Procedura : 2004/0108(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0022/2005

Teksty złożone :

A6-0022/2005

Debaty :

PV 22/02/2005 - 20

Głosowanie :

PV 23/02/2005 - 9.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0044

SPRAWOZDANIE     *
PDF 241kWORD 154k
4.2.2005
PE 347.078v02-00 A6-0022/2005

w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

(COM(2004)0289 – C6‑0021/2004 – 2004/0108(CNS))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Elspeth Attwooll

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 Uzasadnienie

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

(COM(2004)0289 – C6‑0021/2004 – 2004/0108(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0289)(1),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0021/2004),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej (A6‑0022/2005),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 2

(2) W celu wypełnienia tych zobowiązań konieczne jest, aby Państwa Członkowskie koordynowały swoje działania w zakresie kontroli i inspekcji na wodach Wspólnoty i na wodach międzynarodowych w związku z funkcjonowaniem wspólnotowych statków rybackich, z uwzględnieniem w szczególności zobowiązań Wspólnoty w ramach regionalnych organizacji rybołówstwa oraz wynikających z porozumień z krajami trzecimi.

(2) W celu wypełnienia tych zobowiązań konieczne jest, aby Państwa Członkowskie koordynowały swoje działania w zakresie kontroli i inspekcji na wodach Wspólnoty, na wodach międzynarodowych i krajów trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy w zakresie rybołówstwa wraz z przepisami wykonawczymi, w związku z funkcjonowaniem wspólnotowych statków rybackich, z uwzględnieniem w szczególności zobowiązań Wspólnoty w ramach regionalnych organizacji rybołówstwa oraz wynikających z porozumień z krajami trzecimi.

Uzasadnienie

Według studium wykonalności zawarto porozumienie dotyczące przepisów wykonawczych z Mauretanią, dlatego wydaje się słuszne, aby Agencja posiadała odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie.

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 3

(3) Podjęcie współpracy polegającej na koordynacji operacyjnej działań w zakresie kontroli i inspekcji powinno przyczynić się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych, jak również zapewnić równe szanse wszystkim przedstawicielom sektora rybołówstwa zaangażowanym w proces eksploatacji, tym samym ograniczając liczbę przypadków zakłócenia konkurencji.

(3) Podjęcie współpracy polegającej na koordynacji operacyjnej działań w zakresie kontroli i inspekcji powinno przyczynić się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych, jak również zapewnić równe szanse wszystkim przedstawicielom sektora rybołówstwa zaangażowanym w proces eksploatacji, tym samym minimalizując liczbę przypadków zakłócenia konkurencji, zwłaszcza w odniesieniu do nielegalnych, nieraportowanych lub nieregulowanych przepisami połowów. Ta współpraca powinna mieć też na celu stworzenie warunków, aby Państwa Członkowskie mogły spełniać swe zobowiązania przy jak największej opłacalności.

Uzasadnienie

Kontrola połowów nielegalnych powinna być uwzględniona jako jedno z głównych zadań Agencji.

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 16

(16) Komisja i Państwa Członkowskie powinny mieć swoich przedstawicieli w Zarządzie Agencji. Przedstawiciele ci będą odpowiedzialni za zapewnienie prawidłowego i skutecznego funkcjonowania Agencji.

(16) Komisja, Państwa Członkowskie i sektor rybołówstwa powinny mieć swoich przedstawicieli w Zarządzie Agencji. Przedstawiciele ci będą odpowiedzialni za zapewnienie prawidłowego i skutecznego funkcjonowania Agencji.

Uzasadnienie

Zobowiązanie do zachowania przejrzystości oznacza, że sektor rybołówstwa musi być reprezentowany – jest to przecież jedna ze stron najbardziej zainteresowanych działaniami Agencji. Propozycja zawiera zasady pozwalające zapewnić poufność w sytuacjach tego wymagających.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 18

(18) Ustalenia dotyczące głosowania na forum Zarządu powinny uwzględniać interesy Państw Członkowskich i Komisji dotyczące skutecznego funkcjonowania Agencji. Właściwe będzie, aby w skład Zarządu zostali włączeni jako członkowie nieposiadający prawa głosu przedstawiciele sektora rybołówstwa.

(18) Ustalenia dotyczące głosowania na forum Zarządu powinny uwzględniać interesy Państw Członkowskich, Komisji i sektora rybołówstwa dotyczące skutecznego funkcjonowania Agencji.

Uzasadnienie

Nie ma podstaw do założenia, że sektor rybołówstwa nie jest zainteresowany skutecznym działaniem Agencji i dlatego odebranie jego przedstawicielom prawa głosu wydaje się niesprawiedliwe.

