Betänkande - A6-0034/2005Betänkande
A6-0034/2005

  BETÄNKANDE om statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster

  9.2.2005 - (2004/2186(INI))

  Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  Föredragande: Sophia in 't Veld


  Förfarande : 2004/2186(INI)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0034/2005
  Ingivna texter :
  A6-0034/2005
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster

  (2004/2186(INI))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av utkastet till kommissionens beslut om tillämpningen av artikel 86 i fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse av den 18 februari 2004, som vidarebefordrades till Europaparlamentet för yttrande den 8 september 2004,

   med beaktande av förslaget till kommissionens direktiv om ändring av direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag av den 18 februari 2004, som vidarebefordrades till Europaparlamentet för yttrande den 8 september 2004,

   med beaktande av kommissionens arbetsdokument om gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster (”rambestämmelserna”), som vidarebefordrades till Europaparlamentet för yttrande den 8 september 2004,

   med beaktande av artiklarna 2, 5, 16, 73, 86, 87 och 88 i EG-fördraget,

   med beaktande av sina tidigare resolutioner om tjänster i allmänhetens intresse, särskilt följande: resolutionen av den 17 december 1997 om kommissionens meddelande om tjänster i allmänhetens intresse i Europa[1], resolutionen av den 18 maj 2000 om utkastet till kommissionens direktiv om ändring av direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag[2], resolutionen av den 13 november 2001 om kommissionens meddelande om tjänster i allmänhetens intresse i Europa[3], och resolutionen av den 14 januari 2004 om grönboken om tjänster i allmänhetens intresse[4],

   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse[5],

   med beaktande av kommissionens grönbok om tjänster i allmänhetens intresse (KOM(2003)0270) och kommissionens vitbok om tjänster av allmänt intresse (KOM(2004)0374),

   med beaktande av presidiets slutsatser om Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000, och slutsatserna från Europeiska rådet i Laken (december 2001) och Barcelona (mars 2002), i vilka kommissionen uppmanas precisera bestämmelserna för statligt stöd inom ramen för artikel 86.2 i fördraget,

   med beaktande av rapporten ”Facing the challenge”[6] från november 2004 från högnivågruppen om Lissabonstrategin som leds av Wim Kok,

   med beaktande av artiklarna I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 och III-238 i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa som undertecknades av medlemsstaterna i Rom den 29 oktober 2004,

   med beaktande av EG-domstolens rättspraxis när det gäller tjänster av allmänt intresse, och i synnerhet Altmark-domen av den 24 juli 2003[7],

   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 29 september 2004[8],

   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 12 oktober 2004[9],

   med beaktande av artikel 45 och artikel 112.2 i arbetsordningen,

   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6‑0034/2005), och av följande skäl:

  A.  Högkvalitativa tjänster av allmänt intresse som är tillgängliga för alla är inte bara en viktig faktor för den sociala och ekonomiska sammanhållningen, utan kan även bidra avsevärt till den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

  B.  I Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa erkänns de lokala myndigheternas rätt till självstyre (artikel I-5) och territoriell sammanhållning görs till ett allmänt övergripande mål för EU (artikel I-3).

  C.  Medborgarens intresse i den dubbla rollen som konsument (av tjänster) och skattebetalare måste vara den vägledande principen. Ersättning till företag som tillhandahåller offentliga tjänster måste beviljas i syfte att garantera tillhandahållandet av högkvalitativa och lättillgängliga tjänster till rimliga priser. Andra mål måste uppnås med hjälp av andra former av stöd.

  D.  Utan att det påverkar gällande bestämmelser för den inre marknaden skall lokala offentliga tjänster utföras på grundval av beslut som fattas av demokratiskt legitimerade organ som finns nära medborgarna och som har möjlighet att på ett tillräckligt och innovativt sätt bemöta medborgarnas behov.

  E.  Den inre marknaden, avregleringar och respekten för konkurrensreglerna har på det hela taget lett till en förbättrad tillgång till tjänster av allmänt intresse, nya tjänster med större urval, bättre kvalitet och lägre kostnader för konsumenterna.

