ZPRÁVA o návrhu na nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách

  7. 2. 2005 - (KOM(2003)0823 – C6‑0028/2004 – 2003/0325(COD)) - ***I

  Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti
  Zpravodajkyně: Margarita Starkevičiūtė


  Postup : 2003/0325(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0023/2005
  Předložené texty :
  A6-0023/2005
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu na nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách

  (KOM(2003)0823 – C6‑0028/2004 – 2003/0325(COD))

  (Spolurozhodovací řízení: první čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2003)0823)[1],

  –   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, podle kterých Komise předložila návrh Parlamentu (C6‑0028/2004),

  –   s ohledem na pravidlo 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti (A6-0023/2005),

  1.  Schvaluje návrh Komise v pozměněném znění;

  2.  Vyzývá Komisi, aby záležitost opět předložila parlamentu, bude-li chtít návrh podstatně pozměnit anebo jej nahradit jiným textem;

  3.  Ukládá svému předsedovi, aby postoj parlamentu předal Radě a Komisi.

  Znění navrhované Komisí

   

  Pozměňovací návrhy parlamentu

  Pozměňovací návrh 1

  BOD ODŮVODNĚNÍ 7 A (nový)

   

  (7a) Realizace lisabonské strategie na podporu růstu a zaměstnanosti obsahuje zmírnění zbytečného zatížení podniků a rozšiřování nových technologií.

  Odůvodnění

  Tato změna se zaměřuje na okamžité kroky potřebné ke snížení celkového administrativního zatížení a podporuje rozvoj norem, které mohou být hnací silou vývoje a šíření nových technologií uvnitř i vně EU, jelikož se jedná o otázky, na které klade důraz zpráva skupiny na vysoké úrovni pro lisabonskou strategii vedené předsedou Wimem Kokem.

  Pozměňovací návrh 2

  ČLÁNEK 1, BOD 1

  Článek 4 odstavec 2 pododstavec 3 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  Evropské systémy získávání vzorků budou vytvořeny pouze v případech, kdy národní systémy získávání vzorků neodpovídají evropským požadavkům. Účastí v evropském systému získávání vzorků budou splněny podmínky členských států s ohledem na předložení dotčené proměnné nutné vzhledem k cíli evropského systému získávání vzorků. Evropské systémy získávání vzorků se mohou zaměřovat na podmínky, úroveň podrobnosti členění a lhůty pro předávání údajů.

   

  Evropské systémy získávání vzorků budou vytvořeny pouze v případech, kdy národní systémy získávání vzorků neodpovídají evropským požadavkům. Kromě toho se mohou členské státy rozhodnout, že se budou účastnit evropských systémů získávání vzorků, pokud tyto systémy dávají možnost zásadním způsobem snížit náklady na statistický systém nebo zatížení podniků, které jsou výsledkem plnění evropských požadavků. Účastí v evropském systému získávání vzorků budou splněny podmínky členských států s ohledem na předložení dotčené proměnné nutné vzhledem k cíli evropského systému získávání vzorků. Evropské systémy získávání vzorků se mohou zaměřovat na podmínky, úroveň podrobnosti členění a lhůty pro předávání údajů.

  Odůvodnění

  Článek byl doplněn tak, aby zahrnoval možnost vytváření evropských vzorkových schémat pro širší spektrum proměnných s cílem snížit náklady na statistiku nebo zatížení podniků a rozšířit oblast působnosti evropských vzorkových schémat. Navrhovaná úprava by mohla významně snížit požadavky na předávání údajů z malých zemí EU, čímž by jim umožnila soustředit se na vypracovávání hlavních souhrnných ukazatelů.

  Pozměňovací návrh 3

  ČLÁNEK 1, BOD 1

  Článek 4 odstavec 2 pododstavec 3 a (nový) (Nařízení (ES) č. 1165/98)

   

  Povinná zjišťování se použijí pro získání informací, které v dané chvíli nejsou k dispozici (v rámci požadovaných lhůt) z jiných zdrojů, například rejstříků. Zjišťování se podle možnosti provede prostřednictvím elektronických dotazníků a internetových dotazníků.