Poprawka 5

Artykuł 1 ust. 1 a (nowy)

Agencja udzieli Państwom Członkowskim wsparcia technicznego i naukowego w celu zapewnienia pomocy we właściwym stosowaniu zasad wspólnej polityki rybołówstwa, włączając kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Uzasadnienie

Agencja powinna zapewnić właściwe zastosowanie zasad WPR oraz udzielić wszelkiego potrzebnego wsparcia.

Poprawka 6

Artykuł 2 wprowadzenie

Koordynacja operacyjna prowadzona przez Agencję powinna obejmować kontrolę i inspekcję działalności połowowej i powinna sięgać swoim zakresem do działań prowadzonych przez pierwszy punkt sprzedaży produktów rybnych, które to działania prowadzone są

Koordynacja operacyjna prowadzona przez Agencję powinna obejmować kontrolę i inspekcję działalności połowowej, w tym przywozu, transportu i sprzedaży produktów rybnych i powinna sięgać swoim zakresem do działań prowadzonych przez pierwszy punkt sprzedaży wszelkich produktów rybnych, które to działania prowadzone są

Uzasadnienie

W celu zwalczania nielegalnych połowów, działania Agencji powinny objąć monitoring produktów rybnych na lądzie oraz statków z krajów spoza Wspólnoty.

Poprawka 7

Artykuł 2 lit. c

c) poza obszarem wspólnotowym przez wspólnotowe statki rybackie.

c) poza obszarem wspólnotowym przez wspólnotowe statki rybackie, łącznie z wodami krajów trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy w zakresie rybołówstwa zawierające przepisy wykonawcze.

Uzasadnienie

Według studium wykonalności zawarto porozumienie dotyczące przepisów wykonawczych z Mauretanią, dlatego wydaje się słuszne, aby Agencja posiadała odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie.

Poprawka 8

Artykuł 2 lit. c a (nowa)

c a) przez statki rybackie zarejestrowane w krajach trzecich, których działalność połowowa jest nielegalna, nieraportowana lub nieregulowana właściwymi przepisami.

Poprawka 9

Artykuł 2 lit. c b (nowa)

c b) na terytorium krajów trzecich, jeśli zawarte zostały dwustronne protokoły dotyczące współpracy pomiędzy służbami inspekcyjnymi lub w ramach regionalnych organizacji rybołówstwa.

Uzasadnienie

W celu zwalczania nielegalnych połowów, działania Agencji powinny objąć monitoring na lądzie produktów rybnych złowionych na wodach Wspólnoty jak i poza nimi, jeśli istnieje dwustronna współpraca.

Poprawka 10

Artykuł 4 lit b a (nowa)

b a) koordynację działań podejmowanych w celu zwalczania połowów nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych zgodnie z przepisami Wspólnoty;

Uzasadnienie

Agencja powinna podejmować aktywne działania we wszystkich obszarach związanych z kontrolą. Z tego względu należy uwzględnić konkretne zadania w odniesieniu do zharmonizowanych procedur kontroli, zwalczania nielegalnych połowów, wspierania badań w dziedzinie kontroli oraz opłacalności środków kontrolnych w sektorze rybołówstwa w kontekście polityki Wspólnoty.

Poprawka 11

Artykuł 4 lit d a (nowa)

d a) pomoc Państwom Członkowskim i Komisji w harmonizowaniu stosowania wspólnej polityki rybołówstwa w całej Unii Europejskiej;

Uzasadnienie

Agencja powinna podejmować aktywne działania we wszystkich obszarach związanych z kontrolą. Z tego względu należy uwzględnić konkretne zadania w odniesieniu do zharmonizowanych procedur kontroli, zwalczania nielegalnych połowów, wspierania badań w dziedzinie kontroli oraz opłacalności środków kontrolnych w sektorze rybołówstwa w kontekście polityki Wspólnoty.

Poprawka 12

Artykuł 4 lit d b (nowa)

d b) koordynację działań władz krajowych w odniesieniu do gromadzenia podstawowych danych wymaganych przez Agencję;

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba usprawnienia przynajmniej podstawowych danych generowanych przez Państwa Członkowskie w ramach wypełniania ich zobowiązań w zakresie kontroli. Na przykład obecnie, jeśli jedno z Państw Członkowskich zgłasza większą liczbę naruszeń niż inne, z rocznej „oceny zgodności” Komisji nie można wywnioskować czy wynika to z częstszych przypadków łamania zasad przez rybaków w tym państwie, czy też z faktu, że państwo to stosuje skuteczniejszy monitoring niż pozostałe Państwa Członkowskie. Takie informacje mają podstawowe znaczenie dla misji Agencji. Unia Europejska powinna być w pełni zaangażowana w zwalczanie połowów IUU (nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych) , co oznacza udział wszystkich zainteresowanych organów Wspólnoty w działaniach kontrolnych.

