ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο

3.2.2005 - (COM(2004)0664 – C6‑0163/2004 – 2004/0238(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Antonio Di Pietro


Διαδικασία : 2004/0238(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0020/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0020/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο

(COM(2004)0664 – C6‑0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2004)0664)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, εδάφιο γ) της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0163/2004),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0020/2005),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Άρθρο 3

Κάθε κεντρική αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών για τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εις βάρος υπηκόων αυτών των κρατών μελών και εγγράφονται στο εθνικό ποινικό μητρώο, καθώς και για μεταγενέστερες σχετικές εγγραφές στο ποινικό μητρώο.

Κάθε κεντρική αρχή ενημερώνει πάραυτα και οπωσδήποτε εντός τριμήνου τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών για τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εις βάρος υπηκόων αυτών των κρατών μελών και εγγράφονται στο εθνικό ποινικό μητρώο.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα της εξεταζόμενης πρότασης εξαρτάται από συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών ενημερώνουν ανά διαστήματα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ποινικά μητρώα. Η διαγραφή του τελευταίου μέρους του άρθρου έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατανόησης του κειμένου, με την αποφυγή περιττών εξειδικεύσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση στους δικαστικούς λειτουργούς.

Τροπολογία 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Η απάντηση διαβιβάζεται, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, στη βάση του εντύπου απάντησης Β που περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ανακοινώνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

2. Η απάντηση διαβιβάζεται, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας 48 ωρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, στη βάση του εντύπου απάντησης Β που περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ανακοινώνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Σε επείγουσες περιπτώσεις, είναι η απαρέγκλιτη προθεσμία, σε πολλά κράτη μέλη, για να επιβεβαιωθεί ή όχι η αστυνομική κράτηση. Στις άλλες περιπτώσεις, η απάντηση του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να διαβιβαστεί εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Τροπολογία 3

Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Το έντυπο απάντησης συνοδεύεται από κατάσταση των καταδικαστικών αποφάσεων.

3. Το έντυπο απάντησης συνοδεύεται από κατάσταση των καταδικαστικών αποφάσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ποινικό μητρώο.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καταστήσει το κείμενο άμεσα κατανοητό για τους χρήστες.

Τροπολογία 4

Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) για άλλους σκοπούς, εντός των ορίων που εξειδικεύονται από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους.

β) για άλλους σκοπούς, εντός των ορίων που εξειδικεύονται στο έντυπο από το αιτούν κράτος μέλος και επιβεβαιώνονται από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί για σκοπούς διάφορους των ποινικών διαδικασιών, το αιτούν κράτος μέλος και το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν αποδεχθεί αμοιβαία τα όρια εντός των οποίων μπορούν να συλλεγούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία 5

Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Σε περίπτωση που διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να το πληροφορήσει για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων.

2. Σε περίπτωση που διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνεται από το αιτούν κράτος μέλος για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί για σκοπούς διάφορους των ποινικών διαδικασιών, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει να ενημερώνεται για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων από το αιτούν κράτος.

Τροπολογία 6

Άρθρο 5, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 σχετικά με την προστασία των προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το άρθρο 23 της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 29ης Μαΐου 2000 σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται στο παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ορίζεται ρητά στη ότι ένας από τους όρους για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι η τήρηση τουλάχιστον της ισχύουσας νομοθεσίας. Το ιδεώδες θα ήταν να υπάρχει παραπομπή σε άλλες νέες ρυθμίσεις τις οποίες η Ένωση έχει δεσμευθεί εδώ και καιρό ότι θα εγκρίνει στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις αυτές εγκριθούν πριν από το εξεταζόμενο κείμενο, θα πρέπει να ενημερωθούν οι παραπομπές που περιλαμβάνονται στην πρόταση τροπολογίας.

Τροπολογία 7

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή την παρούσα απόφαση εντός των καλύτερων προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση στις 30 Ιουνίου 2005 το αργότερο.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή την παρούσα απόφαση το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να μην καθοριστούν εκ των προτέρων προθεσμίες, αλλά να προβλεφθούν ασφαλείς προθεσμίες στο τέλος της διαδικασίας.