  Odůvodnění

  Tato změna odráží názory podniků (informace o Rakousku, Litvě a Lucembursku ohledně změny nařízení č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách). Navíc může být hnací silou vývoje a šíření nových technologií uvnitř EU, takže bude v souladu s cíli lisabonské strategie pokud jde o realizaci akčního plánu eEurope. S ohledem na omezené zdroje malých a středních podniků, zejména v sektoru služeb, jsou zapotřebí další kroky, kterými by se snížily požadavky na odesílání údajů z těchto podniků.

  Pozměňovací návrh 4

  ČLÁNEK 1, BOD 1 A (nový)

  Článek 10 odstavec 3 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

   

  (1a) Čl. 10 odst. 3 se nahrazuje takto:

  “3. Kvalita proměnných se pravidelně kontroluje porovnáváním s ostatními statistickými informacemi, přičemž toto porovnávání provádí každý členský stát a Komise (Eurostat). Proměnné se dále zkoumají z hlediska vnitřní konzistentnosti.“

  Odůvodnění

  Jednou z hlavních starostí uživatelů statistik, včetně ECB, je kvalita souhrnných statistických ukazatelů. Je potřeba podniknout ještě další kroky, aby se vyjasnilo rozdělení zodpovědnosti za kvalitu údajů.

  Pozměňovací návrh 5

  ČLÁNEK 1, BOD 1 B (nový)

  Článek 10 odstavec 4 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

   

  (1b) Čl. 10 odst. 4 se nahrazuje takto:

  “4. Vyhodnocení kvality se provádí srovnáváním přínosu dostupnosti údajů s náklady na jejich shromažďování a se zatížením podniků, zejména malých. Pro potřeby tohoto vyhodnocení předají členské státy Komisi na požádání nezbytné informace podle jednotné evropské metodiky vypracované Komisí v úzké spolupráci s členskými státy.

  Odůvodnění

  Tato změna bere v potaz doporučení zprávy skupiny na vysoké úrovni pro lisabonskou strategii vedené předsedou Wimem Kokem, která zdůrazňuje, že „Evropská komise by měla dále rozvíjet svůj nástroj pro analýzu dopadu legislativních návrhů, aby bylo začleňování cíle konkurenceschopnosti a cíle udržitelného rozvoje do těchto návrhů efektivnější.“ Má-li se v jednotlivých členských státech dosáhnout lepšího a více harmonizovaného poměřování přínosu dostupnosti údajů náklady na jejich shromažďování, musí se vypracovat jednotná metodika.

  Pozměňovací návrh 6

  ČLÁNEK 1, BOD 1 C (nový)

  Článek 12 odstavec 1 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

   

  (1c) Čl. 12 odst. 1 se nahrazuje takto:

  “1. Po konzultaci s Výborem pro statistické programy vydá Komise do ...* informační metodickou příručku, která vysvětlí pravidla stanovená v přílohách a která bude obsahovat pokyny ohledně konjunkturálních statistik.

  ___

  * šesti měsíců po vstupu nařízení (ES) č..../2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, v platnost.“

  Odůvodnění

  Neprodlené vypracování metodických pokynů bude zárukou srovnatelnosti vnitrostátních údajů, významně zvýší kvalitu souhrnných statistických ukazatelů a uživatelům informací poskytne dostatečně dlouhé a spolehlivé zpětné řady.

  Pozměňovací návrh 7

  ČLÁNEK 1, BOD 1 D (nový)

  Článek 14 odstavec 2 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

   

  (1d) Čl. 14 odst. 2 se nahrazuje takto:

  “2. Do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost, a poté každé tři roky, podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o statistikách vypracovaných podle tohoto nařízení, zejména o jejich relevantnosti a kvalitě a o přezkoumání ukazatelů. Zpráva se bude také konkrétně zabývat náklady na statistický systém a zatížením podniků, které v důsledku tohoto nařízení vznikají, ve vztahu k jejich přínosu. Podá informaci o osvědčených postupech ke zmírnění zatížení podniků a označí způsoby snižování nákladů a zatížení.“

  Odůvodnění

  Tato změna klade větší důraz na pravidelné vykazování ze strany Komise a podtrhuje potřebu zabývat se přezkoumáním statistických výsledků a také možnostmi snížení nákladů na statistiku a administrativního zatížení podniků.

