RAPORT Teema: Euroopa Komisjoni XXXIII konkurentsipoliitika 2003. a raport

7.2.2005 - (2004/2139(INI))

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Jonathan Evans
PR_INI_art112-2


Menetlus : 2004/2139(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0024/2005
Esitatud tekstid :
A6-0024/2005
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Komisjoni XXXIII konkurentsipoliitika 2003. a raporti kohta

(2004/2139(INI))

Euroopa parlament,

–   võttes arvesse XXXIII konkurentsipoliitika 2003. a raportit (SEC(2004)0658);

–   võttes arvesse parlamendi kodukorra artikli 112 lõiget 2 ja artiklit 45;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0024/2005);

A.  tuletades meelde, et Euroopa ettevõtete konkurentsivõime tõstmine on Lissaboni strateegia keskne eesmärk;

B. rõhutades vajadust konkurentsimoonutuste pideva ja jõulise seire järele;

C. pannes tähele äriettevõtjate vajadust ühinemise kontrolli poliitika õiguspärasuse kõrge taseme järele;

D. märkides eriti Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitika peadirektoraadi poolt käsitletud arvukaid kaasusi, kui pooled täielikult aktsepteerisid Euroopa Komisjoni otsuseid või said kinnituse kohtutes;

1.  tervitab XXXIII konkurentsipoliitika raportit, mis tõstab esile volinik Monti juhtimisel elluviidud põhjalikke konkurentsipoliitika struktuurireforme;

2.  avaldab rahulolu konkurentsimoonutuste pideva ja jõulise seire toetamise üle voliniku poolt, kes viis samal ajal läbi kaugeleulatuvaid ümberkorraldusi ning konkurentsi-, ühinemise kontrolli ja riigiabieeskirjade uuendamist ja ühtlasi konkurentsipoliitika peadirektoraadi sisemisi ümberkorraldusi;

3.  tervitab rea uuendamise peatükis sisalduvate aktide vastuvõtmist, initsiatiivi erinevate Euroopa Liidu konkurentsireeglite elluviijate – Euroopa Komisjoni, rahvuslike konkurentsispetsialistide ja rahvuslike kohtute koostöö alal ; leiab sellega seoses, et märkimisväärne on mainida konkurentsi peaökonomisti nimetamist, ärakuulamise eest vastutava ametniku rolli tugevdamist ja kartelliüksuse tugevdamist, mis vähendaks kartellijuhtumite lõpetamiseks vajaminevat aega;

4.  avaldab kahetsust vajaduse järele uuendada nõukogu "ajutist kaitsemehhanismi", millega vastuseks Lõuna-Korea laevatehaste kõlvatule konkurentsile antakse kuni 100 miljoni euro suurust abi laevatehastele Saksamaal, Hollandis, Soomes ja Taanis, ja ootab peatset resolutsiooni vaidluste kohta Maailma Kaubandusorganisatsioonis, seda enne käesoleva mehhanismi kehtivuse lõppemist märtsis 2005;

5.  nõuab tungivalt, et neid üksikuid kaasusi, kui Euroopa Komisjoni otsused vaatas läbi Euroopa Kohus ja nendega ei arvestanud, ei peaks käsitlema üldise analüüsi- ja rakendussüsteemi usalduse õõnestamisena;

6.  tervitab eripeatüki arengut konkurentsipoliitika raportis, mis tõstab esile Euroopa Komisjoni lähenemist liikmesriikide poolt majandusliku abi andmise tingimuste küsimuses neile, kes on haaratud üldhuviteenuste operatsioonidesse, ja järgides Euroopa Komisjoni raporti Euroopa Nõukogule Laekenis 14. ja 15. detsembril 2001, Euroopa Komisjoni mais 2003 vastu võetud rohelist raamatut üldhuviteenuste kohta (KOM(2003)0270) ja Altmarki kokkulepet1, nõuab tungivalt Euroopa Komisjonilt ettepanekute esitamist, et suurendada õiguskindlust, defineerida hea valitsemistava ning juhendada riiklikke ja regionaalseid ametiasutusi vastavalt asutamislepingu artiklitele 87 ja 88;

