af denne art, daterer sig tilbage til Europarådets konvention af 1959[1].

Kommissionen har, som en følge af den bølge af vrede og afsky, der fejede hen over Europa i kølvandet på de grufulde sager om pædofili, som opstod for ikke så længe siden i Ardennerne, hvor både Frankrig og Belgien var involveret, påtaget sig at foretage forbedringer af teknisk karakter i den relevante lovgivning. Disse sager kastede lys ikke kun på undersøgelseslederens ubestridelige forsømmelse, men også på den totale mangel på kommunikation mellem to af de oprindelige medlemsstater.

Når man ser bort fra denne særlige (og i høj grad foruroligende) sag, er det klart, at der er et bydende nødvendigt behov for en kvalitativ forbedring i udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne - ikke mindst under hensyn til, at de terrorgrupper, som har udført angreb i Europa og andre dele af verden, er en del af et veletableret internationalt netværk, der omfatter gerningsmænd, som udfører alvorlig, organiseret kriminalitet, og som længe har været involveret i kriminelle aktiviteter (fra narkotikahandel til hvidvaskning af penge), et netværk, som spreder sig langt ud over de individuelle landes grænser.

De kommende få år vil få afgørende betydning for den europæiske integrationsproces, når det drejer sig om kriminalitet, og der vil i denne forbindelse blive taget alle nødvendige skridt til at sikre, at befolkningen i EU i forbindelse med straffesager har adgang til domstole, som er helt igennem effektive, uafhængige og gennemsigtige.

Kommissionen har allerede meddelt, at der vil blive taget mere komplekse initiativer i løbet af de næste få måneder, som f.eks. hvidbogen om udveksling af oplysninger vedrørende domme, forbudsforanstaltninger og den gensidige anerkendelse heraf i EU (offentliggøres i januar 2005), rammeafgørelsen om anerkendelse blandt EU’s medlemsstater af afgørelser om domfældelse (vil efter planen blive fremlagt i slutningen af februar 2005) og afgørelsen om det edb-baserede system til udveksling af oplysninger fra strafferegistre.

Der er imidlertid stadig objektive tekniske og juridiske problemer, der skal klares, før et operativt edb-baseret system til udveksling af oplysninger om straffedomme mellem medlemsstaterne kan etableres, og det er usandsynligt, selv i henhold til de mest optimistiske prognoser, at et sådan system vil blive taget i brug før 2008/2010.

Dette indebærer, at afgørelsen, som er til behandling i Parlamentet, ikke vil have nogen praktisk, konkret virkning for befolkningen i EU i mindst fem år.

2.      Analyse af Kommissionens forslag

Dette forslag har hjemmel i artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Nice-traktaten. Artikel 31 fastsætter, at Parlamentet blot skal høres.

Hovedformålet med Kommissionens forslag om afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre er, som anført, at foreslå praktiske måder at afhjælpe de mangler, der findes i det nuværende system, og det foreslår kun indsats på nogle få nøgleområder:

(a)    det kræver, at medlemsstaterne straks informerer hinanden om, hvorvidt en af deres borgere er blevet dømt for en forbrydelse. I henhold til 1959-konventionen skal medlemsstaterne kun videregive sådanne oplysninger en gang om året;

(b)    det fastsætter en tidsfrist på 5 dage til modtagelse af et svar fra den anmodede medlemsstat;

(c)    med et åbenbart henblik på at forenkle proceduren for overførsel af data fastsætter det, at en anmodning fra en anmodende medlemsstat og et svar fra en anmodet medlemsstat skal ledsages af en standardformular, som er identisk i alle medlemsstaterne;

(d)    det indeholder en definition af "strafferegister" og "dom", idet de gældende retssystemer i de 25 medlemsstater i EU ikke for nærværende anerkender et fælles begreb for "strafferegister", hvorfor strafferegistrene kan indeholde meget forskellige oplysninger om individer, afhængig af hvilken medlemsstat det drejer sig om.

3.      Foreslåede ændringer

Ordføreren er i det store og hele enig med Kommissionens samlede tilgang og har kun foreslået få, velfokuserede ændringer, som har til formål at styrke lovgivningsteksten (som vil være et praktisk redskab for dem, der er ansvarlige for, at retssystemet fungerer) og at gøre den lettere at anvende.

Ændringsforslag 1 - Artikel 3: Videregivelse på eget initiativ af oplysninger om domme

Hvad angår dette grundlæggende spørgsmål, er det ordførerens opfattelse, at hver enkelt central myndighed skal informere de andre medlemsstaters centrale myndigheder om domme, der er afsagt over statsborgere i de medlemsstater, som er registreret i det nationale strafferegister straks eller under alle omstændigheder inden tre måneder. Hvis lovteksten bevarer det vage begreb, i henhold til hvilket de centrale myndigheder skal informere de andre centrale myndigheder straks, kan dette føre til urimelige forsinkelser i det, der skulle være en jævnlig ajourføring af de centrale myndigheders databaser.