  Pozměňovací návrh 8

  ČLÁNEK 1, BOD 1 E (nový)

  Článek 17, písm. j) (Nařízení (ES) č. 1165/98)

   

  (1e) V článku 17 se přidává následující text:

  „j) vytvoření evropských systémů získávání vzorků (článek 4).“

  Odůvodnění

  Schválení a implementace evropských vzorových schémat podléhá postupu projednávání ve výborech, proto by měl být odkaz na vzorová schémata na tomto místě doplněn.

  Pozměňovací návrh 9

  PŘÍLOHA A, „ÚROVEŇ PODROBNOSTI ČLENĚNÍ“, BOD 1

  Příloha A písmeno f) odstavec 2 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  2. Indexy výroby (č. 110) a výrobní ceny (č. 310, 311, 312) v sekci D NACE je dále nutné předávat na úrovni tří a čtyř míst číselného kódu NACE. Index dovozních cen (č. 340) je nutné předávat na úrovni tří a čtyř míst číselného kódu CPA. Předávané indexy výroby a výrobních cen na úrovni tří a čtyř míst musí představovat nejméně 90 % celkové přidané hodnoty za každý členský stát v sekci D NACE v daném základním roce. Předávané indexy dovozních cen na úrovni tří a čtyř míst musí představovat nejméně 90 % celkového dovozu výrobků v sekci D CPA za každý členský stát v daném základním roce. Tyto proměnné není třeba předávat na takto podrobné úrovni členskými státy, jejichž celková přidaná hodnota za sekci D NACE (nebo dovoz výrobků v sekci D CPA) v daném základním roce je méně než 4 % hodnoty celého Evropské společenství.“

  2. Indexy výroby (č. 110) a výrobní ceny (č. 310, 311, 312) v sekci D NACE je dále nutné předávat na úrovni tří a čtyř míst číselného kódu NACE. Předávané indexy výroby a výrobních cen na úrovni tří a čtyř míst musí představovat nejméně 90 % celkové přidané hodnoty za každý členský stát v sekci D NACE v daném základním roce. Tyto proměnné není třeba předávat na takto podrobné úrovni členskými státy, jejichž celková přidaná hodnota za sekci D NACE (nebo dovoz výrobků v sekci D CPA) v daném základním roce je méně než 4 % hodnoty celého Evropské společenství.“

   

  Odůvodnění

  Návrh Komise zvýšit úroveň podrobnosti členění u proměnné dovozních cen nebyl podpořen proto, aby se omezilo zatěžování podniků a statistických úřadů.

  Pozměňovací návrh 10

  PŘÍLOHA A, „ÚROVEŇ PODROBNOSTI ČLENĚNÍ“, BOD 3

  Příloha A písmeno f) odstavec 7 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  7. Proměnnou dovozních cen (č. 340) je nutné předávat za průmyslové výrobky celkem, sekce C až E CPA a hlavní průmyslové oblasti (HPO) definované podle nařízení (ES) č. 586/2001 z produktových skupin CPA.

  7. Proměnnou dovozních cen (č. 340) je nutné předávat za průmyslové výrobky celkem, sekce C až E CPA a hlavní průmyslová seskupení (MIG) definovaná podle nařízení (ES) č. 586/2001 z produktových skupin CPA. Proměnnou dovozních cen (č. 340) nemusejí předávat členské státy, které nepřijaly euro za svou měnu.

  Odůvodnění

  Navrhovaná změna omezuje požadavek předávání indexu dovozních cen na ty členské státy, které přijaly euro jako svoji měnu.

  Pozměňovací návrh 11

  PŘÍLOHA A, „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“

  Příloha A písmeno j) odstavec 4 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  4. Pro změnu lhůt pro předávání údajů o proměnné 110 lze povolit přechodné období v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako 2 roky od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

  4. Pro změnu lhůt pro předávání údajů o proměnné 110 lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako 2 roky od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

  Odůvodnění

  Navrhují se drobné změny, aby text korespondoval s ostatními částmi dokumentu.

  Pozměňovací návrh 12

  PŘÍLOHA A, „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“

  Příloha A písmeno j) odstavec 5 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  5. Pro změnu lhůt pro předávání údajů o proměnné 210 lze povolit přechodné období v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako jeden rok od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].“.

   

  5. Pro změnu lhůt pro předávání údajů o proměnné 210 lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako jeden rok od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

  Odůvodnění

  Navrhují se drobné změny, aby text korespondoval s ostatními částmi dokumentu.

