Betänkande - A6-0020/2005Betänkande
A6-0020/2005

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister

3.2.2005 - (KOM(2004)0664 – C6‑0163/2004 – 2004/0238(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Antonio Di Pietro


Förfarande : 2004/0238(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0020/2005
Ingivna texter :
A6-0020/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister

(KOM(2004)0664 – C6‑0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0664)[1],

 med beaktande av artikel 31 och artikel 34.2 c i EU-fördraget,

 med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0163/2004),

 med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga (A6‑0020/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Kommissionen uppmanas att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Artikel 3

Varje centralmyndighet skall utan dröjsmål underrätta centralmyndigheterna i övriga medlemsstater om fällande domar mot medborgare i dessa medlemsstater som införts i det nationella kriminalregistret och om senare tillägg till sådana uppgifter i kriminalregistret.

Varje centralmyndighet skall omedelbart och under alla omständigheter inom tre månader underrätta centralmyndigheterna i övriga medlemsstater om fällande domar mot medborgare i dessa medlemsstater som införts i det nationella kriminalregistret.

Motivering

Förslaget blir verkningsfullare om det tydligt anges inom vilken tid centralmyndigheterna i medlemsstaterna regelbundet skall uppdatera uppgifterna i sina kriminalregister. Sista delen av artikeln stryks för att underlätta förståelsen av texten och förhindra att överflödiga detaljer skapar förvirring bland dem som skall tillämpa bestämmelsen.

Ändringsförslag 2

Artikel 4, punkt 2

2. Svaret skall översändas omedelbart och under alla omständigheter inom högst fem arbetsdagar från och med dagen för mottagandet av framställan, på de villkor som fastställs i nationell rätt, av centralmyndigheten i den anmodade medlemsstaten till centralmyndigheten i den ansökande medlemsstaten på grundval av svarsformulär B i bilagan. Svaret skall innefatta de uppgifter som översänts i enlighet med artikel 3.

2. Svaret skall översändas omedelbart och under alla omständigheter inom 48 timmar i brådskande fall och i övriga fall högst tio arbetsdagar från och med dagen för mottagandet av framställan, på de villkor som fastställs i nationell rätt, av centralmyndigheten i den anmodade medlemsstaten till centralmyndigheten i den ansökande medlemsstaten på grundval av svarsformulär B i bilagan. Svaret skall innefatta de uppgifter som översänts i enlighet med artikel 3.

Motivering

I brådskande fall är tidsfristen 48 timmar den tid man har på sig i flera medlemsstater innan häktningsprövning måste ske efter ett anhållande. I andra fall kan svaret från den anmodade medlemsstaten översändas inom tio arbetsdagar från mottagandet av framställan.

Ändringsförslag 3

Artikel 4, punkt 3

3. Svarsformuläret skall åtföljas av en förteckning de fällande domarna.

3. Svarsformuläret skall åtföljas av en förteckning de fällande domarna i kriminalregistret.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att göra texten tydligare för dem som skall tillämpa bestämmelsen.

Ändringsförslag 4

Artikel 5, punkt 1, led b

b) för andra ändamål inom de ramar som fastställts av den anmodade medlemsstaten och i enlighet med den ansökande medlemsstatens nationella lagstiftning.

b) för andra ändamål inom de ramar som fastställts av den ansökande medlemsstaten på formuläret och godkänts av den anmodade medlemsstaten och i enlighet med den ansökande medlemsstatens nationella lagstiftning.

Motivering

Om personuppgifter översänds för andra ändamål än ett brottmålsförfarande måste både den ansökande och den anmodade medlemsstaten känna till och ömsesidigt ha godkänt ramarna för insamling av uppgifterna.

Ändringsförslag 5

Artikel 5, punkt 2

2. När personuppgifter har översänts i enlighet med punkt 1 b i denna artikel får den anmodade medlemsstaten begära att den ansökande medlemsstaten upplyser om hur dessa personuppgifter har använts.