Poprawka 13

Artykuł 4 lit d c (nowa)

d c) współpracę z Państwami Członkowskimi i Komisją w celu prowadzenia badań i opracowania technicznych rozwiązań z zakresu kontroli i inspekcji;

Uzasadnienie

Agencja powinna podejmować aktywne działania we wszystkich obszarach związanych z kontrolą. Z tego względu należy uwzględnić konkretne zadania w odniesieniu do zharmonizowanych procedur kontroli, zwalczania nielegalnych połowów, wspierania badań w dziedzinie kontroli oraz opłacalności środków kontrolnych w sektorze rybołówstwa w kontekście polityki Wspólnoty.

Poprawka 14

Artykuł 4 lit d d (nowa)

d d) dostarczanie informacji dotyczących zastosowania oraz opłacalności zasad wspólnej polityki rybołówstwa w odniesieniu do kontroli i inspekcji;

Uzasadnienie

Agencja powinna podejmować aktywne działania we wszystkich obszarach związanych z kontrolą. Z tego względu należy uwzględnić konkretne zadania w odniesieniu do zharmonizowanych procedur kontroli, zwalczania nielegalnych połowów, wspierania badań w dziedzinie kontroli oraz opłacalności środków kontrolnych w sektorze rybołówstwa w kontekście polityki Wspólnoty.

Poprawka 15

Artykuł 7

Na wniosek Państw Członkowskich Agencja może świadczyć tym państwom usługi kontraktowe dotyczące kontroli i inspekcji w powiązaniu z ich zobowiązaniami dotyczącymi działalności rybołówczej na wodach terytorialnych Wspólnoty i/lub na wodach międzynarodowych, w tym usługi takie jak czarterowanie, obsługa i obsada personalna platform kontrolnych i inspekcyjnych oraz zapewnianie obserwatorów dla wspólnych operacji prowadzonych przez omawiane Państwa Członkowskie.

Na wniosek Państw Członkowskich Agencja może świadczyć tym państwom oraz Komisji usługi kontraktowe dotyczące kontroli i inspekcji w powiązaniu z zobowiązaniami Państw Członkowskich dotyczącymi działalności rybołówczej na wodach terytorialnych Wspólnoty i/lub na wodach międzynarodowych, w tym usługi takie jak czarterowanie, obsługa i obsada personalna platform kontrolnych i inspekcyjnych oraz zapewnianie obserwatorów dla wspólnych operacji prowadzonych przez omawiane Państwa Członkowskie.

Uzasadnienie

Agencja powinna mieć możliwość wspierania Komisji w podejmowanych przez nią działaniach w tym w zakupie usług związanych z realizowanymi przez nią działaniami.

Poprawka 16

Artykuł 8 lit. a

a) określi i opracuje podstawowy program nauczania dla potrzeb szkolenia instruktorów, którzy będą szkolili inspektorów rybołówstwa z Państw Członkowskich oraz może zapewnić dodatkowe kursy i seminaria szkoleniowe dla tych inspektorów;

a) utworzy centrum szkoleniowe oraz określi i opracuje podstawowy program nauczania dla potrzeb szkolenia instruktorów, którzy będą szkolili inspektorów rybołówstwa z Państw Członkowskich oraz może zapewnić seminaria dla tych inspektorów;

Uzasadnienie

Agencja powinna oferować dalsze szkolenia dla inspektorów. Ma to podstawowe znaczenie dla umożliwienia inspektorom wypełniania właściwie ich obowiązków. Szkolenia powinny obejmować praktyki i systemy poszczególnych Państw Członkowskich. Niepowiązane kursy szkoleniowe i seminaria nie spełnią tego zadania, stąd propozycja założenia centrum szkoleniowego w celu zapewnienia ciągłości szkoleń.

Poprawka 17

Artykuł 13 ust. 2 lit. g

g) zapewni, że wszelkie środki kontroli i inspekcji wyznaczone do wdrażania wspólnotowego jednolitego dokumentu programowego prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

g) zapewni, że wszelkie środki kontroli i inspekcji wyznaczone do wdrażania wspólnotowego jednolitego dokumentu prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Poprawka 18

Artykuł 14

Agencja będzie przeprowadzać roczną ocenę efektywności każdego z jednolitych dokumentów programowych, jak również na podstawie dostępnych dowodów analizę występowania ryzyka, że prowadzona działalność połowowa jest niezgodna z obowiązującymi środkami podejmowanymi w celu ochrony przyrody i środkami kontrolnymi. Wyniki przeprowadzanych ocen powinny być niezwłocznie przekazywane do Komisji.