Τροπολογία 8

Έντυπο Α - στοιχείο α), τρίτη σειρά

Αρμόδιος επαφής:

Υπηρεσία επαφής:

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ιδιαίτερα λεπτές και περίπλοκες περιπτώσεις ερευνών που επιτάσσουν τη διατήρηση του απόρρητου χαρακτήρα της ταυτότητας των εισαγγελέων που τις διεξάγουν προκειμένου να προστατεύεται η σωματική τους ακεραιότητα.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Νομοθετικό πλαίσιο

Η πρόταση απόφασης που υπέβαλε η Επιτροπή για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο αποτελεί, αντίθετα απ' ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ένα σημαντικό, απαραίτητο και επείγον μέτρο τεχνικής προσαρμογής εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε ένα από τα 25 κράτη μέλη διαθέτει ειδικά μητρώα στα οποία καταγράφονται οι ποινικές καταδίκες που εκδίδουν οι εθνικές δικαστικές αρχές έναντι των προσώπων, αλλά το νομικό μέσον με το οποίο τα κράτη ανταλλάσσουν μεταξύ τους σημαντικές πληροφορίες, ανάγεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1959[1].

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να επιφέρει τεχνικές βελτιώσεις στη νομοθεσία που διέπει τον τομέα αυτό μετά το κύμα περιφρόνησης και αγανάκτησης που συγκλόνισε την Ευρώπη και που προκλήθηκε από τις πρόσφατες υποθέσεις παιδοφιλίας στις Αρδέννες μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου, οι οποίες κατέδειξαν πανηγυρικά, πέραν των αδιαμφισβήτητων ανθρώπινων αμελειών στη διεξαγωγή των ερευνών, την απόλυτη έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ιδρυτικών κρατών μελών.

Πάντως, είναι εξίσου προφανές ότι, πέραν της συγκεκριμένης δραματικής υπόθεσης, επείγει η ποιοτική βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, απαίτηση υπέρ της οποίας συνηγορεί η διαπίστωση ότι οι τρομοκρατικές ομάδες που έπληξαν την Ευρώπη και τον κόσμο, έχουν γερές διεθνείς διακλαδώσεις, όπως και το ισχυρό οργανωμένο έγκλημα που εδώ και καιρό παρουσιάζει εγκληματική δραστηριότητα (από το εμπόριο ναρκωτικών έως το ξέπλυμα κεφαλαίων) που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα των κρατών.

Τα προσεχή χρόνια θα έχουν αποφασιστική σημασία για τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον ποινικό τομέα και, στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν στους πολίτες της Ένωσης μια πραγματικά αποτελεσματική, ανεξάρτητη και διαφανή ποινική δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει ότι τους προσεχείς μήνες θα υποβληθούν πληρέστερες πρωτοβουλίες, όπως η Λευκή Βίβλος σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για τις ποινικές καταδίκες μεταξύ των κρατών μελών, τα μέτρα απαγόρευσης και την αμοιβαία αναγνώρισή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (προβλεπόμενη υποβολή τον Ιανουάριο του 2005), η απόφαση-πλαίσιο για την αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης των καταδικαστικών αποφάσεων (προβλεπόμενη υποβολή στα τέλη Φεβρουαρίου 2005) και ακόμη την απόφαση για το ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αντικειμενικές τεχνικές και νομικές δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν πριν να επιτευχθεί η δημιουργία ενός λειτουργικού ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για τις ποινικές καταδίκες και ότι κατά πάσα βεβαιότητα το νέο αυτό ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, δεν θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή πριν από το 2008/2010.

Αυτό σημαίνει ότι η ανά χείρας απόφαση που εξετάζεται από το Κοινοβούλιο, θα έχει συγκεκριμένες συνέπειες, απτές για τους πολίτες της Ένωσης για μια όχι αμελητέα περίοδο τουλάχιστον 5 ετών.

2. Ανάλυση της πρότασης της Επιτροπής

Η νομική βάση της πρότασης απόφασης είναι το άρθρο 31 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας, και προβλέπει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλή διαβούλευση.