  F.  Det totala statliga stöd som beviljas årligen i Europeiska unionen överstiger 50 procent av EU:s årliga budget, även enligt de mest försiktiga uppskattningarna. Det statliga stödet får konsekvenser för de offentliga finanserna, för konkurrensen och för privata företags förmåga att investera i en global ekonomisk omvärld. Det statliga stödet finansieras av de europeiska skattebetalarna och måste därför användas på ett ansvarsfullt sätt som ger valuta för pengarna.

  G.  Det är inte alltid möjligt att göra en tydlig åtskillnad mellan två separata kategorier, det vill säga tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, eftersom förutsättningen ”icke-ekonomisk” har två dimensioner, nämligen målet och syftet med tjänsten och tillhandahållarens rättsliga form (offentlig, privat eller annan) och det ekonomiska sammanhang i vilket tillhandahållaren är verksam (fri marknad, reglerad marknad, statligt monopol och så vidare). Det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller båda aspekterna, vilket gör en enhetlig europeisk definition både omöjlig och i strid med principerna om subsidiaritet och självstyre. Av praktiska och operativa skäl är det emellertid nödvändigt att fastställa kriterier för under vilka omständigheter undantag eventuellt skall kunna beviljas till konkurrensbestämmelserna. Förutsättningen ”icke-ekonomisk” måste bygga på kriterier som avser dels syftet med tjänsten och dels tillhandahållaren av tjänsten och det ekonomiska sammanhanget.

  H.  Offentliga myndigheter har fortfarande alltid själva ensam behörighet för att fastställa de kriterier och villkor som är förenade med tillhandahållandet av tjänster, oavsett tillhandahållarens rättsliga status, och oavsett om tjänsten tillhandahålls i fri konkurrens.

  I.  Fastställandet av ramkriterier och ramvillkor för tjänster av allmänt intresse och den förväntade tjänstenivån är i hög grad en fråga om nationella, regionala eller lokala traditioner och bör därför överlåtas åt de behöriga nationella, regionala eller lokala myndigheterna inom ramen för deras rätt till självstyre, så länge det inte påverkar gällande bestämmelser om den inre marknaden.

  J.  Sådana tjänster skall anförtros genom en officiell handling som skall innehålla detaljerade uppgifter om skyldigheten att tillhandahålla tjänsten för att se till att endast erkända tjänster av allmänt intresse gynnas av den föreslagna ordningen.

  K.  Tilldelningen genom denna officiella handling skall uppfylla kriterierna för insyn och öppenhet och villkoren skall vara likvärdiga för alla tillhandahållare.

  L.  Begreppet ersättning omfattar alla typer av stöd, det vill säga både kontanta ersättningar och materiella resurser eller personalresurser, och ersättningar som grundar sig på en rättslig bestämmelse eller stödmottagarens rättsliga status när det gäller finansieringen av kontraktet.

  M.  Kommissionens förslag gäller bara för de fall då de fyra kriterier som EG-domstolen fastställt i sin Altmark-dom inte uppfylls. Är dessa fyra kriterier uppfyllda räknas ersättningen inte som statligt stöd.

  N.  Ersättningsbeloppet får inte överstiga vad som är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten och det får inte användas till att finansiera verksamhet som inte berör tjänsten i fråga (så kallad korssubventionering).

  O.  Ersättningen måste vara tillgänglig för alla aktörer, oavsett deras rättsliga status, som av offentliga myndigheter anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse.

  P.  Beviljandet av statligt stöd till monopol innebär vanligtvis ett hinder för en välfungerande marknad och måste därför undersökas grundligt och motiveras ordentligt.

  Q.  De tjänster för vilka ersättning eller statligt stöd får beviljas enligt den förslagna ordningen, skall anförtros genom ett rättvist och öppet anbudsförfarande.

  R.  Det är svårt att bedöma omfattningen och konsekvenserna av förslagen utan några uppgifter om antalet företag, det totala beloppet statligt stöd och den totala administrativa börda som det handlar om.

  S.  Motiveringen för beviljandet av statligt stöd till företag som tillhandahåller en tjänst av allmänt intresse eller statlig ersättning måste ses över med regelbundna, lämpliga tidsintervall, allt eftersom nya tjänster uppkommer, eller befintliga tjänster i stället blir föråldrade eller tillhandahålls med hjälp av nya instrument på grund av tekniska framsteg eller samhällsförändringar.