  Pozměňovací návrh 13

  PŘÍLOHA B, „SEZNAM PROMĚNNÝCH“, BOD 2

  Příloha B písmeno c) odstavec 6 úvodní část (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  6. Komise ustanoví sérii studií, které mají členské státy realizovat. Při provádění těchto studií se bude brát v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich sběr a zatížení podniků, přičemž se

  6. Členské státy provedou studie ustanovené Komisí, které budou navrženy po konzultaci s členskými státy. Při provádění těchto studií se bude brát v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich sběr a zatížení podniků, přičemž se

  Odůvodnění

  Změna umožňuje Komisi připravit po konzultaci s příslušnými členskými státy nezbytné studie proveditelnosti.

  Pozměňovací návrh 14

  PŘÍLOHA B, „SEZNAM PROMĚNNÝCH“, BOD 2

  Příloha B písmeno c) odstavec 6 pododstavec 4 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  Postupem podle článku 18 rozhodne Komise nejpozději do [lhůta se stanoví jako 3 roky od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost], zda se s odvoláním na čl. 17 písm. b) zahrne proměnná výrobní ceny s účinností od základního roku 2010.

  Postupem podle článku 18 rozhodne Komise nejpozději do [lhůta se stanoví jako 3 roky od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost], zda se s odvoláním na čl. 17 písm. b) proměnná stavební náklady nahradí proměnnou výrobní ceny s účinností od základního roku 2010.

  Odůvodnění

  Tato změna usnadňuje budoucí harmonizaci statistických ukazatelů dohodou o výrobní ceně jako společném ukazovateli.

  Pozměňovací návrh 15

  PŘÍLOHA C, „SEZNAM PROMĚNNÝCH“

  Příloha C písmeno c) odstavec 4, úvodní část (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  4. Komise ustanoví sérii studií, které mají členské státy realizovat. Při provádění těchto studií se bude brát v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich sběr a zatížení podniků, přičemž se

  4. Členské státy provedou studie ustanovené Komisí, které budou navrženy po konzultaci s členskými státy. Při provádění těchto studií se bude brát v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich sběr a zatížení podniků, přičemž se

  Odůvodnění

  Změna umožňuje Komisi připravit po konzultaci s příslušnými členskými státy nezbytné studie proveditelnosti.

  Pozměňovací návrh 16

  PŘÍLOHA D, „SEZNAM PROMĚNNÝCH“, BOD 2

  Příloha D písmeno c) odstavec 4 úvodní část (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  4. Komise ustanoví sérii studií, které mají členské státy realizovat. Při provádění těchto studií se bude brát v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich sběr a zatížení podniků, přičemž se

  4. Členské státy provedou studie ustanovené Komisí, které budou navrženy po konzultaci s členskými státy. Při provádění těchto studií se bude brát v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich sběr a zatížení podniků, přičemž se

  Odůvodnění

  Změna umožňuje Komisi připravit po konzultaci s příslušnými členskými státy nezbytné studie proveditelnosti.

  Pozměňovací návrh 17

  PŘÍLOHA D, „SLEDOVANÉ OBDOBÍ“

  Příloha D písmeno e) odstavec 2 pododstavec 1 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  2. Komise ustanoví studie, které mají členské státy realizovat. Při provádění těchto studií se bude brát v úvahu přínos zkráceného sledovaného období ve vztahu k nákladům na sběr údajů a k zatížení podniků s cílem posoudit nezbytnost zkrácení sledovaného období pro proměnnou hodnotu obratu (č. 120) z jednoho čtvrtletí na měsíc;

  2. Členské státy provedou studie ustanovené Komisí, které budou navrženy po konzultaci s členskými státy. Při provádění těchto studií se bude brát v úvahu přínos zkráceného sledovaného období ve vztahu k nákladům na sběr údajů a k zatížení podniků s cílem posoudit nezbytnost zkrácení sledovaného období pro proměnnou hodnotu obratu (č. 120) z jednoho čtvrtletí na měsíc.

  Odůvodnění

  Změna umožňuje Komisi připravit po konzultaci s příslušnými členskými státy nezbytné studie proveditelnosti.