Agencja będzie przeprowadzać roczną ocenę efektywności każdego z jednolitych dokumentów programowych, jak również na podstawie dostępnych dowodów analizę występowania ryzyka, że prowadzona działalność połowowa jest niezgodna z obowiązującymi środkami podejmowanymi w celu ochrony przyrody i środkami kontrolnymi. Wyniki przeprowadzanych ocen powinny być niezwłocznie przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Komisji, Państwom Członkowskim i Komitetowi Doradczemu ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA).

Uzasadnienie

Dla celów przejrzystości, oceny nie powinny być udostępniane tylko Komisji.

Poprawka 19

Artykuł 17 ust. 1

1. Komisja, Agencja oraz organy właściwe Państw Członkowskich będą wymieniały dostępne im, istotne informacje dotyczące działań w zakresie kontroli i inspekcji prowadzonych na wodach wspólnotowych i międzynarodowych.

1. Komisja, Agencja oraz organy właściwe Państw Członkowskich i krajów trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy w zakresie rybołówstwa zawierające przepisy wykonawcze będą wymieniały dostępne im, istotne informacje dotyczące działań w zakresie kontroli i inspekcji prowadzonych na wodach wspólnotowych i międzynarodowych.

Uzasadnienie

Według studium wykonalności zawarto porozumienie dotyczące przepisów wykonawczych z Mauretanią, dlatego wydaje się słuszne, aby Agencja posiadała odpowiednie kompetencje w tej dziedzinie.

Poprawka 20

Artykuł 19 ust. 4

4. Siedziba Agencji mieści się w [……….], Hiszpania.

Siedziba Agencji mieści się w Vigo, Hiszpania.

Uzasadnienie

Agencja winna znajdować się w Vigo, w Galicji, ze względu na wysoki status tego portu rybackiego na świecie pod względem wielkości połowów i międzynarodowego transportu. Galicja została w znacznym stopniu zniszczona wskutek katastrof morskich, a w szczególności wskutek zatonięcia tankowca Prestige w 2002 r. W ramach rekompensaty, należy podjąć kroki w celu zaangażowania Wspólnoty zarówno w sektor rybołówstwa w ogóle, jak i na rzecz najsłabiej rozwiniętych regionów, do których należy Galicja.

Poprawka 21

Artykuł 19 ust. 4 a (nowy)

4 a) Przyjmujące Państwo Członkowskie może wnieść swój wkład w utworzenie Agencji, szczególnie w formie budynków, działek budowlanych i infrastruktury.

Uzasadnienie

Powinno się zachęcać do współfinansowania agencji tak, aby użytkownicy wnosili swój wkład do środków przekazanych przez Wspólnotę. Ponadto, Wspólna Deklaracja zawarta w kontekście rewizji aktów podstawowych agencji po wejściu w życie nowego Rozporządzenia Finansowego stanowi, że Państwa Członkowskie będą zachęcane do wnoszenia wkładu w utworzenie agencji.

Poprawka 22

Artykuł 24 ust. 2 lit. c

c) przyjmuje do dnia 31 października każdego roku, uwzględniając przy tym opinię Komisji i Państw Członkowskich, program prac Agencji na nadchodzący rok oraz przesyła ten program do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Państw Członkowskich;

c) przyjmuje do dnia 31 października każdego roku, uwzględniając przy tym opinię Komisji i Państw Członkowskich, program prac Agencji na nadchodzący rok oraz przesyła ten program do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Państw Członkowskich oraz do ACFA;

Uzasadnienie

Dla celów przejrzystości, oceny nie powinny być udostępniane tylko Komisji.

Poprawka 23

Artykuł 25 ust. 1 akapit 1

1. Zarząd składa się z jednego przedstawiciela z każdego Państwa Członkowskiego, którego statki biorą udział w działalności połowowej dotyczącej żywych zasobów morskich oraz z czterech przedstawicieli Komisji, jak również z czterech przedstawicieli sektora rybołówstwa bez prawa głosu, mianowanych przez Komisję.

1. Zarząd składa się z jednego przedstawiciela z każdego Państwa Członkowskiego, którego statki biorą udział w działalności połowowej dotyczącej żywych zasobów morskich oraz z czterech przedstawicieli Komisji, jak również z czterech przedstawicieli sektora rybołówstwa mianowanych przez ACFA.

Uzasadnienie

Jeśli Komisja ma zaufanie do sektora, nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby miała ona mianować przedstawicieli sektora. Organ przedstawicielski w ramach samego sektora powinien być odpowiedzialny za wybór osób, które mają go reprezentować. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że tak niewielu przedstawicieli sektora wchodzi w skład Zarządu, trudno zrozumieć, dlaczego sektor rybołówstwa miałby nie mieć prawa głosu.

Poprawka 24

Artykuł 25 ust. 2

2. Każde Państwo Członkowskie i Komisja mianują swoich członków Zarządu jak również ich zastępców, którzy reprezentują danego członka Zarządu w przypadku jego/jej nieobecności.

