BETÆNKNING om de offentlige finanser i ØMU - 2004

7.2.2005 - (2004/2268(INI))

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Othmar Karas


Procedure : 2004/2268(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0025/2005
Indgivne tekster :
A6-0025/2005
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de offentlige finanser i ØMU - 2004

(2004/2268(INI))

Europa-Parlamentet,

-    der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. juni 2004 til Rådet og Europa-Parlamentet om de offentlige finanser i ØMU - 2004 (KOM(2004)0425),

-    der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. september 2004 om forbedring af den økonomiske styring og afklaring af gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten (KOM(2004) 0581),

-     der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. november 2002 om bedre samordning af finanspolitikken (KOM(2002) 0668),

-     der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. november 2002 om behovet og mulighederne for at forbedre kvaliteten af budgetstatistikker (KOM(2002) 0670),

-    der henviser til formandskabets konklusioner, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Lissabon den 23.-24. marts 2000 og i Göteborg den 15.-16. juni 2001, med særlig henvisning til den aftalte strategi for økonomisk vækst, fuld beskæftigelse, bæredygtig udvikling og social samhørighed,

-     der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Amsterdam den 16. og 17. juni 1997 vedrørende stabilitets- og vækstpagten, til Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker[1] og til den adfærdskodeks vedrørende stabilitets- og konvergensprogrammernes indhold og form, som blev godkendt af ØKOFIN-Rådet den 10. juli 2001,

-     der henviser til ØKOFIN-Rådets erklæring af 13. september 2004 vedrørende stabilitets- og vækstpagten,

-     der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols dom af 13. juli 2004[2] vedrørende de retsakter, som blev vedtaget af ØKONFIN-Rådet den 25. november 2003,

-    der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-    der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6‑0025/2005),

A. der henviser til, at det luxembourgske formandskab i sit arbejdsprogram har medtaget en undersøgelse af bestemmelserne om udførelse og en afklaring af gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten, og at Europa-Parlamentet vil vedtage en beslutning om mulige ændringer af de bestemmelser og retsregler, der er gældende for pagtens anvendelse, i foråret 2005,

B. der henviser til, at EU-økonomien i løbet af det sidste årti i vid udstrækning ikke har udnyttet sit potentiale, idet der er sket et fald ikke blot i de private investeringer, men også i de offentlige bruttoinvesteringer, som er faldet fra 4 % af BNP i begyndelsen af 1970'ere til 2,4 % i euroområdet, og der henviser til, at væksten i BNP i euroområdet bl.a. som følge af manglende strukturreformer og manglende investeringer i mange medlemsstater igen ikke har levet op til forventningerne,

C. der henviser til, at euroområdets budgetunderskud i 2003 steg til 2,7 % af BNP fra 1,6 % i 2001 og 1,1 % i 2000 og i 2004 nærmede sig grænsen på 3 %, idet det nåede op på 2,9 % af BNP,

D. der henviser til, at kun fire medlemsstater i euroområdet, som tilsammen kun repræsemterer 18 % af euroområdets BNP, ved udgangen af 2002 og fem medlemsstater i euroområdet i 2004 næsten havde opnået balance; der henviser til, at antallet af medlemsstater i euroområdet med et budgetunderskud på mere end 3 % af BNP omvendt steg fra tre til fire; der henviser til, at 12 medlemsstater siden indførelsen af stabilitets- og vækstpagten har overtrådt pagtens eller traktatens bestemmelser, herunder fem i euroområdet - Portugal, Tyskland, Frankrig, Nederlandene og Grækenland - og Det Forenede Kongerige, som proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud ikke gælder for, men som ikke desto mindre er underlagt kravet i traktatens artikel 116, stk. 4, om at "bestræbe sig på at undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud", så længe det er i anden fase; der henviser til, at proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud også blev lanceret mod seks nye medlemsstater, som overskred grænsen på 3 %, nemlig Ungarn, Tjekkiet, Cypern, Malta, Polen og Slovakiet,

E. der henviser til, at kommissær Almunia i september 2004 som reaktion på det tilsyneladende misforhold mellem stabilitets- og vækstpagtens 1997-bestemmelser og den seneste økonomiske udvikling fremlagde reformforslag, der er beskrevet i Kommissionens meddelelse om de offentlige finanser i ØMU i 2004 ("Public Finances in EMU - 2004"),

1. bemærker, at konjunkturudsving efter Kommissionens mening kun til dels har skylden for de højere nominelle underskud, som faktisk primært skyldes nogle medlemsstaters vilkårlige lempelser af budgetpolitikken;