  Pozměňovací návrh 18

  PŘÍLOHA D, „PRVNÍ SLEDOVANÉ OBDOBÍ“

  Příloha D písmeno i) (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  „Prvním sledovaným obdobím pro předávání proměnné výrobní ceny č. 310 je nejpozději první čtvrtletí roku 2005. V případě, že se jako základní rok použije nejpozději rok 2005, je podle postupu článku 18 možné udělit výjimku a za první sledované období považovat další rok.“

  „Prvním sledovaným obdobím pro předávání proměnné výrobní ceny č. 310 je nejpozději první čtvrtletí roku 2006. V případě, že se jako základní rok použije nejpozději rok 2006, je podle postupu článku 18 možné udělit výjimku a za první sledované období považovat další rok.“

  Odůvodnění

  Touto změnou se upravuje termín, aby bylo možné sladit požadavky uživatelů (např. ECB) s problémy, se kterými se členské státy potýkají v souvislosti se shromažďováním, zpracováním a zveřejňováním údajů.

  Pozměňovací návrh 19

  PŘÍLOHA D, „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“

  Příloha D písmeno j) odstavec 1 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

  Pro proměnnou č. 310 lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako 3 roky od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Další přechodné období v délce jednoho roku lze povolit pro zavedení proměnné č. 310 oddílů 63 a 74 NACE.

   

   

  Pro proměnnou č. 310 lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako 3 roky od vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Další přechodné období v délce jednoho roku lze postupem podle článku 18 povolit pro zavedení proměnné č. 310 oddílů 63 a 18 NACE. Kromě těchto přechodných období lze postupem podle článku 18 poskytnout další přechodné období v délce jednoho roku členským státům, jejichž obrat v činnostech NACE uvedených pod písm. a) Oblast působnosti v daném základním roce představuje méně než 1 % hodnoty celého Společenství.

  Odůvodnění

  Doplňuje se odkaz na postup projednávání ve výborech, aby daný odstavec korespondoval s ostatními částmi dokumentu. Navrhovaná úprava by mohla významně snížit požadavky na předávání údajů z malých zemí EU, čímž by jim umožnila soustředit se na vypracovávání hlavních souhrnných ukazatelů.

  • [1]  V Úředním věstníku zatím nezveřejněno.

  DŮVODOVÁ ZPRÁVA

  ÚVOD

  Nařízení rady č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách (KS) vytvořilo základ pro získávání řady měsíčních a čtvrtletních ukazatelů vývoje hospodářského cyklu pro potřeby hospodářské a měnové politiky. Přestože Eurostat může vypočítávat důležité ukazatele na úrovni EU25/eurozóny, je potřeba zdůraznit, že v případě některých ukazatelů, např. indexu výrobních cen, který je velice důležitou složkou cenové analýzy pro eurozónu, nelze souhrnné ukazatele odhadnout. Další kroky ke zlepšení stávajících statistik jsou proto nezbytné. ECB blíže určila konjunkturální statistiky, které potřebuje pro účely provádění měnové politiky. Akční plán EMU z podzimu 2000 jasně stanovil, že v úsilí o zlepšení konjunkturálních statistik se musí pokračovat. Do změnového nařízení o KS předloženého Radě EU a Evropskému parlamentu byl začleněn jak požadavek Akčního plánu EMU, tak i soubor hlavních evropských hospodářských ukazatelů (PEEI).

  Cílem tohoto návrhu je vytvořit právní rámec pro získávání harmonizované statistiky pro potřeby měnové a hospodářské politiky v rámci EMU.

  NÁVRH KOMISE

  Nařízení (ES) č. 1165/98 se mění takto:

  Článek 1 odstavec 1 zakládá možnost získávání určitých ukazatelů pro eurozónu prostřednictvím tzv. „evropských vzorkových schémat“ v případech, kdy tato schémata přinášejí možnost podstatného snížení nákladů na statistický systém a zatížení podniků. Odstavec 2 upravuje přípravu zprávy pro Evropský parlament a Radu o statistikách vypracovaných podle tohoto nařízení, zejména o jejich relevantnosti, kvalitě a o přezkoumání ukazatelů, která se předkládá do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky. Odstavec 3 ustanovuje evropská vzorková schémata pro implementaci tohoto nařízení, včetně opatření, kterými bude možné reagovat na hospodářský a technický vývoj, pokud jde o sběr a statistické zpracování údajů a předávání proměnných.