  T.  För att garantera rättvis konkurrens och insyn och öppenhet och för att undvika diskriminering är det nödvändigt med en effektiv och strikt kontroll vid tilldelningen av statligt stöd och ersättningar.

  U.  När kommissionen tillämpar principerna om subsidiaritet och proportionalitet skall den inrikta sig på att kontrollera överträdelser som får betydande konsekvenser för den inre marknaden. Lokala offentliga tjänster påverkar normalt inte den gränsöverskridande handeln.

  Allmänt

  1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag och stöder målet att minska onödig byråkrati och öka den rättsliga klarheten. Denna rättsliga klarhet måste, i enlighet med kommissionens ovannämnda vitbok om tjänster av allmänt intresse, innebära en definition av när en ersättning inte utgör något statligt stöd. Parlamentet uppmanar emellertid kommissionen att precisera vad som inte utgör statligt stöd.

  2.  Europaparlamentet rekommenderar att ordningarna införs omedelbart för att i så stor utsträckning som möjligt begränsa det rättsliga tomrum som uppkommer i perioden mellan avkunnandet av Altmark-domen och ikraftträdandet av de föreslagna ordningarna. Parlamentet anser att i avvaktan på att dessa ordningar träder i kraft skall de tillämpas för allt statligt stöd som beviljats efter Altmark-domen, och som uppfyller villkoren i artiklarna 1 och 2 i beslutet. Allt statligt stöd som inte uppfyller dessa villkor skall behandlas enligt relevanta ramdirektiv, riktlinjer och yttranden.

  3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i tillräcklig utsträckning klargöra alla rättsliga konsekvenser av de föreslagna instrumenten, samt den ömsesidiga påverkan och förenligheten med befintlig EU-lagstiftning för offentlig upphandling och de sektorsspecifika EU-bestämmelserna.

  4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra rambestämmelsernas rättsliga status så att Europaparlamentet till fullo kan spela sin roll i denna mycket politiska debatt.

  5.  Europaparlamentet påpekar att kriterierna från Altmark-domen måste utvecklas och klargöras ytterligare, i synnerhet det fjärde kriteriet och definitionen av ”ett genomsnittligt och välskött företag”. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att avsluta arbetet med det annonserade meddelandet om tolkningen av Altmark-domen. Parlamentet föreslår att ett riktmärkningsförfarande genomförs tillsammans med lämpliga samråd med intressenter, för att ytterligare klargöra dessa kriterier i syfte att uppnå rättssäkerhet.

  Rambestämmelserna

  6.  Europaparlamentet stöder kommissionens allmänna tillvägagångssätt i rambestämmelserna.

  7.  Europaparlamentet välkomnar det planerade undantaget till förmån för radio och TV i allmänhetens tjänst (punkt 4), eftersom det innebär ett erkännande av de särdrag som kännetecknar radio och TV i allmänhetens tjänst i förhållande till övriga tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, och av medlemsstaternas befogenheter enligt Amsterdamprotokollet.

  8.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har beslutat rådfråga Europaparlamentet om de föreslagna rambestämmelserna.

  9.  Europaparlamentet betonar att fastställandet av tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse och även bedömningen av den som anförtrotts att tillhandahålla en sådan tjänst och tillhandahållarens skyldighet skall vara en uppgift för de relevanta organ som har demokratisk legitimitet, dvs. de nationella, regionala och kommunala myndigheterna.

  10.  Europaparlamentet understryker behovet av omfattande samråd, särskilt med användarna, både när det gäller definitionen av skyldigheterna avseende tjänsterna och huruvida tillhandahållaren uppfyller dessa skyldigheter. Eftersom statligt stöd kan beviljas för tillhandahållandet av vissa tjänster är användarnas tillfredsställelse det viktigaste argumentet för beviljandet av det statliga stödet.

  11.  Europaparlamentet kräver att bestämmelserna för företag som använder en överkompensation för att finansiera en annan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som tillhandahålls av samma företag skall tillämpas strikt. En sådan överföring måste synas i företagets redovisning och genomföras i enlighet med principerna i dessa rambestämmelser. Medlemsstaterna måste se till att sådana överföringar kontrolleras ordentligt. Bestämmelserna om insyn i kommissionens direktiv 80/723/EEG om insyn skall tillämpas[10].

