SPRÁVA o verejných financiách v HMÚ – 2004

7.2.2005 - (2004/2268(INI))

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Othmar Karas


Postup : 2004/2268(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0025/2005
Predkladané texty :
A6-0025/2005
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o verejných financiách v HMÚ – 2004

(2004/2268(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 24. júna 2004 o verejných financiách v hospodárskej a menovej únii - HMÚ - 2004 (KOM(2004)0425),

–    so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu Parlamentu z 3. septembra 2004 o posilnení riadenia hospodárstva a objasnení implementácie Paktu stability a rastu (KOM(2004)0581),

–    so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. novembra 2002 o posilnení koordinácie rozpočtových politík (KOM(2002)0668),

–    so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. novembra 2002 o potrebách a prostriedkoch zlepšenia kvality rozpočtových štatistík (KOM(2002)0670),

    so zreteľom na závery predsedníctva prijaté Európskou radou v Lisabone dňa 24. marca 2000 a v Göteborgu 15. a 16. júna 2001 s osobitným dôrazom na dohodnutú stratégiu hospodárskeho rastu, plnej zamestnanosti, trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie,

–    -so zreteľom na závery predsedníctva amsterdamskej Európskej rady zo 16. a 17. júna 1997 o Pakte stability a rastu, na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii[1] a na kódex správania o obsahu a formáte programov stability a konvergencie prijatý Radou ECOFIN dňa 10. júla 2001,

–    so zreteľom na oznámenie Rady ECOFIN z 13. septembra 2004 o Pakte stability a rastu,

–    so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 13. júla 2004[2] o opatreniach Rady ECOFIN z 25. novembra 2003;

–   so zreteľom na článok 45 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6‑0025/2005),

A. keďže luxemburské predsedníctvo zahrnulo do svojho pracovného programu možnú úpravu Paktu stability a rastu a Európsky parlament by mal prijať uznesenie na túto tému na jar roku 2005,

B.  keďže v poslednom desaťročí rástlo hospodárstvo EÚ oveľa pomalšie, ako potenciálne mohlo, pričom sa neznížili len súkromné investície, ale aj hrubé verejné investície, ktoré klesli zo 4% HDP na začiatku 70. rokov minulého storočia na súčasných 2,4% v eurozóne a keďže tempo rastu HDP v eurozóne opäť zaostalo za predpoveďami, okrem iného v dôsledku nedostatočných štrukturálnych reforiem a investícií v mnohých členských štátoch,

C. keďže v roku 2003 rozpočtový deficit eurozóny vzrástol na 2,7% z 1,6% HDP v roku 2001 a 1,1% v roku 2000 a v roku 2004 sa priblížil k hranici 3%, keď dosiahol 2,9% HDP,

D. keďže ku koncu roku 2002 iba štyri členské štáty v eurozóne - ktoré spolu predstavujú iba 18% HDP eurozóny - a v roku 2004 päť členských štátov eurozóny dosiahlo takmer vyrovnaný rozpočet; keďže, naopak, počet členských štátov v eurozóne s rozpočtovým deficitom prevyšujúcim 3% HDP vzrástol z troch na štyri; keďže 12 členských štátov od zavedenia Paktu stability a rastu porušilo jeho predpisy či ustanovenia Zmluvy, medzi ktorými je 5 štátov z eurozóny - Portugalsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Grécko - a Veľká Británia, na ktorú sa nevzťahuje procedúra nadmerného deficitu, ale ktorá je napriek tomu viazaná požiadavkou stanovenou v článku 116 ods. 4 Zmluvy „vyhnúť sa nadmernému štátnemu deficitu“, ak ide o deficit v druhej etape; keďže procedúra nadmerného deficitu sa takisto začala proti šiestim novým členským štátom, ktoré prekračujú 3%-ný prah: Cypru, Českej republike, Maďarsku, Malte, Poľsku a Slovensku,

E.  keďže v septembri 2002 predložil komisár Alumnia v reakcii na zjavný rozpor medzi predpismi Paktu stability a rastu z roku 1997 a súčasným hospodárskym vývojom návrhy na Reformu, načrtnuté v oznámení Komisie o verejných financiách v EMÚ v roku 2004,

1.  pripomína, že ekonomický cyklus možno podľa názoru Komisie iba čiastočne viniť za vyššie nominálne deficity, ktoré sú do veľkej miery výsledkom svojvoľného uvoľnenia rozpočtovej politiky niektorých členských štátov;

2.  pripomína, že niektoré členské štáty nereagovali na začatie procedúr nadmerného deficitu a nepodnikli dostatočné opatrenia na zníženie ich deficitov a že stále existujú obavy, či sa im v blízkej budúcnosti podarí znížiť deficity pod hranicu 3% HDP;

