ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

9.2.2005 - (2004/2186(INI))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld


Διαδικασία : 2004/2186(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0034/2005
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0034/2005
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

(2004/2186(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος της 18ης Φεβρουαρίου 2004, όπως διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση στις 8 Σεπτεμβρίου 2004,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ σχετικά με τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων της 18ης Φεβρουαρίου 2004, όπως διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση στις 8 Σεπτεμβρίου 2004,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (εφεξής το "πλαίσιο"), όπως διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση στις 8 Σεπτεμβρίου 2004,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 5, 16, 73, 86, 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και ιδιαίτερα τα ψηφίσματα: της 17ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη»[1]· της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων [2] της 13ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη»[3], καθώς και το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το «Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας»[4],

–       έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας[5],

–       έχοντας υπόψη το «Πράσινο Βιβλίο για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» της Επιτροπής (COM(2003)0270) και το «Λευκό Βιβλίο σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (COM(2004)0374),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, και τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Laeken (Δεκέμβριος 2001) και της Βαρκελώνης (Μάρτιος 2002) με τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να καταστήσει σαφέστερο το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 86 (2) της Συνθήκης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου 2004 της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου υπό την προεδρία του Wim Kok σχετικά με τη στρατηγική της Λισσαβόνας, με τίτλο «Να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις»[6],

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα Ι-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167·και III-238 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, όπως υπογράφηκε από τα κράτη μέλη στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004,

–       έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου των ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, και ειδικά την απόφαση Altmark της 24ης Ιουλίου 2003[7],

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 29ης Σεπτεμβρίου 2004[8],

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2004[9],

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 45 και 112, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (A6-0034/2005),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΣ), προσιτές σε όλους, δεν είναι μόνο σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, αλλά μπορεί και να συνεισφέρει αισθητά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη περί θεσπίσεως ενός Συντάγματος για την Ευρώπη αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτοδιοίκησης των τοπικών αρχών (άρθρο Ι-5) και καθιστά την εδαφική συνοχή γενικό στόχο της Ένωσης (άρθρο Ι-3).

Γ.     εκτιμώντας ότι καθοδηγητική αρχή πρέπει να είναι το συμφέρον του πολίτη υπό το διττό ρόλο του ως καταναλωτή (υπηρεσιών) και φορολογούμενου· εκτιμώντας ότι η αντιστάθμιση σε επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να χορηγείται με στόχο την εξασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας, προσιτών και αποδεκτών οικονομικά υπηρεσιών· άλλοι στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται με άλλες μορφές στήριξης,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την επιφύλαξη των ισχυόντων κανόνων για την εσωτερική αγορά, οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από δημοκρατικά νομιμοποιημένα όργανα που βρίσκονται κοντά στους πολίτες και που είναι εις θέση να ανταποκριθούν επαρκώς και κατά τρόπο καινοτόμο στις ανάγκες των πολιτών,

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά, η ελευθέρωση και η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού έχουν συνολικά οδηγήσει σε βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, νέες υπηρεσίες με περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισούται με περισσότερο από το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις· εκτιμώντας ότι οι κρατικές ενισχύσεις έχουν συνέπειες για τα δημόσια οικονομικά, για τον ανταγωνισμό και για την ικανότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων να πραγματοποιούν επενδύσεις σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον· εκτιμώντας ότι η αντιστάθμιση των κρατικών ενισχύσεων καταβάλλεται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους και κατά συνέπεια πρέπει να δαπανάται υπεύθυνα, ώστε να αξιοποιείται ικανοποιητικά η δαπάνη,