  12.  Europaparlamentet påpekar att punkt 22 (”när ersättningen kommer ett offentligt företag till godo kan en eventuell överkompensation användas av staten i dess egenskap av aktieägare för att göra ett kapitaltillskott i företaget”) inte verkar stämma överens med neutralitetsprincipen. Parlamentet föreslår att punkten omformuleras så att den omfattar alla tillhandahållare, oavsett rättslig form.

  13.  Europaparlamentet anser att med ”företag” skall avses varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och sättet för dess finansiering. Med ”offentliga företag” skall avses varje företag, över vilket de offentliga myndigheterna direkt eller indirekt kan utöva ett dominerande inflytande till följd av ägarskap, finansiell medverkan eller gällande regler, enligt artikel 2.1 b i direktiv 80/723/EEG.

  14.  Europaparlamentet håller med om att radio och TV i allmänhetens tjänst skall undantas på grund av denna tjänsts särskilda roll i samband med samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov.

  15.  Europaparlamentet anser att beslutet skall gälla i fyra år efter ikraftträdandet. En förlängning av beslutet skall föregås av en översyn samt en omfattande konsekvensbedömning som skall bygga på objektiv information och omfattande samråd, särskilt med användarna. Informationen i fråga skall göras tillgänglig för Europaparlamentet.

  16.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet punkt 11 i rambestämmelserna om socialavgifter.

  Förslaget till beslut om tillämpningen av artikel 86 i fördraget

  17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydligt definiera tillämpningsområdet för förslaget till beslut.

  18.  Europaparlamentet föreslår att ”små” tjänster av allmänt ekonomiskt intresse skall definieras som företag som inte i någon väsentlig utsträckning påverkar handels- och konkurrensutvecklingen då deras omsättning är begränsad eller då deras verksamhet är av mycket lokal karaktär.

  19.  Europaparlamentet insisterar på att i de fall då statligt stöd får beviljas för tjänster av allmänt intresse skall sådana tjänster fortfarande bli föremål för ett rättvist och öppet anbudsförfarande, varvid beloppet för det statliga stödet skall fastställas objektivt.

  20.  Europaparlamentet anser att tröskelvärdet för undantag från kravet på förhandsanmälan för ersättning för offentliga tjänster skall vara så högt att det garanterar tillräcklig flexibilitet och minimal administrativ börda utan att i onödan snedvrida konkurrensen. Parlamentet ställer sig i princip bakom de hänvisningar som kommissionen föreslår, det vill säga standarddefinitionen av små och medelstora företag och tröskelvärdet för ersättning.

  21.  Europaparlamentet förordar en politik som grundar sig på bevis och föreslår därför att förlängningen av den föreslagna ordningen skall bli föremål för en översyn, inklusive en omfattande konsekvensbedömning som grundar sig på objektiva uppgifter från medlemsstaterna och omfattande samråd, särskilt med användarna. Informationen i fråga skall göras tillgänglig för Europaparlamentet.

  22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra huruvida tröskelvärdet för omsättningen avser företaget som helhet eller företagets enskilda verksamheter.

  23.  Europaparlamentet förordar ytterligare bestämmelser för att undvika risken att större företag delar upp sin verksamhet i mindre enheter i syfte att kringgå tröskelvärdet. Det samma gäller sektorer som utgörs av många små tillhandahållare men som i själva verket fungerar som ett enda företag.

  24.  Europaparlamentet konstaterar att beslutets tillämpningsområde även omfattar sjukhus och företag med ansvar för subventionerat boende, även om stöd som beviljas i stor omfattning kan leda till snedvridningar av konkurrensen även på detta område. Det bör påpekas att det i det här fallet handlar om sektorer som även är av intresse för privata tillhandahållare och att beviljandet av stöd därför kan få negativa konsekvenser för konkurrensen, och att det därför bör övervägas att inte göra något särskilt undantag från kravet på förhandsanmälan för dessa sektorer och att låta artikel 1 i i utkastet till beslut vara tillämplig.

  25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra vilka principer den kommer att tillämpa när den bedömer enskilda fall.

  26.  Europaparlamentet anser att på transportområdet skall detta beslut enbart vara tillämpligt på ersättning för offentliga tjänster som betalas för sjö- och flygförbindelser med öar och för flyg- och landförbindelser med randområden och glesbebyggelser som beviljas enligt sektoriella regler, om den årliga trafiken är högst 300 000 passagerare.