Ændringsforslag 2 og 3 - Artikel 4: Anmodning om oplysninger om domme

Hvad angår dette punkt er ordføreren af den opfattelse (som er i overensstemmelse med det, Rådet allerede er nået til enighed om), at et svar fra en anmodet medlemsstat skal ankomme inden 10 arbejdsdage fra den dato, på hvilken anmodningen blev modtaget (frem for de 5 arbejdsdage som foreslået af Kommissionen - en frist, som ville være svær at overholde), men at et svar i hastesager under alle omstændigheder skal være modtaget inden 48 t. (hvilket i mange medlemsstater er den mindstetid, der kræves for at få bekræftet, om et individ er varetægtsfængslet eller ej).

Igen med henblik på at gøre teksten mere umiddelbart forståelig for brugerne af systemet er det ordførerens opfattelse, at det vil være nyttigt at uddybe, at svaret fra den anmodede medlemsstat skal ledsages af den domsoversigt, som fremgår af strafferegistret.

Ændringsforslag 4, 5 og 6 - Artikel 5: Betingelser for anvendelsen af personoplysninger

Denne artikel er overordentlig følsom, og ordføreren er opmærksom på, at kravene til efterforskningsaktiviteterne (hvor hurtig udveksling af oplysninger er afgørende) skal afvejes mod behovet for at sikre og beskytte personoplysninger.

Det er imidlertid en betingelse for den gensidige tillid, som må ligge til grund for forbindelserne mellem medlemsstaterne, at såfremt personoplysninger videregives i anden forbindelse end strafferetssager, må de indsamlede oplysninger alene og udelukkende anvendes inden for de grænser, der er fastsat af den anmodende medlemsstat og godkendt af den anmodede medlemsstat.

For at sikre at der ikke opstår misforståelser af nogen som helst art mellem medlemsstaterne, når personoplysninger videregives i anden forbindelse end strafferetssager, skal den medlemsstat, til hvilken en sådan anmodning er rettet, endvidere automatisk informeres om, hvorledes disse oplysninger er blevet anvendt af den anmodende medlemsstat.

Endelig er det ordførerens opfattelse, at tekstens ordlyd, i afventning af en fælles tekst, som beskytter anvendelsen af personoplysninger inden for denne tredje søjle, skal indeholde en henvisning (som allerede fremgår af betragtningerne) til bestemmelserne, som beskytter personoplysninger på grundlag af Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og artikel 23 i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater.

Det ideelle ville være at henvise til de nye bestemmelser, som EU for nogen tid siden forpligtede sig til at vedtage med henblik på databeskyttelse i sager, hvor oplysningerne anvendes til at opretholde den offentlige sikkerhed. Hvis disse bestemmelser vedtages før den foreslåede ændring, skal henvisningen i den foreslåede ændring ajourføres.

Ændringsforslag 7 - Artikel 8: Gennemførelse

Hvad angår tidspunktet for denne afgørelse (som vil være direkte anvendelig i alle medlemsstaterne) er det ordførerens opfattelse, at tidsfrister (som måske ikke bliver overholdt) ikke skal fastlægges på forhånd. Det vil være bedre at afvente den tidsramme, der vil vise sig, når proceduren er afsluttet.

Afgørelsen skal under alle omstændigheder implementeres i medlemsstaterne så snart som muligt og senest inden seks måneder fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag 8 - Formular

Hvad angår standardformularerne, som foreslået af Kommissionen, er det ordførerens opfattelse, at Rådet allerede er nået til enighed om, at formular A (som skal bruges af den anmodende medlemsstat til at udfærdige en anmodning) og formular B (som skal bruges af den anmodede medlemsstat til besvarelse af anmodningen) af praktiske grunde bør kombineres i én formular.

Ordføreren anser det imidlertid for væsentligt, at "Kontaktperson" i den del, der indeholder oplysninger vedrørende den anmodende medlemsstat, erstattes af det mere upersonlige "Kontaktkontor".

Der skal åbenbart tages højde for særligt vanskelige og komplekse efterforskninger, hvor det er nødvendigt at holde identiteten hemmelig på de dommere, som leder dem, af hensyn til deres sikkerhed.

  • [1]  Europarådet, European Treaties series, nr. 30

PROCEDURE

Titel

Forslag til Rådets afgørelse om udveksling af oplysninger fra strafferegistre

Referencer

KOM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)

Retsgrundlag

art. 39, stk. 1, EU

Dato for høring af EP

27.10.2004

Hjemmel i forretningsordenen

art. 93 og art. 51

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE
16.11.2004

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI
16.11.2004

 

 

 

 

Ingen udtalelse
  Dato for afgørelse

JURI
24.11.2004

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet


 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Antonio Di Pietro
25.11.2004

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Behandling i udvalg

18.1.2004

1.2.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.2.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

43

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Nuno Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Jean-Louis Bourlanges, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, António Costa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Ole Krarup, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Bogdan Pęk, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber og Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik og Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere ( jf. art. 178, stk. 2)

Georgios Papastamkos

Dato for indgivelse - A6

3.2.2005

A6‑0020/2005

Bemærkninger