7.  nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon jätkaks kohtusüsteemi konkurentsialaseid kaasusi puudutava toimimise ülevaatamist, et vaagida kohtusse jõudmise kiiruse parandamist ning suurendada konkurentsialaste kaasustega tegelevate kohtunike kogemusi ja vilumust;

8.  jätkab Euroopa Parlamendi proaktiivsema rolli toetamist konkurentsipoliitika arendamisel parlamendi kaasotsustusvolituste edendamise kaudu ning avaldab kahetsust selle üle, et Euroopa Komisjon ja nõukogu ei olnud suutelised seda Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõus toetama;

9.  tervitab riigiabieeskirjade läbivaatamist, suunates Euroopa Komisjoni huvid siseturu edasise arendamise jaoks olulistele kaasustele ja küsimustele, milleks on ülesandmismenetluse ja kaebuste esitamise tõhustamine ning lihtsustamine, vähemolulise toetuse ning teadusuuringute ja arenduse põhimõtete edasine selgitamine;

10. tervitab Euroopa Komisjoni kavatsust, mis määrab abi programmile Research & Development ning ergutab sellega väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid tegelema rohkem uuringute ja arendusega, ning tulenevalt määruse muudatusettepanekutest R&D toetamiseks kutsub Euroopa Komisjoni pöörama tähelepanu 25 liikmesriigi erinevale rahvuslikule suutlikkusele sellistes programmides osalemiseks;

11. soovitab tungivalt Euroopa Komisjonil teha edasist arendustööd, et uurida Kyoto protokolli heitkogustega kauplemise mehhanismide, kvootide, lubade, sertifikaatide ja laenude mõju eraettevõtetele;

12. tervitab Euroopa Komisjoni keskkonnasõbralikke kriteeriume mitmete keskkonnaabiskeemide heakskiitmisel ning nõuab komisjonilt nende skeemide läbipaistvuse edasist suurendamist, et nad toimiksid pretsedentidena teiste regioonide ja liikmesriikide jaoks;

13. avaldab heameelt Euroopa Komisjoni positiivse reageerimise eest parlamendi eelmistele raportitele, luues riigiabi eriotstarbelise rakendusüksuse, mille ülesandeks on Euroopa Komisjoni otsuste elluviimine, seda eelkõige ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise valdkonnas;

14. tervitab riigiabi kajastava Interneti-põhise tabeli kui läbipaistvuse ja tarbijate Euroopa Komisjoni tegevustest teavitamise olulise vahendi täiendavat arendamist;

15. tervitab edusamme volinik Monti programmi rakendamisel, et muuta Euroopa Komisjoni konkurentsieeskirjad nüüdisaegsemaks, tuues kesksele kohale uurimistegevuse ja konkurentsi piiravate kartellide karistamise, kuid väljendab oma muret, et 2003. a konkurentsipoliitika raportist ei ilmne veel Euroopa Komisjoni poolt uurimise all olevate lõpetamata kaasuste märkimisväärne vähenemine;

16. väljendab oma muret jätkuva ebaõnnestumise pärast saavutada ELi gaasi- ja elektrituru täielik liberaliseerimine;

17. tervitab Euroopa Komisjoni algatusi asjassepuutuvate turgude osas nagu telekommunikatsioon ning konkurentsi ja infoühiskonna peadirektoraatide vahelise operatiivgrupi loomist, et juhtida konsultatsiooniprotsessi;

18. tervitab tarbijatega sidet pidava ametniku nimetamist Euroopa Komisjoni poolt, et paremini arendada ja hõlbustada Euroopa Komisjoni dialoogi tarbijatega;

19. usub, et tõhus konkurentsipoliitika rakendamine on oluline vahend, et saavutada mõjus turustruktuur, mis toimib tarbijate huvides ning millel on positiivne ja märkimisväärne mõju nende igapäevaelule; soovib rõhutada, et paremini lõimunud siseturg muudab konkurentsialase olukorra analüüsimise kogu siseturul palju loomulikumaks kui teha seda erinevatel alaturgudel (nagu on hiljuti juhtunud mitmete ühinemisotsuste puhul), ja kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama selgemaid juhiseid turu tõlgendamiseks sellistel juhtudel.