  Förslaget till direktiv om insyn

  27.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att det behövs en ytterligare precisering av kriterierna i Altmark-domen. Parlamentet konstaterar emellertid att eftersom direktivet om insyn är en del av lagstiftningspaketet om statligt stöd och endast avsett att kontrollera sådant stöd får dess tillämpningsområde inte sträcka sig längre än själva frågan om statligt stöd. Parlamentet håller med kommissionen om att företag som beviljas ersättning i enlighet med kriterierna i Altmark-domen inte får undantas från kravet på separat redovisning.

  28.  Europaparlamentet konstaterar att det verkar finnas en tidslucka mellan tidpunkten för avkunnandet av Altmark-domen (juli 2003), de föreslagna rambestämmelserna och beslutet (första halvåret 2005) och tidsfristen för medlemsstaterna att följa direktivet om insyn (mer än 12 månader efter offentliggörandet i EUT). Parlamentet uppmanar kommissionen att klargöra vilka bestämmelser som gäller under denna period samt eventuella tidsluckor.

  Modifieringar

  29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till följande modifieringar till sitt förslag till beslut om tillämpningen av artikel 86 i fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse:

  Förslag till beslutParlamentets modifieringar

  Modifieringsförslag1

  Skäl 2a (nytt)

  (2a) Med företag avses varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och sättet för dess finansiering. Med offentligt företag avses företag i enlighet med artikel 2.1 b i kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag1.

   

  _______________

  1 EUT L 195, 29.7.1980, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/52/EG (EUT L 193, 29.7.2000, s. 75).

  Modifieringsförslag 2

  Artikel 1, led i

  i) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats företag med en årlig omsättning exklusive skatt på mindre än (–)[*] sammanlagt under de två räkenskapsåren före det år då tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse tilldelades och med en årlig ersättning för att tillhandahålla tjänsten i fråga på mindre än (–)[**]. Det sistnämnda tröskelvärdet kan fastställas genom ett årligt genomsnitt som motsvarar nuvärdet av den ersättning som beviljats under avtalsperioden eller under en period på fem år. För kreditinstitut ersätts tröskelvärdet på (–) av ett tröskelvärde på (–)[***] av den totala balansomslutningen.

  i) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats företag med en årlig omsättning exklusive skatt på mindre än 50 miljoner euro sammanlagt under de två räkenskapsåren före det år då tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse tilldelades och med en årlig ersättning för att tillhandahålla tjänsten i fråga på mindre än 15 miljoner euro. Det sistnämnda tröskelvärdet kan fastställas genom ett årligt genomsnitt som motsvarar nuvärdet av den ersättning som beviljats under avtalsperioden eller under en period på fem år. För kreditinstitut ersätts tröskelvärdet på 50 miljoner euro av ett tröskelvärde på 800 miljoner euro av den totala balansomslutningen.

  Modifieringsförslag 3

  Artikel 1, led ii

  ii) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats sjukhus som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

  ii) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats sjukhus som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, under förutsättning att den berörda medlemsstaten förelägger kommissionen en detaljerad beskrivning av det sätt på vilket sjukhussektorn är organiserad och finansierad i den medlemsstaten, för att göra det möjligt för kommissionen att bedöma huruvida sådan ersättning är förenlig med fördraget. Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om varje förändring av sektorns organisation eller finansiering.

  Modifieringsförslag 4

  Artikel 1, led iii

  iii) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats företag med ansvar för subventionerat boende som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

  iii) Ersättning för offentliga tjänster som beviljats företag med ansvar för subventionerat boende som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, under förutsättning att den berörda medlemsstaten förelägger kommissionen en detaljerad beskrivning av det sätt på vilket sjukhussektorn är organiserad och finansierad i den medlemsstaten, för att göra det möjligt för kommissionen att bedöma huruvida sådan ersättning är förenlig med fördraget. Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om varje förändring av sektorns organisation eller finansiering.