2.  bemærker, at visse medlemsstater ikke har reageret på, at der er lanceret procedurer i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud mod dem, ved at træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe deres respektive underskud, samt at der stadig er grund til bekymring for, hvorvidt de i den nærmeste fremtid vil være i stand til at bringe deres underskud ned under 3 % af BNP;

3. fremhæver vigtigheden af at indføre både strukturreformpakker og investeringsaktiviteter, som på mellemlang og lang sigt vil blive afgørende for økonomisk bæredygtighed og konkurrenceevnen og væksten i den europæiske økonomi;

4. bemærker, at har forvaltningen af de økonomiske ændringer i landene i Central- og Østeuropa haft en betydelig indvirkning på visse af de nye medlemsstaters underskud og den offentlige gældskvote;

5. fremhæver, at der ikke er nogen undtagelser fra bestemmelserne og procedurerne i stabilitets- og vækstpagten, men opfordrer alle EU-institutioner til at påtage sig deres ansvar i forbindelse med gennemførelsen af, kontrollen med og overholdelsen af stabilitets- og vækstpagten;

6. opfordrer alle medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, til at reducere deres underskud til langt under 3 % af BNP med henblik på at sikre skatte- og prisstabilitet i det udvidede EU samt at skabe forudsætningerne for en opbygning af tilstrækkelige reserver i gode tider, således at der kan træffes økonomiske foranstaltninger i dårlige tider uden risiko for at overtræde bestemmelserne i stabilitets- og vækstpagten;

7. fremhæver vigtigheden af forbedret budgetstatistik med mere præcise og standardiserede definitioner, beregningsmetoder samt procedurer og glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at fremlægge forslag til minimumsstandarder for nationale statistiske institutters uafhængighed, integritet og kvalitet samt udvidelse af Eurostats beføjelser til at koordinere, overvåge og udføree af kontrol på stedet af de tal, der fremlægges af medlemsstaterne;

8. opfordrer de nye medlemsstater til at fremskynde reformen af deres offentlige finanser ved at foretage en omfordeling af midler som endnu et skridt i retning af at sikre ægte konvergens af deres økonomier samt særligt at fokusere på modernisering af deres pensions- og socialsikringssystemer som bidrag til at opnå en effektiv beskæftigelsespolitik;

9. fremhæver behovet for vedvarende forbedringer af skatteforvaltningen og etablering af et effektivt skatteopkrævningssystem med henblik på fremme af en iværksætterkultur og opstart af virksomheder;

10. minder medlemsstaterne om deres forpligtelse i henhold til stabilitets- og vækstpagten til at opnå en budgetstilling tæt på balance eller med overskud; finder, at uforholdsmæssigt store underskud bør undgås med henblik på at medvirke til prisstabilitet og for at sikre de offentlige finansers bæredygtighed; anbefaler en øget fokusering på økonomisk udvikling i stabilitets- og vækstpagten samt på varetagelse af de offentlige finansers bæredygtighed; advarer om, at uforholdsmæssigt store offentlige udgifter sætter prisstabilitet, lave renter og offentlige investeringsniveauer på spil samt forringer evnen til at klare udfordringen i forbindelse med de demografiske forandringer og de aldrende befolkninger i EU;

11. gentager sit krav om en klar metode, som omfatter en definition af "kvaliteten af de offentlige udgifter", til at kvantificere de offentlige budgetstillinger og deres bidrag til vækst og investeringer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af Lissabon-målene; kræver endvidere, at de offentlige udgifter skal omdirigeres, således at det sikres, at de forskellige budgetposter på europæisk og nationalt plan afspejler de primære politiske prioriteter for 2010;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  • [1]  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1.
  • [2]  Sag C-27/04, Kommissionen mod Rådet.

PROCEDURE

Titel

De offentlige finanser i ØMU - 2004

Procedurenummer

2004/2268(INI)

Hjemmel i forretningsordenen

art. 45

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet om tilladelse

ECON
13.1.2005

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.1.2005

 

 

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

BUDG

31.1.2005

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Beslutningsforslag, der indgår i betænkningen

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Othmar Karas
13.12.2004

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

Bigliardo

 

Behandling i udvalg

1.2.2005

2.2.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.2.2005

Resultat af den endelige afstemning

for:

imod:

hverken/eller:

28

2

15

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Enrico Letta, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkeviciutė, Ivo Strejček og Sahra Wagenknecht

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Jules Maaten, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Antonis Samaras, Theresa Villiers, Corien Wortmann-Kool og Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse - A[6]

7.2.2005

A6-0025/2005

Bemærkninger

...