Ζ.     εκτιμώντας ότι δεν είναι πάντοτε δυνατό να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή τις ΥΓΣ και τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), δεδομένου ότι η «μη οικονομική» ιδιότητα έχει δύο διαστάσεις: το στόχο και το σκοπό της υπηρεσίας, αφενός, και τη νομική μορφή του φορέα παροχής (δημόσιος, ιδιωτικός, άλλη) και το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας του (ελεύθερη αγορά, ρυθμιζόμενη αγορά, κρατικό μονοπώλιο, κ.λπ.), αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις δύο αυτές διαστάσεις είναι τόσο μεγάλες που καθιστούν έναν ευρωπαϊκό ορισμό αδύνατο και ταυτόχρονα αντίθετο προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αυτοδιοίκησης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι για πρακτικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς είναι αναγκαίο να καταρτιστούν κριτήρια προσδιορισμού των συνθηκών υπό τις οποίες μπορούν να επιτρέπονται εξαιρέσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η «μη οικονομική» ιδιότητα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με το σκοπό της υπηρεσίας, αφενός, και το φορέα παροχής και το οικονομικό πλαίσιο, αφετέρου·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη ανά πάσα στιγμή για τον καθορισμό του πλαισίου των κριτηρίων και των όρων της παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του παρόχου της υπηρεσίας και ανεξάρτητα από το αν η υπηρεσία προσφέρεται υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός των γενικών κριτηρίων και όρων των ΥΓΣ και το αναμενόμενο επίπεδο υπηρεσίας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό θέμα εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών παραδόσεων, και επομένως πρέπει να αφήνεται στις αρμόδιες, εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοδιοίκησής τους και με την επιφύλαξη της τήρησης των ισχυόντων κανόνων της εσωτερικής αγοράς·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να ανατίθεται μέσω επίσημης πράξης η οποία να εκθέτει τις λεπτομέρειες της υποχρέωσης παροχής υπηρεσίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο οι αναγνωρισμένες ΥΓΣ θα επωφελούνται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση με την επίσημη αυτή πράξη ικανοποιεί κριτήρια διαφάνειας και πρέπει να βασίζεται σε ισότιμες προϋποθέσεις για όλους τους ανταγωνιστές,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της αντιστάθμισης περιλαμβάνει οποιονδήποτε τύπο ενίσχυσης, είτε σε μετρητά είτε σε φυσικούς ή ανθρώπινους πόρους είτε ενίσχυση που βασίζεται σε νομική διάταξη ή στο νομικό χαρακτήρα του καθεστώτος του αποδέκτη όσον αφορά τη χρηματοδότηση της σύμβασης,

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται τα τέσσερα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση Altmark· εφόσον τα τέσσερα αυτά κριτήρια πληρούνται, οι αντισταθμίσεις δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις,

ΙΔ.    εκτιμώντας ότι το ύψος της αντιστάθμισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το αναγκαίο για τη λειτουργία της υπηρεσίας και ότι η αντιστάθμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εκτός του πεδίου της εν λόγω υπηρεσίας (δηλαδή απαγορεύονται οι λεγόμενες διασταυρούμενες επιδοτήσεις),

ΙΕ.    εκτιμώντας ότι η αντιστάθμιση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους παρόχους που είναι επιφορτισμένοι με την παροχή ΥΓΣ, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε ένα μονοπώλιο αποτελεί συνήθως εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και πρέπει κατά συνέπεια να διερευνάται διεξοδικά, και να είναι δικαιολογημένη,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσία για την οποία επιτρέπεται βάσει των προτεινόμενων ρυθμίσεων αντιστάθμιση ή κρατική ενίσχυση πρέπει να ανατίθεται μέσω μιας θεμιτής και διαφανούς διαδικασίας υποβολής προσφορών,

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυσχερής η εκτίμηση της εμβέλειας και των συνεπειών των προτάσεων χωρίς στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος της κρατικής ενίσχυσης και το συνολικό διοικητικό βάρος που αυτές συνεπάγονται,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολόγηση της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που παρέχουν ΥΓΣ ή κρατικής αντιστάθμισης πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά και κατάλληλα διαστήματα καθώς εμφανίζονται νέες υπηρεσίες ή, αντίστροφα, καθώς οι υπηρεσίες απαρχαιώνονται ή παρέχονται με νέα μέσα λόγω της τεχνολογικής προόδου και των αλλαγών στην κοινωνία,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητος ένας αποτελεσματικός και αυστηρός έλεγχος κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ή αντισταθμίσεων προκειμένου να διασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός και διαφάνεια και να αποτρέπονται οι διακρίσεις,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώνεται στον έλεγχο των παραβιάσεων που έχουν σημαντική επίπτωση στην εσωτερική αγορά· εκτιμώντας ότι οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες δεν επηρεάζουν συνήθως το διασυνοριακό εμπόριο,