Η πρόταση απόφασης που υπέβαλε η Επιτροπή για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο, όπως προαναφέρθηκε, έχει ως κύριο στόχο να προτείνει πρακτικές λύσεις για να αντιμετωπιστούν τα κενά του ισχύοντος συστήματος και παρεμβαίνει σε λίγα ουσιαστικά σημεία:

α) καθιερώνει, σε αντίθεση με το κείμενο της Σύμβασης του 1959 που προβλέπει την ετήσια υποχρέωση των κρατών μελών μέρη να διαβιβάζουν επίσημα πληροφορίες για τις καταδίκες που επιβάλλονται σε υπηκόους τους, την επίσπευση της υποχρέωσης αυτής.

β) Καθιερώνεται η προθεσμία των 5 ημερών εντός των οποίων πρέπει να φθάσει η απάντηση από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

γ) Η αίτηση του αιτούντος κράτους μέλους και η απάντηση του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, συνοδεύονται, με προφανή σκοπό την απλούστευση των πρακτικών διαδικασιών μεταβίβασης των δεδομένων, από τυποποιημένα έντυπα, ενιαία για όλα τα κράτη μέλη.

δ) Δικαιολογημένα, εισάγονται οι ορισμοί του ποινικού μητρώου και της καταδίκης, δεδομένου ότι, βάσει των ισχυόντων νομικών συστημάτων των 25 κρατών μελών της Ένωσης, δεν υπάρχει σήμερα ενιαία αντίληψη για το "ποινικό μητρώο" , στο οποίο μπορούν να εγγράφονται πολύ διαφορετικές, από κράτος σε κράτος, πληροφορίες που αφορούν τον πολίτη.

3. Προτάσεις τροποποιήσεων

Ο εισηγητής συμμερίζεται τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής και περιορίζεται στο να προτείνει λίγες τροπολογίες με συγκεκριμένο στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κειμένου, το οποίο υπενθυμίζεται ότι θα αποτελεί συγκεκριμένο μέσο στη διάθεση των λειτουργών της δικαιοσύνης.

Τροπ. 1 - Άρθρο 3 - Αυτεπάγγελτη πληροφόρηση για τις καταδίκες

Όσον αφορά το βασικό αυτό σημείο, ο εισηγητής εκτιμά ότι κάθε κεντρική αρχή πρέπει να ενημερώνει πάραυτα και οπωσδήποτε εντός και όχι πέραν του διαστήματος των τριών μηνών, τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών για τις καταδίκες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος των πολιτών των κρατών μελών και οι οποίες έχουν εγγραφεί στο ποινικό μητρώο. Πράγματι, το να περιλαμβάνει το νομοθετικό κείμενο μια αόριστη αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι κεντρικές αρχές ενημερώνουν χωρίς χρονοτριβή τις άλλες κεντρικές αρχές, αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε αυτό που θα έπρεπε να είναι η ασφαλής, τακτική ενημέρωση των αντίστοιχων τραπεζών δεδομένων.

Τροπ. 2 και 3 - άρθρο 4 Αίτηση πληροφοριών για τις καταδικαστικές αποφάσεις

Όσον αφορά το θέμα αυτό ο εισηγητής εκτιμά, σύμφωνα με όσα έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο, ότι πράγματι η απάντηση εκ μέρους του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να φθάσει εντός προθεσμίας που μπορεί να ισοδυναμεί αλλά όχι να υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης (αντί των 5 που προτείνει η Επιτροπή, που πολύ εύκολα θα μπορούσαν να μην τηρηθούν), αλλά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η απάντηση πρέπει οπωσδήποτε να φθάνει εντός της απαρέγκλιτης προθεσμίας των 48 ωρών, ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, σε πολλά κράτη μέλη, για να επιβεβαιωθεί ή όχι η αστυνομική κράτηση.

Πάντα με στόχο να είναι άμεσα κατανοητό το κείμενο για τους δικαστικούς λειτουργούς, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να επισημαίνεται ότι το έντυπο απάντησης εκ μέρους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση των καταδικαστικών αποφάσεων που υπάρχουν στο ποινικό μητρώο.