  Odstavec 4 ukazuje, že k projednání byly předloženy změny příloh A až D, které představují celou řadu zlepšení stávajícího nařízení Rady o konjunkturálních statistikách. K nejdůležitějším bodům patří:

   Doplnění proměnné týkající se dovozních cen s podobnou úrovní podrobnosti členění jako v případě proměnné výrobních cen.

   Odlišení eurozóny v případě průmyslových ukazatelů obratu, nových objednávek, výrobních cen a dovozních cen pro nedomácí trhy. Úroveň podrobnosti členění je omezena na dvě místa číselného kódu NACE/CPA.

   Doplnění indexu výrobních cen pro vybrané konkrétní důležité sektory služeb, ve kterých indexy spotřebitelských cen neposkytují dostatečný obraz o vývoji cen. Ukazatel se zaměřuje na index podnikových výrobních cen služeb, které podniky poskytují jiným podnikům jako zákazníkům.

   Změna sledovaného období pro výrobu ve stavebnictví z „alespoň čtvrtletního“ na měsíční. Díky uvedené změně bude pro mimořádně nestálý sektor stavebnictví poprvé k dispozici dostatečně citlivý ukazatel.

   Zkrácení prodlení u série konjunkturálních statistických ukazatelů, pokrytých také hlavními evropskými hospodářskými ukazateli (PEEI), a uplatnění podmínek včasnosti dohodnutých pro PEEI.

   Řada detailních operačních zlepšení, které vycházejí z praxe při shromažďování údajů a jejich zpracování podle stávajícího nařízení o KS, jako například konzistentnější nakládání s agregovanými údaji a očištění údajů (očištění o sezónní vlivy).

   Vyjasnění stavebních nákladů a cen ve stavebnictví. Stávající nařízení o KS se zaměřuje na stavební náklady ale umožňuje použití výrobních cen budov pro aproximaci. Změnové nařízení tuto praxi povoluje pouze v přechodném období a obsahuje ustanovení o studii proveditelnosti týkající se vytvoření indexu cen vedle indexu stavebních nákladů.

  Změnové nařízení výslovně podporuje definování evropského přístupu k některým ukazatelům, např. společnému ukazateli dovozních cen pro eurozónu. Pilotní projekt takového přístupu, který v současnosti probíhá v členských zemích, se týká indexu obratu v maloobchodě. Klíčem ke snížení prodlení v případě maloobchodního indexu ze stávajících t+60 dní po sledovaném období na t+30 dní do začátku roku 2004 bude snížení velikosti vzorku. Index obratu v maloobchodě je významným ukazatelem spotřebitelské poptávky. Evropské schéma bude vyžadovat pro každý ukazatel odlišnou metodiku.

  Změnové nařízení obsahuje požadavek na soubor studií proveditelnosti s výslovnou možností úpravy seznamu proměnných a jejich podmínek prostřednictvím postupu projednávání ve výborech:

   Proměnná „odpracovaných hodin“ pro maloobchod a jiné služby;

   Ukazatel „hrubých mezd a platů“ pro maloobchod a jiné služby;

   Měsíční sledované období pro obrat v případě jiných služeb.

  Změnové nařízení dále obsahuje řadu zjednodušení v technických detailech. Byla definována v úzké spolupráci s ECB s cílem snížit pracovní vytížení vnitrostátních statistických úřadů, aniž by došlo k ohrožení hodnoty konjunkturálních statistik. Zvláštní pozornost se věnovala zejména značnému počtu malých budoucích členských států. Nařízení činí u řady ukazatelů významné ústupky ohledně úrovně podrobnosti členění a sledovaného období v případě členských států, jejichž přidaná hodnota nepřesahuje 1% přidané hodnoty celé EU.

  Změnové nařízení o KS představuje ve svém úhrnu významný krok vpřed směrem k vytvoření systému konjunkturálních statistik, který bude odpovídat požadavkům hospodářské a měnové politiky. Změnové nařízení svým kompromisním řešením vyplňuje velkou část mezer ve stávajícím nařízení a zároveň poskytuje členským státům dostatek času na implementaci změn. Nařízení navíc zakotvuje analýzu dalších kroků a snazší postup (projednávání ve výborech) v případě jejího úspěchu. Toto ustanovení zvyšuje pružnost konjunkturálních statistik při reakci na požadavky hospodářské a měnové politiky.