Γενικά

1.      χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής και εγκρίνει το στόχο της μείωσης της περιττής γραφειοκρατίας και της παροχής νομικών διευκρινίσεων· επισημαίνει ότι, όπως έχει εξαγγείλει η Επιτροπή στο Λευκό Βιβλίο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, η νομική αυτή διευκρίνιση πρέπει να προσδιορίζει πότε μια αντιστάθμιση δεν συνιστά κρατική ενίσχυση· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να καταστήσει σαφές, τι δεν συνιστά κρατική ενίσχυση·

2.      συνιστά να τεθούν οι ρυθμίσεις σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση, έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η χρονική διάρκεια του νομικού κενού που θα υφίσταται μεταξύ της έναρξης ισχύος της απόφασης Altmark και της έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων· θεωρεί ότι, έως ότου τεθούν σε ισχύ, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται μετά την απόφαση Altmark και πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 της απόφασης· θεωρεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις που δεν πληρούν τους όρους αυτούς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις·

3.      καλεί την Επιτροπή να καταστήσει επαρκώς σαφείς όλες τις νομικές επιπτώσεις των προτεινόμενων μέσων καθώς επίσης την αλληλεπίδραση και τη συμβατότητά τους με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της ΕΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ που αφορούν συγκεκριμένους τομείς·

4.      ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το νομικό καθεστώς του Πλαισίου, μεταξύ άλλων προκειμένου να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα να διαδραματίσει στο ακέραιο το ρόλο του σε αυτή την άκρως πολιτική ανταλλαγή απόψεων·

5.      επισημαίνει ότι τα κριτήρια από την απόφαση Altmark χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη και διευκρίνιση, ιδίως το τέταρτο κριτήριο και η αναφορά του σε μια «αντιπροσωπευτική καλώς λειτουργούσα επιχείρηση»· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες σχετικά με την εξαγγελθείσα ανακοίνωση για την ερμηνεία της απόφασης Altmark· προτείνει τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης σε συνδυασμό με κατάλληλες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους για την περαιτέρω διευκρίνιση των κριτηρίων αυτών με στόχο την επίτευξη ασφάλειας δικαίου·

Σχετικά με το Πλαίσιο

6.      εγκρίνει τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής στο Πλαίσιο·

7.      χαιρετίζει την προβλεπόμενη εξαίρεση υπέρ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (παράγραφος 4) επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζονται, οι ιδιαιτερότητες των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών έναντι των λοιπών υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος καθώς και η αρμοδιότητα των κρατών μελών, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ·

8.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αποφασίσει να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το προταθέν πλαίσιο·

9.      τονίζει ότι η θέσπιση κοινωφελών υπηρεσιών όπως και η επιβολή υποχρέωσης και η αξιολόγηση των επιφορτισμένων στο πλαίσιο αυτό παρόχων υπηρεσιών αποτελεί καθήκον των νομιμοποιούμενων σχετικά δημοκρατικών οργανισμών, των εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών·

10.    υπογραμμίζει την ανάγκη για ευρεία διαβούλευση με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες, τόσο κατά τον καθορισμό των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας όσο και κατά την εκτίμηση του κατά πόσον οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσίας τηρούνται από τον πάροχο· θεωρεί ότι η κρατική ενίσχυση επιτρέπεται για την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, η ικανοποίηση των χρηστών αποτελεί την βασική αιτιολόγηση για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης·

11.    ζητεί την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπεραντιστάθμιση για τη χρηματοδότηση άλλης ΥΓΟΣ που παρέχεται από την ίδια επιχείρηση· η μεταφορά όμως αυτή πρέπει να καταχωρείται στους λογαριασμούς της επιχείρησης και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που ορίζονται στο Πλαίσιο αυτό· Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τέτοιες μεταφορές υπόκεινται στους κατάλληλους ελέγχους· πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες περί διαφάνειας που προβλέπονται στην οδηγία 80/723/ΕΟΚ[10] της Επιτροπής·