20. tervitab Euroopa Komisjoni jätkuvat panust Euroopa konkurentsipäevadesse kui olulisse võimalusse selgitada konkurentsipoliitika positiivset mõju tarbijatele ELi kõigis osades, kuid kutsub liikmesriikide neid konverentse korraldavaid ametiasutusi kaasama tarbijate organisatsioone ja riiklikku meediat Euroopa konkurentsipäevade programmi kavandamisse;

21. tervitab Euroopa Komisjoni uusi mootorsõidukite turustuseeskirju, loodab suuremat edu suurte erinevuste kaotamisel uute mootorsõidukite hindades liikmesriikide vahel ja avaldab kahetsust praeguste ilmingute üle, et need olulised erinevused püsivad;

22. nõuab mootorsõidukite remondituru kiiremat arengut, eriti tehnilisele teabele juurdepääsu ja autode varuosade kättesaadavuse osas;

23. tervitab Euroopa Komisjoni teostatavat reformi ühinemise kontrolli reguleerimise osas, kuid avaldab kahetsust, et parlamendi mure vastava ettepaneku mõnede tahkude õiguskindluse ja õiglase menetluse üle ei leidnud Euroopa Komisjoni toetust;

24. tervitab Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitika peadirektoraadi reorganiseerimist, mis puudutab ühinemise kontrolli, eriti ümberstruktureerimist sektorite kaupa, majandushinnangute tugevdamist ja tarbijate rolli täpsemat määratlemist;

25. tervitab Euroopa Komisjoni pühendumust, aidates kümnel uuel liikmesriigil võtta kiiresti üle konkurentsieeskirjad, konkurentsialased õigusnormid ja eriti riigiabieeskirjad, ning kohustab Euroopa Komisjoni jätkama tehnilise abi ja koostöö protsessi;

26. tervitab Euroopa Komisjoni pühendumust jätkata tõhusama kahepoolse koostöö poliitikat ühenduse peamiste kaubanduspartneritega ja suurendada mitmepoolset koostööd konkurentsi valdkonnas; eriti tuleb Euroopa Komisjoni õnnitleda konkurentsi puudutavate koostöökokkulepete sõlmimise eest USA, Kanada ja Jaapaniga;

27. soovitab tungivalt Euroopa Komisjonil jätkata koostööd Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni riikidega, Aasia riikidega (eriti Hiinaga) ning Ladina-Ameerika riikidega;

28. soovitab tungivalt Euroopa Komisjonil jätkata läbirääkimisi Maailma Kaubandusorganisatsiooniga kaubandus- ja konkurentsipoliitika vahelise vastasmõju üle vastavalt 2001. aasta novembri Doha deklaratsioonile;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

EXPLANATORY STATEMENT

From the establishment of the European Community under the Treaty of Rome an effective competition policy has always been recognised as an essential tool to achieve an efficient market structure operating in the interests of consumers. The delivery of this policy has already had a positive and significant impact upon the daily lives of the peoples of Europe. Under Commissioner Monti's leadership, the Commission has not only maintained its responsibility for constant and vigorous monitoring of distortions in competition; it has also undertaken an ambitious far reaching programme of review reorganisation and renewal of the rules and practical arrangements governing anti-trust policy, the merger control regime and state aid controls. Successful implementation of these reforms will be a crucial element in raising the competitiveness of European businesses, which is a key objective of the European Council outlined at Lisbon.