  Modifieringsförslag 5

  Artikel 1, led iv

  iv) På transportområdet är detta beslut enbart tillämpligt på ersättning för offentliga tjänster som betalas för sjöförbindelser med öar och som beviljas enligt sektoriella regler, om den årliga trafiken är högst 100 000 passagerare.

  iv) På transportområdet är detta beslut enbart tillämpligt på ersättning för offentliga tjänster som betalas för sjö- och flygförbindelser med öar och för flyg- och landförbindelser med randområden och glesbebyggelser och som beviljas enligt sektoriella regler, om den årliga trafiken är högst 300 000 passagerare.

  Modifieringsförslag 6

  Artikel 1, punkt 1a (ny)

   

  1a. Detta beslut är tillämpligt utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som anges i artiklarna 81 och 82 i fördraget.

  Modifieringsförslag 7

  Artikel 2

  Ersättning för offentliga tjänster som utgör statligt stöd och uppfyller villkoren i detta beslut är förenlig med den gemensamma marknaden och undantas från skyldigheten att göra förhandsanmälan enligt artikel 88.3 i fördraget, dock utan att det påverkar tillämpningen av strängare bestämmelser om skyldigheter avseende offentliga tjänster som ingår i sektorspecifik gemenskapslagstiftning.

  Ersättning för offentliga tjänster som uppfyller villkoren i detta beslut är förenlig med den gemensamma marknaden och undantas från skyldigheten att göra förhandsanmälan enligt artikel 88.3 i fördraget, dock utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om skyldigheter avseende offentliga tjänster som ingår i sektorspecifik gemenskapslagstiftning.

  Modifieringsförslag 8

  Artikel 4, led ba (nytt)

  bb) Det offentliga behov som uppfylls genom handlingen och som annars inte uppfylls i tillräcklig utsträckning.

  Modifieringsförslag 9

  Artikel 4, stycke 1a (nytt)

  Vid fastställandet av skyldigheterna avseende offentliga tjänster och vid bedömningen av huruvida dessa skyldigheter uppfylls av det berörda företaget skall medlemsstaterna genomföra omfattande samråd, särskilt med användarna.

  Modifieringsförslag 10

  Artikel 4, punkt 1b (ny)

   

  1b. För att få omfattas av detta beslut skall uppgiften att tillhandahålla en offentlig tjänst tilldelas genom ett rättvist och öppet anbudsförfarande.

  Modifieringsförslag 11

  Artikel 7a (ny)

   

  Artikel 7a

   

  Detta beslut skall vara giltigt i fyra år efter ikraftträdandet. En förlängning av beslutet skall göras på grundval av en översyn, inklusive en omfattande konsekvensbedömning som grundar sig på objektiv information och omfattande samråd, särskilt med användarna. Den relevanta informationen skall tillhandahållas Europaparlamentet.

  30.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till följande modifieringar av sitt arbetsdokument om gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster:

  Kommissionens arbetsdokument om gemenskapens rambestämmelser

   

  Parlamentets modifieringar

  Modifieringsförslag 12

  Punkt 3a (ny)

  3a. I avvaktan på att dessa rambestämmelser träder i kraft är de även tillämpliga för allt statligt stöd som beviljats efter Altmark-domen, och som uppfyller villkoren i artiklarna 1 och 2 i beslutet. Statligt stöd som inte uppfyller dessa villkor skall behandlas i enlighet med relevanta ramdirektiv, riktlinjer och yttranden.

  Modifieringsförslag 13

  Punkt 4

  4. Dessa rambestämmelser är tillämpliga utan att det påverkar tillämpningen av särskilda, strängare bestämmelser om skyldigheterna avseende offentliga tjänster som ingår i sektorspecifik gemenskapslagstiftning och sektorspecifika gemenskapsåtgärder. Dessa rambestämmelser är inte tillämpliga på radio och TV i allmänhetens tjänst som omfattas av kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och TV i allmänhetens tjänst.

  4. Dessa rambestämmelser är tillämpliga utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser om skyldigheterna avseende offentliga tjänster som ingår i sektorspecifik gemenskapslagstiftning och sektorspecifika gemenskapsåtgärder. Dessa rambestämmelser är inte tillämpliga på radio och TV i allmänhetens tjänst som omfattas av kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och TV i allmänhetens tjänst.

  Modifieringsförslag 14

  Punkt 7a (ny)

   

  7a. Begreppet ersättning omfattar varje typ av stöd, antingen i form av kontanta belopp eller fysiska eller mänskliga resurser. Fördelar som är ett resultat av en rättslig bestämmelse eller mottagarens rättsliga form skall beaktas vid bedömningen av ersättningsbehovet.