12.    επισημαίνει ότι το σημείο 22 (οποιαδήποτε υπεραντιστάθμιση σε δημόσια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κράτος υπό την ιδιότητά του ως μετόχου προκειμένου να χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση στην εν λόγω επιχείρηση) δεν φαίνεται να είναι σύμφωνο με την αρχή της ουδετερότητας· προτείνει το σημείο αυτό να αναδιατυπωθεί έτσι ώστε να καλύπτει όλους τους παρόχους ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους·

13.    θεωρεί ότι ως «επιχείρηση» θα πρέπει να νοείται κάθε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεώς του· ως «δημόσια επιχείρηση» θα πρέπει να νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία οι αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω κυριότητας ή χρηματοοικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν ή δυνάμει των κανόνων που την διέπουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(1)β της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ·

14.    υποστηρίζει την εξαίρεση της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας λόγω του ειδικού της ρόλου σε σχέση με τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας·

15.    θεωρεί ότι η απόφαση θα πρέπει να παραμένει σε ισχύ για τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της· για την ανανέωση της απόφασης θα πρέπει να διεξάγεται αναθεώρησή της, που να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεών της με βάση αντικειμενικά στοιχεία και ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες· οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

16.    χαιρετίζει ειδικότερα την παράγραφο 11 του πλαισίου σχετικά με τα κοινωνικά τέλη·

Σχετικά με το Σχέδιο Απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 86 της Συνθήκης

17.    καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφώς το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου Απόφασης·

18.    προτείνει οι «μικρές» ΥΓΟΣ να ορισθούν ως επιχειρήσεις που δεν επηρεάζουν αισθητά την ανάπτυξη του εμπορίου και του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών τους είναι περιορισμένος ή επειδή οι δραστηριότητές τους έχουν εντόνως τοπικό χαρακτήρα·

19.    επιμένει ότι, όταν επιτρέπεται χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε ΥΓΣ, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται σε μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών, το δε ποσόν της κρατικής ενίσχυσης πρέπει να ορίζεται αντικειμενικά·

20.    θεωρεί ότι το όριο για την εξαίρεση της αντιστάθμισης δημόσιων υπηρεσιών από τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία και ελάχιστο διοικητικό φόρτο, χωρίς να στρεβλώνει άνευ λόγου τον ανταγωνισμό· συμφωνεί καταρχήν με τα σημεία αναφοράς που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή τον καθιερωμένο ορισμό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για το όριο αντιστάθμισης·

21.    τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης πολιτικής βάσει στοιχείων και στο πλαίσιο αυτό προτείνει, η ανανέωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων να υπόκειται σε αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς εκτίμησης των επιπτώσεών της με βάση αντικειμενικά στοιχεία και ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες· οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

22.    ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει κατά πόσον το όριο του κύκλου εργασιών αναφέρεται στην επιχείρηση συνολικά ή στις επιμέρους δραστηριότητες της επιχείρησης·

23.    ζητεί να υπάρξουν επιπλέον διατάξεις ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο, μεγάλες επιχειρήσεις να διαιρεθούν σε μικρότερες οντότητες για να καταστρατηγήσουν το όριο· θεωρεί ότι το ίδιο ισχύει για τομείς οι οποίοι απαρτίζονται από πολλούς μικρούς παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν ως ενιαίος φορέας εκμετάλλευσης·

24.    επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου απόφασης περιλαμβάνει νοσοκομεία και επιχειρήσεις κοινωνικής στέγασης, μολονότι η χορήγηση μεγάλων ενισχύσεων μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και στους τομείς αυτούς· επισημαίνει ότι πρόκειται για τομείς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και των ιδιωτών επενδυτών· επισημαίνει ακόμη ότι η χορήγηση επιδοτήσεων μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μην εξαιρεθούν οι αναφερθέντες τομείς από την υποχρέωση κοινοποίησης και να εφαρμοστεί το άρθρο 1(ι) του σχεδίου απόφασης·

25.    ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες αρχές θα εφαρμόσει όταν κρίνει επιμέρους υποθέσεις·

26.    θεωρεί ότι στον τομέα των μεταφορών η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά στις αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που αφορά θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές σε νησιά και απομακρυσμένους και απομονωμένους οικισμούς, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις και αφορούν ετήσια διακίνηση που δεν υπερβαίνει τους 300.000 επιβάτες.

Σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τη διαφάνεια

27.    συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα κριτήρια της απόφασης Altmark απαιτούν περαιτέρω διευκρινίσεις· αποσαφηνίζει, ωστόσο, πως δεδομένου ότι η οδηγία για τη διαφάνεια αποτελεί μέρος της νομοθετικής δέσμης για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, που προορίζεται αποκλειστικά για τον έλεγχό τους, το πεδίο εφαρμογής της δεν πρέπει να επεκτείνεται πέρα από τις ίδιες τις ενισχύσεις· συμφωνεί δε με την Επιτροπή ότι η αντιστάθμιση που χορηγείται σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης Altmark δεν πρέπει να εξαιρείται από την απαίτηση τήρησης ξεχωριστών λογαριασμών·

28.    επισημαίνει ότι φαίνεται να υπάρχει ένα χρονικό χάσμα μεταξύ της έναρξης ισχύος, της απόφασης Altmark (Ιούλιος 2003), των προτεινόμενων Πλαισίου και Απόφασης (πρώτο ήμισυ του 2005), και της προθεσμίας που δίνεται στα κράτη μέλη προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία περί διαφάνειας (πλέον των 12 μηνών μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα)· ζητεί διευκρίνιση από την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά την περίοδο αυτή και τα ενδεχόμενα χάσματα·

Τροποποιήσεις

29.    καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασής της για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος:

Σχέδιο απόφασης

________________________________

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

________________________________

Τροποποίηση 1

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

 

(2α) Ως επιχείρηση ορίζεται η κάθε οντότητα που προβαίνει σε οικονομική δραστηριότητα ανεξαρτήτως του νομικού της καθεστώτος ή του τρόπου χρηματοδότησής της. Δημόσια επιχείρηση είναι εκείνη που ορίζεται στο άρθρο 2(1)(β) της οδηγίας της Επιτροπής 80/723/ΕΟΚ της 25ης Ιουνίου 1980 σχετικά με τη διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και δημοσίων επιχειρήσεων1

 

____________________

1 ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σελ.35. Οδηγία που τροποποιήθήκε τελευταία από την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σελ. 75).

Τροποποίηση 2

Άρθρο 1, σημείο (i)

(i) Οι αντισταθμίσεις για την παροχή δη όσιας υπηρεσίας χορηγούνται σε επιχειρήσεις ε ετήσιο κύκλο εργασιών εκτός φόρων, για όλες τις δραστηριότητές τους, μικρότερο συνολικά των (…)[*] για τις δύο χρήσεις που προηγούνται εκείνης της ανάθεσης της ΥΓΟΣ και των οποίων το ετήσιο ύψος της αντιστάθμισης για την εν λόγω υπηρεσία παραμένει χαμηλότερο των (…)[**].Το τελευταίο αυτό όριο, μπορεί να καθοριστεί λα βάνοντας υπόψη έναν ετήσιο έσο όρο που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του αθροίσματος των αντισταθμίσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή σε περίοδο πέντε ετών. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, το όριο των (…) αντικαθίσταται από αυτό των (…)[***] του συνόλου του ισολογισμού.

 

(i) Οι αντισταθμίσεις για την παροχή δη όσιας υπηρεσίας χορηγούνται σε επιχειρήσεις ε ετήσιο κύκλο εργασιών εκτός φόρων, για όλες τις δραστηριότητές τους, μικρότερο συνολικά των 50 εκατομμυρίων ευρώ για τις δύο χρήσεις που προηγούνται εκείνης της ανάθεσης της ΥΓΟΣ και των οποίων το ετήσιο ύψος της αντιστάθμισης για την εν λόγω υπηρεσία παραμένει χαμηλότερο των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο αυτό όριο, μπορεί να καθοριστεί λα βάνοντας υπόψη έναν ετήσιο έσο όρο που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του αθροίσματος των αντισταθμίσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή σε περίοδο πέντε ετών. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, το όριο των 50 εκατομμυρίων ευρώ αντικαθίσταται από αυτό των 800 εκατομμυρίων ευρώ του συνόλου του ισολογισμού.