2. När personuppgifter har översänts i enlighet med punkt 1 b i denna artikel skall den anmodade medlemsstaten upplysas av den ansökande medlemsstaten om hur dessa personuppgifter har använts.

Motivering

Oavsett om personuppgifterna har översänts för ett brottmålsförfarande eller för andra ändamål måste den anmodade medlemsstaten upplysas om hur den ansökande medlemsstaten har använt uppgifterna.

Ändringsförslag 6

Artikel 5, punkt 3a (ny)

 

3a. Denna artikel omfattas av Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och artikel 23 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Motivering

Det är viktigt att det framgår att ett av villkoren för att personuppgifter skall få användas är att man åtminstone följer gällande bestämmelser. Det bästa vore om man kunde hänvisa till de nya bestämmelser som EU för länge sedan förbundit sig att anta när det gäller skydd av uppgifter som används i syfte att skydda den allmänna säkerheten. Om sådana bestämmelser antas före detta förslag måste hänvisningen i ändringsförslaget uppdateras.

Ändringsförslag 7

Artikel 8

Medlemsstaterna skall genomföra detta beslut så snabbt som möjligt och under alla omständigheter senast den 30 juni 2005.

Medlemsstaterna skall genomföra detta beslut så snabbt som möjligt och under alla omständigheter senast sex månader efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Det är bättre att inte ange några datum i förväg, utan i stället ange en klar och tydlig tidsfrist efter förfarandets slut.

Ändringsförslag 8

Formulär A, led a, rad 3

Kontaktperson:

Kontaktmyndighet:

Motivering

Hänsyn måste tas till särskilt känsliga och svåra utredningar där det är nödvändigt att hemlighålla namnen på de ansvariga tjänstemännen med hänsyn till deras personliga säkerhet.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

1. Lagstiftningsram

I motsats till vad det första intrycket kan göra gällande, utgör kommissionens förslag till beslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister en viktig, nödvändig och brådskande teknisk anpassning inom det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa.

I var och en av de 25 medlemsstaterna finns särskilda register där man samlar fällande domar som har avkunnats av medlemsstaternas rättsliga myndigheter, men det rättsliga instrument som medlemsstaterna använder sig av för att utbyta viktig information av detta slag är av så tidigt datum som Europarådets konvention från 1959[1].

Kommissionen har åtagit sig att tekniskt förbättra den relevanta lagstiftningen till följd av den våg av vrede och avsky som svepte över Europa i kölvattnet efter de fruktansvärda pedofilifall som nyligen inträffade i Ardennerna och som berörde både Frankrike och Belgien. Dessa fall riktade inte bara uppmärksamheten mot utredarnas obestridliga slarv, utan också mot den totala bristen på kommunikation mellan två av de länder som grundade EU.

Bortsett från detta specifika (och djupt oroande) fall råder det ingen tvekan om att det finns ett akut behov av att förbättra kvaliteten på informationsutbytet mellan medlemsstaterna – inte minst med tanke på att de terroristgrupper som har genomfört terrorattacker i Europa och andra delar av världen ingår i ett väletablerat internationellt nätverk som omfattar förövare inom grov organiserad brottslighet. Dessa förövare har under lång tid deltagit i kriminell verksamhet (alltifrån narkotikahandel till penningtvätt) som sprider sig långt över enskilda länders nationella gränser.

De närmaste åren kommer att bli avgörande för den europeiska integrationsprocessen i fråga om straffrättsligt samarbete. Alla nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att se till att EU:s medborgare ges möjlighet till en verkligt effektiv, oberoende och öppen rättslig prövning i brottmål.

Kommissionen har redan aviserat att mer omfattande initiativ kommer att läggas fram under de kommande månaderna, exempelvis vitboken om utbyte av information om fällande domar, förbudsåtgärder och ömsesidigt erkännande av sådana inom EU (som förväntas offentliggöras i januari 2005), rambeslutet om erkännande av fällande domar bland EU:s medlemsstater (som väntas läggas fram i slutet av februari 2005) och beslutet om det datoriserade systemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister.