3.  kladie dôraz na význam zavedenia tak balíkov štrukturálnych reforiem, ako aj investičných aktivít, ktoré sa v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte ukážu ako veľmi dôležité pre finančnú udržateľnosť, konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, a rastu;

4.  pripomína, že riadenie ekonomických zmien v krajinách strednej a východnej Európy už v niektorých členských štátoch malo negatívny vplyv na úrovne ich deficitu a verejného dlhu;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že pravidlá a procedúry Paktu stability a rastu nepoznajú výnimky, ale vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby prevzali zodpovednosť za uplatňovanie, kontrolu a dodržiavanie Paktu stability a rastu;

6.  vyzýva všetky členské štáty, ktoré ešte výrazne neznížili úroveň ich deficitu pod 3% HDP, aby tak urobili, s cieľom zabezpečiť daňovú a cenovú stabilitu v rozšírenej Európskej únii a aby umožnili vytvorenie dostatočných finančných rezerv v dobrých časoch, aby sa v ťažkých časoch mohli podniknúť ekonomické opatrenia bez porušenia pravidiel Paktu stability a rastu;

7.  zdôrazňuje význam zlepšených rozpočtových štatistík s presnejšími a štandardizovanejšími definíciami, metódami kalkulácie a postupmi a víta iniciatívu Komisie predložiť návrhy minimálnych noriem nezávislosti, súdržnosti a kvality národných štatistických orgánov a na zvýšenie právomocí Eurostatu na koordináciu, monitorovanie a výkon kontrol údajov, ktoré poskytujú členské štáty, priamo na mieste;

8.  vyzýva nové členské štáty, aby urýchlili reformu svojich verejných financií prerozdelením zdrojov ako ďalší krok smerom k zabezpečeniu skutočnej konvergencie ich ekonomík a aby sa zamerali najmä na modernizáciu ich systémov dôchodkov a sociálnych dávok v rámci podpory účinnej politiky zamestnanosti;

9.  zdôrazňuje potrebu stáleho zlepšovania práce daňovej správy a vytvorenia účinného systému vyberania daní s cieľom podporiť kultúru podnikania a podnecovať vznik nových spoločností;

10. pripomína členským štátom ich záväzok udržať v rámci Paktu stability a rastu takmer vyrovnané alebo prebytkové rozpočty, zastáva názor, že sa treba vyhýbať nadmerným deficitom, čím sa prispeje k stabilite cien a zabezpečí udržateľnosť verejných financií; odporúča klásť väčší dôraz v Pakte stability a rastu na hospodársky rozvoj a venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu udržateľnosti verejných financií; varuje, že nadmerné vládne výdavky ohrozujú cenovú stabilitu, nízke úrokové sadzby a úrovne vládnych investícií a navyše znižujú schopnosť čeliť demografickým zmenám a starnutiu obyvateľstva v Európskej únii;

11. opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku na prijatie jasnej metódy, ktorá bude obsahovať definíciu „vysokokvalitných verejných výdavkov“ na kvantifikáciu stavu verejných rozpočtov a ich príspevku k rastu a investíciám vzhľadom na pozitívny prínos k lisabonským cieľom; okrem toho požaduje, aby sa verejné výdavky presmerovali tak, aby sa zabezpečilo, že rozličné rozpočtové kapitoly na európskej a národnej úrovni odrážajú najdôležitejšie politické priority stanovené na rok 2010;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1
  • [2]  Prípad C-27/04, Komisia/Rada.

POSTUP

Názov

Verejné financie v HMÚ - 2004

Referenčné čísla

2004/2268(INI)

Základ v rokovacom poriadku

článok 45

Gestorský výbor
  dátum oznámenia v pléne

ECON
13.1.2005

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

BUDG

13.1.2005

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska(-ísk)
  dátum rozhodnutia

BUDG

31.1.2005

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia v pléne

 

 

 

 

 

Ďalší(-ie) návrh(-y) odporúčania(-í) zahrnutý(-é) v správe

 

 

 

Spravodajca
  dátum vymenovania

Othmar Karas
13.12.2004

 

Predchádzajúci spravodajca(ovia)

Bigliardo

 

Prerokované vo výbore

1.2.2005

2.2.2005

 

 

 

Dátum prijatia

2.2.2005

Výsledok konečného hlasovania

za:

proti:

zdržali sa:

28

2

15

Poslanci prítomní na konečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Enrico Letta, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

Zástupcovia prítomní na konečnom hlasovaní

Harald Ettl, Werner Langen, Alain Lipietz, Jules Maaten, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Antonis Samaras, Theresa Villiers, Corien Wortmann-Kool, Josef Zieleniec

Zástupcovia (čl. 178 ods. 2) prítomní na konečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia - A6

7.2.2005

A6-0025/2005

Poznámky

...