Τροποποίηση 3

Άρθρο 1, σημείο (ii)

(ii) Οι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε νοσοκομεία τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

 

(ii) Οι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε νοσοκομεία τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονομικού συμφέροντος, εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένος και χρηματοδοτείται ο τομέας των νοσοκομείων στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο μια τέτοια αντιστάθμιση είναι συμβατή με τη Συνθήκη. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση ή τη χρηματοδότηση του τομέα αυτού.

Τροποποίηση 4

Άρθρο 1, σημείο (iii)

(iii) Oι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

 

(iii) Oι αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονομικού συμφέροντος, εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένος και χρηματοδοτείται ο τομέας των επιχειρήσεων κοινωνικής κατοικίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο μια τέτοια αντιστάθμιση είναι συμβατή με τη Συνθήκη. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση ή τη χρηματοδότηση του τομέα αυτού.

Τροποποίηση 5

Άρθρο 1, σημείο (iv)

(iv) Στον τομέα των μεταφορών, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στις αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που αφορά θαλάσσιες μεταφορές σε νησιά, που χορηγούνται σύμφωνα με τις τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις, και η ετήσια διακίνηση των οποίων δεν υπερβαίνει τους 100.000 επιβάτες.

(iv) Στον τομέα των μεταφορών, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στις αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που αφορά θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές σε νησιά και απομακρυσμένους και απομονωμένους οικισμούς, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις, και η ετήσια διακίνηση των οποίων δεν υπερβαίνει τους 300.000 επιβάτες.

Τροποποίηση 6

Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)

 

1α. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων που ορίζονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης.

Τροποποίηση 7

Άρθρο 2

Οι αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, στο μέτρο που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης αυστηρότερων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινοτική νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς.

Οι αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, στο μέτρο που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινοτική νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς.

Τροποποίηση 8

Άρθρο 4, σημείο (β α) (νέο)

 

(βα) οι δημόσιες ανάγκες, που σε διαφορετική περίπτωση ικανοποιούνται ανεπαρκώς, ικανοποιούνται από την πράξη.

Τροποποίηση 9

Άρθρο 4, παράγραφος 1α

 

Κατά τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και όταν εξετάζεται κατά πόσο μια συγκεκριμένη επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αυτές, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες·

Τροποποίηση 10

Άρθρο 4, παράγραφος 1β (νέα)

 

1β. Για να μπορεί να υπαχθεί στην παρούσα απόφαση, η αποστολή δημόσιας υπηρεσίας ανατίθεται με μια δίκαια και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών.

Τροποποίηση 11

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Άρθρο 7α

Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ για τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Για την ανανέωση της απόφασης διεξάγεται αναθεώρησή της, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεών της με βάση αντικειμενικά στοιχεία και ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες· Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

30. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροποποιήσεις, στο έγγραφο εργασίας της σχετικά με κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας:

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με κοινοτικό πλαίσιο

________________________________

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

 

________________________________

Τροποποίηση 12

Σημείο 3α (νέο)

 

3α. Έως ότου τεθεί σε ισχύ, το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται επίσης στο σύνολο των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται μετά την απόφαση Altmark και πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 της απόφασης· Οι κρατικές ενισχύσεις που δεν πληρούν τους όρους αυτούς πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις.

Τροποποίηση 13

Σημείο 4

Οι διατάξεις του παρόντος πλαισίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ειδικών αυστηρότερων διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται σε κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Το πλαίσιο αυτό δεν εφαρμόζεται στης δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που καλύπτονται από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.

Οι διατάξεις του παρόντος πλαισίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται σε κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Το πλαίσιο αυτό δεν εφαρμόζεται στης δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που καλύπτονται από την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.