2. Każde Państwo Członkowskie, Komisja oraz ACFA mianują swoich członków Zarządu jak również ich zastępców, którzy reprezentują danego członka Zarządu w przypadku jego/jej nieobecności.

Uzasadnienie

Patrz poprawka 23.

Poprawka 25

Artykuł 27 ust. 3

3. Zarząd odbywa posiedzenie zwykłe jeden raz w roku. Dodatkowo, Zarząd spotyka się z inicjatywy Prezesa lub na wniosek Komisji lub jednej trzeciej Państw Członkowskich reprezentowanych w Zarządzie.

3. Zarząd odbywa posiedzenie zwykłe jeden raz w roku. Dodatkowo, Zarząd spotyka się z inicjatywy Prezesa lub na wniosek Komisji, jednej trzeciej Państw Członkowskich reprezentowanych w Zarządzie lub większości przedstawicieli sektora.

Uzasadnienie

Sektor rybołówstwa może także chcieć zwołać posiedzenie Zarządu.

Poprawka 26

Artykuł 27 ust. 4

4. W przypadku wystąpienia kwestii poufnej lub konfliktu interesów Zarząd może zdecydować się na omówienie poszczególnych punktów swego posiedzenia bez uczestnictwa członków nominowanych przez Komisję jako przedstawicieli sektora rybołówstwa. Szczegółowe zasady dotyczące praktycznego zastosowania tego postanowienia mogą zostać przedstawione w regulaminie wewnętrznym.

skreślony

Poprawka 27

Artykuł 28 ust. 2 akapit 1

2. Każdy członek mianowany przez Państwo Członkowskie posiada jeden głos. Członkowie mianowani przez Komisję mają razem dziesięć głosów. Dyrektor Zarządzający Agencji nie bierze udziału w głosowaniach.

2. Każdy członek posiada jeden głos, za wyjątkiem członków reprezentujących Komisję, którzy mają razem dziesięć głosów. Dyrektor Zarządzający Agencji nie bierze udziału w głosowaniach.

Uzasadnienie

Ujednolica tekst względem poprzednich poprawek w odniesieniu do kwestii, kto powinien wyznaczać przedstawicieli sektora rybołówstwa.

Poprawka 28

Artykuł 29 ust. 1

1. Członkowie Zarządu, którzy są mianowani przez Komisję jako przedstawiciele sektora rybołówstwa, składają deklarację zaangażowania i deklarację interesów określającą brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby sprawić, że nie będą pracować niezależnie lub wszelkich bezpośrednich i pośrednich interesów, które mogą być uznane za powodujące podejmowanie stronniczych decyzji. Deklaracje te składane są co roku na piśmie.

1. Członkowie Zarządu składają deklarację zaangażowania i deklarację interesów określającą brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby sprawić, że nie będą pracować niezależnie lub wszelkich bezpośrednich i pośrednich interesów, które mogą być uznane za powodujące podejmowanie stronniczych decyzji. Deklaracje te składane są co roku na piśmie.

Poprawka 29

Artykuł 29 ust. 2

2. Członkowie Zarządu, którzy są mianowani przez Komisję jako przedstawiciele sektora rybołówstwa, deklarują na każdym posiedzeniu wszelkie interesy, które mogą być uznane za powodujące ich stronniczość w odniesieniu do zagadnień ujętych w porządku obrad.

2. Członkowie Zarządu deklarują na każdym posiedzeniu wszelkie interesy, które mogą być uznane za powodujące ich stronniczość w odniesieniu do zagadnień ujętych w porządku obrad i nie mają prawa głosu w sprawie żadnego z tych zagadnień.

Poprawka 30

Artykuł 30 ust. 3 lit. g a (nowa)

g a) informuje co roku Parlament Europejski o działalności i funkcjonowaniu Agencji.

Poprawka 31

Artykuł 31 ust. 1

1. Dyrektora Zarządzającego mianuje Zarząd na podstawie jego kwalifikacji merytorycznych i udokumentowanego odpowiedniego doświadczenia w dziedzinie polityki rybołówstwa spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję po przeprowadzeniu procedury wyboru, następującej po publikacji wezwania do wyrażania zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych źródłach.

1. Dyrektora Zarządzającego mianuje Zarząd na podstawie jego kwalifikacji merytorycznych i udokumentowanego odpowiedniego doświadczenia w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa i kontroli i inspekcji rybnej, spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję po przeprowadzeniu procedury wyboru, następującej po publikacji wezwania do wyrażania zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych źródłach.