The Commission's 2003 Report on the work of the Competition Directorate sets out the progress made to date. The modernisation of the rules concerning the Commission's antitrust policy has now been implemented and will undoubtedly bring about major changes in the practical implementation of Articles 81 and 82 of the EC Treaty. The shift in focus of limited Commission staff resources onto the investigation and penalising of hard-core cartels, should help to further reduce distortions in competition. The winding up of the notification system is reflected in the decline in notifications from 101 in 2002 to 71 in 2003. Complaints have also fallen from 129 to 94, and the new regime of active investigation by the Commission is underlined by the increase in own initiative cases, at 97 the highest undertaken by the Commission since 1998. Nevertheless, the 2003 report does not yet reveal any significant fall in the backlog of cases still to be closed by the Commission, notwithstanding this anticipated improvement in the focus of the Commission's work. There has been a steady reduction in the volume of outstanding cases from 840 in 2001 to 805 in 2002 and 760 in 2003. It may confidently be expected that this reduction will be more clearly evident in next year's report.

In the area of merger control, the Commission has undertaken a significant reform of the existing rules after a major consultation exercise. The reform has taken place against a backdrop of declining merger activity. Notifications fell in 2003 to 212, the lowest figure for six years. The European Parliament would have preferred that the reform of the rules governing referral had been simplified along the lines originally proposed by the Commission itself. It is also necessary to ensure the highest degree of legal certainty is achieved in order that companies can be clear about the implications of their commercial decisions. Nevertheless, the reorganisation of the Competition Directorate, particularly the restructuring along sectoral lines, the appointment of a Chief Competition Economist and the setting up of panels to scrutinise investigating teams' conclusions, should all help to streamline the decision-making process and strengthen economic assessment in merger cases. This should not only improve confidence in the system, but also reduce the number of occasions when Commission decisions are overturned by the Courts.

Moreover, it is vital that the limited number of cases that are reviewed by the Court of Justice and set aside should not be seen as undermining confidence in the overall system of analysis and enforcement. There is a significant volume of cases undertaken by the Competition Directorate of the European Commission, where Commission decisions have either been fully accepted by the parties or upheld by the Courts.

The Commission must also continue to review the operation of the judicial system in relation to competition cases, in order to consider improvements to the speed of access to justice, and to maximise the experience and skills of the judiciary dealing with competition cases.

It is also important that there has also been greater definition concerning the role of consumers in the process. The establishment of new Consumer Liaison Officer is a welcome development in improving the Commission's dialogue with consumers.

The partnership between the European Parliament and the Commission in the continued promotion of the European Competition Day in member states has proved a great success. The programme could be improved further if the events gave less attention to the legal and philosophical debates over competition policy reform and greater attention to the positive impact of competition policy on the daily lives of consumers. More benefit could be derived if there were more dialogue between Commission and Parliament on the agreed format, content and information channels to enable this event to receive the widest possible publicity.

The third major area where the Commission has undertaken major structural reform is in the field of State Aid control. As in the other areas of Commission activity, reform of the rules has proceeded whilst the Commission has maintained its obligation to effectively monitor State Aid as provided for under the Treaty. The 2003 report draws attention to further progress in the decline in the overall volume of State Aid in the then 15 member states, down from a high of E60bn in 1998 to E49bn in 2002. Nevertheless this reduction is at least part due to the expiry of special arrangements applying to the Lander in Germany, and the 2002 figure remains too high. The reform proposals are therefore timely. The revision of the rules re-orientating Commission interest towards cases and issues of significance for further development of the internal market have streamlined and simplified the notification and the filing of complaints, and clarified further the 'de minimis' and Research and Development principles. This should provide enhanced transparency and legal certainty, and reduce the unnecessary procedural burden, thus facilitating rapid decisionsmaking

The further development of the state aid scoreboard in its internet format has provided a practical demonstration of transparency, highlighting the sectors and member states in which State Aid provision has been made. Information about the types and amounts of aid being granted are now easily comparable, clearly demonstrating the effects of different forms of aid on competition. The European Parliament has previousle expressed its concern over the slow progress in enforcing recovery of aid deemed repayable within member states, primarily because of inertia on the part of the member states originally granting the aid. Hence, the establishment of a dedicated Enforcement Unit for State Aid, charged with the responsibility of enforcing Commission decisions, particularly in the area of recovering unlawful state aid, is a very positive step.