Τροποποίηση 14

Σημείο 7α (νέο)

 

7α. Η έννοια της αντιστάθμισης περιλαμβάνει κάθε είδους βοήθεια, είτε με τη μορφή χρήματος, είτε με τη μορφή φυσικών ή ανθρώπινων πόρων. Ωφελήματα που απορρέουν από νομική διάταξη ή από το νομικό καθεστώς του επωφελουμένου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της ανάγκης για αντιστάθμιση.

Τροποποίηση 15

Σημείο 8

8. Σύμφωνα με τη νομολογία, ελλείψει σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη φύση των υπηρεσιών που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ελλείψει λοιπόν σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθήκον της Επιτροπής είναι να μεριμνά ώστε η εφαρμογή των διατάξεων αυτών να γίνεται χωρίς πρόδηλο σφάλμα. Πράγματι, όπως προκύπτει από το άρθρο 86 παράγραφος 2, οι επιχειρήσεις που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει «μια ιδιαίτερη αποστολή».

8. Σύμφωνα με τη νομολογία, ελλείψει σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη φύση των υπηρεσιών που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως γενικού οικονομικού συμφέροντος. Κατά τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και όταν εξετάζεται κατά πόσο μια συγκεκριμένη επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αυτές, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες· Ελλείψει λοιπόν σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθήκον της Επιτροπής είναι να μεριμνά ώστε η εφαρμογή των διατάξεων αυτών να γίνεται χωρίς πρόδηλο σφάλμα. Πράγματι, όπως προκύπτει από το άρθρο 86 παράγραφος 2, οι επιχειρήσεις που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει «μια ιδιαίτερη αποστολή».

Τροποποίηση 16

Σημείο 8α (νέο)

 

8α. Ως "επιχείρηση" νοείται κάθε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεώς του· ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία οι αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω κυριότητας ή χρηματοοικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν ή δυνάμει των κανόνων που την διέπουν, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο β) της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ1.

 

____________________

1 ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σελ.35. Οδηγία που τροποποιήθήκε τελευταία από την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σελ. 75).

Τροποποίηση 17

Σημείο 11α (νέο)

 

11α. Όταν μπορούν να χορηγηθούν κρατικές ενισχύσεις σε ΥΓΟΣ, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να επιλέγονται μετά από δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της οποίας ορίζεται αντικειμενικά το ύψος της κρατικής ενίσχυσης.

Τροποποίηση 18

Σημείο 11β (νέο)

 

11β. Οι δημόσιες αρχές παραμένουν αποκλειστικά και πρωταρχικά υπεύθυνες ανά πάσα στιγμή για τον ορισμό του πλαισίου κριτηρίων και όρων για την προσφορά υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του παρόχου και του κατά πόσο η υπηρεσία προσφέρεται στη βάση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τροποποίηση 19

Σημείο 11γ (νέο)

 

11γ. Κατά τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και όταν εξετάζεται κατά πόσο μια συγκεκριμένη επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες·

Τροποποίηση 20

Σημείο 21

21. Η υπεραντιστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση άλλης ΥΓΟΣ που παρέχεται από την ίδια επιχείρηση, η μεταφορά όμως αυτή πρέπει να καταχωρηθεί στην λογιστική της εν λόγω επιχείρησης .

21. Η υπεραντιστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση άλλης ΥΓΟΣ που παρέχεται από την ίδια επιχείρηση , η μεταφορά όμως αυτή πρέπει να καταχωρηθεί στην λογιστική της εν λόγω επιχείρησης και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που ορίζονται στο παρόν Πλαίσιο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τέτοιες μεταφορές υπόκεινται στους κατάλληλους ελέγχους. Εφαρμόζονται οι κανόνες περί διαφάνειας που προβλέπονται στην οδηγία 80/723/ΕΟΚ.