Det finns dock fortfarande objektiva tekniska och rättsliga problem som måste lösas innan ett operativt datoriserat system för utbyte av uppgifter om fällande domar kan upprättas mellan medlemsstaterna, och även enligt de mest optimistiska prognoserna är det knappast troligt att ett sådant system kan börja fungera före 2008–2010.

Detta innebär att det beslut som för närvarande behandlas av parlamentet inte kommer att få några märkbara praktiska effekter för EU:s medborgare förrän tidigast om fem år.

2. Analys av kommissionens förslag

Den rättsliga grunden för förslaget till beslut är artikel 31 i Fördraget om Europeiska unionen i dess ändrade lydelse enligt Nicefördraget. Enligt denna artikel kan parlamentet endast rådfrågas.

Huvudsyftet med kommissionens förslag till beslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister är som tidigare nämnts att föreslå praktiska lösningar för att åtgärda bristerna i det nuvarande systemet. Enligt förslaget skall åtgärder vidtas inom följande centrala områden:

a)  Medlemsstaterna åläggs att omgående underrätta varandra om fällande domar mot medborgare i dessa medlemsstater. Enligt 1959 års konvention är medlemsstaterna endast skyldiga att göra detta en gång per år.

b)  En tidsgräns på fem dagar införs för mottagandet av ett svar från den anmodade medlemsstaten.

c)  I det uttalade syftet att förenkla de praktiska förfarandena för överföring av data skall en framställan från en ansökande medlemsstat och ett svar från en anmodad medlemsstat åtföljas av ett standardformulär som skall vara identiskt i alla medlemsstater.

d)  Förslaget innehåller definitioner av begreppen ”kriminalregister” och ”fällande dom”, eftersom de gällande rättssystemen i EU:s 25 medlemsstater för närvarande inte har någon vedertagen gemensam tolkning av begreppet ”kriminalregister”, som kan innehålla personuppgifter av mycket olika slag, beroende på vilken medlemsstat det gäller.

3.  Föreslagna ändringar

Föredraganden stöder i stora drag kommissionens övergripande strategi och har endast föreslagit några enstaka, väl avgränsade ändringsförslag som har utformats för att förbättra lagstiftningstexten (som skall vara ett praktiskt verktyg i händerna på de som ansvarar för hur rättssystemet fungerar) och göra den lättare att använda.

Ändringsförslag 1 – Artikel 3: Information om fällande domar på eget initiativ

I denna grundläggande fråga anser föredraganden att varje centralmyndighet omedelbart eller senast inom tre månader skall underrätta centralmyndigheterna i övriga medlemsstater om fällande domar mot medborgare i dessa medlemsstater som införts i det nationella kriminalregistret. Om man behåller den vaga formulering i lagstiftningstexten som säger att centralmyndigheten skall informera övriga centralmyndigheter utan dröjsmål kan detta leda till oberättigade förseningar av vad som bör vara en periodiskt återkommande uppdatering av centralmyndigheternas databaser.

Ändringsförslag 2 och 3 – Artikel 4: Framställningar om uppgifter om fällande domar

Föredraganden anser (i enlighet med vad som redan har godkänts av rådet) att ett svar från en anmodad medlemsstat skall inkomma inom tio arbetsdagar från den dag då ansökan mottogs (i stället för de fem arbetsdagar som kommissionen har föreslagit – en tidsfrist som skulle bli svår att hålla). I brådskande fall skall dock svar under alla omständigheter inkomma inom 48 timmar (vilket i många medlemsstater motsvarar den minimitid som krävs för att få bekräftat om en person har anhållits eller inte).

Föredraganden finner skäl att påpeka att svarsformuläret från den anmodade medlemsstaten skall åtföljas av en förteckning över de fällande domar som finns upptagna i kriminalregistret. Syftet är även här att göra texten mer omedelbart begriplig för systemets användare.