Τροπ. 4, τροπ. 5 - άρθρο 5 Προϋποθέσεις χρησιμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το παρόν άρθρο είναι ιδιαίτερα λεπτό και ο εισηγητής γνωρίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που επιτάσσουν ταχύτητα στην ανταλλαγή των πληροφοριών και εγγύηση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών, επιτάσσει ότι, σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί για σκοπούς διάφορους των ποινικών διαδικασιών, πρέπει να διευκρινίζεται ότι οι συλλεγείσες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο και αποκλειστικά εντός των ορίων που προβλέπει το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και τα οποία επιβεβαιώνει, ήτοι αποδέχεται το αιτούν κράτος.

Επιπλέον, για περαιτέρω διασφάλιση του ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιου είδους ασυνεννοησίες μεταξύ των κρατών μελών, πάντα ε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί για σκοπούς διάφορους των ποινικών διαδικασιών, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, πρέπει ούτως ή άλλως να ενημερώνεται αυτόματα για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων από το αιτούν κράτος.

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί απαραίτητο να επισημαίνεται στο διατακτικό η ρύθμιση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των προσώπων έναντι όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και του άρθρου 23 της Σύμβασης του Μαΐου 2000 σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπάρχει ήδη στις αιτιολογικές σκέψεις, εν αναμονή ενιαίου κειμένου που θα προστατεύει τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα αυτό που εμπίπτει στον τρίτο πυλώνα.

Το ιδεώδες θα ήταν να υπάρχει παραπομπή στις νέες ρυθμίσεις τις οποίες η Ένωση έχει δεσμευθεί εδώ και καιρό ότι θα εγκρίνει στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις αυτές εγκριθούν πριν από το εξεταζόμενο κείμενο, θα πρέπει να ενημερωθούν οι παραπομπές που περιλαμβάνονται στην πρόταση τροπολογίας.

Τροπ. 7 - άρθρο 8 Εφαρμογή

Όσον αφορά τις πρακτικές προθεσμίες εφαρμογής της απόφασης αυτής που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, ο εισηγητής εκτιμά ότι δεν θα πρέπει να καθορισθούν ημερομηνίες που ενδέχεται να μην τηρηθούν, αλλά να προβλεφθούν ασφαλείς προθεσμίες στο τέλος της διαδικασίας.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης από τα κράτη μέλη θα πρέπει ούτως ή άλλως να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπ. 8 - Έντυπο

Όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα που προτείνει η Επιτροπή, ο εισηγητής εκτιμά, όπως συμφώνησε το Συμβούλιο, ότι το έντυπο Α για την υποβολή της αίτησης εκ μέρους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και το έντυπο Β για την απάντηση του αιτούντος κράτους μέλους, για πρακτικούς λόγους πρέπει να συγχωνευθούν σε ένα έντυπο.

Ωστόσο, θεωρεί σημαντικό στο τμήμα που αφορά τις πληροφορίες σχετικά με το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση να αντικατασταθεί η αίτηση δεδομένων από τον αρμόδιο επαφής από το πιο απρόσωπο υπηρεσία επαφής.

Είναι προφανές ότι είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ιδιαίτερα λεπτές και περίπλοκες περιπτώσεις ερευνών που επιτάσσουν τη διατήρηση του απόρρητου χαρακτήρα της ταυτότητας των εισαγγελέων που τις διεξάγουν προκειμένου να προστατεύεται η σωματική τους ακεραιότητα.

  • [1]  Συμβούλιο της Ευρώπης, σειρά ευρωπαϊκών συνθηκών αριθ. 30.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο

Έγγραφα αναφοράς

(COM(2004)0664 – C6‑0163/2004 – 2004/0238(CNS))

Νομική βάση

άρθρο 39, παρ. 1 ΕΕ

Διαδικαστική βάση

άρθρο 93 και άρθρο 51

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

27.10.2004

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
16.11.2004

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI
16.11.2004

 

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

JURI
24.11.2004

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής
  Ημερομηνία ορισμού

Antonio Di Pietro
25.1.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.1.2004

1.2.2005

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

43

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Nuno Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Jean-Louis Bourlanges, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, António Costa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Ole Krarup, Σταύρος, M Λαμπρινίδης, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Bogdan Pęk, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frederika Brepoels, Παναγιώτης, M Δημητρίου, Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Jan Zahradil

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Γεώργιος, M Παπαστάμκος

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

3.2.2005

A6‑0020/2005

Παρατηρήσεις

...