Poprawka 32

Artykuł 31 ust. 3

3. Uprawnienie do zdymisjonowania Dyrektora Zarządzającego należy do Zarządu i wykonywane jest na wniosek Komisji.

3. Uprawnienie do zdymisjonowania Dyrektora Zarządzającego należy do Zarządu i wykonywane jest na wniosek jednego z jego członków. Decyzja wymaga zgody dwóch trzecich członków Zarządu.

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego tylko Komisja miałaby mieć prawo do wnioskowania o zdymisjonowanie Dyrektora Zarządzającego. Inni członkowie Zarządu również mogą mieć powody do złożenia takiego wniosku. Ponadto, procedura dymisjonowania będzie bardziej stabilna, jeśli będzie wymagała zgody dwóch trzecich członków. Zmiana ujednolici także zapis względem procedury wyznaczania Dyrektora Zarządzającego.

Poprawka 33

Artykuł 39 ust. 1

1. W ciągu [pięciu] lat od daty rozpoczęcia przez Agencję wykonywania swoich obowiązków oraz co pięć lat w okresie późniejszym, Zarząd zleca wykonanie niezależnej zewnętrznej oceny wdrożenia postanowień niniejszego rozporządzenia. Komisja udostępnia Agencji wszelkie informacje, które Agencja uzna za istotne dla przeprowadzenia oceny.

1. W ciągu [trzech] lat od daty rozpoczęcia przez Agencję wykonywania swoich obowiązków oraz co pięć lat w okresie późniejszym, Zarząd zleca wykonanie niezależnej zewnętrznej oceny wdrożenia postanowień niniejszego rozporządzenia. Komisja udostępnia Agencji wszelkie informacje, które Agencja uzna za istotne dla przeprowadzenia oceny.

Poprawka 34

Artykuł 41 ust. 1

Artykuł 34 c ust. 1 akapit 1 (rozporządzenie (EWG) nr 2847/93)

1. Komisja, zgodnie z procedurą przedstawioną w art.30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów połowowych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa(*) oraz wspólnie z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi określi, które łowiska leżące w granicach wód terytorialnych dwóch lub większej liczby Państw Członkowskich będą poddane indywidualnym programom kontroli i inspekcji oraz określi warunki, według których prowadzone są takie programy.

1. Komisja, wspomagana przez Komitet Rybołówstwa i Akwakultury zgodnie z postanowieniami art 30 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów połowowych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa, działając zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji*, oraz wspólnie z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi określi, które łowiska leżące w granicach wód terytorialnych dwóch lub większej liczby Państw Członkowskich będą poddane indywidualnym programom kontroli i inspekcji, oraz określi warunki, według których prowadzone są takie programy. Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na dwadzieścia dni roboczych.

 

----------------------
(*) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest sprecyzowanie tekstu Komisji. Art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 stanowi, że w przypadku odniesienia do tego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Stanowi też, że okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 tejże decyzji ustala się na dwadzieścia dni roboczych.

EXPLANATORY STATEMENT

The establishment of a Community Fisheries Control Agency should be welcomed in principle. It has the potential to contribute to the creation of more uniform and more effective control and inspection procedures and, thus, to increase compliance, both directly and as a result of a change of perceptions about the levelness of the playing field under the Common Fisheries Policy. It also has the potential to bring about a reduction in overall expenditure on control and inspection measures.

It is unfortunate, however, that the Regulation had to be drafted in advance of the results of a feasibility study, which suggests that such potential will only be fulfilled if certain organisational and operational criteria are met. In consequence a number of adjustments to and clarifications of the text are needed.

Much depends on the success of joint deployment plans, involving a pooling by Member States of their inspection and control resources. The rapporteur believes that the role of the Agency as a facilitator, particularly in the context of the formulation of such plans, needs more adequately to be spelt out, as does also the nature of the functions of the planned fisheries monitoring centre. Many of the suggested amendments are to the former purpose, with the accompanying aim of ensuring equity and cost effectiveness. For example, following points raised by the feasibility study, it is felt that the main basis for the level of contribution of resources to joint deployment plans by member state should be the relative value of catch, although some flexibility is needed.

As also indicated by the feasibility study, various jurisdictional issues, too, have to be addressed. Member States are committed, under Article 28 of Regulation (EC) No 2371/2002, within waters under their sovereignty, to allowing inspections to be carried out by inspectors from other Member States, at least where a specific monitoring programme has been adopted. They are similarly committed to allowing evidence from these inspectors to be admitted in their own judicial and administrative proceedings. At the same time, this shall not apply until implementing rules have been drawn up and it is clear that a number of difficulties in formulating these will require to be overcome. In consequence, it is thought appropriate for the current Regulation to be drafted in a manner that does not prejudge the specifics of such rules.