Ändringsförslag 4, 5 och 6 – Artikel 5: Villkor för användning av personuppgifter

Denna artikel är ytterst känslig och föredraganden är medveten om att de krav som följer av utredningsarbetet (där ett snabbt utbyte av uppgifter har avgörande betydelse) måste vägas mot behovet att säkra och skydda personuppgifter.

Ett villkor för det ömsesidiga förtroende som förbindelserna mellan medlemsstaterna måste bygga på är dock att man i de fall då personuppgifter överlämnas för andra ändamål än straffrättsliga förfaranden endast och uteslutande får använda de insamlade uppgifterna inom de begränsningar som angivits av den ansökande medlemsstaten och som godkänts av den anmodade medlemsstaten.

För att ytterligare garantera att inga missförstånd av något slag skall uppstå mellan medlemsstaterna varje gång personuppgifter översänds för andra ändamål än straffrättsliga förfaranden, skall vidare den medlemsstat till vilken en sådan framställan görs automatiskt underrättas om hur den ansökande medlemsstaten har använt uppgifterna.

I väntan på en gemensam text som skyddar användningen av personuppgifter inom detta område under den tredje pelaren, anser föredraganden slutligen att texten måste innehålla en hänvisning till de bestämmelser om skydd av personuppgifter som har utarbetats på grundval av Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och artikel 23 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (en sådan hänvisning finns redan i ingressen).

Allra bäst vore en hänvisning till de nya regler som EU för en tid sedan åtog sig att anta i syfte att skydda uppgifter då dessa används för att upprätthålla den allmänna ordningen. Om sådana regler antas före den aktuella lagtexten bör hänvisningen i ändringsförslaget uppdateras.

Ändringsförslag 7 – Artikel 8: Genomförande

När det gäller tidpunkten för detta beslut (som kommer att vara direkt tillämpligt i alla medlemsstater), anser föredraganden att man inte på förhand bör fastställa ett slutdatum (som riskerar att inte kunna uppfyllas). Det är bättre att vänta tills en definitiv tidsplan tar form efter att förfarandet har avslutats.

Beslutet måste i alla händelser genomföras av medlemsstaterna så snart som möjligt och senast inom sex månader från den dag då beslutet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 8 – Formulär

I fråga om de standardformulär som kommissionen föreslår anser föredraganden att formulär A (som skall användas av den ansökande medlemsstaten för att göra en framställan) och formulär B (som skall användas av den anmodade medlemsstaten för att besvara en framställan) av praktiska skäl bör slås samman till ett, vilket rådet redan har godkänt.

I den del av formuläret som innehåller uppgifter om den ansökande medlemsstaten anser föredraganden dock att det är viktigt att ”kontaktperson” ersätts med det mer opersonliga ”kontaktorgan”.

Åtgärder bör självklart vidtas vid särskilt känsliga och komplicerade utredningar där undersökningsdomarnas identitet behöver skyddas med hänsyn till deras säkerhet.

  • [1]  Europarådet, ETS nr 30.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslaget till rådets beslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister

Referensnummer

KOM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)

Rättslig grund

art. 39.1 EU-fördraget

Grund i arbetsordningen

art. 93 och 51

Begäran om samråd med parlamentet

27.10.2004

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

LIBE
16.11.2004

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

JURI
16.11.2004

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

JURI
24.11.2004

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Antonio Di Pietro
25.11.2004

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

18.1.2004

1.2.2005

 

 

 

Antagande

1.2.2005

Slutomröstning: resultat

för:

emot:

nedlagda röster:

43

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Nuno Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Jean-Louis Bourlanges, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, António Costa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Ole Krarup, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Bogdan Pęk, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Georgios Papastamkos

Ingivande – A[6]-nummer

3.2.2005

A6‑0020/2005

Anmärkningar

...