  KRITICKÁ ANALÝZA

  Jedním z hlavních cílů platné legislativní politiky Evropského parlamentu je snížení potenciálního zatížení podniků vyplývajícího z dodržování právních předpisů a nařízení. Zpravodajkyně by chtěla upozornit na řadu pozitivních aspektů návrhu, který:

  -  přispívá ke zkvalitnění statistik pro eurozónu a zároveň může díky zavedení tzv. „evropských vzorkových schémat“ vést ke snížení nároků na zdroje na vnitrostátní úrovni;

  -  zavádí podávání zpráv o osvědčených postupech při snižování statistického zatížení podniků, o relevantnosti, kvalitě a přezkoumání ukazatelů;

  -  významným způsobem zlepšuje evoluci hospodářského cyklu pro hospodářskou a měnovou politiku; a

  -  vytváří pevný základ pro kvalitní odhady růstu u vnitrostátních účtů.

  Zpravodajkyně podporuje návrh Komise s určitými úpravami obsaženými v pozměňovacích návrzích 2, 7, 8 a 9-19 (posledně uvedené se týkají příloh), v souvislosti s kterými již Komise naznačila souhlas.

  Zpravodajkyně by však chtěla poukázat na skutečnost, že Rakousko vyjádřilo ve vztahu k ustanovením změnového nařízení o postupu projednávání ve výborech zásadní právní obavy. Nepodporuje použití postupu projednávání ve výborech při definování ukazatelů anebo při dohodě o změnách týkajících se ukazatelů. Přijetí návrhu o změně nařízení bez souhlasu Rakouska způsobí jisté problémy uživatelům ukazatelů.

  Zpravodajkyně má dále za to, že návrh Komise stále plně nereaguje na doporučení uvedená ve zprávě skupiny na vysoké úrovni pro lisabonskou strategii vedené předsedou Wimem Kokem, a v pozměňovacích návrzích 1, 3 a 5 proto předložila k projednání další změny článku 4 odstavce 2 a článku 10 odstavce 4 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 a příslušného bodu odůvodnění. Zpravodajkyně navíc předpokládá, že článek 10 odstavec 3 a čl. 12 odst. 1 nařízení Rady nejsou dostatečnou zárukou odpovídající kvality souhrnných statistických ukazatelů. Zpravodajkyně proto předložila pozměňovací návrhy 4 a 6.

  POSTUP

  Název

  Zpráva o návrhu na nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách

  Referenční údaje

  (KOM(2003)0823 – C6‑0028/2004 – 2003/0325(COD))

  Právní základ

  čl. 251 odst. 2 a článek 285 odst. 1 Smlouvy o ES

  Základ v jednacím řádu

  článek 51

  Datum předložení EP

  13. 4. 2004

  Příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

  ECON
  15. 9. 2004

  Výbory požádané o stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

  ITRE
  15. 9. 2004

   

   

   

   

  Nezaujaté stanovisko

  Datum rozhodnutí

  ITRE
  7. 10. 2004

   

   

   

   

  Užší spolupráce

  Datum oznámení na zasedání

   

   

   

   

   

  Zpravodaj

  Datum jmenování

  Margarita Starkevičiūtė
  21. 9. 2004

   

  Předchozí zpravodaj(ové)

   

   

  Zjednodušený postup

  Datum rozhodnutí

   

  Zpochybnění právního základu

  Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

   

  /

   

  Změna finanční dotace

  Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

   

  /

   

  Konzultace s Evropským hospodářským a sociálním výborem

  Datum rozhodnutí na zasedání  Konzultace s Výborem regionů

  Datum rozhodnutí na zasedání


  Projednání ve výboru

  5. 11. 2004

  30. 11. 2004

   

   

   

  Datum přijetí

  2. 2. 2004

  Výsledek závěrečného hlasování

  pro :

  proti :

  zdrželi se :

  46

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Enrico Letta, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

  Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

  Pilar del Castillo Vera, Mia De Vits, Alain Lipietz, Jules Maaten, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Andreas Schwab, Theresa Villiers, Corien Wortmann-Kool

  Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

  Ambroise Guellec, Maria Matsouka

  Datum předložení – A6

  7. 2. 2005

  A6-0023/2005

  Poznámky

  ...