Τροποποίηση 21

Σημείο 22

22. Όταν ο δικαιούχος της αντιστάθμισης είναι δημόσια επιχείρηση, η ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κράτος, υπό την ιδιότητα του μετόχου, προκειμένου να χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση στην εν λόγω επιχείρηση εφόσον πληρείται το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή . Η μεταφορά αυτή πρέπει ωστόσο να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους εμπορικών συναλλαγών , δηλαδή υπό μορφή αύξησης του κεφαλαίου ή χορήγησης δανείου και να τηρηθούν οι ισχύουσες εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, ιδίως σε εμπορικά και φορολογικά θέματα. Η εν λόγω πράξη πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στον ισολογισμό της δικαιούχου επιχείρησης και να προκύπτει από επίσημη απόφαση των δημοσίων αρχών . Η εν λόγω απόφαση πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς για ποια χρήση διενεργείται η μεταφορά . Αντίθετα , εάν η χρηματοδοτική ενίσχυση του κράτους δεν πληροί το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή η ενίσχυση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης .

22. Όταν ο δικαιούχος της αντιστάθμισης είναι επιχείρηση, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος της, η ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κράτος , υπό την ιδιότητα του μετόχου , προκειμένου να χορηγηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση στην εν λόγω επιχείρηση εφόσον πληρείται το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή . Η μεταφορά αυτή πρέπει ωστόσο να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους εμπορικών συναλλαγών , δηλαδή υπό μορφή αύξησης του κεφαλαίου ή χορήγησης δανείου και να τηρηθούν οι ισχύουσες εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, ιδίως σε εμπορικά και φορολογικά θέματα. Η εν λόγω πράξη πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στον ισολογισμό της δικαιούχου επιχείρησης και να προκύπτει από επίσημη απόφαση των δημοσίων αρχών . Η εν λόγω απόφαση πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς για ποια χρήση διενεργείται η μεταφορά . Αντίθετα , εάν η χρηματοδοτική ενίσχυση του κράτους δεν πληροί το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή η ενίσχυση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Τροποποίηση 22

Σημείο 24

24. Το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Η ισχύς του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα , μετά από διαβούλευση των κρατών μελών, να τροποποιήσει το παρόν πλαίσιο πριν την 31η Δεκεμβρίου 2007, για σημαντικούς λόγους που συνδέονται με την πολιτική του ανταγωνισμού.

24. Το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Η ισχύς του λήγει τέσσερα έτη μετά την έναρξή της. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, μετά από διαβούλευση των κρατών μελών, να τροποποιήσει το παρόν πλαίσιο πριν την ημερομηνία λήξης του, για σημαντικούς λόγους που συνδέονται με την πολιτική του ανταγωνισμού. Η ανανέωση του πλαισίου υπόκειται σε αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής βάσει δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεών της με βάση αντικειμενικά στοιχεία και ευρεία διαβούλευση. Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°

° °

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Αριθ. διαδικασίας

2004/2186(INI)

Κανονιστική βάση

άρθρα 45 και 112, παράγραφος 2

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

ECON18.11.2004

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.11.2004

REGI

18.11.2004

JURI

18.11.2004

IMCO

18.11.2004

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

15.12.2004

REGI

19.1.2005

JURI

24.11.2004

IMCO

1.2.2005

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

Πρόταση/Προτάσεις ψηφίσματος που περιέχεται/ονται στην έκθεση

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Sophia in 't Veld

13.9.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.10.2004

22.10.2004

18.1.2005

2.2.2005

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.2.2005

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

30

5

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts,Kurt Joachim Lauk, Enrico Letta,Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Lipietz, Sarah Ludford, Διαμάντω Μανωλάκου, Αντώνης Σαμαράς, Gilles Savary, Theresa Villiers, Corien Wortmann-Kool, Josef Zieleniec

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ambroise Guellec

Ημερομηνία κατάθεσης – A6

9.2.2005

A6-0034/2005

Παρατηρήσεις

...

  • [1]  ΕΕ C 14, 19.1.1998, σελ. 74.
  • [2]  ΕΕ C 59, 23.2.2001, σελ. 238.
  • [3]  ΕΕ C 140 E, 13.6.2002, σελ. 153.
  • [4]  ΕΕ C 92 E, 16.4.2004, σελ. 294.
  • [5]  ΕΕ L 10, 13.1.2001, σελ. 30.
  • [6]  http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html
  • [7]  Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans και Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellshaft Altmark [2003] ECR I-7747.
  • [8]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [9]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
  • [10]  ΕΕ L 195, 29.7.1980, σελ. 35.