  Modifieringsförslag 15

  Punkt 8

  8. Det följer av rättspraxis att medlemsstaterna i avsaknad av gemenskapsregler på området har ett stort utrymme för egna bedömningar när det gäller arten av de tjänster som kan anses vara av allmänt ekonomiskt intresse. Om det inte finns gemenskapsregler på området är det dock kommissionens uppgift att se till att dessa bestämmelser tillämpas korrekt. Det följer av artikel 86.2 att de företag som anförtrotts utförandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är företag som tilldelats ”särskilda uppgifter”.

  8. Det följer av rättspraxis att medlemsstaterna i avsaknad av gemenskapsregler på området har ett stort utrymme för egna bedömningar när det gäller arten av de tjänster som kan anses vara av allmänt ekonomiskt intresse. Vid fastställandet av skyldigheterna avseende offentliga tjänster och vid bedömningen av huruvida dessa skyldigheter uppfylls av det berörda företaget skall medlemsstaterna genomföra omfattande samråd, särskilt med användarna. Om det inte finns gemenskapsregler på området är det dock kommissionens uppgift att se till att dessa bestämmelser tillämpas korrekt. Det följer av artikel 86.2 att de företag som anförtrotts utförandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är företag som tilldelats ”särskilda uppgifter”.

  Modifieringsförslag 16

  Punkt 8a (ny)

   

  8a. Med ”företag” avses varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och sättet för dess finansiering. Med ”offentligt företag” avses varje företag över vilket offentliga myndigheter har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande till följd av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller gällande regler, i enlighet med artikel 2.1 b i kommissionens direktiv 80/723/EEG1 .

   

  ________________________

  1 EGT L 195, 29.7.1980, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/52/EG (EGT L 193, 29.7.2000, s. 75).

  Modifieringsförslag 17

  Punkt 11a (ny)

   

  11a. Om statligt stöd kan beviljas för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse skall företag som tillhandahåller sådana tjänster fortfarande utses på grundval av ett rättvist och öppet anbudsförfarande, varvid storleken på det statliga stödet skall fastställas objektivt.

  Modifieringsförslag 18

  Punkt 11b (ny)

   

  11b. Offentliga myndigheter skall fortfarande alltid själva ha det huvudsakliga ansvaret för att fastställa de kriterier och villkor som är förenade med tillhandahållandet av tjänster, oavsett tillhandahållarens rättsliga form, och oavsett om tillhandahållandet av tjänsten sker i fri konkurrens.

  Modifieringsförslag 19

  Punkt 11c (ny)

   

  11c. Vid fastställandet av skyldigheterna avseende offentliga tjänster och vid bedömningen av huruvida dessa skyldigheter uppfylls av det berörda företaget skall medlemsstaterna genomföra omfattande samråd, särskilt med användarna.

  Modifieringsförslag 20

  Punkt 21

  21. En överkompensation kan användas till att finansiera en annan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som tillhandahålls av samma företag, men en sådan överföring måste synas i det berörda företagets redovisning.

  21. En överkompensation kan användas till att finansiera en annan tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som tillhandahålls av samma företag, men en sådan överföring måste synas i det berörda företagets redovisning och utföras i enlighet med de bestämmelser och principer som fastställs i dessa rambestämmelser. Medlemsstaterna skall se till att sådana överföringar kontrolleras ordentligt. Bestämmelserna om insyn i direktiv 80/723EEG skall tillämpas.

  Modifieringsförslag 21

  Punkt 22

  22. När ersättningen kommer ett offentligt företag till godo kan en eventuell överkompensation användas av staten i dess egenskap av aktieägare för att göra ett kapitaltillskott i företaget under förutsättning att kriteriet för en privat investerare är uppfyllt. En sådan överföring måste dock göras enligt det vanliga förfarandet i affärssammanhang, dvs. i form av kapitalökning eller beviljande av lån, och följa relevanta nationella bestämmelser, bland annat på handels- och skatteområdet. Transaktionen måste klart framgå av det mottagande företagets balansräkning och bygga på ett formellt myndighetsbeslut. Det skall framgå klart av beslutet vilket ändamål kapitalöverföringen avser. Om statens kapitaltillskott däremot inte är förenligt med principen om en privat investerare, skall tillskottet anmälas till kommissionen enligt artikel 88.3 i fördraget.