Your rapporteur also regrets the need for renewal of the 'temporary defence mechanism' by the Council of Ministers justifying the granting of aid of up to €100m to shipyards in Germany, the Netherlands, Finland and Denmark. This decision as a response to unfair competition from shipyards in South Korea has the potential to distort competition between aided shipyards in Europe against unaided European shipyards, and thus has the potential to load one unfairness upon another. We look to an early resolution of the dispute in the WTO, before the date of expiry of the current mechanism in March 2005.

It is important to differentiate illegal State Aid from regional or government support for services of general interest, which are acceptable activities. The 2003 Report builds on the structure of previous reports by including a chapter on services of general interest which assists in clarification of Commission policy. Following the Altmark judgment, it is even more important that the Commission bring forward proposals to clearly set out the rules and status of services of general interest, thus increasing legal certainty, defining good governance and assisting national and regional authorities in complying with Articles 87 and 88 of the Treaty.

The 2003 Report draws attention to the preparatory work being undertaken by the Commission on implementing new block exemption regulations governing motor vehicle distribution. This is an important area where the interests of consumers have long required action at Commission level. The new rules are also a significant step towards ensuring the smooth functioning of the single market. Notwithstanding the assurances from motor car manufacturers that the disparities in car prices were being reduced. the report highlights that there has been no evidence of reduction in these disparities throughout 2002, confirming the need for firm and decisive action by the Commission in this area.

The Commission has been able to report progress in the consumer interest in opening the motor vehicle repair market, which should now be built upon particularly in relation to access to technical information and easier availability of access to motor car spare parts.

The 2003 Report also draws attention to the Commission's international activities. Commissioner Monti has been at the forefront of improving information and cooperation in the international arena, as well as fostering the development and focus of national competition authorities in the new member states. The development of the International Competition Network, and closer cooperation with regulators in the USA are clear evidence of his success in this area.

The Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament has frequently expressed its warm appreciation of the cooperative relationship which Commissioner Monti and his directorate have established with the European Parliament. The Commissioner has an outstanding legacy of significant structural reform, detailed practical application and raising the profile of EU Competition Policy internationally. While the Committee regrets that the Commissioner was not able to support its long established aspiration to share the powers of policy co-decision with the Commission, the Committee recognised that the Commissioner frequently gave the same attention to the views of Parliament as if such powers did exist. It is to be hoped that Commissioner Monti's successor and the Competition Directorate will continue to build on this legacy.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Komisjoni XXXIII konkurentsipoliitika 2003. a raport

Menetluse number

2004/2139(INI)

Õiguslik alus

artikli 112 lõige 2 ja artikkel 45

Vastutav komisjon

               istungil teada andmise kuupäev

ECON
28.10.2004

Nõuandev komisjon/nõuandvad komisjonid

               istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

               otsuse kuupäev

 

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö

         istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportis sisalduvad resolutsiooni(de) ettepanek(ud)

 

 

 

Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

Jonathan Evans
21.9.2004

 

Aseraportöör(id)

 

 

Arutamine komisjonis

21.9.2004

30.11.2004

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.2.2005

Lõpphääletuse tulemused

poolt:

vastu:

erapooletuid:

40

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Enrico Letta, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkeviciūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jules Maaten, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Maria Matsouka, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Andreas Schwab, Theresa Villiers, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 178 lg 2)

Ambroise Guellec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Esitamise kuupäev – A6

7.2.2005

A6-0024/2005

Märkused

...