Given that the role of the Agency is intended to be that of a facilitator, and that one of the objectives is increased compliance, the Rapporteur is of the opinion that Regional Advisory Councils should be consulted in the course of the drafting of joint deployment plans. Similarly, rather than the representatives of the fishing industry on the Advisory Board being nominated by the Commission, it seems appropriate for one representative to be nominated by each operational Regional Advisory Council. Also, again given the role of the Agency as a facilitator and of the supervisory nature of the Board, it is felt that all members should have equal voting rights.

Finally, it is believed that information about the activities of the Agency should be widely disseminated and amendments have been proposed to this effect, including a requirement for the Executive Director to report annually on them to the European Parliament.

7.12.2004

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

(COM(2004)0289 – C602‑0021/2004 – 2004/0108(CNS))

Sprawozdawca: Jutta D. Haug

KRÓTKIE UZASADNIENIE

Wstęp

Projekt rozporządzenia Rady proponuje powołanie nowej Agencji (Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa, WAKR). Niniejszy tekst wynika w znacznej mierze z ustaleń Zielonej Księgi na temat reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) oraz Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie reformy WPRyb, który podkreślił potrzebę jednolitego i skutecznego stosowania zasad WPRyb, jak również stworzenia ram niezbędnych do współpracy na poziomie operacyjnym, a także zawierał propozycję utworzenia Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa po zakończeniu studium wykonalności (którego wyniki powinny być dostępne przed końcem roku 2004).

Następnie, dnia 13 grudnia 2003 r., w czasie spotkania na szczeblu głów państw i szefów rządów, przedstawiciele Państw Członkowskich „... z zadowoleniem przyjęli zamiar Komisji dotyczący przedstawienia, jeszcze przed końcem marca 2004 roku, propozycji w sprawie utworzenia Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa; zgodzili się oni, że utworzenie takiej Agencji jest sprawą pilną, i że siedziba Agencji będzie mieścić się w Hiszpanii(2)”. W rezultacie projekt rozporządzenia jest przedstawiony jeszcze przed zakończeniem studium wykonalności(3).

Pole działania WAKR obejmuje koordynację na poziomie operacyjnym prowadzonej przez Państwa Członkowskie działalności inspekcyjnej i nadzoru w sektorze rybołówstwa. Agencja będzie stanowić niezależną i stałą platformę współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi w zakresie kontroli i egzekwowania zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 2371/2002.

Do głównych zadań Agencji należą:

- stworzenie partnerstwa z i pomiędzy Państwami Członkowskimi i Komisją w celu wnoszenia wkładu do wspólnotowej polityki kontroli i egzekwowania w sektorze rybołówstwa;

- wspieranie Państw Członkowskich w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z WPRyb w sferze współpracy i koordynacji kontroli i inspekcji, przez organizowanie racjonalnego rozmieszczenia zgromadzonych środków kontroli i inspekcji przez Państwa Członkowskie;

- międzynarodowe zobowiązania UE w sferze rybołówstwa (Międzynarodowa Konwencja Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego ICCAT i Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim IOTC);

- poprawa stosunków pomiędzy Wspólnotą i partnerami zewnętrznymi dzięki centralizacji punktów kontaktowych i promowaniu jednolitych tradycji i praktyk;

- tworzenie wielonarodowych zespołów inspektorów na morzu i na lądzie.

Ponadto, Agencja mogłaby w znacznej mierze:

- zapewnić Państwom Członkowskim, na ich wniosek i na ich koszt, usługi kontraktowe, takie jak czarterowanie i obsada statków inspekcyjnych oraz kontraktacja obserwatorów na wspólny użytek;

- pomagać Państwom Członkowskim w szkoleniu inspektorów;

- zapewnić wspólne zdobywanie środków przeznaczonych na kontrolę i inspekcję.

Należy zauważyć, że w celu dostarczenia informacji o pozycji i przemieszczaniu się statków Wspólnoty zostanie utworzone Centrum Monitorowania Rybołówstwa UE, wykorzystujące technologię satelitarnego śledzenia.

W kwestii struktury, w skład Agencji będzie wchodzić Rada Administracyjna złożona z przedstawicieli Komisji Europejskiej, Państw Członkowskich (o ile są one zaangażowane w działalność połowową na morzu) oraz przemysłu połowowego. Rada opracuje Program Roboczy dla Agencji, jak również mianuje dyrektora zarządzającego i powoła 38-osobowy personel w pierwszym roku działalności (2006), a w roku 2007 zwiększy ilość członków personelu do 49 osób.

Aspekty finansowe i budżetowe

Wpływ finansowy WAKR przedstawiono w poniższej tabeli(4).