  22. När ersättningen kommer ett företag till godo, oavsett företagets rättsliga form, kan en eventuell överkompensation användas av staten i dess egenskap av aktieägare för att göra ett kapitaltillskott i företaget under förutsättning att kriteriet för en privat investerare är uppfyllt. En sådan överföring måste dock göras enligt det vanliga förfarandet i affärssammanhang, dvs. i form av kapitalökning eller beviljande av lån, och följa relevanta nationella bestämmelser, bland annat på handels- och skatteområdet. Transaktionen måste klart framgå av det mottagande företagets balansräkning och bygga på ett formellt myndighetsbeslut. Det skall framgå klart av beslutet vilket ändamål kapitalöverföringen avser. Om statens kapitaltillskott däremot inte är förenligt med principen om en privat investerare, skall tillskottet anmälas till kommissionen enligt artikel 88.3 i fördraget.

  Modifieringsförslag 22

  Punkt 24

  24. Dessa rambestämmelser börjar gälla när de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De upphör att gälla den 31 december 2007. Kommissionen kan, efter samråd med medlemsstaterna, ändra dessa rambestämmelser före den 31 december 2007 av viktiga skäl som hänger samman med utvecklingen av den gemensamma marknaden.

  24. Dessa rambestämmelser börjar gälla när de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De upphör att gälla fyra år efter ikraftträdandet. Kommissionen kan, efter samråd med medlemsstaterna, ändra dessa rambestämmelser innan de löper ut av viktiga skäl som hänger samman med utvecklingen av den gemensamma marknaden. En förlängning av rambestämmelserna skall göras på grundval av en omfattande konsekvensbedömning som grundar sig på objektiv information och resultatet av omfattande samråd som skall genomföras av kommissionen på grundval av uppgifter från medlemsstaterna. Den relevanta informationen skall tillhandahållas Europaparlamentet.

  °

  ° °

  31.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster

  Förfarandenummer

  2004/2186(INI)

  Grund i arbetsordningen

  art. 45 och art. 112.2

  Ansvarigt utskott
    Tillstånd: tillkännagivande
  i kammaren

  ECON
  18.11.2004

  Rådgivande utskott
    Tillkännagivande i kammaren

  TRAN
  18.11.2004

  TRAN
  18.11.2004

  JURI
  18.11.2004

  IMCO
  18.11.2004

   

  Inget yttrande avges
    Beslut

  TRAN
  15.12.2004

  TRAN
  19.1.2005

  JURI
  24.11.2004

  IMCO
  1.2.2005

   

  Förstärkt samarbete
    Tillkännagivande i kammaren

   

   

   

   

   

  Resolutionsförslag som
  återges i betänkandet

   

   

   

  Föredragande
    Utnämning

  Sophia in 't Veld
  13.9.2004

   

  Tidigare föredragande

   

   

  Behandling i utskott

  4.10.2004

  22.10.2004

  18.1.2005

  2.2.2005

   

  Antagande

  2.2.2005

  Slutomröstning: resultat

  för:

  emot:

  nedlagda röster:

  30

  5

  10

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts,Kurt Joachim Lauk, Enrico Letta,Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Alain Lipietz, Sarah Ludford, Diamanto Manolakou, Antonis Samaras, Gilles Savary, Theresa Villiers, Corien Wortmann-Kool, Josef Zieleniec

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

  Ambroise Guellec]

  Ingivande – A6-nummer

  9.2.2005

  A6‑0034/2005

  Anmärkningar

  ...

  • [1]  EGT C 14, 19.1.1998, s. 74.
  • [2]  EGT C 59, 23.2.2001, s. 238.
  • [3]  EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 153.
  • [4]  EUT C 92 E, 16.4.2004, s. 294.
  • [5]  EGT L 10, 13.1.2001, s. 30.
  • [6]  http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html
  • [7]  Mål C-280/00, Altmark Trans och Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark [2003] ECR I-7747.
  • [8]  Ännu inte offentliggjort i EUT.
  • [9]  Ännu inte offentliggjort i EUT.
  • [10]  EGT L 195, 29.7.1980, s. 35.