 

2006

Rok 2007 i lata następne

środki na zobowiązania

środki na płatności

środki na zobowiązania

środki na płatności

Wydatki administracyjne

3,8

3,8

4,8

4,8

Wydatki operacyjne

1,1

1,1

0,2

0,2

Suma wydatków

4,9

4,9

5

5

Tak jak w przypadku innych agencji, interwencja budżetowa przyjmuje formę dotacji dla agencji. Dotacja składa się z dwóch części: administracyjnej i operacyjnej. Część administracyjna obejmuje wyłącznie personel Agencji (4,8 mln euro w roku 2007 i w latach następnych). Wydatki operacyjne obejmują utworzenie Centrum Monitorowania Rybołówstwa, sprzęt komputerowy, zebrania i misje, co wyjaśnia, dlaczego koszty są wyższe w pierwszym roku (1,1 mln euro w roku 2006, 0,2 mln euro w roku 2007 i w latach następnych).

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję(5)  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt uzasadnienia 22

22) W celu zagwarantowania funkcjonalnej autonomii i niezależności Agencji należy przyznać jej autonomiczny budżet, którego dochody pochodzą z wkładu wspólnotowego jak również z opłat za usługi kontraktowe świadczone przez Agencję. W odniesieniu do wkładu wspólnotowego oraz wszelkich innych subwencji stanowiących obciążenie ogólnego budżetu Unii Europejskiej powinna mieć zastosowanie wspólnotowa procedura budżetowa. Kontrola ksiąg rachunkowych powinna być prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy.

22) W celu zagwarantowania funkcjonalnej autonomii i niezależności Agencji należy przyznać jej autonomiczny budżet, którego dochody pochodzą częściowo z wkładu wspólnotowego, a częściowo ze środków publicznych i prywatnych, jak również z opłat za usługi kontraktowe świadczone przez Agencję. Władze budżetowe zadecydują o wielkości dopłaty w kontekście rocznej procedury budżetowej i na podstawie poziomu innych wkładów ustalonego przez władze ustawodawcze. Kontrola ksiąg rachunkowych powinna być prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy.

(1)

Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 12 i 13 grudnia 2003 r., konkluzje Prezydencji, 5381/04, str. 28

(3)

Studium zostało opublikowane we wrześniu 2004.

(4)

Sprawozdanie Finansowe zamieszczone w załączniku do projektu Komisji zawiera nieprawidłowe dane wynikające z błędów popełnionych przy przepisywaniu. Dane zamieszczone powyżej są prawidłowe.

(5)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Uzasadnienie

Powinno się zachęcać do współfinansowania agencji tak, aby użytkownicy wnosili swój wkład do środków przekazanych przez Wspólnotę.

Poprawka 2

art. 19 ust. 4 a (nowy)

 

4 a Przyjmujące Państwo Członkowskie może wnieść swój wkład w utworzenie Agencji, szczególnie w formie budynków, działek budowlanych i infrastruktury.

Uzasadnienie

Powinno się zachęcać do współfinansowania agencji tak, aby użytkownicy wnosili swój wkład do środków przekazanych przez Wspólnotę. Ponadto, Wspólna Deklaracja zawarta w kontekście rewizji aktów podstawowych agencji po wejściu w życie nowego rozporządzenia finansowego stanowi, że Państwa Członkowskie będą zachęcane do wnoszenia wkładu w utworzenie agencji.

PROCEDURA

Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

Odsyłacze

(COM(2004)0289 – C6‑0021/2004 – 2004/0108(CNS))

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Komisja wyznaczona do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

15.9.2004

Ściślejsza współpraca

-

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:  Data powołania

Jutta D. Haug

20.9.2004

Rozpatrzenie w komisji

06.12.2004

 

 

 

 

Data zatwierdzenia poprawek

06.12.2004

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

jednogłośnie

 

 

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Herbert Bösch, Barbara Dührkop Dührkop, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Giovanni Pittella i Ralf Walter

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

 

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

 

PROCEDURA

Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

Odsyłacze

(COM(2004)0289 – C602‑0021/2004 – 2004/0108(CNS))

Podstawa prawna

art. 37 WE

Podstawa przepisowa

art. 51

Data konsultacji z Parlamentem Europejskim

14.5.2004

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH
15.9.2004

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
15.9.2004

ENVI

15.9.2004

 

 

 

Opinia nie wydana
  Data wydania decyzji

ENVI

1.9.2004

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

-

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Elspeth Attwooll
28.7.2004

 

Sprawozdawca(y) zastąpiony/zastąpieni

 

 

Procedura uproszczona
  Data wydania decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.11.2005

 

 

 

 

Data zatwierdzenia

2.2.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

18

1

6

Posłowie obecni podczas końcowego głosowania

James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Neil Parish, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Zastępcy obecni podczas końcowego głosowania

Chris Davies, Duarte Freitas, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Czesław Adam Siekierski

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas końcowego głosowania

 

Data złożenia - A6

4.2.2005

A6-0022/2005

Uwagi

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności